Programma 1: Bestuur

1.5 Bestuurlijke samenwerking

Begroting

Wat willen we bereiken?

Het is van belang dat de schaal waarop nieuwe maatschappelijke vraagstukken zich manifesteren goed aansluit bij de schaal van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Iedere opgave kent in feite een andere schaal en de provincie is niet altijd de enige (overheids)partij die betrokken is bij het formuleren van een aanpak voor een dergelijke opgave. Daarom is het belangrijk dat de provincie hierop kan inspelen en hier in haar samenwerking flexibel mee kan omgaan (responsiviteit en adaptiviteit). Wij kiezen hierbij voor een rolinvulling die past bij een specifieke opgave en die past bij onze (wettelijke) taken, rollen en kwaliteiten.

De decentrale overheden in Fryslân staan voor grote maatschappelijke opgaven, van het investeren in leefbaarheid tot klimaatadaptatie tot een sterke economie en werkgelegenheid. Met de complexiteit van de opgaven neemt het belang van samenwerking in de regio – tussen gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie én met maatschappelijke en economische partners – bij de totstandkoming van publieke waarde toe. De uitkomsten van een lopend onderzoek naar Fryslân als ‘Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem’ (BRE) worden in het najaar van 2021 opgeleverd, waarna wij in 2022 – samen met onze bestuurlijke en maatschappelijke partners – aan de slag gaan met de implementatie van de aanbevelingen over hoe de samenwerking binnen het bestuurlijke ecosysteem in Fryslân zinvol versterkt kan worden.

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we met gemeenten en wetterskip in regiodeals en samenwerkings- /streekagenda’s, waarbij de opgaven van de regio centraal staan.  Voorbeelden hiervoor zijn leefbaarheid, landschap en economie. We zetten deze regionale samenwerking voort met de stuurgroepen in de vijf regio’s en bieden daarin meer ruimte voor maatwerk per gebied. Dit betreft zowel de inhoud, financiële verdeelsleutel en organisatie. In de meeste regio’s spelen “gebiedseigen” thema’s. Thema’s waar alle partijen belang bij hebben en die wij de komende jaren gezamenlijk willen oppakken.

De bestuurlijke overleggen tussen de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en de gemeente Leeuwarden ter bevordering van de Friese samenwerking van overheden worden ook in 2022 voortgezet. Naast het afstemmen van actuele zaken, de Friese bestuurdersdag en het bevorderen van ‘horizontaal besturen’, worden ook de laatste ontwikkelingen besproken wat betreft bestuurlijke samenwerking (o.a. omgevingsvisie, regionale energiestrategie, sociaal domein, gemeenschappelijke regelingen) evenals samenwerking in bedrijfsvoering (o.a. lokale belastingen, digitale agenda, Fryske Flekspool).

Internationaal zoeken we de samenwerking op Europese programma’s en interprovinciaal werken we samen binnen het IPO op verschillende beleidsthema’s zoals bijvoorbeeld Stikstof en de aanpak van de Coronacrisis. In SNN-verband werken we met de drie noordelijke provincies vooral samen op de economische thema’s. We kennen verder het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK, het bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden en tot slot werken we ook samen met allerlei partijen via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel. Vanwege zowel maatschappelijke ontwikkelingen als wettelijke verplichtingen leggen we u in 2022 deels gezamenlijk met andere overheden ontwikkeld participatiebeleid voor.

Medio 2021 hebben GS en het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip Fryslân afgesproken om de samenwerking verder te verbeteren. De basis hiervoor wordt gevormd door de aanbevelingen vanuit het adviesrapport, dat beide besturen hiertoe hebben laten opstellen. In 2022 werken we verder aan de opvolging van deze aanbevelingen. Beide besturen committeren zich aan dit traject, in het besef dat we als overheden ten dienste staan van de Fryske mienskip, inwoners, bedrijven, gasten, en ook natuur, landschap, lucht en water. Het belang van Fryslân staat voorop.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

Hieronder staan een aantal resultaten die zich richten op participatie en de (bestuurlijke) samenwerking (o.a. in SNN verband en met betrekking tot de Wadden). De beoogde doelen en resultaten van de verschillende samenwerkingsvormen in dit beleidsveld, landen in de verschillende begrotingsprogramma’s waar ze betrekking op hebben, zoals bijvoorbeeld Infractructuur, Economie en Mienskip.

 • In 2022 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)
 • We organiseren in 2022 een Fryslândei in Brussel.
 • We leveren in 2022 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken.
 • Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie bij aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.
 • In 2022 is in alle vijf regio’s de bestuurlijke samenwerking operationeel en zoeken daarbij de verbinding met de parallelle processen De Friese Aanpak en Bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden.
 • In 2022 gaan we bij meerdere vraagstukken de bevolking betrekken via het Fries digitaal platform en/of de meningspeilingen van het Friese sociaal Planbureau
 • In 2022 gaan we een voortvarende start maken als provincie waarin geëxperimenteerd wordt met vernieuwend samenwerken, dit volgens de overeenkomst daarover met Zeeland en BZK.
 • In 2022 wordt aan uw Staten nieuw participatiebeleid voorgelegd ter besluitvorming.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Lobby Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2022) in Brussel Gereed
Organiseren Fryslândei Gereed
Wadden De provincie draagt (o.a. financieel) bij aan de realisatie van het Programma Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022. Gereed

