4.2 Financiering en beleggingen

Begroting

Beleggingen Nuon-vermogen
In de afgelopen jaren zijn de middelen die zijn verkregen uit de verkoop van Nuon Energy voor een groot deel belegd. De provincie heeft beleggingen in de vorm van leningen aan decentrale overheden en Hybride kapitaal (achtergesteld vermogen voor twee sectorbanken waarvan de provincie aandeelhouder is). De niet belegde gelden zijn ondergebracht bij de schatkist.

Lenen aan decentrale overheden
In 2016 hebben Provinciale Staten besloten om leningen te gaan verstrekken aan decentrale overheden. Het verstrekken van leningen aan decentrale overheden dient als alternatief voor het verplichte schatkistbankieren. Er zijn in de het verleden acht leningen verstrekt, maar door de lage rente en de toekomstige liquiditeitsbehoefte worden al geruime tijd geen nieuwe leningen afgesloten.

Er zijn na opmaak van de cijfers voor deze begroting twee leningen aan decentrale overheden tussentijds verkocht. Dit is gedaan omdat er wordt voorzien dat in de toekomst aanvullende liquide middelen nodig zijn en verkoop op dit moment meer oplevert dan de resterende rendementen die de leningen nog tot het einde van de looptijden zouden opleveren. Het saldo van de leningen verstrekt aan decentrale overheden bedraagt na verkoop € 40 mln.

Hybride kapitaal
In 2015 hebben Provinciale Staten besloten om Hybride kapitaal te verstrekken aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB); elk € 50 mln. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die vanwege de achterstelling gedeeltelijk kan worden meegerekend tot het eigen vermogen van de bank. Provincie Fryslân is aandeelhouder van de BNG en de NWB en het Hybride kapitaal is vanuit de publieke taak verstrekt.

Het saldo van het verstrekte Hybride kapitaal bedraagt medio 2021: € 100 mln.

Schatkistbankieren
Het vermogen dat niet is belegd en niet nodig is voor de liquiditeitsbehoefte van de provincie, wordt ondergebracht bij de schatkist.

Het saldo van de liquide middelen bij de schatkist bedraagt medio 2021: € 326 mln.

Financieringen

Door het verkregen Nuon-vermogen heeft provincie Fryslân vooralsnog geen financieringsbehoefte.

Tabel 2: Gemiddelde omvang belegd vermogen 2021 - 2025

 • Bedragen x € 1.000
 • Kortlopende beleggingen
 • Langlopende beleggingen
 • Gemiddelde beleggingen over het jaar
 • 2021
 • 285.000
 • 155.000
 • 440.000
 • 2022
 • 196.000
 • 120.000
 • 316.000
 • 2023
 • 97.000
 • 98.000
 • 195.000
 • 2024
 • 33.000
 • 83.000
 • 116.000
 • 2025
 • 11.000
 • 50.000
 • 61.000

Tabel 2: Gemiddelde omvang belegd vermogen 2026 - 2030

 • Bedragen x € 1.000
 • Kortlopende beleggingen
 • Langlopende beleggingen
 • Gemiddelde beleggingen over het jaar
 • 2026
 • 0
 • 12.000
 • 12.000
 • 2027
 • 0
 • 5.000
 • 5.000
 • 2028
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2029
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2030
 • 0
 • 0
 • 0

Rendement beleggingen, rentebaten en -lasten

Rendement leningen decentrale overheden
Op de leningen aan decentrale overheden wordt een bescheiden rendement behaald, die als gevolg van aflossingen gedurende de looptijd daalt.

Rentebaten
Onder ‘rentebaten lang’ vallen de vergoedingen voor de hybride leningen die zijn verstrekt aan de BNG en de Nederlandse Waterschapsbank.

De ‘rentebaten kort’ zijn begroot op basis van de vergoedingen voor het kortstondig aanhouden van overtollige liquiditeiten binnen de schatkist. Al jaren is deze vergoeding 0%. Ook voor de komende jaren komt hier waarschijnlijk geen verandering in.

Rentelasten
Provincie Fryslân heeft vooralsnog geen financieringsbehoefte. De bedragen onder ‘rentelasten lang’ betreffen de rentevergoedingen aan het Nazorgfonds stortplaatsen over de bij de provincie ondergebrachte gelden.

Hieronder wordt de meerjaren prognose van de rentebaten & rendement op het belegde vermogen weergegeven. Onder rentelasten lang staan de vergoedingen aan het Nazorgfonds.

Tabel 3: rendement beleggingen, rente baten en -lasten 2021 - 2025

 • Bedragen x € 1.000
 • Rendement leningen decentrale overheden
 • Rentebaten lang
 • Rentebaten kort
 • Totaal rendementen & rentebaten
 • Rentelasten lang
 • Rentelasten kort
 • Totaal rentelasten
 • 2021
 • 350
 • 2.912
 • 0
 • 3.262
 • 656
 • 0
 • 656
 • 2022
 • 350
 • 1.457
 • 0
 • 1.807
 • 685
 • 0
 • 685
 • 2023
 • 310
 • 492
 • 0
 • 802
 • 714
 • 0
 • 714
 • 2024
 • 250
 • 235
 • 0
 • 485
 • 744
 • 0
 • 744
 • 2025
 • 100
 • 0
 • 0
 • 100
 • 744
 • 0
 • 744

Tabel 3: rendement beleggingen, rente baten en -lasten 2026 - 2030

 • Bedragen x € 1.000
 • Rendement leningen decentrale overheden
 • Rentebaten lang
 • Rentebaten kort
 • Totaal rendementen & rentebaten
 • Rentelasten lang
 • Rentelasten kort
 • Totaal rentelasten
 • 2026
 • 90
 • 0
 • 0
 • 90
 • 744
 • 0
 • 744
 • 2027
 • 10
 • 0
 • 0
 • 10
 • 744
 • 0
 • 744
 • 2028
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 744
 • 0
 • 744
 • 2029
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 744
 • 0
 • 744
 • 2030
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 744
 • 0
 • 744
Print deze pagina