Programma 3: Omgeving

3.1 Natuur en landschap

Begroting

Natuur

Wat willen we bereiken?

Wij blijven de mooiste provincie van Nederland met een fraai en vitaal platteland en dynamische natuurgebieden. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit.

Natuurpact
In 2013 hebben Rijk en Provincies afspraken gemaakt over de realisatie van de ontwikkeling en het beheer van de natuur in Nederland. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Natuurpact, in het kader van decentralisatie van deze taken naar de provincies. Binnen deze afspraken werken we aan de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland, met daarbinnen de N2000 gebieden. Waar de natuur is gerealiseerd, zorgen we voor beheerafspraken vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer. De afspraken worden jaarlijks gemonitord in de Voortgangsrapportage natuur. We houden ons aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.

Programma natuur
De provincies en het Rijk hebben als onderdeel van de structurele aanpak stikstof afgesproken om een gezamenlijk Programma Natuur op te stellen, aanvullend op het Natuurpact. Belangrijke hoofdlijn van het Programma Natuur is om condities te realiseren voor een gunstige staat van instandhouding (Svl) van alle soorten en habitats onder de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Hiermee wordt gestreefd, in samenhang met de andere maatregelen in de structurele aanpak stikstof, om aan de eisen te voldoen die de VHR stelt. Voor 2030 verwacht het Rijk met de te nemen maatregelen 70% doelrealisatie te behalen met specifiek aandacht voor stikstofgevoelige natuur. De inzet richt zich vooral op maatregelen in en rond beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland).

De provincie heeft voor de periode 2021-2023 een Uitvoeringsprogramma Natuur opgesteld. In dit Uitvoeringsprogramma Natuur is beschreven hoe gebiedsgericht invulling wordt gegeven aan het realiseren van de condities, die nodig zijn voor een landelijk gunstige Staat van Instandhouding, waar bij aanvang van het programma sprake is van een te hoge stikstofdepositie voor stikstofgevoelige soorten en habitattypen in de provincie Fryslân.
In het Uitvoeringsprogramma is aangegeven welke maatregelen in de gebieden worden uitgevoerd. Dit zijn vooral maatregelen gekoppeld aan het herstel van stikstofgevoelige natuur in zowel Natura 2000-gebieden als in het overige NNN die binnen drie jaar uitgevoerd kunnen worden en aanvullend op het Natuurpact zijn. In deze fase vindt een voorbereiding plaats op de gebiedsgerichte aanpak stikstof en wordt de koppeling met brongerichte maatregelen stikstof voorbereid. Voor de fase 2024-2030 zal t.z.t. een volgend Uitvoeringsprogramma worden opgesteld.

Naast het Uitvoeringprogramma werken Rijk en provincies aan een agenda ‘natuurinclusief’ waarin voor de langere termijn de ambities en kansen voor een natuurinclusieve samenleving in beeld worden gebracht, met versterkte aandacht voor de natuur in onze nabije omgeving, zowel binnen als buiten natuurgebieden.

Natuurontwikkeling en (agrarisch) natuurbeheer
De provincie streeft naar een kwalitatief goed, effectief en vernieuwend (agrarisch) natuurbeheer. Wij voeren de regie op het natuurbeheer binnen en buiten het Natuurnetwerk (NNN). Op 10 juli 2019 hebben Provinciale Staten besloten om voor de natuurontwikkeling scenario 5b, Natuer mei de Mienskip (binnen bestaand budget) verder uit te werken door het uitvoeren van 3 pilots. In 2022 zal PS een definitieve scenariokeuze maken. De voortgang van de natuurontwikkeling wordt in de paragraaf ‘Grote projecten’ beschreven. Ook voeren we de herstelmaatregelen uit de N2000 beheerplannen uit.

