Programma 1: Bestuur

1.3 Commissaris van de Koning

Begroting

Wat willen we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen ervoor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. Naast deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

Voortbordurend op de voorgaande jaren wordt ook in 2022 ingezet op het versterken van de weerbaarheid van het decentraal bestuur en de preventieve aanpak van ondermijning en het beperken van integriteitsrisico’s. Daarnaast blijft de CdK zich inzetten voor het bevorderen van interbestuurlijke samenwerking (zie ook beleidsveld 1.5 en paragraaf 10.5), waarbij ‘horizontaal besturen’ en het benadrukken van de kracht van Fryslân als regioprovincie centraal staan.

Vanzelfsprekend worden verder de volgende belangrijke algemene taken uitgevoerd:

 • De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
 • De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
 • De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
 • De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
 • De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
 • De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
 • De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
 • De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal bezoeken 4
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal gesprekken 10

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 319
 • 0
 • 319
 • Begroting 2021
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2022
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2023
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2024
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2025
 • 300
 • 0
 • 300

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de CdK en aanverwante kosten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Commissaris van de Koning
 • Jaarrapportage CdK
 • Realisatie 2020
 • 319
 • 0
 • 319
 • 319
 • 0
 • 319
 • Begroting 2021
 • 298
 • 1
 • 299
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2022
 • 298
 • 1
 • 300
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2023
 • 298
 • 1
 • 300
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2024
 • 298
 • 1
 • 300
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2025
 • 298
 • 1
 • 300
 • 300
 • 0
 • 300

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
2 De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
3 De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
4 De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
5 De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
6 De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
7 De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
8 De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Toelichting:

6. Naast de monitoring en coördinatie van de actuele situatie rondom covid-19, heeft de regering twee extra onderscheiden opdrachten voorgelegd aan de veiligheidsregio’s: (1) coördineer de realisatie van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne; en (2) zorg voor een coördinatiepunt voor COA-opvang van asielzoekers uit andere landen. Als gevolg is de toezichthoudende rol door de commissaris van de Koning en zijn kabinet – die door covid-19 al bovengemiddeld was – fors uitgebreid. Er is sprake van wekelijks bestuurlijke afstemming, met de benodigde voorbereiding en dossiervorming. De hoge prioriteit van het vraagstuk vraagt extra aandacht en inzet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal bezoeken 4
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal gesprekken 10
Print deze pagina