Programma 2: Infrastructuur

2.4 Openbaar vervoer

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV) en het realiseren van de doelstellingen op de prestatie indicatoren. De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

 • periodiek aanbesteden en continu beheren, monitoren en doorontwikkelen van OV-concessies (resultaat 43 bestuursakkoord);
 • het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
 • het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek, waaronder ontwikkelingen in duurzaamheid /Zero Emissie en de andere Sustainable Development Goals/Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (resultaat 42);
 • ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
 • het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • We zorgen dat de concessies beheerd worden en worden uitgevoerd overeenkomstig met hetgeen is vastgelegd in de concessies.
 • Wij willen een goed toegankelijk en beschikbaar Openbaar Vervoer in Fryslân en waar mogelijk willen we dat verbeteren.
 • Wij willen zoveel mogelijk de continuïteit van het OV borgen. Daarbij zijn wij afhankelijk van de na te leven maatregelen als gevolg van de corona-crisis. De financiële gevolgen hiervan zijn nu nog niet te overzien.
 • We betrekken hierbij de resultaten 42 tot en met 49 (zie ook prestatie indicatoren) uit het bestuursakkoord. Het betreft het verduurzamen van het OV (resultaat 42), een gelijkwaardig OV op het Friese platteland in de nieuwe busconcessie (resultaat 43), het maken van afspraken over tijdwinst op bestaand spoor, waarbij we streven naar minimaal 30 minuten tijdwinst (resultaat 44), het maken van afspraken met het Rijk over de vervanging van de spoorbrug in het Van Harinxmakanaal door een aquaduct (resultaat 45), het uitvoeren van een MKBA over de Lelylijn (reslutaat 46), het decentraliseren van de concessieverlening van de sprinterdienst tussen Leeuwarden – Zwolle (resultaat 47), het maken van afspraken over de overdracht van de concessieverlening voor de Waddenveren naar Fryslân (resultaat 48) en tot slot het regelmatig houden van innovatieve tafels waarbij experts out of the box nadenken over sociale en technologische innovaties in het openbaar vervoer (resultaat 49). Er vindt een implementatie plaats van de overbruggingsconcessie (2022-2023).
 • Er vindt een start van het besluitvormingtraject plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen waar het gaat om de nieuwe busconcessie (2024-2034).
 • Wij werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer.
 • Afspraken over verder vervolgonderzoek Lelylijn (Deltaplan Noord-Nederland). Een en ander is afhankelijk van het nieuwe Regeerakkoord en de uitkomst van het validatie-onderzoek Deel B/C van het Deltaplan Noordelijk Nederland.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Kernen met openbaar Vervoer Kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het RMP 2020) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen In de nieuwe treinconcessie gaan 18 nieuwe Winks op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, biodiesel) rijden Er is in 2021 gestart met een 2-jarige pilot HVO in 2 GTW’s (=type treinstel) (resultaat 42) Minimaal 28 bussen 18 Winks op HVO Pilot HVO 2 GTW’s is gestart en voortzetten realisatie pilot HVO busstalling O’wolde
Overbruggingsconcessie bus 2022-2024 De implementatie van de overbruggingsconcessie wordt afgerond en de nieuwe concessie wordt gestart (december 2022), (resultaat 43) 100%
Aanbesteding busconcessie 2024-2034 Voorbereidingen starten met aanbesteding opvolgende busconcessie (resultaat 43) 50%
Versnelling over bestaand en nieuw spoor Noorden-Randstad Bestaand spoor: er worden afspraken gemaakt over het realiseren van mogelijkheden tot versnelling op de lijn Amsterdam-Zwolle (resultaat 44) Nieuw spoor: er worden afspraken gemaakt over verder vervolgonderzoek naar de realisatie van de Lelylijn (resultaat 46) Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle Vervolgafspraken met het Rijk en de provincies Drenthe en Overijssel over de decentralisatie van de sprinterdiensten. (resultaat 47) Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening Waddenveren Afhankelijk van de besluitvorming; een getekende bestuursovereenkomst (resultaat 48) Besluitvorming PS gereed
Innovatieve Tafels In 2022 organiseren wij 2 innovatieve tafels (resultaat 49) 2

NB:

