Programma 4: Economie

4.3 Economische structuurversterking

Begroting

Wat willen wij bereiken?

Fryslân heeft een economie waar met name het kleinschalige MKB de dienst uitmaakt. We willen de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Vanuit programmalijn 3: Werkend Fryslân: Investeren in Human Capital en kennisinfrastructuur investeren we in een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF), de bijbehorende kennisagenda 2019-2025 en het Friese Onderwijsakkoord.

Een verschuiving van vmbo naar havo en vwo is gaande. Dit zal op termijn ook leiden tot een lagere instroom in het MBO. De uitdagingen op het gebied van human capital zijn dus groot en divers. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de grote transitieopgaven en de productiviteit te verhogen moeten we investeren in de werknemers van nu (leven lang ontwikkelen), de werknemers van de toekomst en in de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt De inhoudelijke thema’s binnen de RUG/Campus Fryslân en het versterken van het onderwijsakkoord MBO, HBO en WO dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie.

Voor meer informatie over de Europese Watertechnologiehub zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • In 2022 leveren we onze bijdrage om de RUG Campus Fryslân verder door te ontwikkelen. Dit doen we door mee te werken binnen het Friese Onderwijsakkoord.
 • In 2022 leveren we onze bijdrage om de WaterCampus verder door te ontwikkelen. Dit doen we door het project Water Circulair in combinatie met ons lidmaatschap van Water4all te gaan ontwikkelen.
 • In 2022 leveren we onze bijdrage om de Friese Dairy sector verder door te ontwikkelen. Zo komen we met een plan om Dairy Valley internationaal onderscheidend te laten worden.
 • In 2022 werken we verder aan het vormgeven van HTSM / Innovatiecluster Drachten 2.0.
 • In 2022 willen we een aantal Friese bedrijven koppelen aan te ontwikkelen Europese projecten op het gebied van circulaire plastics / NTCP.
 • Op het gebied van digitaliseren werken we in 2022 aan een plan van aanpak voor de crossover koppeling tussen digitalisering en de clusters op het gebied van AI.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
RUG Campus Fryslân Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland 200
Totaal aantal masteropleidingen 4
WaterCampus Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector 2.000
Dairy Plan om Dairy Valley internationaal onderscheidend te laten worden Gereed
HTSM / Innovatiecluster Drachten Innovatiecluster Drachten 2.0 vorm geven Gereed
Circulaire Plastics / NTCP Aantal Friese bedrijven koppelen aan Circulaire Plastics in te ontwikkelen Europese projecten 5
Digitalisering Een plan van aanpak voor crossover koppeling digitalisering aan de clusters op gebied van ai en Gereed

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 10.254
 • 1.185
 • 9.069
 • Begroting 2021
 • 23.832
 • 6.258
 • 17.574
 • Begroting 2022
 • 6.513
 • 1.348
 • 5.166
 • Begroting 2023
 • 4.975
 • 1.294
 • 3.681
 • Begroting 2024
 • 1.805
 • 1.240
 • 565
 • Begroting 2025
 • 1.195
 • 1.155
 • 40

Toelichting:

