Programma 6: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Onze ambitie is om als provinciale organisatie optimaal bij te dragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven en de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur. Om dat te bereiken willen we dat de organisatie wendbaar is. Wendbaar om steeds opnieuw te voldoen aan de wensen en ambities van ons bestuur en wendbaar in het contact en de samenwerking met al onze partners in Fryslân en daarbuiten. We willen daarin een ‘voorbeeld organisatie’ zijn die opgavengestuurd werkt. Voor de inwoners van Fryslân streven we ‘Geluk op 1’ na. Voor onze eigen medewerkers geldt dat ook, werkgeluk is daarmee een belangrijk speerpunt voor onze organisatie.

We willen bereiken dat als je bij de provincie Fryslân werkt:

 • je samenwerkt aan een mooi en sterk Fryslân;
 • je werkt bij de beste werkgever van het Noorden.

Om dit te bereiken werken we aan de volgende thema’s:

 • goed werkgeverschap;
 • investeren in kwaliteit;
 • borgen van structurele inzet van strategische personeelsplanning (SPP).

De coronacrisis heeft ons op nieuwe ideeën en een nieuwe visie ‘Us nije provinsje’ gebracht die goed passen binnen de kaders van het strategisch personeelsbeleid en huisvesting (op het gebied van samenwerken, flexibel werken, ontmoeten en vergaderen).

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag

Lasten en baten programma 6: Bedrijfsvoering

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 79.554
 • 3.057
 • 76.497
 • Begroting 2021
 • 80.967
 • 1.230
 • 79.737
 • Begroting 2022
 • 75.378
 • 262
 • 75.116
 • Begroting 2023
 • 75.093
 • 262
 • 74.831
 • Begroting 2024
 • 70.785
 • 262
 • 70.523
 • Begroting 2025
 • 68.979
 • 262
 • 68.717

Toelichting:

De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Eerste bestuursrapportage

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 52.794
 • 27.613
 • 80.407
 • 980
 • 0
 • 980
 • 79.426
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -267
 • 3.564
 • 3.297
 • 44
 • 0
 • 44
 • 3.253
 • Realisatie per 1-4
 • 20.515
 • 962
 • 21.477
 • 180
 • 0
 • 180
 • 21.297
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 14.226
 • 144
 • 14.370
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.370
 • Saldo
 • 17.785
 • 30.071
 • 47.856
 • 844
 • 0
 • 844
 • 47.012
Print deze pagina