Programma 3: Omgeving

3.2 Landbouw

Begroting

Wat willen we bereiken?

De agrarische sector is voor Fryslân van groot economisch belang zowel voor de werkgelegenheid en export als voor kennisontwikkeling en innovatie. Naast producent van voedsel is de landbouw ook gebruiker en tegelijk de belangrijkste beheerder van het landelijk gebied. De landbouw bepaalt in sterke mate het aanzicht van het landschap, draagt bij aan de biodiversiteit en aan een leefbaar en aantrekkelijk platteland. De agrarische sector is van groot belang voor brede welvaart in Fryslân en ontwikkelingen in de landbouw zijn mede bepalend voor de totale leefomgeving.

Overeenkomstig het bestuursakkoord is het onze ambitie dat de landbouw in 2025 duurzaam en natuurinclusief is. Dat is een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en duurzaam economisch renderend.

We willen de landbouwsector helpen om van een viersterren landbouw een vijfsterren landbouw te maken, waarbij de vijfde ster een groene ster is. Daarbij staat kwalitatieve groei voorop en willen we het spanningsveld tussen landbouw en andere maatschappelijke wensen doorbreken. Daarbij is het van cruciaal belang dat boeren een levensvatbaar bedrijfsmodel kunnen vinden.

De ontwikkelingen van de agrarische sector worden vooral bepaald door Europa en het Rijk. Van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU (GLB-beleid vanaf 2021) wordt verwacht dat daarin duurzaamheid, natuurinclusief en vergroening een essentiële rol zullen spelen. De rol van de provincie is vooral om vernieuwingen te faciliteren en te ondersteunen. Daarnaast ligt een belangrijke rol bij de hele agrofoodketen van boeren tot consument.

Als provincie willen we de transitie van de landbouw begeleiden binnen de kaders van het klimaatakkoord, de problematiek van het terugdringen van emissies w.o. stikstof en de veenweideproblematiek. We willen voor Fryslân hierin een voorbeeldfunctie vervullen door in te zetten op aansluiting bij Europees- en Rijksbeleid, samen te werken in netwerken, gebiedsgericht werken en kennisontwikkeling/innovatie die vraag gestuurd is.

Dairy Valley / – Campus wordt via het economisch programma ondersteund als integrale inzet op agrofood (zie voor doelen en resultaten bij beleidsveld 4.3 Economische structuurversterking)

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • In navolging van 2021 formuleren met inbreng van stakeholders een integrale landbouwagenda.
 • We leveren in 2022 inbreng en lobby’en voor het Nationaal Strategisch Plan, dat op rijksniveau opgesteld wordt, zodat nieuwe GLB-regelingen optimaal inzetbaar zijn voor Fryslân. Het NSP dient als basis van de nationale invulling van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) voor de periode 2022 –2027.
 • Openstellen van maatregelen uit het POP3 Transitieprogramma voor 2022.
 • We voeren de regiodeal Noord Nederland natuurinclusieve Landbouw uit via drie pijlers: 1. een gebiedsgerichte aanpak, 2. het ontwikkelen van instrumentarium, 3. inzet op netwerk en communicatie.
 • We werken samen met de partners in de Agro Agenda aan het kwaliteits-/streefbeeld 2030.
 • Potato Valley is een toegankelijk en essentieel kenniscentrum geworden op het gebied van zilte teelt en biedt ondernemers perspectief op nieuwe verdienmodellen
 • We stellen de maatregel Jonge Boeren regeling in het POP3 programma (vanaf eind 2020) open.
 • Naast de concrete aandacht voor de landbouwagenda zoeken we ook de verbindingen met andere beleidsthema’s en -velden gekoppeld aan de landbouw. Ook vanuit de vraagkant vanuit deze beleidsthema’s zal landbouw betrokken zijn.
 • Verbinding zoeken met andere beleidsthema’s kan er ook toe leiden dat gezamenlijk naar financiering van de gekoppelde doelen kan worden gezocht.
 • De aanpak van stikstof wordt voor de komende jaren een belangrijk thema. Het opgaventeam Landbouw krijgt hier een belangrijke rol in. Zoveel mogelijk met externe partijen, de sector en partners (in en extern) wordt bedacht hoe dit te organiseren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Landbouwagenda Uitvoering geven aan de door PS vastgestelde Landbouwagenda In samenwerking met de stakeholders uitvoering geven aan een vastgesteld programma
Stikstof Landbouw neemt namens de provincie de lead in de stikstofproblematiek Met de sector breed betrekken, optimaal communiceren en komen tot een concrete aanpak
Regiodeal natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland Halfjaarlijks (in juli en december) wordt een voortgangsrapportage opgesteld Gereed
Kenniscentrum Verzilting Het Kenniscentrum Verzilting komt in samenwerking met betrokken partijen tot stand Gereed Q1
Jonge boeren regeling Subsidie in relatie tot investeringsomvang (multiplier) Tenminste 1

