Programma 1: Bestuur

1.2 Gedeputeerde Staten

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

‘Geluk op 1’ is de centrale ambitie in ons bestuursakkoord. Om dat te bereiken streven we naar het vergroten van de brede welvaart in Fryslân. In 2021 is de tussenbalans opgemaakt, waaruit is gebleken dat de resultaten op koers liggen maar dat corona wel voor vertraging heeft gezorgd. Voor de begroting 2022 is een aanpak vanuit brede welvaart in de crisis waarin we zitten nog veel actueler geworden. Corona en de aanpak daarvan stellen ons voor grote uitdagingen.

De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel. De gedeputeerden worden ondersteund door een bestuursadviseur en een secretaresse. De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur. De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering. Over de samenwerking tussen Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten zijn een aantal afspraken gemaakt die zijn opgenomen als prestatie indicatoren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 1.832
 • 1
 • 1.831
 • Begroting 2021
 • 1.809
 • 5
 • 1.805
 • Begroting 2022
 • 1.820
 • 5
 • 1.816
 • Begroting 2023
 • 1.820
 • 5
 • 1.816
 • Begroting 2024
 • 1.820
 • 5
 • 1.816
 • Begroting 2025
 • 1.820
 • 5
 • 1.816

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de gedeputeerden, uitkeringen voor oud leden van Gedeputeerde Staten, representatiekosten en overige met het college gemoeide kosten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Uitkeringen oud leden GS
 • Veteranendag
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Gedeputeerde staten
 • Realisatie 2020
 • 1.036
 • 130
 • 521
 • 3
 • 1.691
 • 141
 • 141
 • 1.832
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1.831
 • Begroting 2021
 • 1.082
 • 140
 • 554
 • 34
 • 1.809
 • 0
 • 0
 • 1.809
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.805
 • Begroting 2022
 • 1.083
 • 142
 • 562
 • 34
 • 1.820
 • 0
 • 0
 • 1.820
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.816
 • Begroting 2023
 • 1.083
 • 142
 • 562
 • 34
 • 1.820
 • 0
 • 0
 • 1.820
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.816
 • Begroting 2024
 • 1.083
 • 142
 • 562
 • 34
 • 1.820
 • 0
 • 0
 • 1.820
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.816
 • Begroting 2025
 • 1.083
 • 142
 • 562
 • 34
 • 1.820
 • 0
 • 0
 • 1.820
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.816

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 ‘Geluk op 1’ is de centrale ambitie in ons bestuursakkoord. Om dat te bereiken streven we naar het vergroten van de brede welvaart in Fryslân. In 2021 is de tussenbalans opgemaakt, waaruit is gebleken dat de resultaten op koers liggen maar dat corona wel voor vertraging heeft gezorgd. Voor de begroting 2022 is een aanpak vanuit brede welvaart in de crisis waarin we zitten nog veel actueler geworden. Corona en de aanpak daarvan stellen ons voor grote uitdagingen.
De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel:
2 elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse
3 de Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur.
4 de bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
5 het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Toelichting:

Als de huidige koers voortgezet wordt, worden de doelstellingen voor het beantwoorden van schriftelijke Statenvragen en het aanbieden van PS-stukken behaald, het uitvoeren van moties en nakomen van toezeggingen koerst voorlopig op 90%.

Print deze pagina