Programma 2: Infrastructuur

2.2 Verbetering infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over wegen en water heeft continu onze aandacht. Daarbij richten we ons primair op het verbeteren van de provinciale infrastructuur (wegen en vaarwegen). Zo ronden we het onderzoek naar de N354 tussen Sneek en Leeuwarden af en leggen de uitkomsten voor (resultaat 35).

Daarnaast investeren wij vanuit diverse programma’s de komende jaren in onze eigen provinciale infrastructuur, als bijdrage aan het blijvend terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden (resultaat 40). De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. Daarbij zetten we de ontvangen Rijkssubsidie à 5,0 miljoen euro in (vanuit de eerste tranche van het landelijke ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030’) als cofinanciering om binnen de bestaande projecten een extra impuls te geven aan de verkeersveiligheid. In 2022 gaan we onderzoeken of een tweede tranche nog meer mogelijkheden biedt tot cofinanciering.

Ook hebben we een (mede) initiërende rol bij de projecten voor de infrastructuur van het Rijk die soms ook financieel van aard is. Denk daarbij aan de aquaducten A6/Skarster Rien en A7/Bolsward (resultaat 36). Daarnaast zijn we in overleg met het Rijk over het vervangen van een vijftal bruggen over het Prinses Margriet-kanaal. Eind 2022 zal de minister een principekeus maken per locatie of de brug door een brug of een aquaduct wordt vervangen.

Een belangrijk speerpunt voor ons is het stimuleren van het gebruik van de fiets, door het realiseren van minimaal vier hoofdfietsroutes voor langere afstanden in 2023 (resultaat 41). Welke routes dit betreft, werken we samen met de betreffende gemeenten uit tot een programma.  Ook voor investeringen in fietsinfrastructuur zullen we ons inspannen om  (aanvullende) cofinanciering vanuit de gemeenten en het Rijk te bewerkstelligen. Hiervoor wordt landelijk gewerkt aan een Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Waar mogelijk liften duurzaamheid en ecologie hierin mee. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’ en de Sustainable Development Goals (SDG).

In 2022 ronden we ook de laatste punten van een aantal grote infrastructuurprojecten af. Het betreft de financiële, administratieve en een beperkt aantal fysieke maatregelen rondom De Centrale As, VrijBaan (rotonde Marsum), Investeringsagenda Drachten – Heerenveen en N381. Deze projecten staan niet meer beschreven in de paragraaf grote projecten. De afrondende werkzaamheden vinden binnen de gecommuniceerde planning en financiële kaders plaats. Mocht dat veranderen, dan wordt dat gerapporteerd in brieven en de bestuursrapportages.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de N354 tussen Sneek en Leeuwarden is afgerond (resultaat 35) en heeft tot helderheid geleid hoe verkeersveiligheid en doorstroming verbeterd kan worden op deze verbinding;
 • Vanuit het gebiedsproces Hegewarren is duidelijkheid gegeven of er synergie is tussen de vaarweg Drachten en andere ontwikkelingen in de Hegewarren, alsmede of een verbetering van de vaarweg daardoor haalbaar geacht wordt;
 • We zijn in gesprek met het Rijk over de bruggen bij Skarster Rien en Bolsward en agenderen deze voor het BO-MIRT;
 • Bekend is welke vier snelfietsroutes in Fryslân gerealiseerd gaan worden (resultaat 41). De voorbereidingen hiervoor zijn in ieder geval opgestart en zo mogelijk vindt (een deel van de) uitvoering al in 2022 plaats;
 • We werken verder aan de opwaardering van het Van Harinxmakanaal (resultaat 37). Daarnaast staan in 2022 volgende werkzaamheden gepland: uitvoering aanpassing van wachtplaatsen bij een aantal bruggen, voorbereidingen bochtverruimingen, uitvoering verbetering / onderhoud oevers nabij Dronrijp en verschillende baggerwerken (onderhoud en verdieping).
 • Met het Rijk willen we in het BO MIRT 2022 het convenant afkoopsom eenmalige vervanging Tsjerk Hiddessluizen in sluizen Harlingen kunnen voorleggen. Voor de bochtverruiming Franeker willen we in 2022 een definitief reconstructieplan overeen zijn gekomen dat als basis dient voor de grondverwerving en schadeloosstelling (resultaat 37).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
RYP 2.0 Aantal opgeleverde projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2022 Drie projecten opgeleverd
Overige infraprojecten Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2022 95%
Grote infrastructuurprojecten Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning 100%
Realisatie hoogwaardige fietsroutes Een oplossing vinden om alsnog samen met gemeenten in te zetten op hoogwaardige fietsroutes over langere afstand. Het project is nu vertraagd vanwege ontbreken gemeentelijke cofinanciering waardoor delen aangepakt kunnen worden in plaats van gehele trajecten/routes. De ambitie is nog altijd uiteindelijk gehele routes te realiseren.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 20.547
 • 51.250
 • -30.703
 • Begroting 2021
 • 55.498
 • 9.891
 • 45.608
 • Begroting 2022
 • 26.194
 • 4.122
 • 22.072
 • Begroting 2023
 • 16.817
 • 1.863
 • 14.954
 • Begroting 2024
 • 17.858
 • 37
 • 17.820
 • Begroting 2025
 • 7.858
 • 37
 • 7.820

