Programma 3: Omgeving

3.1 Natuur en landschap

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
Natuur
1 Herstelprogramma biodiversiteit
1a de uitvoering van de agenda herstel biodiversiteit samen met de stakeholders is vormgegeven
1b een eerste jaarplan voor de uitvoering van de agenda biodiversiteit is in uitvoering genomen
1c aantal voorbeeld projecten is uitgevoerd
2 De stikstofdepositie daalt in de 11 stikstofgevoelige natuurgebieden. De te bereiken doelstelling hierin is uitgewerkt, zo ook de werkwijze.
3 Een vastgestelde aanpak voor invasieve exoten.
4 Ganzenschade 5-10% lager dan het gemiddelde van de voorgaande twee jaren.
5 Zorgen voor extra beheermiddelen voor de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto
6 Indienen van een LIFE aanvraag voor optimalisatie en duurzaam behoud weidevogelbiotoop.
7 Een strategische nota grond natuuropgave.
8 Evaluatie en nieuw aanbod van Natuer mei de Mienskip vanuit provincie inbrengen in PS
9 Vaststellen van de evaluatiedocumenten Natura 2000 beheerplannen.
10 Vaststellen 2e beheerplanperiode Natura 2000 beheerplan Groote Wielen.
11 Uitvoeren van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma Natuur.
12 Uitvoeren van de maatregelen in de Natura 2000 beheerplannen.
13 Uitvoeren van minimaal twee openstellingstranches SKNL.
14 Opstellen van het Natuurbeheerplan 2023.
15 Uitvoeren van de SNL en ANLb regelingen.

Toelichting:

2. De te bereiken doelstelling en de werkwijze is uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma stikstof, dat in maart 2022 is vastgesteld door GS. De maatregelen waaraan nu gewerkt wordt, zoals de landelijke opkoopregeling, zijn nog niet afgerond. Het effect is daardoor nog niet zichtbaar. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma stikstof. Dit wordt nu opgestart in samenwerking met onze partners. Om tot een volwaardige uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak te komen zijn middelen van het Rijk nodig. De middelen voor de stikstofaanpak staan in de rijksbegroting opgenomen vanaf 2024 en zijn nog niet beschikbaar gesteld noch verdeeld over de provincies.

5. Voor beheerjaar 2022 heeft het Rijk € 1,55 mln. aan beheermiddelen voor het Aanvalsplan Grutto in Fryslân beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2023-2027 komt landelijk in totaal € 62,5 mln. beschikbaar vanuit het NSP. Hiervan zal naar verwachting circa 30% naar de provincie Fryslân gaan. De provinciale cofinanciering van € 3,7 mln. dient echter nog te worden geregeld. Hiervoor zal een voorstel worden ingediend bij de kadernota 2023. Daarnaast zijn er voor de periode na 2027 nog geen beheermiddelen beschikbaar. Ook is de € 62,5 mln. niet voldoende om alle 36 Aanvalsplan Grutto gebieden in Nederland te realiseren.

6. Op 30 november 2021 is de LIFE Nature aanvraag: LIFE space for Godwit ingediend bij de Europese Commissie. Dit betreft een project voor de verbetering en het behoud van de weidevogelbiotoop van in totaal € 14 mln. waarvan € 10,5 mln. Europese subsidie is aangevraagd. In april/mei 2022 wordt bekend of de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd.

9. Het evaluatiedocument voor het beheerplan Groote Wielen is in voorjaar 2022 afgerond. Het evaluatiedocument voor het beheerplan Friese Meren wordt rond de zomer 2022 afgerond. Daarnaast wordt gestart met het opstellen van de evaluatiedocumenten voor de overige beheerplannen, echter is het beeld dat de capaciteit in 2022 vooral ingezet moet worden op het opstellen van de natuurdoelanalyses waardoor het afronden van de evaluatiedocumenten doorschuift naar 2023. M.b.t. het opstellen van de evaluatiedocumenten is externe inzet nodig en zijn aanvullende onderzoeken nodig. Hiervoor is aanvullend budget voor nodig, dit wordt gefinancierd vanuit het Natuurpact.

