6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma

Begroting

Programma 2 – Infrastructuur
De grote infraprojecten (De Haak, De Centrale As, N381 en Knooppunt Joure) zitten in de afrondende fase. Dit kost echter meer tijd dan verwacht. Op dit moment wordt samen met de projecten bekeken hoe de grote projecten afgesloten kunnen worden. Er is een begin gemaakt met het verkopen van de overtollige percelen uit deze projecten. In 2020 en 2021 is volop ingezet op het tijdig, en op minnelijke wijze, verwerven van de benodigde grondposities van een aantal kleinere en middelgrote infraprojecten zoals; N354, N359 3 tunnels, N358 De Skieding en N358 Uterwei. De verwerving voor het project Harinxmakanaal Dronrijp-Oost is afgerond. De verdere oeverprojecten rondom het Van Harinxmakanaal en de bochtverruiming zullen in 2022 verder worden ingevuld. Zeker de bochtverruiming bij Franeker is complex omdat hier sprake is van een verplaatsing van een productielocatie.

Rondom de infra projecten Drie Tunnels (N359), de Skieding (N358) en Uterwei (N358), Snitserdyk (N354) vraagt momenteel de grootste inzet om de benodigde percelen minnelijke te verwerven en in eigendom te krijgen. De meeste percelen zijn reeds minnelijk verworven, maar dit zal zoals het er nu uitziet niet voor alle percelen gaan lukken. Hiervoor is de dienst inmiddels gestart met het opstarten van de administratieve onteigeningsprocedure. Hiervoor wordt, zoals op dit moment kan worden ingeschat, in september 2021 een verzoekbesluit door Provinciale Staten genomen.

De andere projecten zoals De Centrale As, De Haak om Leeuwarden, knooppunt Joure en de N381 en de N381 2×2 werken wij aan afrondende zaken. De weg is aangelegd echter diverse afspraken moeten juridisch en kadastraal verder worden uitgewerkt. Tevens dienen nog een aantal gronden van deze projecten nog te worden verkocht, met name bij de Centrale As gaat dit om een behoorlijke hoeveelheid.

Programma 3 – Omgeving
In het kader van programma 3 is een portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld welke uitgaat van een realisatie van Natuur Netwerk Nederland (NNN) met prioriteit 1, 2, 3 en 4 zijnde: de Europese verplichtingen (KRW, N2000 en prioritaire provinciale ambitie); prioritaire provinciale opgave (De Mieden, Beekdal-Linde, Koningsdiep). Natuurgebieden met prioriteit 4 (overige provinciale ambitie).

U heeft besloten om in principe tijdelijk te stoppen met de verwerving in het kader van de prioritaire provinciale ambitie (prioriteit 3) en met de overige provinciale ambitie (prioriteit 4), met uitzondering van het gebied De Mieden met het plan “Mieden op zijn mooist”. Alleen indien zich een ‘kans’ voordoet kan eventueel tot een aankoop worden overgegaan.

In dat kader is medio 2021 een besluit genomen om een heel aantal kansen binnen prioriteit 3 en 4 te gaan benutten en de financiën daarvoor beschikbaar te stellen. De aangekochte percelen buiten het NNN, de ruilgronden, die niet inzetbaar zijn voor uitruil met NNN gronden worden verkocht of ingezet voor andere doelen. De NNN gronden die zijn ingericht worden aan een eindbeheerder verkocht. Gelijktijdig wordt in opdracht van de Natuer mei de Mienskip-partners gewerkt aan het pilotgebied Burgumermar-De Leijen. Deze pilot zal worden geëvalueerd op aanpak en resultaat.

Uitgaande van inzet op de verwerving/realisatie van de NNN gronden met prioriteit 1, 2, het plan “Mieden op zijn mooist” en de kansen binnen prioriteit 3 en 4 wordt de realisatie van 130 hectare begroot (dit betreft SKNL afwaardering en verwerving). De verkoop van ingerichte natuurgronden wordt begroot op 150 hectare per jaar, waarvan de verkoop van ingerichte natuur binnen Oude Willem, Hemrikkerscharren en Twijzelermieden wordt voorbereid.

De andere grote opgave is Veenweide. Wij zijn momenteel actief binnen de aangewezen gebieden Hegewarren en Aldeboard De Deelen (ADD). En er vinden verkenning plaats voor het gebied Idzergea. Voor Hegewarren werken wij binnen de kaders van het aankoopstrategieplan aan het verplaatsen van alle (landbouw)bedrijven binnen dit gebied. Hierbij wordt gekeken naar toekomstvaste landingsplaatsen buiten het Natuurnetwerk Nederland en het Veenweide gebied. Binnen ADD is het initiatief van onderop gestart en wordt met de ingestelde gebieds- en grondcommissies gekeken vooruitlopend op het vast te stellen gebiedsplan welke gronden binnen de beschikbare middelen reeds verworven kunnen worden zodat er gestart kan worden met de opbouw van een grondvoorraad, die een nieuwe verdeling van landbouwgronden mogelijk maakt en daarmee tevens de extensivering van de aanwezige landbouw mogelijk moet maken.

Voor de opkoopregeling t.b.v. de vermindering van stikstofdepositie worden in 1e instantie een 4-tal bedrijven benaderd die zich vrijwillig hebben aangemeld.

 Programma 5 – Mienskip
Het terpenproject is een gezamenlijk project van provincie en rijk. Beoogd wordt om circa 23 hectare terpgronden te verwerven. Inmiddels zijn er 3 terpen verworven met een oppervlakte van circa 6,2 hectare. Deze opgave wordt grotendeels meegenomen in de wettelijke herverkaveling Franekeradeel-Harlingen. In de wettelijke herverkaveling is het definitieve ruilplan bekend gemaakt. Het resultaat van het definitieve ruilplan is dat nog eens 3 terpen zijn toegedeeld aan de provincie. Het resultaat wat met flankerend beleid (kwalitatieve verplichting of verpachting onder beperkingen) nog aanvullend kan worden bereikt zal in 2022 bekend worden. Op deze wijze worden de archeologische waarden van de terppercelen naar de toekomst toe beter beschermd en duurzaam behouden.

Overig vastgoedbezit
Naast eigendommen voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s is er sprake van regulier bezit. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Brug- en sluiswachterswoningen
  • Huisvesting (steunpunten) voor weg- en waterbeheer door de hele provincie
  • Verhuur van oeverstroken, ligplaatsen voor recreatie arken, steigers
  • Verpachten van grond, uitgeven van visrechten en jachtrechten
  • Een aantal busstations
  • Het Waddencenter op de Afsluitdijk
  • Gronddepots

Onder het overige vastgoedbezit vallen ook de restpercelen die verkocht kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze niet meer benodigd zijn voor een provinciale doel . Deze worden dan te koop aangeboden aan andere overheden en wanneer zij geen belangstelling hebben, vervolgens via een makelaar te koop gezet.

Buiten het verkopen van het overtollige vastgoed wordt er in 2020 tot en met 2024 verder gewerkt aan het project oneigenlijk gebruik. Dit betreffen situaties waarbij wel gebruik wordt gemaakt van provinciaal eigendom, maar waarvoor geen contract is afgesloten en geen vergoeding voor wordt betaald. Dit project heeft door de corona maatregelen in 2020 en 2021 wel enige vertraging opgelopen maar wij verwachten dit de komende jaren weer in te kunnen lopen.

Print deze pagina