Programma 4: Economie

4.1 Innovatie en circulaire economie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Voor economie geven we vooral invulling aan brede welvaart door te streven naar een circulaire economie. Innovatie is nodig om de Friese economie te blijven stimuleren, maar ook om de terugloop van de beroepsbevolking op te vangen. In het bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland en meest circulaire regio van Europa worden. We willen daarom het MKB niet alleen in brede zin ondersteunen, maar ook in de route naar circulair ondernemen met – daar waar mogelijk – behulp van noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen.

In de beleidsnota Economie, die in januari 2021 is vastgesteld en bestaat uit 5 programmalijnen combineren we, in programmalijn 1: Ondernemend Fryslân: Investeren in toekomstbestendig en krachtig MKB, onze focus op enerzijds circulaire economie en anderzijds innovatie. Dit door te investeren in de versterking van de concurrentiekracht van het kansrijke stuwende bedrijven. Daarmee dragen we eraan bij dat het gemiddelde inkomen in Fryslân groeit en daarmee diverse aspecten van de brede welvaart verbeteren. Door onze kennispositie, innovatiekracht en exportgraad te versterken, vergroten we het verdienvermogen en verbeteren we het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Door nieuwe verdienmodellen te stimuleren dragen we bij aan het realiseren van de transitie naar een circulaire economie. We blijven daarom belangrijke aanjagers als Innovatiepact Fryslân (IPF) en Vereniging Circulair Fryslân ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Met de ondersteuning aan het IPF bevorderen we bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers.

Als provinciale organisatie willen we ook zelf het goede voorbeeld geven door door te groeien naar maximaal circulair inkopen in 2025. Ook willen we als provincie launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten.

Voor meer informatie over het Innovatiecluster Drachten (ICD) zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Op het gebied van circulaire economie gaan we in 2022 een monitoringssysteem introduceren t.b.v. de doelstelling om steeds meer circulair in te kopen. Verder geven we een vervolg aan het project Start-up In Residence, waarin we als provincie de launching customers willen zijn voor duurzame en innovatieve experimenten. Daarnaast gaan we in 2022 ook dergelijke innovatieve circulaire projecten opstarten met het Friese MKB, vanuit het Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics. Tot slot werken we aan de regeling Circulaire Economie en de MKB-Voucherregeling om de circulariteit in Fryslân verder te bevorderen.
 • Op het gebied van innovatie gaan we in 2022 aan de slag met het startersproject Founded in Fryslân. Vanuit dit project willen we nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleiden. Verder geven we een vervolg aan de voucher(regeling) voor ondernemers.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Circulaire Economie Monitoringssysteem voor circulaire inkopen introduceren om doel elk jaar stijging te realiseren ook te kunnen monitoren Meer dan in 2021
Vanuit project Start-up in Residence is de provincie launching customer voor duurzame/innovatieve experimenten (energie, circulariteit) 2
Aantal innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart 4
Ontwikkelen en openstellen regeling Circulaire economie Gereed
Aantal aanvragen op het gebied van circulaire economie van de MKB-voucherregeling 40
Innovatie Aantal aanvragen ondernemers (voucher)regeling 300
Aantal nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleid vanuit startersproject Founded in Fryslân 5

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 10.736
 • 3.287
 • 7.449
 • Begroting 2021
 • 8.641
 • 769
 • 7.872
 • Begroting 2022
 • 4.100
 • 8
 • 4.092
 • Begroting 2023
 • 3.045
 • 0
 • 3.045
 • Begroting 2024
 • 473
 • 0
 • 473
 • Begroting 2025
 • 943
 • 0
 • 943

Toelichting:

