Programma 3: Omgeving

3.5 Energietransitie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij conformeren ons aan de nationale vertaling van het klimaatakkoord van Parijs, waaronder de vermindering van CO2-uitstoot met 49% in 2030. De vermindering van CO2-uitstoot moet haalbaar en betaalbaar zijn en op voldoende maatschappelijk draagvlak rusten.

De provinciale ambitie voor 2030 is:

 • 33% van de Friese energie wordt duurzaam opgewekt.
 • 25% energie wordt bespaard ten opzichte van 2010.

De uitvoering van de plannen in het klimaatakkoord moet onder andere plaatsvinden via Regionale Energiestrategieën (RES). De rollen van de provincie in de energietransitie zijn reguleren, regisseren, stimuleren, faciliteren en loslaten. Daarnaast geven we zelf ook het goede voorbeeld door de provinciale organisatie te verduurzamen.

In het eerste kwartaal 2022 zal het nieuwe Energieprogramma 2022-2025 vastgesteld worden met daarin een nadere uitwerking van het bestuursakkoord/begroting. De RES 1.0 is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het nieuwe Energieprogramma vormt ook de basis voor de opdracht aan het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). Deze opdracht wordt tegelijkertijd met het nieuwe Energieprogramma vastgesteld. Ook vormt het Energieprogramma een belangrijk kader voor de besteding van de inkomsten van Windpark Fryslân, i.c. het verduurzamen van dorpen en wijken.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Energie opwekken: We voeren de gezondheidsmonitor ten behoeve van windpark Nij Hiddum-Houw uit. Verder gaan we aan de slag met een ‘windmolenmakelaar’; Nieuwe windmolens met een maximale tiphoogte van 110 meter zijn alleen mogelijk als er ook windmolens gesaneerd worden. Om het proces van nieuwe windmolens en de daarbij horende sanering te faciliteren gaan wij met de relevante stakeholders bekijken hoe we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen via een windmolenmakelaar.
 • Energie besparen: We dragen bij aan de provinciale ambitie van 25% energiebesparing door aan te sluiten bij een aantal financiële regelingen (e.g. Friese Energiepremie en de rentekortingsregeling), het opzetten en verder uitbouwen van een provincie-breed netwerk van energiecoaches en het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed m.b.v. het projectplan Klimop.
  Klimop is een door het rijk gefinancierd programma dat de eigenaren van (klein) maatschappelijk vastgoed scans aanbiedt die inzicht geven in energiebesparende maatregelen. Tevens helpt het programma bij het sluitend krijgen van businesscases.
 • Warmtetransitie: We zetten stevig in op aquathermie en worden de ‘wetterwaarmte’-provincie door koplopers te ondersteunen bij het binnenhalen van (landelijke en Europese) erkenning en financiering. Daarnaast faciliteren we de gemeenten bij het opstellen van de transitievisies warmte door het delen van kennis en partijen bij elkaar te brengen. De transitievisies warmte zijn in alle gemeenten eind 2021 vastgesteld. Verder wordt er in de eerste helft van 2022 samen met gemeenten een roadmap opgesteld. Doel van de roadmap is aan te geven hoe en in welke tempo het gas als warmtebron in Fryslân wordt uitgefaseerd. In het verlengde hiervan gaan we in overleg met de gemeenten de ontwikkeling van verschillende warmtebronnen via pilots stimuleren. Tot slot willen we de waterstof kansen in Fryslân verzilveren. We gaan voor de toepassing van waterstof een waterstofagenda opstellen. De mogelijkheden voor lokale opslag van schoon opgewekte energie nemen we hierin mee. De Waterstofagenda is begin 2022 gereed.
 • Energie infrastructuur: Ten behoeve van de capaciteitsproblemen op het Energienetwerk werken we in 2022 samen met gemeenten en netbeheerders (verder) aan de Systeemstudie Fryslân en de Uitvoeringsanalyse Netimpact.
 • Lokale initiatieven: We ondersteunen lokale initiatieven met behulp van het provinciale ontwikkelfonds. Verder faciliteren we de realisatie van een loketfunctie voor lokale energie initiatieven / particulieren waarbij aansluiting wordt gezocht bij de RES en de Friese Energie Alliantie (FEA). Tot slot onderzoeken we welke rol het FSFE kan spelen bij het nieuwe Energieprogramma 2022-2025.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Energie opwekken Windmolenmakelaar Gereed
Gezondheidsmonitor Nij Hiddum-Houw In uitvoering
Energie besparen Aantal aanvragen Friese Energiepremie 1000 p/j
Aantal aanvragen rentekortingsregeling 1000 p/j
Aantal energiecoaches 100
Aantal deelnemers Klimop 50
Warmte transitie Aantal wetterwaarmte projecten 5
Roadmap warmtetransitie Gereed
Waterstofagenda Gereed
Lokale initiatieven Aanvragen Ontwikkelfonds 10
Aantal proeftuinen 2
Energienetwerk Systeemstudie Gereed
Uitvoeringsanalyse Netimpact Gereed