Toelichting:

De structurele begrote lasten hebben betrekking op afschrijvingslasten ( € 1,7 mln.). Verder is een aantal tijdelijke projecten, waardoor er fluctuatie over de jaren is, opgenomen zoals RSP concrete infraprojecten (Rijksbijdrage hiervoor loopt via het provinciefonds in programma 7 algemene dekkingsmiddelen), Investeringsagenda Drachten-Heerenveen, regionale aanpak laadinfrastructuur, fietssnelroutes en Sluis Kornwerderzand.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Fietsverkeer investeringsprogramma
 • Onderzoek
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Vaarweg Drachten
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Fietspaden
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Fiets in de Keten
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Snelfietsroutes
 • Onderzoek
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Vaarweg Drachten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Fiets in de Keten
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Snelfietsroutes
 • Zwembad De Welle
 • Realisatie 2020
 • 1.155
 • 0
 • 132
 • 261
 • 1.547
 • 15.725
 • 1.160
 • 99
 • 25
 • 17.009
 • -14.595
 • 935
 • -9.557
 • -800
 • 132
 • -99
 • 3.000
 • 0
 • 322
 • 880
 • -19.783
 • 1.340
 • 17.825
 • 43
 • 2
 • 16
 • 121
 • 2.429
 • 0
 • 21.774
 • 20.547
 • 18
 • 18
 • 28.979
 • 3
 • 28.981
 • 477
 • 477
 • 0
 • 43
 • 0
 • 121
 • 21.610
 • 0
 • 0
 • 21.774
 • 51.250
 • -30.703
 • Begroting 2021
 • 1.618
 • 90
 • 0
 • 0
 • 1.708
 • 22.525
 • 0
 • 1
 • 0
 • 22.526
 • 4.865
 • 11.382
 • -919
 • 400
 • 482
 • 99
 • 0
 • 56
 • 0
 • 5.459
 • 21.824
 • 1.000
 • 5.000
 • 348
 • 0
 • 0
 • 1.558
 • 0
 • 1.535
 • 9.440
 • 55.498
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 413
 • 413
 • 5.000
 • 348
 • 0
 • 1.558
 • 0
 • 1.535
 • 1.000
 • 9.440
 • 9.891
 • 45.608
 • Begroting 2022
 • 1.485
 • 179
 • 0
 • 0
 • 1.664
 • 1.116
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.116
 • 4.865
 • 1.500
 • 5.765
 • 200
 • 0
 • 0
 • 2.000
 • 0
 • 0
 • 5.000
 • 19.330
 • 0
 • 4.000
 • 0
 • 50
 • 0
 • 35
 • 0
 • 0
 • 4.085
 • 26.194
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.000
 • 0
 • 50
 • 35
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.085
 • 4.122
 • 22.072
 • Begroting 2023
 • 1.485
 • 179
 • 0
 • 0
 • 1.664
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 4.865
 • 0
 • 6.269
 • 200
 • 0
 • 0
 • 993
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.327
 • 0
 • 870
 • 0
 • 920
 • 0
 • 35
 • 0
 • 0
 • 1.825
 • 16.817
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 870
 • 0
 • 920
 • 35
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.825
 • 1.863
 • 14.954
 • Begroting 2024
 • 1.410
 • 179
 • 0
 • 0
 • 1.589
 • 10.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.000
 • 0
 • 0
 • 6.269
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.269
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17.858
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 37
 • 17.820
 • Begroting 2025
 • 1.410
 • 179
 • 0
 • 0
 • 1.589
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.269
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.269
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.858
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 37
 • 7.820