Soortenbeleid
Het afgelopen jaar is het beleid vernieuwd en vastgesteld door Provinciale Staten. Dit geldt voor de Nota Faunabeleid Fryslân en de Nota Weidevogelbeleid. Dit geeft heldere kaders voor de uitvoering van deze beleidsvelden. Tegelijkertijd vinden ontwikkelingen plaats die een goede aanvulling zijn op deze beleidsnotities, zoals het Aanvalsplan Grutto en de uitvoering van de LIFE IP subsidies. Het Aanvalsplan Grutto is een initiatief van Pieter Winsemius en Ferd Crone, It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland. De Provincie is bij de uitwerking van dit initiatief betrokken. Met deze impuls kan een mooie stap worden gezet in behoud en versterking van de weidevogelpopulatie. Eveneens worden nieuwe LIFE IP aanvragen voorbereid om de inhoudelijke en financiële impuls verder te versterken voor het behalen van de doelstelling t.a.v. de weidevogels.

Het ganzendossier krijgt in 2022 en 2023 grote aandacht, aangezien de evaluatie en de startnotitie in 2022 worden aangeboden aan PS, waarna het herziene (uitvoerings)beleid van de ganzenaanpak volgt.
Soorten kent in brede zin een steeds grotere maatschappelijke aandacht. Zo is naar aanleiding hiervan de Provinciale Werkgroep Wolven opgericht, waarvan de provincie het secretariaat voert. Voor zover mogelijk spelen we zoveel mogelijk in op de actualiteiten over uiteenlopende soorten, de vogelgriep van vorige winter is hier een voorbeeld van.

Nationale parken
De nationale parken vertellen het verhaal van de mooie en veelzijdige Nederlandse natuur. De vier nationale parken in Fryslân (en buurprovincies) zorgen ervoor dat deze karakteristieke landschappen behouden blijven en dat bezoekers van de Nederlandse natuuriconen kunnen blijven genieten.
De provinsje Fryslân ondersteunt de Friese Nationale Parken Schiermonnikoog en de Alde Feanen middels een financiële bijdrage en het voeren van het secretariaat. Groningen en Drenthe voeren het secretariaat van Lauwersmeer en Drents Friese Wold. De provinsje Fryslân levert daarnaast een financiële bijdrage aan deze laatstgenoemde Nationale Parken.

Nationale parken nieuwe stijl
Het ministerie wil dat nationale parken zich niet beperken tot de donkergroene natuur (vaak natura 2000) met een schil eromheen, maar wil naar robuustere gebieden met meerdere natuurkernen, een landschappelijke eenheid en koppelingen met de grote maatschappelijke opgaven. Hiervoor heeft ze een nieuwe standaard voor Nationale Parken ontwikkeld. Momenteel zijn alle Nationale Parken aan het onderzoeken in welke mate ze voldoen aan die nieuwe criteria en als dat niet het geval is op welke wijze zich door moeten ontwikkelen om in de toekomst daaraan te voldoen. Op basis van een regeling waar nationale parken op in konden schrijven om in aanmerking te komen voor procesgelden, hebben alle vier noordelijke nationale parken de aangevraagde middelen toegewezen gekregen. Als provincie leveren we cofinanciering aan deze processen, aan de hand van in-kind bijdrage en contante middelen.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Herstelprogramma biodiversiteit
 • de uitvoering van de agenda herstel biodiversiteit samen met de stakeholders is vormgegeven
 • een eerste jaarplan voor de uitvoering  van de agenda biodiversiteit  is in uitvoering genomen
 • aantal voorbeeld projecten is uitgevoerd
 • De stikstofdepositie daalt in de 11 stikstofgevoelige natuurgebieden. De te bereiken doelstelling hierin wordt nog in 2021 uitgewerkt, zo ook de werkwijze.
 • Een vastgestelde aanpak voor invasieve exoten.
 • Ganzenschade 5-10% lager dan het gemiddelde van de voorgaande twee jaren.
 • Zorgen voor extra beheermiddelen voor de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto
 • Indienen van een LIFE aanvraag voor optimalisatie en duurzaam behoud weidevogelbiotoop.
 • Een strategische nota grond natuuropgave.
 • Evaluatie en nieuw aanbod van Natuer mei de Mienskip vanuit provincie inbrengen in PS
 • Vaststellen van de evaluatiedocumenten Natura 2000 beheerplannen.
 • Vaststellen 2e beheerplanperiode Natura 2000 beheerplan Groote Wielen.
 • Uitvoeren van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma Natuur.
 • Uitvoeren van de maatregelen in de Natura 2000 beheerplannen.
 • Uitvoeren van minimaal twee openstellingstranches SKNL.
 • Opstellen van het Natuurbeheerplan 2023.
 • Uitvoeren van de SNL en ANLb regelingen.

