Programma 4: Economie

4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat

Begroting

Wat willen we bereiken?

(Innovatieve) producten moeten ook verkocht worden. In het verleden bleek dat als producten moeten concurreren op de wereldmarkt, dit ook sterk bijdraagt aan vernieuwing. Daarom gaan we het MKB ondersteunen bij internationale marktontwikkeling en -verkenning en door middel van een exportfinanciering (bij de FOM). We hebben de ambitie dat in 2022 weer meer Friese bedrijven internationaal actief zijn t.o.v. 2019. Belangrijke instrumenten om het bedrijfsleven te ondersteunen zijn Ynbusiness, de provinciale exportsubsidie, de Oranjewoud Academy, de NOM, IWCN, het WTC en de Friese kennisinstellingen (NHL Stenden).

Wij willen daarom ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven stimuleren. In programmalijn 2, Aantrekkelijk Fryslân: Investeren in een onderscheidend generiek vestigingsklimaat, van de beleidsnota richten we ons op investeringen in een aantrekkelijk en onderscheidend vestigingsklimaat om meer ondernemers aan de provincie te binden.

Door te investeren in het aantrekken van nieuwe ondernemers investeren we in stuwende bedrijvigheid en daarmee in het verhogen van regionale inkomen en dus de brede welvaart. Daarnaast heeft het realiseren van meer stuwende werkgelegenheid een positief effect op het verdienvermogen en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking.

Wij realiseren ons hierbij dat nieuwe (circulaire) bedrijvigheid en bedrijfslocaties ook negatieve effecten op de brede welvaart kunnen hebben. Bijvoorbeeld door het innemen van schaarse ruimte of veel energieverbruik. Bij beslissingen over ons vestigingsklimaat houden wij daarom te allen tijde alle indicatoren van brede welvaart als ons afwegingskader.

Om hiermee rekening houdend te komen tot een goed vestigingsklimaat binnen Fryslân blijven we de sterke punten van Fryslân en de Friese economie uitdragen. Dit doen we onder meer in nauwe samenwerking met de vier grote Friese gemeenten (F4-gemeenten) waarmee we een acquisitieconvenant hebben gesloten. Ook zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Ten behoeve van het (internationaal) ondernemerschap gaan we in 2022 de nieuwe exportregeling Internationalisering openstellen en gaan we, naar aanleiding van evaluaties, het ecosysteem internationalisering door ontwikkelen. Via de FOM gaan we een aantal leningen/participaties verstrekken. Dit alles met het doel dat er in 2022 meer exporterende Friese bedrijven zijn dan het afgelopen jaar.
 • Op het gebied van het Friese vestigingsklimaat willen we met behulp van de Friese acquisitiestrategie ervoor zorgen dat er een aantal (inter)nationale bedrijven naar Fryslân komen dan wel hier blijven. We gaan verder aan de slag met het TopDutch programma en het actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen. Daarnaast werken we in 2022 aan het ontwikkelen van een investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen, en een programmering naar aanleiding van het onderzoek ruimtelijke economische visie en grootschalige ruimtebehoefte. Tot slot willen we via Ynbusiness het gesprek aan gaan met het Friese bedrijfsleven, om op die manier ondernemers te helpen met eerstelijns vraagstukken en eventueel door te verwijzen naar andere organisaties en instrumenten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
(Internationaal) Ondernemerschap Nieuwe exportregeling Internationalisering openstellen Gereed
Ecosysteem internationalisering met partijen naar aanleiding van evaluaties door ontwikkelen Gereed
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 5
Aantal exporterende Friese bedrijven stijgt t.o.v. voorgaand jaar Meer dan in 2021
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3
Invullen TopDutch programma Gereed
Actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen Gereed
Programmering maken n.a.v. onderzoek ruimtelijke economische visie en grootschalige ruimtebehoefte Gereed
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen Gereed
Aantal unieke gesprekken Ynbusiness met het Friese bedrijfsleven 700

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 1.967
 • 0
 • 1.967
 • Begroting 2021
 • 3.227
 • 0
 • 3.227
 • Begroting 2022
 • 2.138
 • 0
 • 2.138
 • Begroting 2023
 • 2.156
 • 0
 • 2.156
 • Begroting 2024
 • 14
 • 0
 • 14
 • Begroting 2025
 • 14
 • 0
 • 14

