2.1 Beschikbare weerstandscapaciteit

Begroting

De beschikbare weerstandscapaciteit is de optelsom van alle elementen uit de provinciale financiële huishouding die we daadwerkelijk kunnen inzetten om onvoorziene, niet begrote kosten te dekken. Deze elementen behoren alleen tot de weerstandscapaciteit als hierdoor de continuïteit van het bestaande beleid niet wordt aangetast. Bovendien mag er niet al een bestemming aan gegeven zijn.

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

 • reserves waar geen claim op rust. Dit zijn de reserves ná verwerking van vastgestelde beleidsverplichtingen, uitgesplitst in algemene en bestemmingsreserves;
 • stille reserves. Vanwege de aard van deze reserves worden ze bij voorbaat niet gekwantificeerd, maar als p.m.-post opgenomen;
 • onbenutte belastingcapaciteit. Deze kent een structureel karakter in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Hieronder is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van weerstandscapaciteit zoals berekend in de jaarstukken 2020 weergegeven.

Beschikbare weerstandscapaciteit

 • Type beschikbare weerstandscapaciteit - Bedragen x € 1.000
 • Reserves:
 • Algemene reserve
 • Algemene reserve, vrij aanwendbaar (VAR)
 • Bestemmingsreserves
 • Stille reserves
 • Onbenutte belastingcapaciteit
 • Totaal beschikbare weerstandscapaciteit
 • Waarvan:
 • Structureel
 • Incidenteel
 • 31-12-2020 (jaarrekening 2020)
 • 10.000
 • 101.400
 • 262.200
 • 22.600
 • 396.200
 • 22.600
 • 373.600
 • 01-01-2022 (begroting 2022)
 • 10.000
 • 117.100
 • 229.600
 • 25.500
 • 382.200
 • 25.500
 • 356.700

Reserves

De reserves van de provincie Fryslân bedragen op kasbasis per 31 december 2020 € 893 mln. Er rusten op deze reserves echter vastgestelde beleidsverplichtingen: verplichtingen die zijn vastgesteld door Provinciale Staten via begrotingen en begrotingswijzigingen. Voor de bepaling of de reserves in aanmerking komen voor de beschikbare weerstandscapaciteit moeten deze verplichtingen in mindering worden gebracht op de stand van de reserve. Hieronder wordt de stand van de reserves eind 2021 aangegeven zowel op kasbasis als op transactiebasis.

Reserves

 • Reserve - (bedragen x € 1.000)
 • Algemene reserve
 • Basis reserve
 • Vrij aanwendbare reserve
 • Subtotaal algemene reserve
 • Bestemmingsreserves
 • Reserve weerstandsrisico
 • Reserve risicobuffer
 • Reserve inzet Wurkje foar Fryslân subsidie deel
 • Aankoop natuurterreinen (fase 1)
 • Natuurpact 2014
 • Jaarovergang structurele budgetten
 • Reserve vml. BDU Brede Doel Uitkering
 • Dekkingsreserve kapitaallasten
 • Reserve De Nieuwe Afsluitdijk
 • Reserve Gebiedsbudget
 • Generatiepact
 • Ticketrisico's culturele producties
 • Fractieondersteuning
 • Breed cofinancieringsbudget *)
 • Investering eigendom derden
 • Capaciteit 2019-2023
 • WPF Ambitieagenda
 • WPF Toekomstige afwaardering aandelenkapitaal
 • Groot onderhoud Gebouwen
 • Groot onderhoud Wegen
 • Groot onderhoud Water
 • R. Risicoreserve strategische grondvoorraad
 • Beklemde reserves verstrekte subsidies
 • Tijdelijke budgetten
 • Subtotaal bestemmingsreserves
 • Totaal
 • Saldo op kasbasis eind 2021
 • 10.000
 • 243.424
 • 253.424
 • 100.000
 • 103.823
 • 6.365
 • 1.011
 • 20.759
 • 0
 • 17.766
 • 258.229
 • 18.184
 • 95
 • 1.098
 • 1.023
 • 215
 • -1.998
 • 25.534
 • 463
 • 7.285
 • 0
 • 503
 • 11.196
 • 14.645
 • 1.200
 • 19.125
 • 32.597
 • 639.116
 • 892.540
 • Saldo op transactiebasis
 • 10.000
 • 117.138
 • 127.138
 • 100.000
 • 104.097
 • 0
 • 511
 • 226
 • 0
 • 3.377
 • 0
 • 0
 • 95
 • 66
 • 0
 • 215
 • 1.635
 • 0
 • 0
 • 18.117
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.200
 • 0
 • 0
 • 229.539
 • 356.677
*) De negatieve reserves worden aangevuld bij de 2e berap 2021.

Toelichting

Algemene reserve
De algemene reserve is opgebouwd van uit een basisreserve van € 10 mln. en de vrij aanwendbare reserve. De stand van de vrij aanwendbare reserve is conform het financieel kader opgenomen, stand einde begrotingsperiode (2025). Hierbij is rekening gehouden met € 5 mln. per jaar conform het Bestuursakkoord, een minimale stand van de VAR van € 10 mln.  Zie hoofdstuk 3 Financiële begroting.