In de paragraaf 9: Grote projecten wordt een toelichting gegeven op de resultaten binnen de volledige doorlooptijd van de uitvoering van het Natuurpact tot 31 december 2027. In de paragraaf 9 is een financieel overzicht opgenomen waarin ook inzicht wordt gegeven in 2021. Onderstaand de verwachte resultaten in 2022.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Programma herstel biodiversiteit Basis op orde Percentage provinciale programma’s met concrete actiepunten biodiversiteit 25%
Kennisplatform :beschikbaarheid beoogde kennis 50%
Kennis beschikbaar voor alle doelgroepen 30%
Verbindingen realiseren : participerende partijen in uitvoering samenhangend beheer 15
Bewustwording en educatie: percentage geintersseerde burgers 25%
Natuurinclusief: Percentage plannen , visies en projecten van friese overheden met natuurinclusieve paragraaf 25
Natuur: Weidevogels Aantal gruttobroedparen 10.000
Programma herstel biodiversiteit Basis op orde Percentage provinciale programma’s met concrete actiepunten biodiversiteit 25%
NNN Hectares verworven (de doelwaarde in 2022 op basis van lineaire programmering, geen realistische planning) 200
Hectares ingericht 300
Hectares verkocht 150
Hectares in beheer binnen NNN 64.473
Hectares in beheer buiten NNN 4.064
Natura 2000 1e beheerplanperiode Percentage totaal afgeronde maatregelen, 1e getal is het totaal aantal maatregelen dat binnen de looptijd van het N2000 beheerplan gerealiseerd moet worden (6 jaar = 1e beheerplanperiode). 258 maatregelen (70%)
Waarvan het percentage afgeronde stikstofgevoelige maatregelen, 1e getal is het totaal aantal maatregelen, dat binnen de looptijd van het N2000 beheerplan gerealiseerd moet worden (6 jaar = 1e beheerplanperiode). 77 maatregelen (80%)
Natura 2000 1e beheerplanperiode Vast te stellen beheerplan 1 beheerplan
Vast te stellen evaluatiedocumenten 14 documenten
Natura 2000 2e beheerplanperiode Voor te bereiden beheerplannen 13 beheerplannen
Vast te stellen beheerplan 1 beheerplan
Ganzen Gewasschade in kg droge stof 5-10% lager dan het gemiddelde van de voorgaande 2 jaren

Toelichting:

NNN

 • Uitgangspunt is scenario 5B van Natuer mei de Mienskip. PS heeft de voorkeur uitgesproken voor dit scenario met als terugvaloptie scenario 3+. Scenario 5B gaat uit van realisatie van prioriteit 1 (KRW), prioriteit 2 (N2000), het project Achtkarspelen Zuid (prioriteit 3) en nog aanvullende hectares prioriteit 3 en 4 (130 ha verwerving en 554 ha inrichting). Voor meer toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 9 Grote Projecten Uitvoering Natuuropgave.

N2000

 • In de beheerplannen zijn maatregelen opgenomen, deze zijn zeer verschillend: van onderzoeksmaatregelen tot verwerving en inrichting van een gebied. Maar het geeft wel de voortgang aan m.b.t. de realisatie van de maatregelen. Het gaat om de maatregelen van de beheerplannen waar de Provincie Fryslân voortouwnemer van is.
 • Het percentage is gebaseerd op de afgeronde + in uitvoering zijnde maatregelen in 2022.

Ganzen

 • Schade 2021 op dit moment nog niet bekend (seizoen 2020/2021).
  Deze gegevens komen in het algemeen in september beschikbaar.
 • Schade 2020 was 38,5 miljoen kilogram droge stof. Dit is de éénheid waarin de schade wordt gemeten, niet in euro’s. (seizoen 2019/2020)

Programma Stikstof 

Wat willen we bereiken?

