Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

7.1 Provinciefonds

Begroting

De raming van het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de meicirculaire 2021 van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen. Deze laatste uitkeringen worden voor een bepaald doel aan de provincie toegekend. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de raming is opgebouwd.

 • Bedragen x €1.000
 • Algemene uitkering
 • Subtotaal algemene uitkering
 • Decentralisatie uitkeringen:
 • Programma 1 Bestuur
 • Waddenfonds
 • Programma 3 Omgeving
 • Bodemsanering
 • Drugsdumpingen
 • Programma impuls omgevingsveiligheid
 • Programma 5 Mienskip
 • Monumentenzorg
 • DINGtiid
 • Wet gebruik Friese taal
 • Fryske Akademie
 • Subtotaal decentralisatie uitkeringen
 • Totaal provinciefonds
 • Begroting 2021
 • 189.373
 • 189.373
 • 9.626
 • 645
 • 10
 • 26
 • 1.349
 • 29
 • 150
 • 1.539
 • 13.374
 • 202.746
 • Begroting 2022
 • 190.916
 • 190.916
 • 9.626
 • 10
 • 26
 • 1.349
 • 29
 • 150
 • 1.539
 • 12.729
 • 203.645
 • Begroting 2023
 • 191.362
 • 191.362
 • 9.626
 • 10
 • 26
 • 1.349
 • 29
 • 150
 • 1.539
 • 12.729
 • 204.091
 • Begroting 2024
 • 192.951
 • 192.951
 • 9.626
 • 10
 • 26
 • 1.349
 • 1.539
 • 12.550
 • 205.501
 • Begroting 2025
 • 195.732
 • 195.732
 • 9.626
 • 1.349
 • 1.539
 • 12.514
 • 208.246
Print deze pagina