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 4.992
 • 1.580
 • 3.412
 • Begroting 2021
 • 10.588
 • 1.918
 • 8.670
 • Begroting 2022
 • 4.131
 • 0
 • 4.131
 • Begroting 2023
 • 1.167
 • 0
 • 1.167
 • Begroting 2024
 • 281
 • 0
 • 281
 • Begroting 2025
 • 281
 • 0
 • 281

Toelichting:

De toename van ca 5 miljoen euro tussen begrotingsjaar 2020 en 2021 en de afname naar 2022, wordt voornamelijk veroorzaakt door tijdelijke budgetten van De Nieuwe Afsluitdijk. Tevens is er een SPUK uitkering maatschappelijk vastgoed voor 2021 in de boeken opgenomen voor € 1,4 mln. Gemeenten en provincies kunnen extra geld krijgen om bepaald beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit zijn specifieke uitkeringen (SPUK). De daling vanaf 2022 betreft het aflopen tijdelijke budgetten van DNA en de Friese plusregeling energiebesparing. Na 2022 bestaat de begroting enkel nog uit de budgetten Ontwikkelinitiatieven, Taskforce elkenien green team en de IPO bijdrage duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De IPO bijdrage loopt in 2024 en 2025 door voor € 281.000.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • IPO bijdrage
 • Asbest eraf Zonnepanelen erop
 • Energiebesparingsmaatregelen
 • Fryske deal
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • Ontwikkelen gezondheidsmonitor windpark Nij Hiddum-Houw
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • Regionale energiestrategie RES
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Taskforce elkenien grien team
 • Voorbereiding windpark Fryslan
 • Burgerparticipatie Windpark Fryslan
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Fryske deal
 • Interreg projecten
 • Juridische ondersteuning Windpark Fryslan
 • Programma Duurzame Energie
 • Radarinstallatie Windpark Fryslan
 • Waddenfonds projecten
 • Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Interreg projecten
 • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
 • Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed
 • Realisatie 2020
 • 394
 • 394
 • 150
 • 102
 • 5.186
 • 589
 • 0
 • 39
 • 40
 • 123
 • 126
 • 80
 • 2
 • 6.436
 • 0
 • 1.259
 • -4.426
 • 1.065
 • 0
 • 94
 • 0
 • 169
 • -1.838
 • 0
 • 0
 • 4.992
 • 2
 • 126
 • 128
 • 350
 • 1.065
 • 1.415
 • 38
 • 38
 • 0
 • 0
 • 1.580
 • 3.412
 • Begroting 2021
 • 298
 • 298
 • 0
 • 0
 • 0
 • 376
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 820
 • 0
 • 1.346
 • 130
 • 3.692
 • 2.359
 • 832
 • 120
 • 186
 • 75
 • 0
 • 7.394
 • 1.550
 • 1.550
 • 10.588
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 368
 • 368
 • 0
 • 0
 • 1.550
 • 1.550
 • 1.918
 • 8.670
 • Begroting 2022
 • 263
 • 263
 • 0
 • 0
 • 0
 • 617
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 620
 • 0
 • 1.237
 • 270
 • 250
 • 2.080
 • 0
 • 30
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.630
 • 0
 • 0
 • 4.131
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.131
 • Begroting 2023
 • 277
 • 277
 • 0
 • 0
 • 0
 • 610
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 280
 • 0
 • 890
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.167
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.167
 • Begroting 2024
 • 281
 • 281
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 281
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 281
 • Begroting 2025
 • 281
 • 281
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 281
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 281