Wij willen dat stikstofgevoelige natuurgebieden hersteld en robuust zijn en dat de uitstoot van stikstof duurzaam gereduceerd is. Onze vergunningverlening is vervolgens weer op gang gekomen en kent een duurzame (juridische) basis. Economische- en maatschappelijke ontwikkelingen zijn dan weer mogelijk.

Wij werken vanuit twee hoofdthema’s: herstel van stikstofgevoelige natuurgebieden en reductie van uitstoot van stikstof. Uit de gebiedsanalyses 2021 komt naar voeren dat voor elf Natura 2000-gebieden de kritische depositiewaarde (KDW) wordt overschreden. Het gevolg hiervan is dat momenteel geen of weinig extra stikstofuitstoot is toegestaan en vergunningverlening voor economische- en maatschappelijke ontwikkelingen nauwelijks meer mogelijk is. In de komende jaren wordt met het uitvoeringsprogramma natuur sterk ingezet op herstel en reductie van de stikstofneerslag in de deze stikstofgevoelige gebieden. Met een gebiedsgerichte aanpak in de randzones van natuurgebieden wordt  gezocht naar verdere natuurverbetering en stikstofreductie. Het terugdringen van de stikstof uitstoot vraagt een nadrukkelijke inspanning van alle sectoren in Fryslan zoals industrie, mobiliteit en energie, maar zeker ook van de landbouw. In juli 2021 is een voortgangsrapportage aangeboden aan Provinciale Staten waarin is aangegeven wat de voortgang is ten aanzien van de aanpak en maatregelen om natuur te herstellen, de Wet natuurbeschermingsvergunningen op orde te brengen en stikstofuitstoot te reduceren.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Wij hebben afspraken gemaakt met de landbouw sector over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden.
 • Wij hebben contact met de piekbelasters uit de landbouw en afspraken gemaakt over bronmaatregelen, of verplaatsing.
 • Wij hebben afspraken gemaakt met de piekbelasters uit de industrie over emissiereductie en maatregelen.
 • Wij hebben beleid vastgesteld over hoe wordt omgegaan met de latente ruimte
 • Wij stellen het uitvoeringsprogramma op waarin concreet is uitgewerkt wat de stikstofdoelstelling is voor de provincie Fryslân en hoe deze gerealiseerd gaat worden.
 • Wij hebben de voorverkenning van de gebiedsgerichte aanpak in de randzones afgerond en hebben een begin gemaakt met de voorbereiding in het gebied.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Natuurherstel stikstofgevoelige N2000 gebieden % te herstellen oppervlakte volgens uitvoeringsprogramma natuur 50%
Gebieds gerichte aanpak (GGA): Gebiedsplannen gereed Aantal gebieden 11
Stikstof depositie bank (SDB) Stikstof depositie bank (SDB) operationeel 100%
De opkoopregeling Aantal bedrijven die zijn aangekocht 3

Landschap en ruimtelijke kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Wij zorgen ervoor dat Fryslân mooi blijft. Hierbij werken wij samen met gemeenten, Wetterskip, experts, belangengroeperingen en boeren en burgers. We gebruiken daarbij nieuwe werkwijzen zoals De Nije Pleats en de Sinnetafels.  We werken vanuit de Omgevingsvisie De Romte diele  aan onze opgaven en houden de basis op orde. Onze opgave voor het landschap hebben we vastgelegd in een Startnotitie Omgevingsprogramma Landschap.

In het landelijk gebied vergen voedselproductie, natuur, water, wonen, de productie van duurzame energie, het landschap aanpassen bij de klimaatverandering en recreatie steeds meer aandacht en ruimte ten behoeve van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. De inzet van het ruimtelijk kwaliteitsteam richt zich dan ook mede op de ontwerpopgaven rondom deze opgaven in combinatie met kwaliteit voor de leefomgeving (brede welvaart). We benutten daarbij de principes uit de Omgevingsvisie en de provinciale belangen uit Grutsk op ‘e Romte. Onze rol verandert de komende tijd van een voorschrijvende en reactief adviserende overheid naar een overheid die samen met partners zoekt naar oplossingen en die proactief adviseert en meedenkt. We gebruiken daarbij de 9 principes uit de Omgevingsvisie De Romte diele.