De begrote lasten dalen van 2021 naar 2022 met ca. € 4,5 mln. Dit wordt veroorzaakt door de in 2021 begrote budgetten FACT, de SPUK skillbooster, MKB Voucherregeling en de toegekende cofinanciering op Waddenfonds EZ/EFRO en Interreg. De cofinancierings-middelen zijn opgenomen in programma 7 (Algemene Dekkingsmiddelen) en worden op projectbasis ingezet  in programma 4. Na 2023 zijn de meeste budgetten die bij het bestuursakkoord zijn toegekend, beëindigd en bestaat de begroting voornamelijk uit het structurele budget Agenda Economie. Tot en met 2024 is het structurele budget Agenda Economie nog belast met de bijdrage aan de Friese projecten machine, dit verklaart de stijging van 2024 naar 2025.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Agenda economie
 • Innofest
 • IPO bijdrage
 • Brede welvaart
 • Breed corona budget
 • Circulaire economie
 • Collegegeld universitair onderwijs
 • Innovatie steiger visserijhaven Harlingen
 • Innovatiecluster Drachten
 • Innovatiepact Fryslan
 • Jaarplan circulair
 • MKB voucher
 • MKB-deal Skillsbooster provinciale bijdrage
 • Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics NTCP
 • RUG Smart factories
 • Sterk Fries ondernemerschap
 • Stimuleren samenwerking MKB-MBO
 • VCF 2020-2023
 • Creative Europe projecten
 • Efro-Ez projecten
 • Erasmus+ project
 • Horizon 2020 projecten
 • Innovatiecluster Drachten
 • Interreg projecten
 • Investeringskader Waddengebied projecten
 • Inzet NUON Circulaire economie
 • Inzet NUON Lectoraat hergebruik kunststof
 • Inzet NUON Voedingsapplicatiecentrum FACT
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Sterk Fries ondernemerschap
 • Waddenfonds projecten
 • MKB-deal Skillsbooster
 • Agenda economie
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Onderzoek hergebruik kunststof
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Lening Innovatie Fonds Noord Nederland IFNN
 • MKB-deal Skillsbooster
 • Realisatie 2020
 • 880
 • 200
 • 64
 • 1.144
 • 9
 • 0
 • 92
 • 98
 • 500
 • 2.368
 • 110
 • 409
 • 0
 • 0
 • 370
 • 198
 • 1.400
 • 267
 • 200
 • 6.021
 • 54
 • 1.631
 • 0
 • 100
 • -897
 • 1.017
 • 429
 • 28
 • 225
 • 434
 • 442
 • -864
 • 972
 • 3.571
 • 0
 • 0
 • 10.736
 • 100
 • 100
 • 1.114
 • 27
 • 45
 • 1.186
 • 2.000
 • 2.000
 • 0
 • 0
 • 3.287
 • 7.449
 • Begroting 2021
 • 798
 • 0
 • 66
 • 864
 • 300
 • 115
 • -4
 • 67
 • 0
 • 0
 • 110
 • 500
 • 1.000
 • 200
 • 50
 • 0
 • 0
 • 218
 • 200
 • 2.757
 • 0
 • 1.776
 • 75
 • 0
 • 179
 • 638
 • 334
 • 0
 • 0
 • 651
 • 77
 • 544
 • 0
 • 4.273
 • 748
 • 748
 • 8.641
 • 0
 • 0
 • 21
 • 0
 • 0
 • 21
 • 0
 • 0
 • 748
 • 748
 • 769
 • 7.872
 • Begroting 2022
 • 575
 • 0
 • 66
 • 641
 • 300
 • 0
 • 0
 • 107
 • 0
 • 0
 • 110
 • 500
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 95
 • 200
 • 2.312
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 717
 • 109
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 320
 • 0
 • 1.146
 • 0
 • 0
 • 4.100
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 4.092
 • Begroting 2023
 • 430
 • 0
 • 67
 • 497
 • 391
 • 0
 • 0
 • 15
 • 0
 • 440
 • 120
 • 400
 • 900
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22
 • 200
 • 2.487
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 0
 • 0
 • 3.045
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.045
 • Begroting 2024
 • 405
 • 0
 • 68
 • 473
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 473
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 473
 • Begroting 2025
 • 875
 • 0
 • 68
 • 943
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 943
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 943

