Programma 4: Economie

4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby

Begroting

Wat willen we bereiken?

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken vanuit een gezamenlijke visie.

Europees schaalniveau
Het Europees economisch beleid is richtinggevend voor de koers die wij varen. Europa staat aan de vooravond van een nieuwe programmaperiode 2021 – 2027. Ook voor deze nieuwe Europese programmaperiode vormt de ‘Research and Innovation Smart Specialisation Strategy’ (RIS3) de basis van onze bijdrage aan Europa. We benoemen in de RIS3 een viertal transities (circulaire economie, energietransitie, gezondheid en digitalisering) die kansen bieden voor innovaties met maatschappelijke impact gelet op de kernkwaliteiten van Noord-Nederland. Ook wordt ingegaan op de noodzakelijke randvoorwaarden voor deze transities: een goed werkend innovatie ecosysteem, human capital, ondernemerschap en grensoverschrijdende samenwerking. Hiermee sluit de insteek van de RIS3 goed aan bij het Friese bestuursakkoord ‘Geluk op 1’, de beleidsbrief Circulaire Economie en de beleidsnota economie van de provincie Fryslân.

Friesland is (evenals Drenthe) door de Europese Commissie aangemerkt als transitieregio. Dit houdt in dat we op een gegarandeerd aandeel aan EFRO middelen kunnen rekenen. In de programmering van het EFRO programma houden we rekening met deze status en is deze geborgd. In 2021 is de RIS3 vastgesteld en gebruikt als basis voor o.a. de EFRO programmering 2021-2027. In 2022 worden de eerste instrumenten onder het nieuwe EFRO programma geopend. Daarnaast gaan we in 2022 aan de slag met de verdere implementatie van de RIS3. Dit houdt o.a. in dat we de RIS3 monitoring door ontwikkelen en stakeholders meenemen in onze nieuwe koers. We willen gezamenlijk met onze stakeholders vraag gestuurd werken aan de RIS3 transities. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we onze EFRO instrumenten nog meer dan voorheen ontwikkelen op basis van behoeften uit de markt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is de verschuiving van ‘subsidie zoekt project’ naar ‘Noord-Nederland zoekt goede ideeën en projecten’.

Landelijk schaalniveau
Binnen de MKB Samenwerkingsagenda, ook wel het landsdelig arrangement genoemd, werken wij nauw samen met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Nederlandse provincies en MKB Nederland. Binnen dit platform informeren de partijen over de economische beleidsontwikkelingen en wordt ernaar gestreefd dat partijen instrumenten in samenhang aanbieden. Daarnaast is deze agenda het vehikel om afspraken te maken voor gezamenlijke beleidsinzet van Rijk en onze regio vast te leggen en uit te voeren.

Vanuit het topsectorenbeleid van het Rijk is in 2019 de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) voortgekomen. Ambtelijk zijn we hierbij aangesloten om er voor te zorgen dat er kennis- en innovatieprogramma’s opgezet worden in de provincie.

Noordelijk schaalniveau
Samen met de provincies Groningen en Drenthe sturen wij aan op een sterkere samenwerking tussen de spelers die een verbindende en uitvoerende rol hebben binnen de innovatieketen. Hiervoor is in 2018 een start gemaakt met de Economic Board Noord-Nederland (EBNN). Dit is de tafel waaraan onderwijs, ondernemers en overheden de economische ambities vorm willen geven.

De belangrijkste vraagstukken waar wij met Groningen en Drenthe gezamenlijk aan werken is de aansturing van de NOM met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale acquisitiestrategie (zie beleidsveld 4.2) en het verbeteren van onze aansturende rol binnen het noordelijke ecosysteem.

Lobby
Onze ambitie is dat Noord-Nederland ook in de periode 2021-2027 toegang houdt tot de strategische Europese fondsen. Wij willen als provincie altijd scherp zijn op externe ontwikkelingen die impact kunnen hebben op onze Friese ambities. Daarom houden wij zelfstandig en via het SNN een lobbyagenda bij. Op Europees niveau is het gelukt om voor Noord-Nederland voor de periode 2021-2027 een bedrag van € 108 mln. aan EFRO-middelen (+ € 19,5 mln. Rijkscofinanciering) binnen te halen. Op het terrein van circulaire economie manifesteren wij ons op landelijk en Europees niveau. Tevens is er een nieuw fonds bijgekomen in reactie op COVID19: REACT EU. Hiervoor is voor Noord-Nederland €45 mln. (+ €6 mln. Rijkscofinanciering) beschikbaar.