Daarnaast verandert het landschap ook sluipenderwijs door vele kleine ingrepen. Wij streven naar herstel van landschapselementen die de provinciale kernkwaliteiten, zoals vastgelegd in de structuurvisie Grutsk op ‘e Romte, versterken en het draagvlak voor het Friese landschap vergroten. Om dit draagvlak voor ons landschap nog extra kracht bij te zetten willen wij in 2023 samen met de partners een Friese Landschapstriënnale organiseren.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • We stellen een Programma Landschap op waarin we de in de Startnotitie Programma Landschap ingezette koers voor een provinciale rol verder uitwerken. Ook stellen we hierbij een uitvoeringsagenda op om de koers ook daadwerkelijk in het veld zichtbaar te maken. Bij het ontwikkelen van dit Programma betrekken we de partijen in het landelijk gebied.
 • We komen, via de inzet van het ruimtelijk kwaliteitsteam, in overleg met partijen, gezamenlijk tot goede oplossingen voor het landelijk gebied. Hierbij maken wij gebruik van werkwijzen zoals De Nije Pleats en de Sinnetafel.
 • Via Panorama2028/DeUitkijkers vergroten we de maatschappelijke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en het Friese landschap door ontwerpend onderzoek.
 • We zoeken de samenwerking met LF2028 – Arcadia (BOSK) om onze beleidsdoelen op een vernieuwende manier onder de aandacht van de Mienskip te brengen, ook als opmaat naar de Landschapstriënnale 2023.
 • We subsidiëren de Nationale Landschappen (Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif) en Landschapsbeheer Fryslân (LBF) met als doel behoud, beheer en ontwikkeling van de landschappen.
 • Via cofinanciering van het Europese programma POP, onderdeel niet productieve investeringen voor landschap, subsidiëren wij projecten voor het herstel van landschap en in samenhang daarmee voor herstel van natuur en biodiversiteit. De agrarische collectieven voeren samen met Landschapsbeheer Fryslân deze projecten uit in drie koepelprojecten. Voorbeelden zijn het herstel van elzensingels, boomwallen, greppels, waterstructuren en boerenerven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Samenwerking t.b.v. ruimtelijke kwaliteit via Omgevingstafels Aantal omgevingstafels 6
Advies ruimtelijke kwaliteit Percentage provinciale projecten met ruimtelijke impact waarover het ruimtelijke kwaliteitsteam advisering heeft gedaan. 100%
Aantal grote gemeentelijke projecten waarover wordt geadviseerd 20
Landschapsherstel (POP) Aantal landschapsherstelprojecten in het kader van POP 3

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 57.492
 • 5.405
 • 52.087
 • Begroting 2021
 • 88.918
 • 18.654
 • 70.264
 • Begroting 2022
 • 84.650
 • 4.420
 • 80.231
 • Begroting 2023
 • 68.863
 • 4.135
 • 64.728
 • Begroting 2024
 • 51.503
 • 605
 • 50.898
 • Begroting 2025
 • 51.499
 • 1.005
 • 50.494

Toelichting:

De begrote lasten voor 2022 betreffen voor het grootste gedeelte de middelen voor het uitvoeren van het Natuurpact (€ 57,2 mln.). Dit zijn onder andere lasten voor de ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland en natuurbeheer. Onderdeel van dit bedrag is onze bijdrage aan het IPO voor het Faunafonds voor wat betreft ganzenschade (€ 10,5 mln.). Andere middelen binnen dit programma zijn voor een groot deel bestemd voor De Nieuwe Afsluitdijk – Vismigratierivier (€ 15 mln. in 2022. Voor meer info over dit project zie paragraaf 9). Verder zijn er tijdelijke budgetten beschikbaar (€ 5,3 mln. in 2022) voor o.a. onderwerpen als weidevogels en biodiversiteit. Deze budgetten eindigen in 2023.
Het verschil tussen de gerealiseerde lasten in 2020 en de begrote lasten vanaf 2021 wordt met name veroorzaakt door een onderbesteding in 2020 op het Natuurpact (€ 15,1 mln.).