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Op het gebied van circulaire economie gaan we in 2022 een monitoringssysteem introduceren t.b.v. de doelstelling om steeds meer circulair in te kopen. Tot slot werken we aan de regeling Circulaire Economie en de MKB-Voucherregeling om de circulariteit in Fryslân verder te bevorderen.
2 Verder geven we een vervolg aan het project Start-up In Residence, waarin we als provincie de launching customers willen zijn voor duurzame en innovatieve experimenten.
3 Daarnaast gaan we in 2022 ook dergelijke innovatieve circulaire projecten opstarten met het Friese MKB, vanuit het Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics.
4 Tot slot werken we aan de regeling Circulaire Economie en de MKB-Voucherregeling om de circulariteit in Fryslân verder te bevorderen.
5 Op het gebied van innovatie gaan we in 2022 aan de slag met het startersproject Founded in Fryslân. Vanuit dit project willen we nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleiden.
6 Verder geven we een vervolg aan de voucher(regeling) voor ondernemers.

Toelichting:

Ad 2: We hebben vervolg gegeven aan het project Start-up in Residence. Er is een nieuwe ronde opgestart in 2022. Er is 1 challenge al gehaald. Wel waren er meerdere voorstellen, maar die bleken nog niet te passen in het programma.

Ad 4: Er zijn nog geen ontwikkelingen met betrekking tot het openstellen van een specifieke regeling circulaire economie. We zoeken in eerste instantie aansluiting bij nationale regelingen (vb. regeling circulaire ketenprojecten) en regelingen in kader van EFRO. In het nieuwe EFRO programma is veel ruimte voor financiering van circulaire projecten. Verder geldt voor de vestigingsregeling circulair ondernemerschap dat projecten die in aanmerking willen komen voor subsidie uit deze regeling een bijdrage moeten leveren aan de circulaire economie. Op dit moment zijn er negen aanvragen ingediend voor deze regeling die nog loopt tot en met december 2022. Daarnaast wordt binnen het coronapakket No en Moarn de regeling Nieuwe Economie Challenge gefinancierd en was er binnen deze regeling de mogelijkheid voor indienen van circulaire initiatieven. Dat bleek in praktijk ook. Ook daarom zijn er geen aparte regeling meer, opdat de MKB-ers wel de bomen door het bos blijven zien in subsidieland.

Ter info: Provinciale Staten is op 5 april 2022 per brief (kenmerk 01976414) geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Circulaire Economie Monitoringssysteem voor circulaire inkopen introduceren om doel elk jaar stijging te realiseren ook te kunnen monitoren Meer dan in 2021
Vanuit project Start-up in Residence is de provincie launching customer voor duurzame/innovatieve experimenten (energie, circulariteit) 2
Aantal innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart 4
Ontwikkelen en openstellen regeling Circulaire economie Gereed
Aantal aanvragen op het gebied van circulaire economie van de MKB-voucherregeling 40
Innovatie Aantal aanvragen ondernemers (voucher)regeling 300
Aantal nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleid vanuit startersproject 5

Toelichting:

Het monitoringssysteem voor circulaire inkoop is nu nog vooral op de CO2 uitstoot-print gericht. In  2022 zal een verbeterd monitoringssysteem ingericht worden voor circulaire inkoop. Door de sterk verbeterde aandacht voor circulaire inkoop zal in 2022 het aandeel circulaire inkoop hoger zijn dan in 2021. Dit punt wordt wel even toegelicht omdat door verandering van monitoringssysteem het aantonen nog uitgezocht moet worden.
De doelwaarde voor 2022 sluit aan bij de prognose. Alleen de regeling Circulaire economie zal in 2022 zoals hierboven is toegelicht niet ontwikkeld en opengesteld worden. In 2023 kunnen we kijken vanuit alle regelingen die opengesteld zijn waar de meeste behoefte c.q. de beste resultaten mee behaald worden.

Print deze pagina