11. In de planning voor het programma Natuur is rekening gehouden met een benodigde capaciteit van circa 18,8 fte voor 2022. Dit wordt ingezet om tot uitvoering van de maatregelen ad € 45 mln. te komen en het proces rond de gebiedsgerichte aanpak Stikstof te starten. In het coalitieakkoord van het Rijk is een dimensie toegevoegd aan de stikstofproblematiek. Er is een nauwere combinatie tot stand gebracht tussen klimaat, natuur, landbouw, water en stikstof middels het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Daarnaast is er vertraging in de besluitvorming rond de stikstof reductiedoelstellingen waardoor werkzaamheden rond de gebiedsgerichte aanpak Stikstof in tijd opschuiven. Vandaar dat de geplande capaciteit in 2022 niet volledig ingezet kan gaan worden. Vooralsnog wordt uitgegaan dat er 13,3 fte benodigd zijn voor dit jaar. Deze kosten worden door het Rijk gedekt vanuit het programma Natuur. De planning voor 2023 blijft vooralsnog ongewijzigd.

12. Het merendeel van de geplande maatregelen in de beheerplannen is uitgevoerd of in uitvoering. Een aantal maatregelen is nog niet gestart, redenen zijn bijvoorbeeld omdat er nog grond verworven moet worden of nog onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Voor enkele maatregelen zijn alternatieve maatregelen uitgevoerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Natuur
Programma herstel biodiversiteit Basis op orde Percentage provinciale programma’s met concrete actiepunten biodiversiteit 25%
Kennisplatform :beschikbaarheid beoogde kennis 50%
Kennis beschikbaar voor alle doelgroepen 30%
Verbindingen realiseren : participerende partijen in uitvoering samenhangend beheer 15
Bewustwording en educatie: percentage geintersseerde burgers 25%
Natuurinclusief: Percentage plannen , visies en projecten van friese overheden met natuurinclusieve paragraaf 25
Natuur: Weidevogels Aantal gruttobroedparen 10.000
Programma herstel biodiversiteit Basis op orde Percentage provinciale programma’s met concrete actiepunten biodiversiteit 25%
NNN Hectares verworven (de doelwaarde in 2022 op basis van lineaire programmering, geen realistische planning) 250
Hectares ingericht 190
Hectares verkocht 150
Hectares in beheer binnen NNN 64.473
Hectares in beheer buiten NNN 4.064
Natura 2000 1e beheerplanperiode Percentage totaal afgeronde maatregelen, 1e getal is het totaal aantal maatregelen dat binnen de looptijd van het N2000 beheerplan gerealiseerd moet worden (6 jaar = 1e beheerplanperiode). 258 maatregelen (70%)
Waarvan het percentage afgeronde stikstofgevoelige maatregelen, 1e getal is het totaal aantal maatregelen, dat binnen de looptijd van het N2000 beheerplan gerealiseerd moet worden (6 jaar = 1e beheerplanperiode). 77 maatregelen (80%)
Natura 2000 1e beheerplanperiode Vast te stellen beheerplan 1 beheerplan
Vast te stellen evaluatiedocumenten 14 documenten
Natura 2000 2e beheerplanperiode Voor te bereiden beheerplannen 13 beheerplannen
Vast te stellen beheerplan 1 beheerplan
Ganzen Gewasschade in kg droge stof 5-10% lager dan het gemiddelde van de voorgaande 2 jaren

Toelichting:

Verwerving hectares
Het beeld dat in 2022 meer dan de doelwaarde verworven wordt. Reden hiervoor is dat er bij de openstelling van de SKNL in 2021 voor 300 hectares  subsidieverleningsbeschikkingen zijn afgegeven, die in 2022 tot daadwerkelijke functiewijziging kunnen leiden. De inschatting is dat niet alle hectares uiteindelijk tot realisatie leiden. Daarnaast lopen er nog diverse onderhandelingen die tot verwerving kunnen leiden.

