Programma 5: Mienskip

5.2b Erfgoed

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij zien ons erfgoed als gestolde, waardevolle cultuur met een geschiedenis. Ons erfgoed bepaalt in hoge mate onze identiteit, de kwaliteit van onze leefomgeving en is een rijke inspiratiebron voor kunst en cultuur. Erfgoed draagt zo bij aan brede welvaart. Ons Erfgoedbeleid voor de periode 2020-2024 is vastgelegd in de programmalijnen uit de beleidsnota Nij Poadium.

De komende jaren investeren we in een stevige infrastructuur voor behoud, maar ook de ontwikkeling van ons (cultureel) erfgoed en het vergroten van de zichtbaarheid. We willen het Ferhaal fan Fryslân borgen en vertellen.

Daarnaast koppelen we de waarde van ons rijke erfgoed aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de energietransitie, de groei van het cultuurtoerisme en krimp. We zoeken o.a. naar andere vernieuwende vormen van gebruik van leegstaande kerken en boerderijen.

Naast onze wettelijke adviestaken, vastgelegd in Erfgoedwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en vanaf 1 juli 2022 in de Omgevingswet, zetten we in op een goede samenwerking met gemeenten, erfgoedinstellingen en vrijwilligersorganisaties in het Friese erfgoedveld en werken we samen met het Rijk binnen de Erfgoeddeal.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

Programmalijn Ferhaal fan Fryslân

 • Via de Friese musea (geselecteerd op basis van de regeling Kunst en Musea en het rapport ‘Analyse en advies subsidiëring musea Provincie Fryslân’ n.a.v. de motie vreemd ‘Musea subsidies’ PS 17 februari 2021 en de motie ‘Ondersteuning Friese musea’ PS 30 juni 2021) en Friese erfgoedinstellingen (waaronder Tresoar, Fries filmarchief en monumentenorganisaties) vertellen wij nieuwe aspecten van het Ferhaal fan Fryslân.

Programmalijn Erfgoed ûntwikkele – Cultuurhistorie

 • Wij zetten ons in voor behoud van cultuurhistorie via projecten uit de Erfgoeddeal: de Campagne ‘Kusten van het IJsselmeer’ en K(l)eigoed, het project voor de herbestemming van leegstaande of verwaarloosde karakteristieke panden tot kwalitatief hoogwaardige recreatieverblijven.
 • Wij adviseren gemeenten en andere partijen over het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed in hun plannen, op basis van de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart in de ruimtelijke plannen.

Programmalijn Erfgoed ûntwikkele – Archeologie

 • Wij stimuleren publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via de archeologische steunpunten en onderzoeken en behouden het o.a. via het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis.

Programmalijn Erfgoed ûntwikkele – Monumenten

 • Via onze subsidies aan een aantal instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed en monumenten (onder andere kerken) en archeologie zorgen wij voor het beheer en behoud van ons erfgoed.
 • Via de subsidieregeling monumenten en het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân ondersteunen we de restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Ferhaal fan Fryslân Aantal exposities die hebben bijgedragen aan het Ferhaal fan Fryslân 7
Cultuurhistorie Aantal projecten uit de erfgoeddeal en De Fryske Pleats 2
Archeologie – publieksvoorlichting Aantal archeologische steunpunten 11
Monumenten Subsidieregeling Monumenten (SUMO): aantal restauraties en herbestemmingen van (Rijks) monumenten 40

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 4.513
 • 2
 • 4.511
 • Begroting 2021
 • 5.119
 • 58
 • 5.061
 • Begroting 2022
 • 5.323
 • 8
 • 5.315
 • Begroting 2023
 • 4.453
 • 8
 • 4.445
 • Begroting 2024
 • 4.753
 • 8
 • 4.745
 • Begroting 2025
 • 3.366
 • 8
 • 3.358

Toelichting:

De stijging in de lasten van € 0,7 mln. van 2020 naar 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2021 de laatste termijn (eindafrekening) voor het project Stadhuis Bolsward verwacht wordt (€ 0,6 mln.).