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 30.627
 • 486
 • 30.141
 • Begroting 2021
 • 11.887
 • 995
 • 10.893
 • Begroting 2022
 • 12.805
 • 995
 • 11.811
 • Begroting 2023
 • 12.686
 • 995
 • 11.692
 • Begroting 2024
 • 12.115
 • 548
 • 11.568
 • Begroting 2025
 • 12.115
 • 548
 • 11.568

Toelichting:

De begrote lasten betreft met name de bijdrage aan het Waddenfonds. Tot en met 2020 werd deze bijdrage van ca € 29 miljoen per jaar door onze provincie via het provinciefonds ontvangen. Met ingang van 2021 ontvangen de deelnemende provincies ieder een deel via haar eigen provinciefonds, voor Fryslân betekent dit nu € 9,6 mln. De overige lasten en baten betreffen de bijdragen voor deelname aan hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden en de BTW compensatie die wij uit deze deelnames retour krijgen.
Per 2021 is met de andere twee Waddenprovincies een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten aanzien van de uitvoeringskosten van het gezamenlijke Investeringskader Waddengebied (IKW). Hiervoor ontvangen wij van de overige deelnemers € 447.000. De samenwerking is aangegaan tot en met 2023.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Interwad
 • Nationale Ombudsman
 • Omgevingsberaad Waddengebied provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband IKW provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW
 • Omgevingsberaad Waddengebied
 • Samenwerkingsverband IKW
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bijdrage
 • IPO bureau algemeen
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Omgevingsberaad Waddengebied
 • Samenwerkingsverband IKW
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Realisatie 2020
 • 38
 • 4
 • 29
 • 0
 • 1.134
 • 26
 • 1.232
 • 28.878
 • 1
 • 142
 • 29.020
 • 194
 • 0
 • 74
 • 269
 • 106
 • 106
 • 30.627
 • 125
 • 92
 • 217
 • 194
 • 0
 • 74
 • 269
 • 486
 • 30.141
 • Begroting 2021
 • 21
 • 5
 • 41
 • 149
 • 1.042
 • 72
 • 1.329
 • 9.626
 • 0
 • 142
 • 9.768
 • 200
 • 447
 • 61
 • 708
 • 83
 • 83
 • 11.887
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 447
 • 61
 • 708
 • 995
 • 10.893
 • Begroting 2022
 • 21
 • 5
 • 41
 • 149
 • 1.938
 • 72
 • 2.226
 • 9.626
 • 0
 • 142
 • 9.768
 • 200
 • 447
 • 61
 • 708
 • 104
 • 104
 • 12.805
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 447
 • 61
 • 708
 • 995
 • 11.811
 • Begroting 2023
 • 21
 • 5
 • 41
 • 149
 • 1.938
 • 72
 • 2.226
 • 9.626
 • 0
 • 0
 • 9.626
 • 200
 • 447
 • 61
 • 708
 • 127
 • 127
 • 12.686
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 447
 • 61
 • 708
 • 995
 • 11.692
 • Begroting 2024
 • 21
 • 5
 • 41
 • 0
 • 1.938
 • 72
 • 2.077
 • 9.626
 • 0
 • 0
 • 9.626
 • 200
 • 0
 • 61
 • 261
 • 152
 • 152
 • 12.115
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 0
 • 61
 • 261
 • 548
 • 11.568
 • Begroting 2025
 • 21
 • 5
 • 41
 • 0
 • 1.938
 • 72
 • 2.077
 • 9.626
 • 0
 • 0
 • 9.626
 • 200
 • 0
 • 61
 • 261
 • 152
 • 152
 • 12.115
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 0
 • 61
 • 261
 • 548
 • 11.568

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2022 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)
2 We organiseren in 2022 een Fryslândei in Brussel.
3 We leveren in 2022 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken.
4 Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie bij aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.
5 In 2022 is in alle vijf regio’s de bestuurlijke samenwerking operationeel en zoeken daarbij de verbinding met de parallelle processen De Friese Aanpak en Bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden.
6 In 2022 gaan we bij meerdere vraagstukken de bevolking betrekken via het Fries digitaal platform en/of de meningspeilingen van het Friese sociaal Planbureau
7 In 2022 gaan we een voortvarende start maken als provincie waarin geëxperimenteerd wordt met vernieuwend samenwerken, dit volgens de overeenkomst daarover met Zeeland en BZK.
8 In 2022 wordt aan uw Staten nieuw participatiebeleid voorgelegd ter besluitvorming.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Lobby Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2022) in Brussel Gereed
Organiseren Fryslândei Gereed
Wadden De provincie draagt (o.a. financieel) bij aan de realisatie van het Programma Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022. Gereed

Toelichting:

De Fryslândei is vanwege covid opgeknipt met op 9 februari de radio-uitzending Fryslândei FM en voor/na de zomer 2022 mogelijk nog een momentum.

Print deze pagina