De begrote baten hebben grotendeels betrekking op De Nieuwe Afsluitdijk – Vismigratierivier en bestaan deels uit subsidies en onttrekking uit de hiervoor bestemde reserve. Deze baten voor de vismigratie staan in kasritme vandaar de fluctuatie over de jaren.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Beheersgelden EHS
 • Beheersgelden gronden infraprojecten
 • Beheersvergoedingen binnen EHS
 • BFVW Bond van Friese Vogelwachten
 • Faunabeheereenheid budgetsubsidie
 • Groene wetten
 • Implementatie beleid landelijk gebied
 • IPO bijdrage
 • It Fryske Gea
 • It Fryske Gea toezicht Friese IJsselmeerkust
 • IVN consulentschap Fryslan
 • LBF Basisorganisatie
 • Nationaal landschap
 • Nationale parken basisfinanciering
 • Natuurnota werkplannen adviezen natuurmonitoring
 • Onderhoudsbudget Wolvetinte
 • Proceskosten algemeen
 • Wadlopen provinciale bijdrage
 • Weidevogels
 • Bestuurlijke fusie Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea
 • Biodiversiteit
 • Faunabeheereenheid budgetsubsidie
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen
 • Insectennetwerk
 • Nog te verdelen FYLG middelen
 • Procesmiddelen NP Drents Friese Wold
 • Projectgroep preventie wolvenschade Fryslan
 • Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds
 • Uitvoering werkplan weidevogels
 • Vergroenen schoolpleinen
 • Weidevogelbeheer
 • Weidevogellandschappen
 • Weidevogels predatiebeheer
 • Aankopen natuur en landschapsherstel
 • All4 Biodiversity
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen
 • Grassbird Habbitats
 • Investeringskader Waddengebied projecten
 • IPO kassiersfunctie
 • Natuurpact 2014
 • POP 3 Uitvoeringskosten
 • Waddenfonds projecten
 • All4 Biodiversity
 • Digibeter 2019 duinen en kwelders
 • Grassbird Habbitats
 • Life Alde Feanen N2000
 • Natuurpact 2014
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • POP3 ANLB Leefgebied water
 • Wadlopen
 • Weidevogelcompensatie
 • Groene wetten
 • Vergunningen waddenzee
 • Wet Natuurbescherming
 • All4 Biodiversity
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Natuurpact 2014
 • POP 3 Uitvoeringskosten
 • All4 Biodiversity
 • Digibeter 2019 duinen en kwelders
 • Grassbird Habbitats
 • Life Alde Feanen N2000
 • Natuurpact 2014
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • POP3 ANLB Leefgebied water
 • Wadlopen
 • Weidevogelcompensatie
 • Realisatie 2020
 • 66
 • 0
 • 7.583
 • 97
 • 0
 • 304
 • 0
 • 138
 • 834
 • 310
 • 188
 • 258
 • 107
 • 215
 • 43
 • 3
 • 0
 • 43
 • 227
 • 10.414
 • 582
 • 395
 • 293
 • 860
 • 89
 • 61
 • 0
 • 0
 • 1.305
 • 584
 • 0
 • 427
 • 228
 • 0
 • 4.823
 • 133
 • 0
 • 4.165
 • -224
 • 0
 • 861
 • 0
 • 33.601
 • 1.623
 • 428
 • 40.587
 • 0
 • 149
 • 0
 • 632
 • 265
 • -7
 • 235
 • 258
 • 136
 • 1.668
 • 57.492
 • -1
 • 40
 • 312
 • 351
 • 0
 • 1.317
 • 2.195
 • 80
 • 3.593
 • 0
 • -57
 • 0
 • 632
 • 265
 • -7
 • 235
 • 258
 • 136
 • 1.461
 • 5.405
 • 52.087
 • Begroting 2021
 • 0
 • 24
 • 7.786
 • 99
 • 0
 • 301
 • 0
 • 145
 • 853
 • 167
 • 193
 • 264
 • 110
 • 220
 • 43
 • 6
 • 14
 • 32
 • 230
 • 10.487
 • 0
 • 824