Toelichting:

De begrote lasten zijn ten opzichte van de begroting 2021 € 1 mln. lager door de tijdelijkheid van een aantal projecten en regelingen. Voorbeelden hiervan zijn de vestigingsregelingen, ITS, F-Top en Healty ageing. De meerjarenbegroting laat zien dat vrijwel alle toegekende budgetten binnen dit beleidsveld eindigen in 2023.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bedrijvencontactdagen voor Friesland
 • Bedrijventerreinen
 • Chinabeleid
 • ITS/WTC
 • MKB faciliteren/begeleiden
 • Ondernemersportaal YNBusiness
 • Regeling Internationaal Ondernemen
 • Topdutch/Acquisitie
 • Vestingsregeling
 • EU Bancaire sector
 • Inzet NUON Chinabeleid 2018-2020
 • Inzet NUON CIV Healthy Ageing
 • Inzet NUON Internationale handelsmissies
 • Inzet NUON Ondersteuning ontwikkeling ondernemers
 • Inzet NUON Servicepunt techniek F-Top
 • Inzet NUON St International Trade Support
 • Realisatie 2020
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 327
 • 0
 • 0
 • 673
 • 1.000
 • 17
 • 5
 • 0
 • 9
 • 643
 • 0
 • 291
 • 965
 • 1.967
 • 0
 • 1.967
 • Begroting 2021
 • 14
 • 14
 • 667
 • 50
 • 0
 • -1
 • 487
 • 150
 • 150
 • 831
 • 2.335
 • 0
 • 31
 • 335
 • -9
 • 70
 • 214
 • 238
 • 879
 • 3.227
 • 0
 • 3.227
 • Begroting 2022
 • 14
 • 14
 • 667
 • 25
 • 150
 • 0
 • 300
 • 200
 • 150
 • 633
 • 2.125
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.138
 • 0
 • 2.138
 • Begroting 2023
 • 14
 • 14
 • 667
 • 25
 • 150
 • 0
 • 300
 • 250
 • 150
 • 600
 • 2.142
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.156
 • 0
 • 2.156
 • Begroting 2024
 • 14
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14
 • 0
 • 14
 • Begroting 2025
 • 14
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14
 • 0
 • 14

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Ten behoeve van het (internationaal) ondernemerschap gaan we in 2022 de nieuwe exportregeling Internationalisering openstellen en gaan we, naar aanleiding van evaluaties, het ecosysteem internationalisering door ontwikkelen.
2 Via de FOM gaan we een aantal leningen/participaties verstrekken. Dit alles met het doel dat er in 2022 meer exporterende Friese bedrijven zijn dan het afgelopen
3 Op het gebied van het Friese vestigingsklimaat willen we met behulp van de Friese acquisitiestrategie ervoor zorgen dat er een aantal (inter)nationale bedrijven naar Fryslân komen dan wel hier blijven.
4 We gaan verder aan de slag met het TopDutch programma en het actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen.
5 Daarnaast werken we in 2022 aan het ontwikkelen van een investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen, en een programmering naar aanleiding van het onderzoek ruimtelijke economische visie en grootschalige ruimtebehoefte.
6 Tot slot willen we via Ynbusiness het gesprek aan gaan met het Friese bedrijfsleven, om op die manier ondernemers te helpen met eerstelijns vraagstukken en eventueel door te verwijzen naar andere organisaties en instrumenten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
(Internationaal) Ondernemerschap Nieuwe exportregeling Internationalisering openstellen Gereed
Ecosysteem internationalisering met partijen naar aanleiding van evaluaties door ontwikkelen Gereed
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 5
Aantal exporterende Friese bedrijven stijgt t.o.v. voorgaand jaar Meer dan in 2021
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3
Invullen TopDutch programma Gereed
Actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen Gereed
Programmering maken n.a.v. onderzoek ruimtelijke economische visie en grootschalige ruimtebehoefte Gereed
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen Gereed
Aantal unieke gesprekken Ynbusiness met het Friese bedrijfsleven 700
Print deze pagina