4.1 Ontwikkeling financieringssaldo

Begroting

Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven gedurende het jaar en is gebaseerd op de begroting, zie bijlage 6. Samen met de vrijval van de (langlopende) uitzettingen vormt het EMU-saldo het financieringssaldo, zie tabel 1.

Een positief financieringssaldo duidt op een overschot van de liquide middelen voor betreffende jaar. Een negatief financieringssaldo wordt aangevuld vanuit de liquide middelen, het belegde vermogen of door het aantrekken van een lening. De provincie heeft de komende jaren voldoende middelen beschikbaar.

Tabel 1: Overzicht financieringssaldo

 • Bedragen x € 1.000
 • Financieringssaldo per 1 januari
 • Mutatie EMU-saldo (zie bijlage 6)
 • Vrijval Uitzetting
 • Financieringssaldo per 31 december
 • 2021
 • 296.700
 • -197.702
 • 16.600
 • 115.598
 • 2022
 • 115.598
 • -185.560
 • 50.600
 • -19.362
 • 2023
 • -19.362
 • -123.837
 • 7.600
 • -135.599
 • 2024
 • -135.599
 • -38.903
 • 20.600
 • -153.902
 • 2025
 • -153.902
 • -16.619
 • 58.500
 • -112.021
Print deze pagina