Bestemmingsreserves

 • De weerstandsbuffer is bedoeld voor het opvangen van het risico zoals berekend in de stresstest.
 • De risicobuffer is bedoeld voor het opvangen van het risico van de uitgezette en nog uit te zetten revolverende middelen. Er zal een extern onderzoek worden uitgevoerd naar de hoogte van de risico’s bij de uitgezette middelen. Dit onderzoek zal bij de 1e berap 2022 aan PS worden aangeboden inclusief een advies over de benodigde hoogte van deze bestemmingsreserve.
 • De reserve inzet wurkje foar Fryslân subsidiedeel wordt ingezet voor de afwikkeling van het programma wurkje foar Fryslân.
 • De reserve aankoop natuurterreinen (fase 1) zal worden ingezet voor de aankoop van natuurterreinen.
 • De reserve natuurpact zal de komende jaren worden ingezet voor de uitvoering van dit natuurpact.
 • De reserve structurele budgetten jaarovergang betreft subsidieverplichtingen van structurele budgetten die in het volgende jaar worden afgewikkeld.
 • De reserve voormalige BDU Verkeer en vervoer zal de komende jaren worden ingezet voor de uitvoering van een aantal projecten waaronder de 4e trein Leeuwarden- Meppel/Groningen.
 • De dekkingsreserve kapitaallasten wordt de komende jaren ingezet om de afschrijvingslasten van infrastructurele projecten af te dekken.
 • De reserve De Nieuwe Afsluitdijk is bestemd voor projecten Afsluitdijk.
 • Binnen de reserve gebiedsbudget zijn de nog beschikbare middelen opgenomen die bestemd zijn voor projecten binnen de verschillende gebieden.
 • De reserve generatiepact is bedoeld voor de dekking van de toekomstige lasten van personeel dat deelneemt aan het generatiepact.
 • De reserve ticketrisico’s culturele producties wordt ingezet voor de financiering van de Agenda 2028.
 • De reserve fractieondersteuning is gevormd om nog beschikbare middelen aan het einde van het jaar in de toekomst in te kunnen zetten voor de fracties.
 • De reserve breed co-financieringsbudget creëert voor de cofinancieringsbudgetten meer flexibiliteit in de begroting en is volledig belegd.
 • De reserve investeringen in eigendom van derden is bedoeld voor onze bijdrage in projecten die niet in eigendom zijn van de provincie.
 • De reserve capaciteit 2019 – 2023 is bedoeld om de nog beschikbare middelen aan het eind van het jaar in de toekomst in te kunnen zetten voor capaciteit.
 • De reserve Windpark Fryslân (WPF) bestaat uit twee delen. Eén wordt gevormd om richting einde van de exploitatiefase ons aandelenkapitaal (€ 20 mln.) af te kunnen waarderen. Op basis van de voorzichtige businesscase scenario wordt ingeschat dat er vanaf 2022 gemiddeld jaarlijks € 6 mln. aan rente en dividend binnenkomt. Daarvan gaan we jaarlijks € 1 mln. (20 jaar) toevoegen aan deze reserve. In het tweede deel worden de rendementen opgenomen in afwachting van nadere besluitvorming. Dit is naar verwachting € 3,3 mln. per jaar. Door deze vorming is het saldo op transactiebasis hoger dan op kasbasis. Over de bestemming is nog geen besluitvorming. De overige € 1,7 mln. aan rendement komt ten gunste van de algemene middelen. Dit is volgens PS besluit op 26 februari 2020. Het saldo op kasbasis is de reserve die is gevormd uit de opbrengst van het deelnemen in en financieren van Windpark Fryslân Holding BV via Fryslân Hurde Wyn BV.
 • Met de reserves groot onderhoud wegen, water en gebouwen worden de eventuele meer- of minderkosten van het groot onderhoud aan wegen, water en gebouwen verrekend. Dit zijn drie reserves die onderling niet uitwisselbaar zijn.
 • Vanuit de risicoreserve strategische grondvoorraad zal bij een negatieve marktprijsontwikkeling van de aankopen strategische gronden een risicovoorziening strategische grondvoorraad worden gevormd.
 • De beklemde reserve verstrekte subsidies is in 2020 gevormd naar aanleiding van de stelselwijziging lastneming subsidie en is volledig belegd.
 • De reserve tijdelijke budgetten is volledig belegd.

De bestemmingsreserves tellen mee voor de beschikbare weerstandscapaciteit voor zover daar nog geen concrete verplichtingen voor zijn aangegaan (saldo op transactiebasis). Hierbij is rekeningen gehouden met de verplichtingen t/m 2025 met uitzondering van de dekkingsreserve kapitaalslasten. Bij deze reserve zijn ook de verplichtingen ná 2025 meegenomen.
Overigens heeft het eventueel moeten inzetten van deze bestemmingsreserves voor het opvangen van risico’s wel tot gevolg dat de beoogde resultaten bijgesteld moeten worden.

Stille reserves
Stille reserves zijn de meeropbrengsten van direct verkoopbare activa, waarvan de verkoopwaarde hoger is dan de boekwaarde. Bij de provincie Fryslân gaat het om stille reserves op de dienstwoningen, gronden en deelnemingen. Naast enkele kleine deelnemingen zijn het aandeelhouderschap van Alliander en Vitens onze grootste deelnemingen.

Stille reserves maken slechts deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit als het betreffende activum op korte termijn (binnen één jaar) verkoopbaar is én verkoop de taakuitoefening van de provincie niet aantast.

De stille reserves worden bij voorbaat niet gekwantificeerd. Mocht de beschikbare weerstandscapaciteit niet toereikend zijn om de risico’s op te vangen, dan worden de stille reserves wél betrokken om de afweging te maken of de beschikbare weerstandscapaciteit moet worden aangevuld.

Onbenutte belastingcapaciteit
Jaarlijks stelt het rijk het maximaal toegestane niveau van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting vast. Dit wettelijke maximum gaat in op 1 januari van het volgende belastingjaar. Het verschil tussen het maximaal mogelijke tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten, bepaalt de vrije of onbenutte belastingcapaciteit. Zie paragraaf 1 Provinciale heffingen.
De onbenutte belastingcapaciteit is structureel omdat deze potentiële opbrengst zich in beginsel elk jaar voordoet. Dit in tegenstelling tot een reserve die na aanwending is verdwenen.

Print deze pagina