In te richten hectares
Het beeld is dat er in 2022 minder hectares worden opgeleverd. Een aantal projecten wordt later gestart omdat er meer tijd nodig is voor de voorbereiding; hierdoor vertraagt de uitvoering en de oplevering van hectares.

Natura 2000 1e beheerplanperiode
Per abuis is opgenomen dat er nog 1 beheerplan vastgesteld moet worden. Dit is niet aan de orde, alle beheerplannen voor de 1e periode zijn vastgesteld. Wat betreft de evaluatiedocumenten is de inschatting dat er dit jaar de capaciteit ingezet moet worden op het opstellen van de natuurdoelanalyses. Hierdoor schuift het opstellen van de evaluatiedocumenten naar achteren. Hier is ook ruimte in tijd, aangezien op korte termijn de beheerplannen Groote Wielen en Friese Meren voor de 2e periode opgesteld moeten worden. Deze evaluatiedocumenten worden op tijd opgesteld.

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
Stikstof
1 Wij hebben afspraken gemaakt met de landbouw sector over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden.
2 Wij hebben contact met de piekbelasters uit de landbouw en afspraken gemaakt over bronmaatregelen, of verplaatsing.
3 Wij hebben afspraken gemaakt met de piekbelasters uit de industrie over emissiereductie en maatregelen.
4 Wij hebben beleid vastgesteld over hoe wordt omgegaan met de latente ruimte
5 Wij stellen het uitvoeringsprogramma op waarin concreet is uitgewerkt wat de stikstofdoelstelling is voor de provincie Fryslân en hoe deze gerealiseerd gaat worden.
6 Wij hebben de voorverkenning van de gebiedsgerichte aanpak in de randzones afgerond en hebben een begin gemaakt met de voorbereiding in het gebied.

Toelichting:

1. Met de landbouw sector is veelvuldig gesproken, zowel met de sector alleen als in breder verband. Onder meer over het laaghangend fruit, in de dialoogsessies en de werksessies. Ook op dit moment zijn wij met de sector in gesprek en wordt er gewerkt aan de governance en de uitgangspunten voor de gebiedsgerichte aanpak. Het onderwerp is beladen wat maakt dat de voortang gestaag is.

2. Onderzoek van de WUR geeft aan dat er rondom een aantal natuurgebieden, met name in het Zuidoosten van de provincie een hogere emissiereductie nodig is dan in de rest van de provincie. We gaan met de regio in gesprek over hoe wij deze emissiereductie het beste kunnen realiseren. Hiermee is (in de gebiedsgerichte aanpak) nog geen begin gemaakt. Allereerst omdat wij nog in gesprek zijn met de koepelorganisaties in de werksessies. Daar maken wij afspraken over de randvoorwaarden, voordat wij in gesprek gaan met individuele bedrijven. Daarnaast zijn wij met de minister in gesprek over de omgevingswaarden /stikstofreductiedoelstellingen per provincie. Daarmee wordt de precieze opdracht voor Fryslân en Zuidoost Fryslân duidelijk, ook t.a.v. de piekbelasters.

3. Voor de industrie geldt de verplichting voor het gebruik van de Best Beschikbare Techniek (BBT). Dit zorgt voor stikstofreductie, ook bij de piekbelasters. De gesprekken met de grootste uitstoters uit de industrie in Fryslân staan gepland.

4. Er is nog geen beleid vastgesteld over hoe wordt omgegaan met de latente ruimte. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat de latente ruimte in de pilots van de GGA in beeld wordt gebracht. Daarbij wordt onderzocht hoe dit ingepast kan worden in een toekomstbestendig gebiedsplan. De uitkomsten van de pilots worden benut om tot een provinciebrede aanpak te komen. Het streven is dat de uitkomst voor eind 2022 beschikbaar zijn. Ondertussen wordt ook op Rijksniveau een onderzoek uitgevoerd naar latente ruimte.

