Programma 4: Economie

Portefeuillehouder: gedeputeerden Friso Douwstra en Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Economie vormt een belangrijk fundament voor brede welvaart. Een gezonde economie is ook in harmonie met zijn omgeving. Een economie die dat bereikt is een circulaire economie. We zien de overgang naar een circulaire economie als een kans voor het Friese MKB om nieuwe circulaire verdienmodellen te vinden. De ambitie is dat we de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland en de meest circulaire regio van Europa worden. Als provinciale organisatie willen we ook zelf het goede voorbeeld geven door door te groeien naar maximaal circulair inkopen in 2025.

Wij willen ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven stimuleren. Om te komen tot een goed vestigingsklimaat binnen Fryslân blijven we de sterke punten van Fryslân en de Friese economie uitdragen. De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Hier willen we op inzetten via een kennisagenda arbeidsmarkt en onderwijs samen met onderwijs en bedrijfsleven, door het uitbouwen van Campus Fryslân en door ons in te zetten voor de uitwerking van het Friese onderwijsakkoord.

We willen de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. Fryslân heeft een economie waar met name de kleinschalige MKB de dienst uitmaakt. Clustervorming zorgt voor een sterkere en veelzijdige economie waarbij verschillende disciplines worden samengebracht op één plek. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als Watertechnologie met Wetsus en Watercampus, Agrofood met Dairy Campus en Dairy Valley, Circulair plastics met NTCP (Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics) en HTSM (High Tech Systems & Materials) met Innovatiecluster Drachten ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen.

In deze specifieke sectoren met toekomstperspectief, watertechnologie, agrofood, HTSM, Circulaire plastics en recreatie & toerisme, kan Fryslân internationaal het verschil maken en zijn er kansen te verzilveren. Met ons beleid op het gebied van gastvrijheidseconomie willen we slimme groei realiseren door spreiding van toerisme over de hele provincie en het verlengen van het toeristische seizoen.

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken.

De overkoepelende missie die we als Fryslân hebben is Geluk op 1 – de circulaire ontwikkeling naar een rijke brede welvaartsregio. De coronacrisis zet deze ontwikkeling van de brede welvaart flink onder druk. Het herstelmaatregelenpakket No en Moarn, moet op korte en middellange termijn daarin voor de Friese mienskip een stimulans zijn richting de nieuwe economie. Het is niet bedoeld om gaten te vullen, maar om toekomstperspectief te geven. In 2022 zullen de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden om zo flexibel met de stakeholders hierop in te kunnen spelen.
Om de economische kansen in Fryslân te creëren die passen bij onze visie en bijdragen aan de opgaven waar we voor staan, werken we conform de Beleidsnota Economie (2021) langs de volgende vijf lijnen:

 1. Ondernemend Fryslân: We versterken onze economische basis door te investeren in een toekomstbestendig en krachtig MKB. Dit betekent het bevorderen van (nieuw) ondernemerschap, innovatie en export door o.a. te investeren in talent, startups en scale-ups, door bij te dragen aan de NOM, Ynbusiness, voucherregelingen, business boost, cofinanciering MIT (MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren), EFRO-fondsen, etc.
 2. Aantrekkelijk Fryslân: Om meer ondernemers aan de provincie te binden investeren we in een aantrekkelijk en onderscheidend vestigingsklimaat. Vanuit het economisch beleid bestaat onze inbreng in het realiseren van een goed vestigingsklimaat bijvoorbeeld uit het investeren in een goed acquisitiebeleid in samenwerking met de F4 gemeenten en de NOM, in werklocaties, (circulaire) bedrijventerreinen, kantoorlocaties, en in een leefbare woonomgeving middels het stimuleren van detailhandel en gastvrijheidseconomie.
 3. Werkend Fryslân: Via deze lijn investeren we in een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de grote transitieopgaven en de productiviteit te verhogen moeten we investeren in de werknemers van nu, de werknemers van de toekomst en in de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dat doen we onder andere door: het aantrekken van jong talent naar de regio (Wolkom Thús), versterken van het onderwijsaanbod, investeren in een wetenschappelijk instituut (Wetsus), en het faciliteren van arbeidsmarktprojecten.
 4. Verbonden Fryslân: Om innovatie en groei van stuwende bedrijvigheid aan te jagen stimuleren we het vormen en versterken van kansrijke clusters van bedrijven of broedplaatsen waar ondernemers en kennisinstellingen elkaar kunnen vinden en samen kunnen werken aan actuele vraagstukken. Concreet betekent dit dat we inventariseren waar clusters staan en hoe we deze samen met stakeholders verder kunnen helpen, en proberen we onderlinge samenwerking tussen clusters te bevorderen.
 5. Coöperatief Fryslân: Tot slot is het onze doelstelling om samen met onze IPF-partners (Innovatiepact Fryslân) een gezamenlijke Friese investeringsagenda op te stellen. We investeren in samenwerking op Noordelijke, Landelijke en Europese schaal. O.a. door te investeren in: de doorontwikkeling van innovatiepact Fryslân, de F4 samenwerkingsagenda, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Economic Board Noord-Nederland, en ons actief te verbinden aan de agenda’s en missies van het Rijk en Europa.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV (NOM), Groningen
 • Friese Ontwikkelingsmaatschappij BV (FOM, voorheen Doefonds), Leeuwarden
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
 • Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Leeuwarden
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden
Bekijk uitgebreide tabel