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Energie opwekken: We voeren de gezondheidsmonitor ten behoeve van windpark Nij Hiddum-Houw uit. Verder gaan we aan de slag met een ‘windmolenmakelaar’; Nieuwe windmolens met een maximale tiphoogte van 110 meter zijn alleen mogelijk als er ook windmolens gesaneerd worden. Om het proces van nieuwe windmolens en de daarbij horende sanering te faciliteren gaan wij met de relevante stakeholders bekijken hoe we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen via een windmolenmakelaar.
2 Energie besparen: We dragen bij aan de provinciale ambitie van 25% energiebesparing door aan te sluiten bij een aantal financiële regelingen (e.g. Friese Energiepremie en de rentekortingsregeling), het opzetten en verder uitbouwen van een provincie-breed netwerk van energiecoaches en het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed m.b.v. het projectplan Klimop.
3 Klimop is een door het rijk gefinancierd programma dat de eigenaren van (klein) maatschappelijk vastgoed scans aanbiedt die inzicht geven in energiebesparende maatregelen. Tevens helpt het programma bij het sluitend krijgen van businesscases.
4 Warmtetransitie: We zetten stevig in op aquathermie en worden de ‘wetterwaarmte’-provincie door koplopers te ondersteunen bij het binnenhalen van (landelijke en Europese) erkenning en financiering. Daarnaast faciliteren we de gemeenten bij het opstellen van de transitievisies warmte door het delen van kennis en partijen bij elkaar te brengen. De transitievisies warmte zijn in alle gemeenten eind 2021 vastgesteld. Verder wordt er in de eerste helft van 2022 samen met gemeenten een roadmap opgesteld. Doel van de roadmap is aan te geven hoe en in welke tempo het gas als warmtebron in Fryslân wordt uitgefaseerd. In het verlengde hiervan gaan we in overleg met de gemeenten de ontwikkeling van verschillende warmtebronnen via pilots stimuleren. Tot slot willen we de waterstof kansen in Fryslân verzilveren. We gaan voor de toepassing van waterstof een waterstofagenda opstellen. De mogelijkheden voor lokale opslag van schoon opgewekte energie nemen we hierin mee. De Waterstofagenda is begin 2022 gereed.
5 Energie infrastructuur: Ten behoeve van de capaciteitsproblemen op het Energienetwerk werken we in 2022 samen met gemeenten en netbeheerders (verder) aan de Systeemstudie Fryslân en de Uitvoeringsanalyse Netimpact.

Toelichting:

5. Met de systeemstudie en de analyse van de netimpact zijn de problemen op het netwerk niet op korte termijn opgelost. Binnen de Taskforce Energienetwerk Fryslân werken we samen met de netbeheerder en gemeenten aan de problemen op het netwerk, waarbij we o.a. kijken naar snelle oplossingen bijvoorbeeld door opslag en systeemintegratie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Energie opwekken Windmolenmakelaar Gereed
Gezondheidsmonitor Nij Hiddum-Houw In uitvoering
Energie besparen Aantal aanvragen Friese Energiepremie 1000 p/j
Aantal aanvragen rentekortingsregeling 1000 p/j
Aanvalsplan Energiebesparing Aantal energiecoaches 100
Aantal deelnemers Klimop 50
Warmte transitie Aantal wetterwaarmte projecten 5
Overig Roadmap warmtetransitie Gereed
Waterstofagenda Gereed
Lokale initiatieven Aanvragen Ontwikkelfonds 10
Aantal proeftuinen 2
Energienetwerk Systeemstudie Gereed
Uitvoeringsanalyse Netimpact Gereed

Toelichting:

Het aantal aanvragen ligt achter op de prognose. In maart is de regeling aangepast waardoor het voor de doelgroep (smalle beurs) eenvoudiger wordt om een lening af te sluiten. Daarnaast verwachten we door de snel stijgende energieprijzen een stijging van het aantal aanvragen.
De roadmap warmtetransitie wordt opgepakt binnen de RES. De uitvoering start in 2022.
De uitvoeringsanalyse Netimpact wordt binnen de Taskforce Energienetwerk Fryslân opgepakt. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

Print deze pagina