 • 300
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 50
 • 33
 • 1.305
 • 1.151
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 4.863
 • 2.794
 • 270
 • 4.654
 • 224
 • 1.400
 • 356
 • 134
 • 59.468
 • 3.043
 • 0
 • 72.343
 • 0
 • 0
 • 400
 • 0
 • 544
 • 0
 • 167
 • 114
 • 0
 • 1.225
 • 88.918
 • 0
 • 15
 • 205
 • 220
 • 70
 • 16.190
 • 949
 • 0
 • 17.209
 • 0
 • 0
 • 400
 • 0
 • 544
 • 0
 • 167
 • 114
 • 0
 • 1.225
 • 18.654
 • 70.264
 • Begroting 2022
 • 0
 • 24
 • 7.895
 • 100
 • 300
 • 306
 • 0
 • 483
 • 866
 • 169
 • 195
 • 268
 • 112
 • 223
 • 44
 • 6
 • 14
 • 32
 • 234
 • 11.270
 • 0
 • 1.400
 • 0
 • 996
 • 0
 • 0
 • 50
 • 23
 • 1.305
 • 1.250
 • 125
 • 0
 • 0
 • 300
 • 5.449
 • 1.610
 • 270
 • 15.022
 • 0
 • 600
 • 254
 • 0
 • 49.433
 • 178
 • 0
 • 67.367
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 450
 • 0
 • 0
 • 114
 • 0
 • 564
 • 84.650
 • 0
 • 15
 • 205
 • 220
 • 370
 • 2.600
 • 665
 • 0
 • 3.635
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 450
 • 0
 • 0
 • 114
 • 0
 • 564
 • 4.420
 • 80.231
 • Begroting 2023
 • 0
 • 24
 • 7.895
 • 100
 • 300
 • 306
 • 0
 • 449
 • 866
 • 169
 • 195
 • 268
 • 112
 • 223
 • 44
 • 6
 • 14
 • 32
 • 234
 • 11.236
 • 0
 • 500
 • 0
 • 290
 • 0
 • 0
 • 50
 • 23
 • 1.305
 • 1.350
 • 75
 • 0
 • 0
 • 300
 • 3.893
 • 1.110
 • 100
 • 6.055
 • 0
 • 0
 • 508
 • 0
 • 44.661
 • 96
 • 0
 • 52.529
 • 170
 • 0
 • 400
 • 0
 • 521
 • 0
 • 0
 • 114
 • 0
 • 1.206
 • 68.863
 • 0
 • 15
 • 205
 • 220
 • 0
 • 2.044
 • 665
 • 0
 • 2.709
 • 170
 • 0
 • 400
 • 0
 • 521
 • 0
 • 0
 • 114
 • 0
 • 1.206
 • 4.135
 • 64.728
 • Begroting 2024
 • 0
 • 24
 • 7.895
 • 100
 • 300
 • 306
 • 0
 • 450
 • 866
 • 169
 • 195
 • 268
 • 112
 • 223
 • 44
 • 6
 • 14
 • 32
 • 234
 • 11.237
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.110
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 38.772
 • 0
 • 0
 • 39.881
 • 270
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 114
 • 0
 • 384
 • 51.503
 • 0
 • 15
 • 205
 • 220
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 270
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 114
 • 0
 • 384
 • 605
 • 50.898
 • Begroting 2025
 • 0
 • 24
 • 7.895
 • 100
 • 300
 • 306
 • 0
 • 450
 • 866
 • 169
 • 195
 • 268
 • 112
 • 223
 • 44
 • 6
 • 14
 • 32
 • 234
 • 11.237
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.110
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 38.368
 • 0
 • 0
 • 39.478
 • 270
 • 0
 • 400
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 114
 • 0
 • 784
 • 51.499
 • 0
 • 15
 • 205
 • 220
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 270
 • 0
 • 400
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 114
 • 0
 • 784
 • 1.005
 • 50.494

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen kadernota (bedragen x € 1.000)

 • Omschrijving
 • Lasten
 • Faunabeheereenheid
 • Vergroenen schoolpleinen
 • Weidevogels predatiebeheer
 • Totaal lasten
 • 2022
 • 0
 • 125
 • 300
 • 425
 • 2023
 • 0
 • 75
 • 300
 • 375
 • 2024
 • 300
 • 0
 • 0
 • 300
 • 2025
 • 300
 • 0
 • 0
 • 300
Print deze pagina