Lasten en baten programma 4: Economie

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 34.975
 • 5.920
 • 29.055
 • Begroting 2021
 • 53.057
 • 9.468
 • 43.589
 • Begroting 2022
 • 25.235
 • 1.716
 • 23.519
 • Begroting 2023
 • 19.697
 • 1.751
 • 17.946
 • Begroting 2024
 • 5.801
 • 1.612
 • 4.189
 • Begroting 2025
 • 5.228
 • 1.527
 • 3.700

Toelichting:

De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 4.1 Innovatie en circulaire economie
 • 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
 • 4.3 Economische structuurversterking
 • 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
 • 4.5 Toerisme en recreatie
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 4.1 Innovatie en circulaire economie
 • 4.3 Economische structuurversterking
 • 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
 • 4.5 Toerisme en recreatie
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 10.736
 • 1.967
 • 10.254
 • 3.287
 • 8.731
 • 34.975
 • 3.287
 • 1.185
 • 984
 • 464
 • 5.920
 • 29.055
 • Begroting 2021
 • 8.641
 • 3.227
 • 23.832
 • 3.292
 • 14.064
 • 53.057
 • 769
 • 6.258
 • 0
 • 2.441
 • 9.468
 • 43.589
 • Begroting 2022
 • 4.100
 • 2.138
 • 6.513
 • 1.802
 • 10.682
 • 25.235
 • 8
 • 1.348
 • 0
 • 361
 • 1.716
 • 23.519
 • Begroting 2023
 • 3.045
 • 2.156
 • 4.975
 • 1.955
 • 7.567
 • 19.697
 • 0
 • 1.294
 • 0
 • 457
 • 1.751
 • 17.946
 • Begroting 2024
 • 473
 • 14
 • 1.805
 • 635
 • 2.875
 • 5.801
 • 0
 • 1.240
 • 0
 • 372
 • 1.612
 • 4.189
 • Begroting 2025
 • 943
 • 14
 • 1.195
 • 202
 • 2.875
 • 5.228
 • 0
 • 1.155
 • 0
 • 372
 • 1.527
 • 3.700

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 3.297
 • 37.706
 • 41.003
 • 176
 • 5.372
 • 5.548
 • 35.455
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 109
 • -2.914
 • -2.805
 • 0
 • -1.348
 • -1.348
 • -1.457
 • Realisatie per 1-4
 • 1.316
 • 4.484
 • 5.801
 • 0
 • 658
 • 658
 • 5.143
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 493
 • 11.694
 • 12.187
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.187
 • Saldo
 • 1.597
 • 18.614
 • 20.211
 • 176
 • 3.367
 • 3.542
 • 16.668

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 3.297
 • 3.297
 • 26.352
 • 10.546
 • 808
 • 37.706
 • 41.003
 • 176
 • 176
 • 1.373
 • 3.192
 • 808
 • 5.372
 • 5.548
 • 35.455
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 109
 • 109
 • -2.914
 • 0
 • 0
 • -2.914
 • -2.805
 • 0
 • 0
 • -1.348
 • 0
 • 0
 • -1.348
 • -1.348
 • -1.457
 • Realisatie per 1-4
 • 1.316
 • 1.316
 • 3.379
 • 771
 • 335
 • 4.484
 • 5.801
 • 0
 • 0
 • 25
 • 350
 • 282
 • 658
 • 658
 • 5.143
 • Vastgestelde verplichting per 1-4
 • 493
 • 493
 • 2.672
 • 9.005
 • 17
 • 11.694
 • 12.187
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.187
 • Saldo
 • 1.597
 • 1.597
 • 17.388
 • 770
 • 456
 • 18.614
 • 20.211
 • 176
 • 176
 • 0
 • 2.841
 • 526
 • 3.367
 • 3.542
 • 16.668
Print deze pagina