Programma 2: Infrastructuur

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheer en onderhoud van het provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

We streven naar een “voldoende onderhoudsniveau” (ook wel een ‘7’ genoemd, met differentiatie). In het huidige bestuursakkoord is onder resultaat 38 verklaard dat dit niveau ook op het Van Harinxmakanaal van toepassing wordt, zodat ons gehele areaal zoveel mogelijk op het zelfde kwaliteitsniveau komt qua staat van onderhoud. De aanpak van het Van Harinxmakanaal pakken we meer programmatisch aan conform het eind 2019 door het PS vastgestelde programma. Om synergievoordeel te bereiken en hinder te beperken leggen we verbindingen tussen geplande onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van de opwaardering van het kanaal (bijv. bochtverruiming Franeker, resultaat 37). We kijken naar koppelkansen, en de mogelijke meerwaarde daarvan, met initiatieven derden en / of andere provinciale doelen en ambities, waaronder in ieder geval circulariteit en duurzaamheid.

In 2020 zijn de kaders voor het onderhoud geëvalueerd, geactualiseerd en vastgesteld door PS. Daarbij is de ruimte geboden om te komen tot een meer gedifferentieerd onderhoud. Dit houdt in dat de technische staat van belangrijke verbindingen op een hoger niveau kan liggen dan de staat van meer ondergeschikte verbindingen. Dit principe wordt eerst toegepast bij het onderhoud aan oevers en zo mogelijk later doorgevoerd naar andere onderdelen van ons areaal. Hiermee wordt beter invulling gegeven aan risico-gestuurd onderhoud.

Met Rijkswaterstaat zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van vaargeul de Boontjes tot en met 2022. De Provincie draagt financieel bij aan het op diepte houden van de vaargeul. Daartoe hebben PS besloten bij de begrotingsbehandeling in 2020. In 2023 wordt er geëvalueerd met het Rijk.

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau en gaan door met het verder professionaliseren van ons assetmanagementsysteem (inclusief rapportage)
 • We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2022’
 • We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale (in de tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale gecombineerd met een steunpunt voor Provinciale waterstaat.
 • Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân.
 • We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
 • We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten
 • We doorlopen het besluitvormingsproces voor de herverdeling van de steunpunten, en starten met de uitvoering van de herverdeling en daaraan gekoppeld het energieneutraal maken van de te handhaven steunpunten (conform het vastgestelde implementatieplan energieneutrale provinciale organisatie).
 • We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen in 2022.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau.
Wegen (nulmeting 2018: 90%) 92%
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 91%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 78%
Diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 90%
Afstandsbediening bruggen Aantal bruggen wat aangesloten wordt op bediencentrale in 2022 8
Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen In 5 jaar oplossen van de resterende 1.000 geïdentificeerde dossiers 330 opgeloste dossiers

NB:

 1. Bovengenoemde prestatie indicatoren betreffen alleen de technische staat van het areaal gebaseerd op het vigerende en goedgekeurde onderhoud beleidskaders (2019). Gedifferentieerd onderhoud is hierin niet meegenomen.
 2. In het kader van continu verbeteren vanuit Asset Management wordt momenteel onderzocht wat de gewenste prestatie indicatoren moeten zijn om te kunnen sturen op kansen en risico’s zodat er een goede balans gevonden kan worden tussen prestaties, kansen/risico’s, en geld.
  De focus ligt hierbij op de volgende niveaus:

  1. de staat van de assets
  2. het onderhoud en het beheer van de asset
  3. de beheersing van het systeem en de organisatie nodig voor het onderhoud en beheer
  4. koppelkansen met andere opgaven zoals circulariteit, energie, ecologie, duurzaamheid, etc.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 20.216
 • 2.230
 • 17.986
 • Begroting 2021
 • 25.896
 • 972
 • 24.924
 • Begroting 2022
 • 29.398
 • 1.624
 • 27.775
 • Begroting 2023
 • 30.372
 • 1.036
 • 29.336
 • Begroting 2024
 • 26.052
 • 1.036
 • 25.015
 • Begroting 2025
 • 34.030
 • 1.036
 • 32.993

