1.3 Leges

Begroting

In de nota Actualisatie legesverordening is het beleid voor de provinciale leges vastgesteld. In rubriek A van de tarieventabel staan de tarieven voor het verstrekken van kopieën van provinciale stukken. Bestuursdocumenten, zoals begrotingen en jaarstukken, zijn gratis beschikbaar. Het aantal pagina’s is hierbij gemaximeerd. Voor de overige stukken wordt een vergoeding per pagina gevraagd.

Uitgangspunt voor de tarieven in de legestabel is dat de belanghebbende betaalt. Daarbij is de kanttekening geplaatst, dat de te heffen leges wel maatschappelijk aanvaardbaar moeten zijn. Teneinde dekkende tarieven te kunnen bepalen, zijn de ambtelijke kosten voor de behandeling van een aanvraag uitgewerkt. Deze ambtelijke kosten zijn opgebouwd uit een gemiddeld uurloon per loonschaal (inclusief overheadpercentage), vermenigvuldigd met de verwachte inzet in uren. Indien de kostprijs maatschappelijk gezien onredelijk hoog is, is een lager tarief vastgesteld.

In rubriek B van de tarieventabel staan de vergunningen en ontheffingen, met uitzondering van de omgevingsvergunningen, deze staan in rubriek C.

In de begroting zijn de volgende baten opgenomen:

 • Onderwerp - Bedragen x € 1.000
 • Wegen algemeen
 • Provinciale vaarwegen
 • Grondwaterwet
 • Wabo
 • Ontgrondingenwet
 • Wet natuurbescherming
 • Wadlopen
 • Totaal
 • 2021
 • 59
 • 29
 • 6
 • 78
 • 86
 • 205
 • 20
 • 482
 • 2022
 • 59
 • 29
 • 6
 • 78
 • 86
 • 205
 • 20
 • 482
 • 2023
 • 59
 • 29
 • 6
 • 78
 • 86
 • 205
 • 20
 • 482
 • 2024
 • 59
 • 29
 • 6
 • 78
 • 86
 • 205
 • 20
 • 482
 • 2025
 • 59
 • 29
 • 6
 • 78
 • 86
 • 205
 • 20
 • 482

Toelichting:

Op 1 juli 2022 zal, zoals nu bekend is, de Omgevingswet in werking treden. De invoering van deze wet heeft invloed op de vergunningen, ontheffingen en adviezen die worden verstrekt door de diverse afdelingen.

In 2020 is gestart met het in kaart brengen van de wijzigingen en financiële gevolgen die de invoering van de omgevingswet met zich meebrengt bij het vergunningsverleningsproces. Op dit moment is niet in te schatten welke financiële gevolgen dit voor de leges heeft. Momenteel vindt er landelijk overleg plaats met de Omgevingsdiensten met betrekking tot de tijdsbesteding aan milieubelastende activiteiten, daarnaast is men nog volop bezig het digitale loket te testen. Begin 2022 is hier naar verwachting meer duidelijkheid over te geven.

Een bijkomend aandachtspunt is dat de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt op 1 juli en daarmee een gebroken boekjaar veroorzaakt. Dit zal naar verwachting invloed hebben op de vergunningverlening en daarmee de verwachte legesinkomsten.

Naast de verwachte invoering van de Omgevingswet heeft ook de COVID-19 pandemie invloed op de te verlenen vergunningen en ontheffingen, met name bij Provinciale Waterstaat. Evenementen kunnen door de opgelegde overheidsmaatregelen geen doorgang vinden, dit heeft invloed op het aantal aan te vragen vergunningen en ontheffingen.

Kostendekkendheid legestarieven
De Legesverordening Fryslân 2019 met bijbehorende tarieventabel bestaat uit drie rubrieken die de tarieven van diensten regelen. De rubrieken zijn onderverdeeld. Volgens art. 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn de geraamde baten niet hoger dan de ter zake geraamde lasten (incl. overheadkosten). De kostendekkendheid is daarmee maximaal 100%.

Kwijtscheldingsbeleid
Voor de invordering van leges bestaat er geen mogelijkheid tot kwijtschelding. Wel is er in de legesverordening een artikel opgenomen voor teruggaaf en kent de verordening een zogenaamde hardheidsclausule. Dit geeft het college van Gedeputeerde Staten de mogelijkheid af te wijken van de verordening, gelet op het belang van een doelmatige en evenwichtige heffing van leges.

Lokale lastendruk
Onder lokale lastendruk wordt verstaan hoe de tarieven van de provinciale heffingen zich verhouden in vergelijking met de tarieven in de andere provincies.

De activiteiten waarvoor leges worden geheven verschillen per provincie, waardoor een interprovinciale vergelijking van de legestarieven niet goed mogelijk is.

 

Print deze pagina