Programma 2: Infrastructuur

2.1 Algemeen beleid en verkeersveiligheid

Begroting

Wat willen we bereiken?

Onze plannen en beleidskaders zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daarvoor monitoren we de verkeersontwikkelingen, meer dan voorheen (oa. vanwege nieuwe wetgeving zoals SWUNG 2). Met het Rijk en met gemeenten maken we afspraken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Provincie Fryslân heeft in oktober 2019 het Klimaatakkoord ondertekend én in september van 2020 een Omgevingsvisie vastgesteld. Beide vragen om uitwerking in zogenoemde regionale mobiliteitsprogramma’s (RMP’s). Wij werken samen met gemeenten en andere betrokken partijen aan de uitvoering van het Friese RMP. Dit RMP, met een beleidsdeel en een programmadeel, zal in 2022 in werking treden. Het is daarmee ook de leidraad voor programmering en uitvoering van werkzaamheden op het gebied van mobiliteit. In het RMP formuleren we  het nieuwe mobiliteitsbeleid en hoe we verduurzaming van mobiliteit vorm gaan geven.

Aan de meeste landelijke thema’s op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit doet Fryslân mee. Verduurzaming van de mobiliteit moet bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo is Fryslân binnen Noord-Nederland trekker voor de Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL). De RAL geeft uitvoering aan de ambities uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) zodat we straks overal, makkelijk en slim kunnen laden. Ook het thema deelfietsen (fietsen die iedereen kan gebruiken) wordt vanuit Fryslân opgepakt.

We werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer. In 2016 hebben Rijk en Provincies het bestuursakkoord ‘Emissieloos regionaal openbaar vervoer per bus’ ondertekend. De ambitie is om uiterlijk in 2030 het regionaal busvervoer volledig emissievrij te laten zijn (zie ook 2.4).

Om geluid van wegverkeer verder te beperken wordt invulling gegeven aan de implementatie van nieuwe Europese wetgeving (SWUNG 2).

Met het nationale Strategische Plan Verkeersveiligheid (SPV2030) streven het Rijk, provincies, gemeenten en andere partijen naar het structureel verbeteren van verkeersveiligheid middels een gezamenlijke, proactieve en risico-gestuurde aanpak. Het SPV2030 is door betrokken partijen in Fryslân vertaald naar een regionaal Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2021-2025 (2020). Speerpunten uit dit regionale uitvoeringsprogramma zijn onder andere activiteiten gericht op de risicodoelgroepen ouderen en fietsers. Met verkeerseducatie en voorlichting dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers (resultaat 40). We stimuleren met name bij ouderen een bewuste mobiliteitskeuze. Het vervoermiddel Fiets krijgt daarbij bijzondere aandacht. Zo gaan we in 2022 aan de slag met de beleidsbrief fiets waarin de focus vooral zal liggen op niet-infrastructurele inzet om het gebruik van de fiets in Fryslân te bevorderen.

We gaan er van uit dat we in 2022 gebruik kunnen maken van de Innovatiemiddelen uit de Impulsregeling Verkeersveiligheid voor de gezamenlijke (rijk – regio) uitvoering van een aantal innovatieve projecten.

We nemen deel aan de BO-MIRT cyclus waarin we in noordelijk verband afspraken maken met het Rijk en andere partners over infrastructuur, mobiliteit en ruimte. Tevens geven we uitvoering aan deze afspraken.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Samen met de Friese gemeenten, andere provincies en het Rijk geven we uitvoering aan het Regionaal Mobiliteitsprogramma.
 • Het meetnet voor wegverkeer uitbreiden zodat invulling gegeven wordt aan de implementatie van de nieuwe Europese geluidswetgeving (SWUNG 2) geluidhinder.
 • Vanuit de RAL wordt in beeld gebracht welke kansen er zijn voor snelladen, logistiek laden en laden van pleziervaart. Tevens wordt in opdracht van de provincie en gemeenten gestart met het plaatsen van laadinfrastructuur in de publieke ruimte, als resultaat van de aanbesteding uit 2021.
 • Met het programma Doortrappen zetten we maximaal in op de veiligheid van de combinatie 70+ verkeersdeelnemer op een (elektrische) fiets. We doen dat ook hier samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties.
 • We gebruiken de zogenoemde “Basispakketten PVE (permanente verkeerseducatie)” om extra inzet te plegen op de doelgroep jongeren (in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs).
 • Voor de speerpunten Snelheid en Alcohol/Drugs is in 2021 in de Kerngroep Verkeershandhaving een radarplan en een controleplan besproken dat moet leiden tot verdubbeling van het aantal controles (peiljaar 2017).
 • We geven, samen met partners, uitvoering aan de in het BO-MIRT gemaakte afspraken over minder hinder, nationaal toekomstbeeld fiets, smart mobility, Veilig, Slim en Duurzaam, Ov-verbinding Randstad Noord-Nederland, infrastructuur knelpunten, verduurzaming regionaal personen en goederenvervoer per spoor, Spoorlijn Leeuwarden-Zwolle en de vaarverbinding Lemmer-Delfzijl. Tevens maken we nieuwe afspraken voor de komende jaren