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit beheer- en onderhoudsmiddelen en afschrijvingslasten. De programmering voor groot onderhoud is meerjarig verwerkt. Hierdoor ontstaan er enige fluctuaties door de jaren heen. De fluctuatie in de baten over de jaren wordt veroorzaakt door de verkoop van steunpunten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Bestuursovereenkomst vaarweg Boontjes
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Eigendommen
 • Pilot voorkomen wildongevallen op provinciale wegen
 • Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud wegen
 • Schades
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Schades
 • Realisatie 2020
 • 0
 • 13
 • 180
 • 87
 • 166
 • 0
 • 291
 • 3.014
 • 8.704
 • 10
 • 1.314
 • 408
 • 14.189
 • 0
 • 27
 • 5
 • 0
 • 33
 • 0
 • 150
 • 1.673
 • 3.445
 • 5.269
 • 726
 • 726
 • 20.216
 • 20
 • 222
 • 789
 • 94
 • 379
 • 1.504
 • 726
 • 726
 • 2.230
 • 17.986
 • Begroting 2021
 • 194
 • 258
 • 1.600
 • 24
 • 217
 • 33
 • 235
 • 3.320
 • 8.575
 • 18
 • 1.551
 • 370
 • 16.394
 • 200
 • 49
 • 51
 • 100
 • 400
 • 0
 • 318
 • 2.376
 • 6.408
 • 9.102
 • 0
 • 0
 • 25.896
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 0
 • 972
 • 0
 • 0
 • 972
 • 24.924
 • Begroting 2022
 • 71
 • 321
 • 1.760
 • 25
 • 220
 • 66
 • 238
 • 3.362
 • 8.676
 • 18
 • 1.570
 • 515
 • 16.842
 • 200
 • 0
 • 51
 • 150
 • 401
 • 3.280
 • 1.501
 • 2.261
 • 5.113
 • 12.156
 • 0
 • 0
 • 29.398
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 651
 • 1.624
 • 0
 • 0
 • 1.624
 • 27.775
 • Begroting 2023
 • 86
 • 416
 • 1.920
 • 25
 • 220
 • 99
 • 238
 • 3.352
 • 8.639
 • 18
 • 1.542
 • 643
 • 17.196
 • 0
 • 0
 • 51
 • 0
 • 51
 • 0
 • 1.781
 • 2.533
 • 8.812
 • 13.125
 • 0
 • 0
 • 30.372
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 64
 • 1.036
 • 0
 • 0
 • 1.036
 • 29.336
 • Begroting 2024
 • 131
 • 779
 • 2.080
 • 25
 • 220
 • 132
 • 238
 • 3.344
 • 8.640
 • 18
 • 1.510
 • 644
 • 17.760
 • 0
 • 0
 • 51
 • 0
 • 51
 • 0
 • 1.781
 • 1.541
 • 4.919
 • 8.241
 • 0
 • 0
 • 26.052
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 64
 • 1.036
 • 0
 • 0
 • 1.036
 • 25.015
 • Begroting 2025
 • 131
 • 779
 • 2.240
 • 25
 • 220
 • 165
 • 238
 • 3.344
 • 8.640
 • 18
 • 1.510
 • 644
 • 17.953
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.906
 • 4.912
 • 9.259
 • 16.077
 • 0
 • 0
 • 34.030
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 64
 • 1.036
 • 0
 • 0
 • 1.036
 • 32.993

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau en gaan door met het verder professionaliseren van ons assetmanagementsysteem (inclusief rapportage)
2 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2022’
3 We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale (in de tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale gecombineerd met een steunpunt voor Provinciale waterstaat.
4 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân.
5 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
6 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten
7 We doorlopen het besluitvormingsproces voor de herverdeling van de steunpunten, en starten met de uitvoering van de herverdeling en daaraan gekoppeld het energieneutraal maken van de te handhaven steunpunten (conform het vastgestelde implementatieplan energieneutrale provinciale organisatie).
8 We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen die in 2024 opgelost moeten zijn.

Toelichting:

Algemeen aandachtspunt zijn de forse stijgende prijzen van o.a. de brandstof en materialen. Het laatste jaar zijn de realisatiekosten in de grond-, weg- en waterbouw met meer dan 10% gestegen. Dit zal consequenties hebben voor de aanneemsommen van de projecten die in uitvoering komen de rest van 2022.

2. Bij het renoveren van kunstwerken zijn erg lange levertijden ontstaan voor elektrotechnische onderdelen. De werkzaamheden aan de Zandslootbrug zijn daarom een jaar uitgesteld. De planning voor de uitvoering wordt nu na vaarseizoen 2022 zodat oplevering in 2023 verwacht mag worden.
Momenteel zijn nog vier beweegbare bruggen in voorbereiding (twee bruggen over de TH sluizen en de bruggen Zijlsterrijd en Engwierum). Omdat de levertijden nog steeds lang zijn bestaat er ook voor deze bruggen kans op een latere oplevering dan gepland was.

3. Mede door de huidige marktsituatie ontstaat vertraging in het aansluiten van bruggen op afstandsbediening. Uitloop van werken in uitvoering en / of meer uitvoeringstijd bij werken nog te gaan. Met name leverantietermijnen spelen een negatieve rol. De programmaduur rekt verder op.

8. De ambtelijke capaciteit voor dit het dossier oneigenlijk gebruik vraagt om aandacht. Er wordt gewerkt aan versterking van het team Vastgoed zodat het project eind 2024 kan worden afgesloten en over kan in regulier beheer.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau:
Wegen (nulmeting 2018: 90%) 92%
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 91%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 78%
Diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 90%
Afstandsbediening bruggen Aantal bruggen wat aangesloten wordt op bediencentrale in 2022 8
Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen Voor het einde van 2024 jaar oplossen van de resterende 1.000 geïdentificeerde dossiers 330 opgeloste dossiers

Toelichting:

Afstandsbediening bruggen
Prognose is dat er 6 bruggen zullen worden aangesloten op de bediencentrale. Er zijn 2 bruggen doorgeschoven van Q4 2022 naar Q1 2023.

Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen
Door onderbezetting binnen het gevormde projectteam kunnen minder dossiers worden opgelost. Het team werkt nu aan een plan om de beoogde doelstelling van het totaal oplossen van de 1.000 dossiers mogelijk te maken.

Print deze pagina