Programma 1: Bestuur

1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Begroting

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat Provinciale Staten als geheel en de Statenleden individueel in staat zijn om hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk uit kunnen voeren. De Statengriffie ondersteunt, adviseert en informeert Provinciale Staten hierbij.

We willen de drempel tussen Provinciale Staten en de inwoners van Fryslân verlagen en zorgen dat het werk van Provinciale Staten meer bekendheid krijgt Fryslân.

We streven naar een evenwichtig samenspel tussen PS en GS waarbij de griffie en de ambtelijke organisatie (met respect voor elkaars rollen) Provinciale Staten optimaal bedienen.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • De griffie werkt volgens een door het Presidium vastgesteld werkplan.
 • We werken volgens een (jaar-)kalender en stemmen deze periodiek af met GS.
 • We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.
 • We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners van Fryslân.
 • We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten.
 • We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. Hierbij werken we ook samen met andere overheden (o.a. de provincie Zeeland).
 • We stimuleren het gebruik van startnotities.
 • We noteren alle moties, toezeggingen, en aanbevelingen van de NRK en bewaken de tijdige afhandeling er van.
 • We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten. We maken deze (digitaal) toegankelijker en transparanter. In 2022 verwerken we de uitkomsten van de hiervoor gestarte pilot.
 • We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is.
 • We leggen verbindingen en onderhouden contacten binnen de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door periodiek overleg tussen Statenadviseurs en belangrijkste contactpersonen binnen de opgaventeams).
 • Wij brengen de werkzaamheden van de griffie en Provinciale Staten actief onder de aandacht bij de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door het organiseren van de cursus ‘politieke sensitiviteit’).
 • Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017.
 • Prestatie indicatoren

  Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
  Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
  Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
  Bewaken afhandeling moties en toezeggingen Provinciale Staten zijn geïnformeerd over afhandelingstermijn van moties en toezeggingen 100%
  Werken volgens een Communicatieplan Vastgesteld plan door het presidium 100%
  Aanpak jongeren participatie vanuit integraal plan. Vastgesteld plan door het presidium 100%
  Opleidingsprogramma Provinciale Staten Vastgesteld opleidingsprogramma door het presidium 100%
  Subsidieverstrekking Statenfracties Subsidieverstrekking volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017 100%

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 3.608
 • 187
 • 3.421
 • Begroting 2021
 • 3.798
 • 17
 • 3.781
 • Begroting 2022
 • 3.823
 • 17
 • 3.806
 • Begroting 2023
 • 3.823
 • 17
 • 3.806
 • Begroting 2024
 • 3.813
 • 17
 • 3.796
 • Begroting 2025
 • 3.813
 • 17
 • 3.796

Toelichting:

De begrote lasten betreffen alle met Provinciale Staten gemoeide middelen, o.a. voor de griffie, fracties en het onderhoud en de afschrijving van ICT-middelen. De begroting van 2023 zal volgend jaar waarschijnlijk worden opgehoogd omdat er in 2023 weer Statenverkiezingen zijn.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Inter-activiteit
 • Jongerenparticipatie
 • Provinciale Staten actief
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Stateninformatiesysteem
 • Web-casting
 • It Steatekomitee Frysk
 • Statenfracties
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Realisatie 2020
 • 57
 • 11
 • 941
 • 1.081
 • 319
 • 427
 • 813
 • 31
 • 42
 • 3.722
 • 1
 • 1
 • -115
 • -115
 • 3.608
 • 25
 • 14
 • 115
 • 32
 • 187
 • 187
 • 3.421
 • Begroting 2021
 • 89
 • 18
 • 975
 • 0
 • 301
 • 1.485
 • 779
 • 88
 • 54
 • 3.788
 • 10
 • 10
 • 0
 • 0
 • 3.798
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.781
 • Begroting 2022
 • 93
 • 19
 • 976
 • 0
 • 301
 • 1.506
 • 779
 • 83
 • 57
 • 3.813
 • 10
 • 10
 • 0
 • 0
 • 3.823
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.806
 • Begroting 2023
 • 93
 • 19
 • 976
 • 0
 • 301
 • 1.506
 • 779
 • 83
 • 57
 • 3.813
 • 10
 • 10
 • 0
 • 0
 • 3.823
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.806
 • Begroting 2024
 • 93
 • 19
 • 976
 • 0
 • 301
 • 1.506
 • 779
 • 83
 • 57
 • 3.813
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.813
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.796
 • Begroting 2025
 • 93
 • 19
 • 976
 • 0
 • 301
 • 1.506
 • 779
 • 83
 • 57
 • 3.813
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.813
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.796

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2022 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De griffie werkt volgens een door het Presidium vastgesteld werkplan.
2 We werken volgens een (jaar-)kalender en stemmen deze periodiek af met GS.
3 We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.
4 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners van Fryslân.
5 We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten.
6 We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. Hierbij werken we ook samen met andere overheden (o.a. de provincie Zeeland).
7 We stimuleren het gebruik van startnotities.
8 We noteren alle moties, toezeggingen, en aanbevelingen van de NRK en bewaken de tijdige afhandeling er van.
9 We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten. We maken deze (digitaal) toegankelijker en transparanter. In 2022 verwerken we de uitkomsten van de hiervoor gestarte pilot.
10 We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is.
11 We leggen verbindingen en onderhouden contacten binnen de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door periodiek overleg tussen Statenadviseurs en belangrijkste contactpersonen binnen de opgaventeams).
12 Wij brengen de werkzaamheden van de griffie en Provinciale Staten actief onder de aandacht bij de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door het organiseren van de cursus ‘politieke sensitiviteit’).
13 Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017.

Toelichting:

5. Van voorjaar 2020 tot voorjaar 2022 werd het organiseren van activiteiten beperkt door corona-maatregelen. Fysieke activiteiten (zoals het Statenspel of Fries jeugdparlement) konden niet of in beperkte vorm plaatsvinden. Er zijn digitale alternatieven ingezet, maar die bleken niet zo succesvol als de fysieke activiteiten. Daarom scoort deze indicator oranje. Vanaf het voorjaar 2022 worden alle activiteiten weer fysiek opgepakt en ook in de aanloop naar de verkiezingen in 2023 zullen er veel activiteiten worden georganiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Prognose 2022
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
Bewaken afhandeling moties en toezeggingen Provinciale Staten zijn geïnformeerd over afhandelingstermijn van moties en toezeggingen 100%
Werken volgens een Communicatieplan Vastgesteld plan door het presidium 100%
Aanpak jongeren participatie vanuit integraal plan. Vastgesteld plan door het presidium 100%
Opleidingsprogramma Provinciale Staten Vastgesteld opleidingsprogramma door het presidium 100%
Subsidieverstrekking Statenfracties Subsidieverstrekking volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017 100%
Print deze pagina