Programma 6: Bedrijfsvoering

6.1 Mensen

Begroting

Wat willen we bereiken?

Ons doel is om een meerjarige balans te creëren tussen het provinciale takkenpakket, inclusief de ambities van het bestuur, en de beschikbare ruimte voor personeel. Structurele taken worden zo veel mogelijk uitgevoerd door vaste medewerkers. We zijn flexibel door de inzet van tijdelijke medewerkers en door in te kunnen huren bij specialistische werkzaamheden, tijdelijke/piekwerkzaamheden en bij vervanging door ziekte. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de inzet van diensten, zoals bijvoorbeeld catering.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief).
 • In 2022 kent onze organisatie 28 participatiebanen.
 • We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees.
 • Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord.
 • Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4%.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Balans inzet vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur We lichten dit verder kwalitatief toe in de paragraaf bedrijfsvoering
Participatiewet (als onderdeel van thema inclusiviteit) Aantal wettelijk verplichte participatiebanen (in fte) 28
SPP investeren opvolging en kwaliteit Traineeprogramma – aannemen trainees 10
Resultaat 60 Bestuursakkoord Aantal projecten opgestart in het kader van gedeeld werkgeverschap / shared services 2
Ziekteverzuim Sturing op beheersing percentage lager dan IPO gemiddelde (in percentage, maximaal) 4

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 67.188
 • 2.702
 • 64.486
 • Begroting 2021
 • 64.622
 • 817
 • 63.806
 • Begroting 2022
 • 60.875
 • 97
 • 60.779
 • Begroting 2023
 • 60.025
 • 97
 • 59.928
 • Begroting 2024
 • 54.131
 • 97
 • 54.035
 • Begroting 2025
 • 52.099
 • 97
 • 52.003

Toelichting:

Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering met daarin een uitgebreide tabel met toelichting.

Onderstaand voorstel uit de kadernota is verwerkt in bovenstaande tabel. Dit betreft de  capaciteit die samenhangt met de moties en amendementen die in de Statenvergadering van 30 juni 2021 zijn aangenomen.

Voorstellen kadernota (bedragen x € 1.000)

 • Omschrijving
 • Lasten
 • Capaciteit
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 62
 • 62
 • 2022
 • 147
 • 147
 • 2023
 • 82
 • 82
 • 2024
 • 69
 • 69
 • 2025
 • 35
 • 35

Toelichting:

Provinciale Staten hebben bij de behandeling van de kadernota 2022 een aantal moties aangenomen. In deze tabel zijn de kosten opgenomen voor de uitvoering van deze moties. Dit betekent een tijdelijke uitbreiding van het capaciteitsbudget, die verder wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief).
2 In 2022 kent onze organisatie 28 participatiebanen.
3 We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees.
4 Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord.
5 Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4%.

Toelichting:

2. Tijdens de corona periode hebben we gemerkt dat het niet mogelijk was het aantal (wettelijk) verplichte participatiebanen te halen. De begeleiding van deze kandidaten moet veelal fysiek plaatsvinden en dat was vaak niet mogelijk, waardoor de instroom achter is gebleven. De huidige arbeidsmarkt maakt ook dat er minder kandidaten zijn. Er zijn goede contacten met de sociale werkvoorziening, gemeenten en UWV, waarbij het altijd gaat om maatwerk.

5. Door de sterk toegenomen aantallen verzuimgevallen in het eerste kwartaal zal het ziektecijfers over het jaar 2022 naar verwachting niet lager uitkomen dan 4,5%.
Deze ontwikkeling past in het landelijke beeld van de corona besmettingen en de griepgolf die daarop gevolgd is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Balans inzet vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur We lichten dit verder kwalitatief toe in de paragraaf bedrijfsvoering
Participatiewet (als onderdeel van thema inclusiviteit) Aantal wettelijk verplichte participatiebanen (in fte) 28
SPP investeren opvolging en kwaliteit Traineeprogramma – aannemen trainees 10
Resultaat 60 Bestuursakkoord Aantal projecten opgestart in het kader van gedeeld werkgeverschap / shared services 2
Ziekteverzuim Sturing op beheersing percentage lager dan IPO gemiddelde (in percentage, maximaal) 4

Toelichting:

Zie hiervoor de toelichtingen bij de resultaten hierboven.

Print deze pagina