2. Ontwikkeling begrotingssaldo

Eerste bestuursrapportage

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal niet beleidsmatige wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoorbeeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2022 tot aan de 1e bestuursrapportage 2022 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2022 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2021. Na verwerking van de effecten van de wijzigingen van de 2e berap hebben uw Staten in de vergadering van oktober en december nog begrotingswijzigingen vastgesteld. Ten slotte zijn ook de effecten van de september- en decembercirculaire en de wijzigingen onder mandaat GS in onderstaande overzicht verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2021.
In PS van 16 februari 2022 is een aantal besluiten genomen die effect hebben op het begrotingssaldo.
Tot slot zijn de voorstellen van GS en PS voor verwerking in de 1e berap in dit overzicht verwerkt.

Als er een negatief begrotingssaldo is wordt dat direct verwerkt met de vrij aanwendbare reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.

In de hieronder opgenomen tabel staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Begrotingssaldo bij begroting 2022
 • Voorstellen PS 2e berap 2021
 • Voorstellen GS 2e berap 2021
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2021
 • GS provinciefonds - effecten septembercirculaire
 • GS provinciefonds - effecten decembercirculaire
 • PS 27-10-2021 Invoeren ERTMS
 • PS 15-12-2021 Aktualisaasje finansjele feroardering en ferskate beliedsnota's
 • Begrotingssaldo bij jaarrekening 2021
 • PS 16-2-2022 Sinnepanielen Thialf
 • PS 16-2-2022 Arcadia - Jild foar 2023 nei foaren helje
 • PS 16-2-2022 Haadfytsroutes
 • Begrotingssaldo tot 1e berap 2022
 • Voorstellen GS 1e berap 2022
 • Voorstellen PS 1e berap 2022
 • Begrotingssaldo bij 1e berap 2022
 • 2022
 • 1,1
 • 3,1
 • 0,3
 • 4,5
 • 1,4
 • -0,1
 • 0,0
 • 0,4
 • 6,2
 • -0,4
 • -1,0
 • -2,5
 • 2,3
 • -0,6
 • -12,1
 • -10,4
 • 2023
 • 4,4
 • -0,9
 • 0,6
 • 4,1
 • 1,5
 • 0,0
 • -10,0
 • 0,5
 • -3,9
 • 0,0
 • 1,0
 • 0,1
 • -2,8
 • -0,8
 • 0,5
 • -3,0
 • 2024
 • 0,0
 • -1,0
 • 0,9
 • -0,1
 • 1,4
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,5
 • 1,9
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,1
 • 1,9
 • -0,8
 • -0,9
 • 0,3
 • 2025
 • 5,0
 • -0,4
 • 0,7
 • 5,3
 • 1,7
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,2
 • 7,3
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,1
 • 7,4
 • -0,7
 • -0,8
 • 5,8
 • 2026
 • 4,5
 • -0,1
 • 0,7
 • 5,1
 • 2,8
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,2
 • 8,1
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,1
 • 8,1
 • -0,7
 • -0,7
 • 6,7
Print deze pagina