 1. Ook in 2022 hebben we nog te maken met de effecten van de coronacrisis op het OV. Op 20 januari 2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met de uitgangspunten van een ‘Transitieplan OV’. Dit plan biedt ruimte om ook voor het dienstregelingsjaar 2022 een afwijkende dienstregeling te rijden gelet op (structurele) effecten door de coronapandemie. Dit is een afwijking op de eerder overeengekomen afspraken die vastgelegd zijn in de concessie. De huidige verwachting (eind juni) is dat we ondanks recente toename van reizigers nog t/m 2025 te maken hebben met achterblijvende reizigersaantallen, in vergelijking met 2019, en daarmee achterblijvende reizigersinkomsten.
 2. Wijzigingen van de concessie hebben verder ook te maken met de Beschikbaarheidsvergoeding BVOV van het Rijk. De uitgangspunten van deze regeling is nog onzeker voor wat betreft 2022.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 54.497
 • 5.529
 • 48.968
 • Begroting 2021
 • 59.977
 • 3.364
 • 56.613
 • Begroting 2022
 • 58.881
 • 1.685
 • 57.195
 • Begroting 2023
 • 62.577
 • 1.685
 • 60.892
 • Begroting 2024
 • 55.077
 • 1.685
 • 53.392
 • Begroting 2025
 • 55.077
 • 1.685
 • 53.392

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit exploitatie middelen voor het openbaar vervoer. De baten hebben betrekking op een bijdrage door derden in de uitgevoerde diensten.  De fluctuatie over de jaren wordt veroorzaakt door de inzet van middelen uit de voormalige BDU reserve, onder andere voor het project 4de trein Sneek. Voor de nieuwe busconcessie zijn er minder middelen beschikbaar.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen OV Duurzaam
 • IPO bijdrage
 • Openbaar vervoer
 • ROCOV
 • Proef HVO biodiesel in treinconcessie
 • Openbaar vervoer
 • Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer
 • Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer
 • Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020
 • Openbaar vervoer
 • Realisatie 2020
 • 321
 • 287
 • 49.782
 • 40
 • 50.429
 • 217
 • 217
 • 28
 • 2
 • 30
 • 3.821
 • 0
 • 3.821
 • 54.497
 • 1.708
 • 1.708
 • 3.821
 • 0
 • 3.821
 • 5.529
 • 48.968
 • Begroting 2021
 • 451
 • 282
 • 56.212
 • 98
 • 57.043
 • 94
 • 94
 • 1.117
 • 105
 • 1.222
 • 955
 • 662
 • 1.617
 • 59.977
 • 1.747
 • 1.747
 • 955
 • 662
 • 1.617
 • 3.364
 • 56.613
 • Begroting 2022
 • 447
 • 283
 • 56.680
 • 114
 • 57.524
 • 0
 • 0
 • 1.062
 • 295
 • 1.357
 • 0
 • 0
 • 0
 • 58.881
 • 1.685
 • 1.685
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.685
 • 57.195
 • Begroting 2023
 • 447
 • 137
 • 54.379
 • 114
 • 55.077
 • 0
 • 0
 • 7.500
 • 0
 • 7.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 62.577
 • 1.685
 • 1.685
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.685
 • 60.892
 • Begroting 2024
 • 447
 • 137
 • 54.379
 • 114
 • 55.077
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.077
 • 1.685
 • 1.685
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.685
 • 53.392
 • Begroting 2025
 • 447
 • 137
 • 54.379
 • 114
 • 55.077
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.077
 • 1.685
 • 1.685
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.685
 • 53.392

