Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen

Begroting

De voorwaardelijke budgetten Provinciale of Gedeputeerde Staten zullen op basis van een inhoudelijk bestedingsvoorstel worden vrijgegeven voor uitvoering. De budgetten worden dan ook overgeheveld naar het inhoudelijke beleidsprogramma.
De aanwending van het breed cofinancieringsbudget wordt nader toegelicht in de paragraaf grote projecten.

Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

 • Bedragen x €1.000
 • Lasten
 • Stelpost loon en prijsstijging
 • Bijdrage aan provincie Zeeland
 • Lening herstelplan Thialf
 • Thialf exploitatiebijdrage
 • Voorwaardelijke budgetten PS:
 • -    Holwerd aan Zee (provinciale bijdrage)
 • -    Regiodeal Holwerd aan Zee (rijksbijdrage)
 • Voorwaardelijke budgetten GS:
 • -    Breed cofinancieringsbudget
 • -    Structuurversterking economie
 • -    Breed corona budget
 • -    Gebiedsontwikkeling WTC fase II
 • -    Holwerd aan Zee (bijdrage Waddenfonds)
 • -    Tussenstap Veenweide
 • -    Weerbaar bestuur
 • -    Wet Open Overheid
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente revolverende middelen
 • Buffer besteedbaar deel
 • Inzet rente/rendement windpark
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • BTW compensatiefonds
 • Voorwaardelijke budgetten GS:
 • -     Holwerd aan Zee (bijdrage Waddenfonds)
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting 2021
 • 132
 • 501
 • 1.227
 • 0
 • 6.000
 • 4.300
 • 5.556
 • 1.000
 • 2.965
 • 4.947
 • 0
 • 0
 • 42
 • 0
 • 26.669
 • 83
 • 844
 • 2.203
 • 15
 • 49
 • 0
 • 3.193
 • 23.476
 • Begroting 2022
 • 668
 • 501
 • 478
 • 542
 • 3.000
 • 0
 • 10.571
 • 0
 • 4.900
 • 0
 • 1.740
 • 3.750
 • 0
 • 153
 • 26.303
 • 75
 • 0
 • 6.000
 • 13
 • 49
 • 1.740
 • 7.877
 • 18.425
 • Begroting 2023
 • 6.078
 • 500
 • 90
 • 542
 • 0
 • 2.000
 • 7.054
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.914
 • 1.250
 • 0
 • 185
 • 22.613
 • 62
 • 0
 • 6.000
 • 12
 • 49
 • 4.914
 • 11.037
 • 11.576
 • Begroting 2024
 • 11.700
 • 500
 • 94
 • 542
 • 0
 • 0
 • 1.576
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.324
 • 1.250
 • 0
 • 211
 • 17.196
 • 62
 • 0
 • 6.000
 • 10
 • 49
 • 1.324
 • 7.445
 • 9.751
 • Begroting 2025
 • 17.603
 • 500
 • 0
 • 542
 • 0
 • 0
 • 1.431
 • 0
 • 0
 • 0
 • 73
 • 1.250
 • 0
 • 236
 • 21.635
 • 65
 • 0
 • 6.000
 • 9
 • 49
 • 73
 • 6.197
 • 15.438

Bij de lasten is de risicodekking van de lening herstelplan Thialf opgenomen. Op het moment dat de lening wordt opgevraagd door Thialf dan wordt hiervoor een risicovoorziening gevormd.

Voor Holwerd aan Zee zijn een aantal voorwaardelijke budgetten opgenomen. Dit betreft als PS voorwaardelijk de rijksbijdrage via de regiodeal Noord Oost Fryslân en de provinciale bijdrage in dit project. De regiodeal gelden ontvangen wij via het provinciefonds. Daarnaast is de bijdrage die Holwerd aan Zee gaat ontvangen vanuit het Waddenfonds in de begroting opgenomen als GS voorwaardelijk zowel bij de lasten als de baten. Op basis van een goedgekeurd projectplan door respectievelijk PS en GS worden deze middelen vrijgegeven voor uitvoering.

Bij de baten is het rendement van het Windpark Fryslân van € 6 mln. per jaar opgenomen. Hiervan wordt conform het PS-besluit van 26 februari 2020 € 4,3 mln. per jaar ingezet voor de bestemmingsreserve inzet opbrengsten Windpark (€ 3,3 mln.) en de bestemmingsreserve toekomstige afwaardering aandelenkapitaal (€ 1 mln.). Deze boeking vindt plaats als vorming reserve. Het resterende deel van tot € 1,7 mln. wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

In de paragraaf grote projecten wordt een nadere uitsplitsing van het Breed cofinancieringsbudget gegeven.

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen kadernota (bedragen x € 1.000)

 • Omschrijving
 • Lasten
 • Breed cofinancieringsbudget
 • Thialf exploitatiebijdrage
 • Viering van de vrijheid
 • Totaal lasten
 • 2022
 • 2.000
 • 542
 • -75
 • 2.467
 • 2023
 • 0
 • 542
 • 0
 • 542
 • 2024
 • 0
 • 542
 • 0
 • 542
 • 2025
 • 0
 • 542
 • 0
 • 542
Print deze pagina