De begrote lasten hebben meerjarig o.a. betrekking op de REP bijdragen Watertechnologie/Watercampus, UCF/RUG Campus Fryslân, IC Drachten. De begrote lasten dalen in 2022 met € 17 mln. ten opzichte van 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lastneming in 2021 van het Watercampus actieplan 2020-2024 (€ 5,1 mln.) de in 2021 begrote besteding van de Breedband 5% regeling voor duurste aansluitingen (€ 5 mln.), in 2021 aanwezige subsidieplafonds uit het Coronabudget (€ 2 mln.) en de RUG Campus (€ 3,8 mln.)
De begrote baten hebben betrekking op de rente op de Breedband lening en € 5 mln. in 2021 voor de Breedband 5% regeling vanuit de beschikbaar gestelde revolverende middelen.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Versnelling breedband
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Breed corona budget
 • Breed corona budget 2e pakket
 • Breedband
 • Dairy Valley
 • Innovatiecluster Drachten
 • Investeringskader Waddengebied
 • RSP REP
 • RUG Campus Fryslan
 • Tallships Harlingen
 • Water circulair
 • Watercampus Actieplan
 • Wetsus
 • Wielerronde
 • Wurktalent
 • RSP REP
 • RUG Campus Fryslan
 • Watercampus Actieplan
 • Breedband
 • Investeringskader Waddengebied
 • Realisatie 2020
 • 0
 • 0
 • 1.290
 • 1.087
 • 0
 • 793
 • 0
 • 818
 • 437
 • 3.192
 • 11.598
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 19.217
 • -607
 • -7.630
 • -726
 • -8.964
 • 10.254
 • 793
 • 392
 • 1.185
 • 1.185
 • 9.069
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.060
 • 1.010
 • 6.258
 • 220
 • 149
 • 47
 • 100
 • 4
 • 540
 • 500
 • 5.100
 • 1.125
 • 200
 • 700
 • 17.013
 • 303
 • 5.789
 • 727
 • 6.819
 • 23.832
 • 6.258
 • 0
 • 6.258
 • 6.258
 • 17.574
 • Begroting 2022
 • 40
 • 40
 • 0
 • 0
 • 25
 • 1.348
 • 220
 • 0
 • 61
 • 100
 • 0
 • 0
 • 750
 • 0
 • 1.125
 • 200
 • 500
 • 4.329
 • 303
 • 1.841
 • 0
 • 2.145
 • 6.513
 • 1.348
 • 0
 • 1.348
 • 1.348
 • 5.166
 • Begroting 2023
 • 40
 • 40
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.294
 • 220
 • 0
 • 101
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 1.125
 • 395
 • 800
 • 4.935
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.975
 • 1.294
 • 0
 • 1.294
 • 1.294
 • 3.681
 • Begroting 2024
 • 40
 • 40
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.240
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 125
 • 400
 • 0
 • 0
 • 1.765
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.805
 • 1.240
 • 0
 • 1.240
 • 1.240
 • 565
 • Begroting 2025
 • 40
 • 40
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.155
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.155
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.195
 • 1.155
 • 0
 • 1.155
 • 1.155
 • 40

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2022 leveren we onze bijdrage om de RUG Campus Fryslân verder door te ontwikkelen. Dit doen we door mee te werken binnen het Friese Onderwijsakkoord.
2 In 2022 leveren we onze bijdrage om de WaterCampus verder door te ontwikkelen. Dit doen we door het project Water Circulair in combinatie met ons lidmaatschap van Water4all te gaan ontwikkelen.
3 In 2022 leveren we onze bijdrage om de Friese Dairy sector verder door te ontwikkelen. Zo komen we met een plan om Dairy Valley internationaal onderscheidend te laten worden.
4 In 2022 werken we verder aan het vormgeven van HTSM / Innovatiecluster Drachten 2.0.
5 In 2022 willen we een aantal Friese bedrijven koppelen aan te ontwikkelen Europese projecten op het gebied van circulaire plastics / NTCP.
6 Op het gebied van digitaliseren werken we in 2022 aan een plan van aanpak voor de crossover koppeling tussen digitalisering en de clusters op het gebied van AI.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
RUG Campus Fryslân Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland 200
Totaal aantal masteropleidingen 4
WaterCampus Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector 2.000
Dairy Plan om Dairy Valley internationaal onderscheidend te laten worden Gereed
HTSM / Innovatiecluster Drachten Innovatiecluster Drachten 2.0 vorm geven Gereed
Circulaire Plastics / NTCP Aantal Friese bedrijven koppelen aan Circulaire Plastics in te ontwikkelen Europese projecten 5
Digitalisering Een plan van aanpak voor crossover koppeling digitalisering aan de clusters op gebied van ai en Gereed
Print deze pagina