De daling in de lasten van € 1,8 mln. van 2021 naar 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door het ritme van uitgaven bij het project Erfgoeddeal K(l)eigoed (€ 0,8 mln.). Daarnaast lopen eind 2024 de tijdelijke budgetten voor cofinanciering van de rijksbijdrage monumenten (0,9 mln.) en ambitie 8, Erfgoed, uit de beleidsbrief Nij Poadium (€ 0,1 mln.) af.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Cultuurhistorie
 • Cultuurtoerisme/archeologische steunpunten
 • Decentralisatie provinciale archieven
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • Samenwerking archeologie FAMKE
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • St De Fryske Mole
 • St Erfgoed en Publiek
 • St Monumentenwacht
 • St Steunpunt Monumentenzorg Friesland
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Terpen
 • Tsjerkepaad
 • Erfgoeddeal K(l)eigoed
 • Monumenten en cultuurhistorie
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Stad(s)huis Bolsward
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Terpen
 • Erfgoeddeal K(l)eigoed
 • Realisatie 2020
 • 155
 • 51
 • 21
 • 396
 • 0
 • 160
 • 209
 • 132
 • 0
 • 273
 • 190
 • 2.870
 • 0
 • 15
 • 4.473
 • 0
 • 40
 • 0
 • 40
 • 0
 • 0
 • 4.513
 • 0
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4.511
 • Begroting 2021
 • 164
 • 46
 • 2
 • 403
 • 0
 • 165
 • 283
 • 106
 • 25
 • 280
 • 196
 • 2.617
 • 1
 • 15
 • 4.302
 • 80
 • 137
 • 0
 • 217
 • 600
 • 600
 • 5.119
 • 7
 • 1
 • 8
 • 50
 • 50
 • 58
 • 5.061
 • Begroting 2022
 • 166
 • 47
 • 2
 • 408
 • 1.456
 • 167
 • 287
 • 107
 • 25
 • 284
 • 199
 • 201
 • 1
 • 16
 • 3.366
 • 870
 • 150
 • 937
 • 1.957
 • 0
 • 0
 • 5.323
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 8
 • 5.315
 • Begroting 2023
 • 166
 • 47
 • 2
 • 408
 • 1.456
 • 167
 • 287
 • 107
 • 25
 • 284
 • 199
 • 201
 • 1
 • 16
 • 3.366
 • 0
 • 150
 • 937
 • 1.087
 • 0
 • 0
 • 4.453
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 8
 • 4.445
 • Begroting 2024
 • 166
 • 47
 • 2
 • 408
 • 1.456
 • 167
 • 287
 • 107
 • 25
 • 284
 • 199
 • 201
 • 1
 • 16
 • 3.366
 • 0
 • 150
 • 1.237
 • 1.387
 • 0
 • 0
 • 4.753
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 8
 • 4.745
 • Begroting 2025
 • 166
 • 47
 • 2
 • 408
 • 1.456
 • 167
 • 287
 • 107
 • 25
 • 284
 • 199
 • 201
 • 1
 • 16
 • 3.366
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.366
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 8
 • 3.358

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
Programmalijn Ferhaal fan Fryslân
1 Via de Friese musea (geselecteerd op basis van de regeling Kunst en Musea en het rapport ‘Analyse en advies subsidiëring musea Provincie Fryslân’ n.a.v. de motie vreemd ‘Musea subsidies’ PS 17 februari 2021 en de motie ‘Ondersteuning Friese musea’ PS 30 juni 2021) en Friese erfgoedinstellingen (waaronder Tresoar, Fries filmarchief en monumentenorganisaties) vertellen wij nieuwe aspecten van het Ferhaal fan Fryslân.
Programmalijn Erfgoed ûntwikkele – Cultuurhistorie
2 Wij zetten ons in voor behoud van cultuurhistorie via projecten uit de Erfgoeddeal: de Campagne ‘Kusten van het IJsselmeer’ en K(l)eigoed, het project voor de herbestemming van leegstaande of verwaarloosde karakteristieke panden tot kwalitatief hoogwaardige recreatieverblijven.
3 Wij adviseren gemeenten en andere partijen over het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed in hun plannen, op basis van de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart in de ruimtelijke plannen.
Programmalijn Erfgoed ûntwikkele – Archeologie
4 Wij stimuleren publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via de archeologische steunpunten en onderzoeken en behouden het o.a. via het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis.
Programmalijn Erfgoed ûntwikkele – Monumenten
5 Via onze subsidies aan een aantal instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed en monumenten (onder andere kerken) en archeologie zorgen wij voor het beheer en behoud van ons erfgoed.
6 Via de subsidieregeling monumenten en het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân ondersteunen we de restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Ferhaal fan Fryslân Aantal exposities die hebben bijgedragen aan het Ferhaal fan Fryslân 7
Cultuurhistorie Aantal projecten uit de erfgoeddeal en De Fryske Pleats 2
Archeologie – publieksvoorlichting Aantal archeologische steunpunten 11
Monumenten Subsidieregeling Monumenten (SUMO): aantal restauraties en herbestemmingen van (Rijks) monumenten 40
Print deze pagina