Programma 5: Mienskip

Portefeuillehouder: gedeputeerden Friso Douwstra, Klaas Fokkinga, Sietske Poepjes, Douwe Hoogland en Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Ons bestuursakkoord ‘Lok op ien’ staat in het teken van brede welvaart; alles wat de kwaliteit van leven in het hier en nu beïnvloedt en de mate waarin dat ten koste gaat van latere generaties of van mensen elders in de wereld. In het onderstaande begrotingsprogramma Mienskip is bij uitstek onze inzet op brede welvaart vastgelegd. Wij willen de dorpen en steden van Fryslân leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van die Friese steden en dorpen. Friezen waarderen de leefbaarheid met minstens een 8. Wij willen een bijdrage leveren om deze 8 minimaal te handhaven. De provincie zet er op in om de sterke sociale structuren, de sociale gelijkheid en de leefbaarheid verder te stimuleren, als bijdrage aan de brede welvaart die Fryslân kenmerkt. Dit doen wij zoveel mogelijk ‘mei de mienskip’, door aan te sluiten bij de initiatieven en wensen vanuit de dorpen en steden. Via ons sportbeleid stimuleren we daarnaast de Friese sporten, talentontwikkeling en faciliteren wij een topsportinfrastructuur in Fryslân.

Onze ambitie is een bloeiend, cultureel leven met de energie en het vermogen om Fryslân in beweging te blijven brengen. Deze ambitie willen we mee helpen realiseren via onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van de Friese taal en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, in de stad en op het platteland te vergroten.

2022 wordt een bijzonder jaar met de eerste triënnale na LF2018: Arcadia. Arcadia gaat over brede welvaart: hoe we onze omgeving beter kunnen doorgeven. Hoe kunnen we goede voorouders zijn en een toekomstbestendige erfenis nalaten? Om daar een antwoord op te vinden vraagt Arcadia kunstenaars om samen met de mienskip (de Friese gemeenschap) nieuwe perspectieven te schetsen voor een gezonde samenleving in een duurzame wereld.

In Fryslân spreekt nog zo’n kleine 70% van de inwoners Fries. Dat Friezen zich in hun eigen taal in de toekomst ook vanzelfsprekend kunnen uiten, willen we graag zo houden. Juist omdat een taal niet alleen een middel is om mee te kunnen communiceren, maar omdat het ook iets is waarmee je je diepste gevoelens, je gedachten, je creatieve hersensspinsels, je zijn vorm kunt geven. We voeren daartoe een actief taalbeleid, o.a. door het uitvoeren van onze wettelijke taken.

De afgelopen jaren heeft ook Fryslân met de beperkingen van de coronamaatregelen te maken gehad. Voor het komende jaar houden we hier ook rekening mee. Concreet brengen de coronamaatregelen beperkingen met zich mee in de uitvoering van ons beleid en projecten.

Pilot herijking Planning&Control-cyclus
In opdracht van de auditcommissie onderzoeken we hoe de Planning&Control-cyclus (P&C-cyclus) zo kan worden aangepast dat de koppeling tussen de beleidsnota’s en de begrotingsteksten beter wordt gelegd en duidelijker wordt wat de maatschappelijke effecten zijn van het  provinciale beleid. Het beleidsveld Cultuur (paragraaf 5.2a) is als pilot voor de nieuwe opzet aangewezen. Dit betekent dat de opzet voor beleidsveld 5.2 is gesplitst in 5.2a Cultuur (pilot) en 5.2b Erfgoed in de reguliere opzet.

Het beleidsveld Cultuur (5.2a) heeft als pilot een andere opzet met de vragen:

Ambities

 1. Wat zien we?
 2. Wat willen we bereiken?
 3. Wat gaan we daarvoor doen?
 4. Wat mag het kosten?

Het begrotingsjaar 2022 gebruiken we als pilot. Op basis van de begrotingsbehandeling evalueren we deze opzet en volgt mogelijk het voorstel deze opzet uit te breiden naar de rest van de begrotingsprogramma’s.

Vastgestelde (beleids)notities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Gemeenschappelijke Regeling Tresoar, Leeuwarden
 • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen
Bekijk uitgebreide tabel

Lasten en baten programma 5: Mienskip

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 56.426
 • 762
 • 55.663
 • Begroting 2021
 • 71.703
 • 2.053
 • 69.650
 • Begroting 2022
 • 55.843
 • 370
 • 55.474
 • Begroting 2023
 • 48.436
 • 120
 • 48.317
 • Begroting 2024
 • 42.530
 • 20
 • 42.510
 • Begroting 2025
 • 33.338
 • 17
 • 33.321

Toelichting:

De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 20.882
 • 24.860
 • 10.684
 • 56.426
 • 399
 • 328
 • 36
 • 762
 • 55.663
 • Begroting 2021
 • 31.273
 • 27.820
 • 12.610
 • 71.703
 • 1.984
 • 70
 • 0
 • 2.053
 • 69.650
 • Begroting 2022
 • 16.416
 • 26.751
 • 12.676
 • 55.843
 • 350
 • 20
 • 0
 • 370
 • 55.474
 • Begroting 2023
 • 10.104
 • 25.906
 • 12.426
 • 48.436
 • 100
 • 20
 • 0
 • 120
 • 48.317
 • Begroting 2024
 • 5.939
 • 24.106
 • 12.485
 • 42.530
 • 0
 • 20
 • 0
 • 20
 • 42.510
 • Begroting 2025
 • 3.927
 • 19.102
 • 10.309
 • 33.338
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 33.321

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 34.928
 • 38.810
 • 73.738
 • 17
 • 1.798
 • 1.815
 • 71.923
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -723
 • -151
 • -874
 • 0
 • -50
 • -50
 • -824
 • Realisatie per 1-4
 • 7.009
 • 7.175
 • 14.184
 • 1
 • 430
 • 431
 • 13.753
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 11.866
 • 15.498
 • 27.364
 • 0
 • 0
 • 0
 • 27.364
 • Saldo
 • 15.329
 • 15.986
 • 31.315
 • 15
 • 1.318
 • 1.334
 • 29.982

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 34.922
 • 6
 • 34.928
 • 29.998
 • 8.003
 • 809
 • 38.810
 • 73.738
 • 14
 • 3
 • 17
 • 989
 • 0
 • 809
 • 1.798
 • 1.815
 • 71.923
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -723
 • 0
 • -723
 • -151
 • 0
 • 0
 • -151
 • -874
 • 0
 • 0
 • 0
 • -50
 • 0
 • 0
 • -50
 • -50
 • -824
 • Realisatie per 1-4
 • 7.009
 • 0
 • 7.009
 • 6.678
 • 0
 • 497
 • 7.175
 • 14.184
 • 0
 • 1
 • 1
 • 512
 • 0
 • -83
 • 430
 • 431
 • 13.753
 • Vastgestelde verplichting per 1-4
 • 11.866
 • 0
 • 11.866
 • 5.297
 • 9.736
 • 466
 • 15.498
 • 27.364
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 27.364
 • Saldo
 • 15.323
 • 6
 • 15.329
 • 17.872
 • -1.732
 • -154
 • 15.986
 • 31.315
 • 14
 • 1
 • 15
 • 427
 • 0
 • 891
 • 1.318
 • 1.334
 • 29.982
Print deze pagina