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Beleid Vaststelling RMP Gereed
BO-MIRT Nieuwe afspraken gemaakt en bestaande uitgevoerd Gereed
Verkeersveiligheid Aantal verkeersdoden op provinciale wegen* Daling t.o.v. gemiddelde 2007-2009
Aantal (ernstige) verkeersgewonden in Fryslân* Daling t.o.v. gemiddelde 2007-2009
Aantal controles op snelheid en alcohol/drugs Verdubbeling t.o.v. 2017
Monitoring algemeen / geluidhinder Aantal telpunten voor wegverkeer + 150 telpunten
* Vanuit ethisch oogpunt worden hier geen cijfermatige doelwaardes aan gekoppeld.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 3.166
 • 33
 • 3.133
 • Begroting 2021
 • 7.802
 • 0
 • 7.802
 • Begroting 2022
 • 4.614
 • 0
 • 4.614
 • Begroting 2023
 • 3.827
 • 0
 • 3.827
 • Begroting 2024
 • 1.961
 • 0
 • 1.961
 • Begroting 2025
 • 1.961
 • 0
 • 1.961

Toelichting:

De structurele begrote lasten ( € 1,9 mln.) hebben betrekking op algemene beheerskosten, monitoring en verkeersveiligheid (educatie en gedragsbeïnvloeding). De fluctuatie in de lasten wordt veroorzaakt door de tijdelijke budgetten. Bij de tijdelijke budgetten gaat het om onderzoeken en planstudies, onbeveiligde overwegen en bestrijding fietsonveiligheid.
Onderstaand voorstel uit de kadernota is verwerkt in bovenstaande tabel. Dit betreft het uitbreiden van het aantal telpunten voor het wegverkeer. Deze uitbreiding is noodzakelijk om op een juiste wijze invulling te kunnen geven aan de implementatie van de nieuwe Europese wetgeving qua geluidhinder (SCHWUNG 2).

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Gedragsbeinvloeding verkeersveiligheid
 • Geluidhinder provinciale wegen
 • Monitoring
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Statenjacht
 • Bestrijding fietsonveiligheid
 • Educatie verkeerveiligheid
 • Onbeveiligde overwegen
 • Onderzoek Lelylijn
 • Planstudie aquaduct Bolsward
 • Planstudie N354 Sneek-Leeuwarden
 • Planstudie Spooraquaduct VHK
 • Preventie en voorlichting fiets
 • Gedragsbeinvloeding verkeersveiligheid
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Realisatie 2020
 • 0
 • 0
 • 23
 • 2.147
 • 57
 • 2.227
 • 600
 • 250
 • 0
 • 52
 • 0
 • 26
 • 72
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • -61
 • -61
 • 3.166
 • 33
 • 33
 • 33
 • 3.133
 • Begroting 2021
 • 1.500
 • 0
 • 73
 • 214
 • 24
 • 1.811
 • 3.575
 • 250
 • 750
 • 48
 • 100
 • 74
 • 28
 • 0
 • 4.825
 • 700
 • 466
 • 1.166
 • 7.802
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.802
 • Begroting 2022
 • 0
 • 86
 • 74
 • 1.714
 • 24
 • 1.899
 • 1.850
 • 250
 • 287
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 63
 • 2.450
 • 0
 • 266
 • 266
 • 4.614
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.614
 • Begroting 2023
 • 0
 • 86
 • 74
 • 1.714
 • 24
 • 1.899
 • 1.350
 • 250
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 63
 • 1.663
 • 0
 • 266
 • 266
 • 3.827
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.827
 • Begroting 2024
 • 0
 • 86
 • 74
 • 1.714
 • 24
 • 1.899
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 63
 • 63
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.961
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.961
 • Begroting 2025
 • 0
 • 86
 • 74
 • 1.714
 • 24
 • 1.899
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 63
 • 63
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.961
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.961

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen kadernota (bedragen x € 1.000)

 • Omschrijving
 • Lasten
 • Geluidhinder provinciale wegen
 • Preventie en voorlichting fiets
 • Totaal lasten
 • 2022
 • 86
 • 63
 • 149
 • 2023
 • 86
 • 63
 • 149
 • 2024
 • 86
 • 63
 • 149
 • 2025
 • 86
 • 63
 • 149

Eerste bestuursrapportage

* Geen kleuring prognose vanuit ethisch oogpunt.
Print deze pagina