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 We zorgen dat de concessies beheerd worden en worden uitgevoerd overeenkomstig met hetgeen is vastgelegd in de concessies.
2 Wij willen een goed toegankelijk en beschikbaar Openbaar Vervoer in Fryslân en waar mogelijk willen we dat verbeteren.
3 Wij willen zoveel mogelijk de continuïteit van het OV borgen. Daarbij zijn wij afhankelijk van de na te leven maatregelen als gevolg van de coronacrisis. De financiële gevolgen hiervan zijn nu nog niet te overzien.
4 We betrekken hierbij de resultaten 42 tot en met 49 (zie ook prestatie indicatoren) uit het bestuursakkoord. Het betreft het verduurzamen van het OV (resultaat 42), een gelijkwaardig OV op het Friese platteland in de nieuwe busconcessie (resultaat 43), het maken van afspraken over tijdwinst op bestaand spoor, waarbij we streven naar minimaal 30 minuten tijdwinst (resultaat 44), het maken van afspraken met het Rijk over de vervanging van de spoorbrug in het Van Harinxmakanaal door een aquaduct (resultaat 45), het uitvoeren van een MKBA over de Lelylijn (resultaat 46), het decentraliseren van de concessieverlening van de sprinterdienst tussen Leeuwarden – Zwolle (resultaat 47), het maken van afspraken over de overdracht van de concessieverlening voor de Waddenveren naar Fryslân (resultaat 48) en tot slot het regelmatig houden van innovatieve tafels waarbij experts out of the box nadenken over sociale en technologische innovaties in het openbaar vervoer (resultaat 49). Er vindt een implementatie plaats van de overbruggingsconcessie (2022-2023).
5 Er vindt een start van het besluitvormingtraject plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen waar het gaat om de nieuwe busconcessie (2024-2034).
6 Wij werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer.
7 Afspraken over stappen ten aanzien van de realisatie van de Lelylijn als vervolg op het nieuwe Regeerakkoord en het validatie-onderzoek Deel B van het Deltaplan Noordelijk Nederland.

Toelichting:

1. Door het hoge ziekteverzuim bij medewerkers van de vervoerder ten gevolge van corona is de dienstregeling voor een bus tijdelijk afgeschaald. Dit is een afwijking op wat is vastgelegd in de concessieovereenkomsten. Het afschalen is echter een direct effect geweest van corona.

2. Door de implicaties van de coronacrisis is het niet gelukt verdere verbeteringen van het OV door te voeren. Ondanks de nog steeds lagere reizigersaantallen ten opzichte van de situatie van voor corona heeft de provincie in overleg met de vervoerder de dienstregeling weer kunnen opschalen binnen de bestaande kaders.

3. Er loopt nog discussies over de financiële afhechting van het dienstregelingsjaar 2021. Zo dient er nog definitieve vaststelling van de provinciale exploitatiebijdrage en de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV 2021) plaats te vinden. De hogere brandstofprijzen en bijbehorende hoge indexatiescijfers die bij de vaststelling van de exploitatiebijdragen worden gehanteerd kunnen ertoe leiden dat de provinciale bijdrage voor 2021 en 2022 hoger uit gaan vallen.

4. Het verder verduurzamen van de busconcessies is vertraagd. Door corona is de aanbesteding van de nieuwe busconcessie vertraagd. De voorbereidingen van deze aanbesteding zijn inmiddels weer opgestart. Ook spelen er capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk in Fryslân,

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Kernen met openbaar Vervoer Kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het RMP 2020) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen In de nieuwe treinconcessie gaan 18 nieuwe Winks op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, biodiesel) rijden Er is in 2021 gestart met een 2-jarige pilot HVO in 2 GTW’s (=type treinstel) (resultaat 42) Minimaal 28 bussen 18 Winks op HVO Pilot HVO 2 GTW’s is gestart en voortzetten realisatie pilot HVO busstalling O’wolde
Overbruggingsconcessie bus 2022-2024 De implementatie van de overbruggingsconcessie wordt afgerond en de nieuwe concessie wordt gestart (december 2022), (resultaat 43) 100%
Aanbesteding busconcessie 2024-2034 Voorbereidingen starten met aanbesteding opvolgende busconcessie (resultaat 43) 50%
Versnelling over bestaand en nieuw spoor Noorden-Randstad Bestaand spoor: er worden afspraken gemaakt over het realiseren van mogelijkheden tot versnelling op de lijn Amsterdam-Zwolle (resultaat 44) Nieuw spoor: er worden afspraken gemaakt over verdere vervolgstappen naar de realisatie van de Lelylijn (resultaat 46) Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle Vervolgafspraken met het Rijk en de provincies Drenthe en Overijssel over de decentralisatie van de sprinterdiensten. (resultaat 47) Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening Waddenveren Afhankelijk van de besluitvorming; een getekende bestuursovereenkomst (resultaat 48) Besluitvorming PS gereed
Innovatieve Tafels In 2022 organiseren wij 2 innovatieve tafels (resultaat 49) 2

Toelichting:

Het streven is om in 2022 met het Rijk afspraken te maken over versnelling bestaand en nieuw spoor (Lelylijn) Noorden-Randstad, evenals over de decentralisatie van de sprinterdienst Leeuwarden-Zwolle.

Print deze pagina