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 4.567
 • 2.320
 • 2.247
 • Begroting 2021
 • 12.524
 • 144
 • 12.381
 • Begroting 2022
 • 2.386
 • 17
 • 2.369
 • Begroting 2023
 • 1.883
 • 15
 • 1.869
 • Begroting 2024
 • 210
 • 12
 • 198
 • Begroting 2025
 • 9
 • 11
 • -2

Toelichting:

De cofinanciering op de POP3 opengestelde maatregelen staan allemaal in jaarschijf 2021. Dit verklaart voor € 9 mln. de daling naar 2022. Nieuwe cofinancieringsmiddelen POP zijn opgenomen in programma 7 (Algemene Dekkingsmiddelen) Op basis van openstelling wordt de cofinanciering overgeboekt naar het programma. Meerjarig bestaan de budgetten uit Transitie Landbouw, Potato Valley en de Landbouwagenda met Dairy Valley. De budgetten uit het bestuursakkoord voor Potato Valley, Landbouwagenda en Dairy Valley hebben een looptijd tot en met 2023, dit verklaart de enorme daling van de lasten in 2024 en 2025. Ook de Regiodeal NIL eindigt in 2023.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • AgroAgenda Noord Nederland
 • Kavelinrichting
 • Landbouwagenda met Dairy Valley
 • Living Lab duurzame akkerbouw SPNA
 • Potato Valley
 • Regiodeal
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Transitiefonds landbouw
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre
 • Landelijk Gebied POP 3
 • POP 3 Agrarisch natuur en landschapsbeheer
 • POP 3 Overcommittering
 • POP 3+ financiering
 • Rendementsderving leningen muizenplaag
 • POP3 Subsidie kavelruil
 • Regiodeal
 • Interreg projecten
 • Rente leningen muizenplaag
 • Uitvoering en technische ondersteuning SNN en RVO
 • POP3 Subsidie kavelruil
 • Realisatie 2020
 • 75
 • 13
 • 21
 • 100
 • 60
 • 157
 • 510
 • 0
 • 935
 • 459
 • 45
 • 1.703
 • 441
 • 0
 • 0
 • 15
 • 2.663
 • 151
 • 151
 • 3.749
 • 342
 • 342
 • 486
 • 18
 • 0
 • 504
 • 151
 • 151
 • 997
 • 2.752
 • Begroting 2021
 • 75
 • 0
 • 480
 • 505
 • 500
 • 1.470
 • 356
 • 0
 • 3.386
 • -257
 • 153
 • 6.471
 • 1.331
 • 126
 • 1.300
 • 15
 • 9.139
 • 0
 • 0
 • 12.524
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19
 • 125
 • 144
 • 0
 • 0
 • 144
 • 12.381
 • Begroting 2022
 • 75
 • 0
 • 250
 • 0
 • 250
 • 1.150
 • 248
 • 400
 • 2.373
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13
 • 13
 • 0
 • 0
 • 2.386
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 2.369
 • Begroting 2023
 • 75
 • 0
 • 250
 • 0
 • 250
 • 392
 • 505
 • 400
 • 1.872
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12
 • 12
 • 0
 • 0
 • 1.883
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15
 • 0
 • 15
 • 0
 • 0
 • 15
 • 1.869
 • Begroting 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 10
 • 0
 • 0
 • 210
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12
 • 0
 • 12
 • 0
 • 0
 • 12
 • 198
 • Begroting 2025
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
 • 9
 • 0
 • 0
 • 9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11
 • 0
 • 11
 • 0
 • 0
 • 11
 • -2

