Programma 3: Omgeving

3.6 Transitie omgevingswet/-visie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Volgens de huidige planning treedt de  Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking.  In het beleid voor de Friese leefomgeving willen we aansluiten bij de doelen van deze wet: een samenhangende benadering van de leefomgeving gericht op het bereiken van doelen en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, meer ruimte voor maatwerk en initiatieven, en snellere en betere besluitvorming.

Op 1 juli 2022 zijn we klaar voor het werken met de Omgevingswet. Vanaf 1 juli zullen we werkende weg de nieuwe werkwijzen verder integreren, zowel in de organisatie als in de keten.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • De Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
 • De provinciale organisatie kan werken met de instrumenten uit de Omgevingswet.
 • De provinciale organisatie kan vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit het Omgevingsloket en is in staat om de beslistermijn van 8 weken te hanteren tenzij wettelijk anders bepaald.
 • De provinciale organisatie kan digitale vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontvangen.
 • De provinciale organisatie kan de omgevingsdocumenten digitaal ontsluiten via het DSO.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Omgevingsverordening De Omgevingsverordening is vastgesteld bij inwerkingtreding van de omgevingswet. 1 juli 2022
Omgevingsvergunning Voldoen aan de uitgangspunten Omgevingswet Behandeling vergunningaanvragen binnen 8 weken, tenzij wettelijk een andere termijn is vastgelegd.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 73
 • 0
 • 73
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2025
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

De lasten van 2020 betreffen het opstellen van de Omgevingsvisie. Hier is vanaf 2021 geen apart budget meer voor nodig. Het budget voor de implementatie van de Omgevingswet is vanwege de aard van het budget opgenomen in programma 6 Bedrijfsvoering.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Realisatie 2020
 • 73
 • 73
 • 73
 • 0
 • 73
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2025
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
2 De provinciale organisatie kan werken met de instrumenten uit de Omgevingswet.
3 De provinciale organisatie kan vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit het Omgevingsloket en is in staat om de beslistermijn van 26 weken te hanteren tenzij wettelijk anders bepaald.
4 De provinciale organisatie kan digitale vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontvangen.
5 De provinciale organisatie kan de omgevingsdocumenten digitaal ontsluiten via het DSO.

Toelichting:

3. Het gewenste resultaat is aangepast naar een beslistermijn van 26 weken i.p.v. 8 weken. Bij de meeste omgevingsvergunningen die de provincie verleent, geldt namelijk de uitgebreide procedure waarbij een beslistermijn geldt van 26 weken. Vergunningverlening volgens de reguliere procedure is voor de provincie de uitzondering.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Omgevingsverordening De Omgevingsverordening is vastgesteld bij inwerkingtreding van de omgevingswet. 1 januari 2023
Omgevingsvergunning Voldoen aan de uitgangspunten Omgevingswet Behandeling vergunningaanvragen binnen 26 weken, tenzij wettelijk een andere termijn is vastgelegd.

Toelichting:

Omgevingsverordening: De doelwaarde is gewijzigd van 1 juli  2022 naar 1 januari 2023, omdat de de inwerkingtreding van de Omgevingswet  is uitgesteld naar 1 januari 2023.

Omgevingsvergunning: Zoals bij resultaat 3 reeds  is beschreven  geldt voor bijna alle vergunningverlening door de provincie de uitgebreide procedure waardoor de beslistermijn 26 weken bedraagt.

Print deze pagina