6. De voorverkenning wordt conform het uitvoeringsprogramma in mei 2022 opgestart. Dit gaat in goede samenspraak met de koepelorganisaties en de regio.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Stikstof
Natuurherstel stikstofgevoelige N2000 gebieden % te herstellen oppervlakte volgens uitvoeringsprogramma natuur 50%
Gebieds gerichte aanpak (GGA): Gebiedsplannen gereed Aantal gebieden 11
Stikstof depositie bank (SDB) Stikstof depositie bank (SDB) operationeel 100%
De opkoopregeling Aantal bedrijven dat is aangekocht 3

Toelichting:

Gebiedsgerichte aanpak
Er zijn 11 stikstofgevoelige N2000 gebieden. Het lijkt niet voor al deze gebieden nodig om een gebiedsproces te starten. Naar verwachting zal het gaan om maximaal vijf gebieden, waaronder Drents Friesche Wold, Fochteloërveen en Rottige Meenthe, Brandemeer.

Opkoopregeling
Met betrekking tot de opkoopregeling is er nog geen bedrijf aangekocht. Voor wat betreft deze 1e tranche zijn we nog wel met drie bedrijven in gesprek. In 2022 zal ook een 2e tranche aankoopregeling worden vastgesteld. Deze heeft betrekking op de aankoop van uitsluitend de 2% hoogste piekbelasters per N2000 gebied. Hiervoor is volgens een eerste inschatting naar verwachting een budget beschikbaar van ca. € 19 mln. voor Fryslân.

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
Landschap en ruimtelijke kwaliteit
1 We stellen een Programma Landschap op waarin we de in de Startnotitie Programma Landschap ingezette koers voor een provinciale rol verder uitwerken. Ook stellen we hierbij een uitvoeringsagenda op om de koers ook daadwerkelijk in het veld zichtbaar te maken. Bij het ontwikkelen van dit Programma betrekken we de partijen in het landelijk gebied.
2 We komen, via de inzet van het ruimtelijk kwaliteitsteam, in overleg met partijen, gezamenlijk tot goede oplossingen voor het landelijk gebied. Hierbij maken wij gebruik van werkwijzen zoals De Nije Pleats en de Sinnetafel.
3 Via Panorama2028/DeUitkijkers vergroten we de maatschappelijke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en het Friese landschap door ontwerpend onderzoek.
4 We zoeken de samenwerking met LF2028 – Arcadia (BOSK) om onze beleidsdoelen op een vernieuwende manier onder de aandacht van de Mienskip te brengen, ook als opmaat naar de Landschapstriënnale 2023.
5 We subsidiëren de Nationale Landschappen (Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif) en Landschapsbeheer Fryslân (LBF) met als doel behoud, beheer en ontwikkeling van de landschappen.
6 Via cofinanciering van het Europese programma POP, onderdeel niet productieve investeringen voor landschap, subsidiëren wij projecten voor het herstel van landschap en in samenhang daarmee voor herstel van natuur en biodiversiteit. De agrarische collectieven voeren samen met Landschapsbeheer Fryslân deze projecten uit in drie koepelprojecten .Voorbeelden zijn het herstel van elzensingels, boomwallen, greppels, waterstructuren en boerenerven.

Toelichting:

1. In november wordt het Programma Landschap ter behandeling aan PS voorgelegd. Dit is echter nog niet een volledig uitgewerkt programma, maar een koers, zodat er ruimte is voor PS om inbreng te geven en sturing op de inhoud van het programma uit te oefenen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Landschap en ruimtelijke kwaliteit
Samenwerking t.b.v. ruimtelijke kwaliteit via Omgevingstafels Aantal omgevingstafels 6
Advies ruimtelijke kwaliteit Percentage provinciale projecten met ruimtelijke impact waarover het ruimtelijke kwaliteitsteam advisering heeft gedaan. 100%
Aantal grote gemeentelijke projecten waarover wordt geadviseerd 20
Landschapsherstel (POP) Aantal lanschapsherstelprojecten in het kader van POP 3
Print deze pagina