Onderstaand voorstel uit de kadernota is verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen kadernota (bedragen x € 1.000)

 • Omschrijving
 • Lasten
 • Transitiefonds landbouw
 • Totaal lasten
 • 2022
 • 400
 • 400
 • 2023
 • 400
 • 400
 • 2024
 • 200
 • 200
 • 2025
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In navolging van 2021 formuleren met inbreng van stakeholders een integrale landbouwagenda.
2 We leveren in 2022 inbreng en lobby’en voor het Nationaal Strategisch Plan, dat op rijksniveau opgesteld wordt, zodat nieuwe GLB-regelingen optimaal inzetbaar zijn voor Fryslân. Het NSP dient als basis van de nationale invulling van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) voor de periode 2022 –2027.
3 Openstellen van maatregelen uit het POP3 Transitieprogramma voor 2022.
4 We voeren de regiodeal Noord Nederland natuurinclusieve Landbouw uit via drie pijlers: 1. een gebiedsgerichte aanpak, 2. het ontwikkelen van instrumentarium, 3. inzet op netwerk en communicatie.
5 We werken samen met de partners in de Agro Agenda aan het kwaliteits-/streefbeeld 2030.
6 Potato Valley is een toegankelijk en essentieel kenniscentrum geworden op het gebied van zilte teelt en biedt ondernemers perspectief op nieuwe verdienmodellen
7 We stellen de maatregel Jonge Boeren regeling in het POP3 programma (vanaf eind 2020) open.
8 Naast de concrete aandacht voor de landbouwagenda zoeken we ook de verbindingen met andere beleidsthema’s en -velden gekoppeld aan de landbouw. Ook vanuit de vraagkant vanuit deze beleidsthema’s zal landbouw betrokken zijn.
9 Verbinding zoeken met andere beleidsthema’s kan er ook toe leiden dat gezamenlijk naar financiering van de gekoppelde doelen kan worden gezocht.
10 De aanpak van stikstof wordt voor de komende jaren een belangrijk thema. Het opgaventeam Landbouw krijgt hier een belangrijke rol in. Zoveel mogelijk met externe partijen, de sector en partners (in en extern) wordt bedacht hoe dit te organiseren.

Toelichting:

Potato Valley: Q1 is niet gehaald; wordt waarschijnlijk Q2

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Landbouwagenda Uitvoering geven aan de door PS vastgestelde Landbouwagenda In samenwerking met de stakeholders uitvoering geven aan een vastgesteld programma
Stikstof Landbouw neemt namens de provincie de lead in de stikstofproblematiek Met de sector breed betrekken, optimaal communiceren en komen tot een concrete aanpak
Regiodeal natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland Halfjaarlijks (in juli en december) wordt een voortgangsrapportage opgesteld Gereed
Kenniscentrum Verzilting Het Kenniscentrum Verzilting komt in samenwerking met betrokken partijen tot stand Gereed Q1
Jonge boeren regeling Subsidie in relatie tot investeringsomvang (multiplier) Tenminste 1

Toelichting:

Stikstof: Landbouw zal hier een belangrijke rol in moeten en blijven spelen. Of opgave Landbouw hier de lead in blijft nemen is nog nog maar de vraag. Wordt in ieder geval door de organisatie opgepakt.
De planning kenniscentrum verzilting is niet gehaald; wordt waarschijnlijk Q2

Print deze pagina