Onze ambitie is om in de periode 2021-2027 minimaal €130 miljoen uit een breed palet aan Europese middelen voor de regio Fryslân binnen te halen. Dit doen we o.a. door het opzetten we een Friese projectenmachine. Dit betreft een samenwerking tussen de provincie en Friese gemeenten, kennisinstellingen, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De Friese projectenmachine is gericht op het ontwikkelen van meer en betere projecten waarmee een beroep op Europese middelen kan worden gedaan. Zie paragraaf 9 (Grote Projecten), Breed Cofinancieringsbudget, voor meer informatie.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • In 2022 werken we verder aan het EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027 en willen we ervoor zorgen dat dit programma goedgekeurd wordt door de Europese Commissie.
 • Ten aanzien van de verwerving van Europese middelen streven we naar een hoog Fries aandeel in de goedgekeurde projecten.
 • In 2022 bevorderen we graag een aantal eligible projecten op het gebied van circulaire economie.
 • Tot slot willen we ervoor zorgen dat in 2022 de Friese Projectenmachine volledig operationeel is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027 Goedkeuring door de Europese Commissie Goedgekeurd
Verwerving Europese middelen Omvang Friese aandeel in goedgekeurde projecten Minimaal € 15 mln.
Circulaire economie Aantal eligible projecten 3
Friese Projectenmachine Mate van operationaliteit Volledig operationeel

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 3.287
 • 984
 • 2.303
 • Begroting 2021
 • 3.292
 • 0
 • 3.292
 • Begroting 2022
 • 1.802
 • 0
 • 1.802
 • Begroting 2023
 • 1.955
 • 0
 • 1.955
 • Begroting 2024
 • 635
 • 0
 • 635
 • Begroting 2025
 • 202
 • 0
 • 202

Toelichting:

De begrote lasten dalen ten opzichte van de begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt door de co-financiering op EFRO-, Interreg- en Waddenfondsprojecten. De cofinancieringsmiddelen zijn opgenomen in programma 7 (Algemene Dekkingsmiddelen) en worden op projectbasis ingezet  in programma 4. Voor 2021 tot en met 2023  bestaan de begrote lasten uit de deelnemersbijdrage NOM/clusterorganisaties, Friese projectenmachine en middelen voor het aanjagen van Europese projecten. In 2025 is er enkel nog budget voor de deelnemersbijdrage NOM in de begroting opgenomen.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Deelnemersbijdrage NOM
 • Bijdrage Friese projectenmachine
 • Economic Board Noord Nederland
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties
 • Noordelijke clusterorganisaties
 • Procesgeld team Europa
 • Efro-Ez projecten
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Healthy Ageing Netwerk HANNN II
 • MKB innovatiestimulering topsectoren MIT
 • Waddenfonds projecten
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Realisatie 2020
 • 70
 • 70
 • 0
 • 100
 • 458
 • 250
 • 213
 • 1.021
 • 139
 • 0
 • 909
 • 0
 • 1.030
 • 117
 • 2.196
 • 3.287
 • 3
 • 982
 • 984
 • 984
 • 2.303
 • Begroting 2021
 • 199
 • 199
 • 260
 • 50
 • 550
 • 490
 • 190
 • 1.540
 • 6
 • 66
 • 404
 • 71
 • 964
 • 43
 • 1.554
 • 3.292
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.292
 • Begroting 2022
 • 202
 • 202
 • 475
 • 75
 • 550
 • 450
 • 50
 • 1.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.802
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.802
 • Begroting 2023
 • 202
 • 202
 • 537
 • 75
 • 642
 • 450
 • 50
 • 1.753
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.955
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.955
 • Begroting 2024
 • 202
 • 202
 • 433
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 433
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 635
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 635
 • Begroting 2025
 • 202
 • 202
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 202
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 202

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2022 werken we verder aan het EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027 en willen we ervoor zorgen dat dit programma goedgekeurd wordt door de Europese Commissie.
2 Ten aanzien van de verwerving van Europese middelen streven we naar een hoog Fries aandeel in de goedgekeurde projecten.
3 In 2022 bevorderen we graag een aantal eligible projecten op het gebied van circulaire economie.
4 Tot slot willen we ervoor zorgen dat in 2022 de Friese Projectenmachine volledig operationeel is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027 Goedkeuring door de Europese Commissie Goedgekeurd
Verwerving Europese middelen Omvang Friese aandeel in goedgekeurde projecten Minimaal € 15 mln.
Circulaire economie Aantal eligible projecten 3
Friese Projectenmachine Mate van operationaliteit Volledig operationeel
Print deze pagina