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de N354 tussen Sneek en Leeuwarden is afgerond (resultaat 35) en heeft tot helderheid geleid hoe verkeersveiligheid en doorstroming verbeterd kan worden op deze verbinding;
2 Vanuit het gebiedsproces Hegewarren is duidelijkheid gegeven of er synergie is tussen de vaarweg Drachten en andere ontwikkelingen in de Hegewarren, alsmede of een verbetering van de vaarweg daardoor haalbaar geacht wordt;
3 We zijn in gesprek met het Rijk over de bruggen bij Skarster Rien en Bolsward en agenderen deze voor het BO-MIRT;
4 Bekend is welke vier snelfietsroutes in Fryslân gerealiseerd gaan worden (resultaat 41). De voorbereidingen hiervoor zijn in ieder geval opgestart en zo mogelijk vindt (een deel van de) uitvoering al in 2022 plaats;
5 We werken verder aan de opwaardering van het Van Harinxmakanaal (resultaat 37). Daarnaast staan in 2022 volgende werkzaamheden gepland: uitvoering aanpassing van wachtplaatsen bij een aantal bruggen, voorbereidingen bochtverruimingen, uitvoering verbetering / onderhoud oevers nabij Dronrijp en verschillende baggerwerken (onderhoud en verdieping).
6 Met het Rijk willen we in het BO MIRT 2022 het convenant afkoopsom eenmalige vervanging Tsjerk Hiddessluizen in sluizen Harlingen kunnen voorleggen. Voor de bochtverruiming Franeker willen we in 2022 een definitief reconstructieplan overeen zijn gekomen dat als basis dient voor de grondverwerving en schadeloosstelling (resultaat 37).

Toelichting:

Algemeen: zoals eerder gerapporteerd bij o.a. de jaarstukken 2021 blijft de kostenstijging en schaarste van bouwmaterialen een actueel risico voor infrastructurele projecten. Het laatste jaar zijn de realisatiekosten in de grond-, weg- en waterbouw met meer dan 10% gestegen, terwijl de budgetten gelijk zijn gebleven. Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen nog eens flink gestegen. De gevolgen van de prijsstijgingen zijn inmiddels voelbaar. Hierover zullen we u apart informeren.

4. In februari 2022 heeft PS besloten dat het budget (zoals vanuit resultaat 41 beschikbaar is voor hoofdfietsroutes) ook ingezet mag worden voor de realisatie van delen van hoofdfietsroutes. Op deze wijze kunnen de kansen die zich voordoen in samenwerking met gemeenten ook benut worden.

5. De voorbereiding opwaardering wachtplaatsen loopt achter op planning. Het is onzeker of dit jaar aanpassingen bij de eerste bruggen kunnen starten. Voorbereiding vraagt meer doorlooptijd door o.a. afstemming met beheerders over raakvlakken met / gevolgen voor oevers. Uitvoering van oever- en baggerwerken loopt enigszins achter op planning. Integrale aanpak en werk-met-werk afstemming in 2 jaar coronatijd heeft meer tijd gevraagd.

6. Vanwege de demissionaire status van de voormalige regering en het uitstellen van BO-MIRT 2021 is de kans groot dat een concreet convenant niet meer in 2022 afgerond kan worden. Het proces m.b.t. bochtverruiming Franeker vraagt om een zorgvuldig en geduldig proces. Onzeker is of met het bedrijf Levo in 2022 tot een concreet reconstructieplan gekomen kan worden. De voorbereidingen op de bochtverruiming lopen daarom achter op de gewenste planning.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
RYP 2.0 Aantal opgeleverde projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2022 Drie projecten opgeleverd
Overige infraprojecten Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2022 95%
Grote infrastructuurprojecten Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning 100%
Realisatie hoogwaardige fietsroutes Een oplossing vinden om alsnog samen met gemeenten in te zetten op hoogwaardige fietsroutes over langere afstand. Het project is nu vertraagd vanwege ontbreken gemeentelijke cofinanciering waardoor delen aangepakt kunnen worden in plaats van gehele trajecten/routes. De ambitie is nog altijd uiteindelijk gehele routes te realiseren. Financiële afspraken hebben gemaakt voor de realisatie van tenminste twee routes

Toelichting:

RYP 2.0 & Overige infraprojecten
Zowel binnen het RYP 2.0 als bij de overige infraprojecten is er sprake van vertraging in de uitvoering. Dat komt met name door vertraging bij de aanleg / verplaatsing van kabels en leidingen door de nutsbedrijven en als gevolg van de hoge prijsstijgingen binnen de sector.

Print deze pagina