6.3 Risico’s

Begroting

Grond vertegenwoordigt grote waardes. Het risico voor de provincie zit in de prijsontwikkeling rondom haar aan te kopen en aangekochte gronden. Ondanks dat diverse landbouwbedrijven stoppen, blijft de gronddruk in Fryslân hoog en daarmee de vraagprijs ook hoog. Wij achten de risico’s op basis van deze ontwikkelingen beheersbaar.

Eventuele afwaarderingen voor de inzet van onze opgaven Natuur, Veenweide en Stikstof worden vanuit deze programma’s bekostigd. Aankoop van gronden ten behoeve van deze opgaven worden vooraf gegaan door een door gedeputeerde staten vastgesteld aankoopstrategieplan waarin het mandaat en de financiële kaders van de te verwerven en verkopen gronden en opstallen zijn opgenomen.

De aankopen en de beoogde aankopen t.b.v. de strategische grondvoorraad zijn courant gronden. Wij hebben nog geen beroep op de risicoreservering van € 1,5 miljoen hoeven te doen.

Print deze pagina