3. Ontwikkeling baten en lasten

Begroting

Hieronder staat de ontwikkeling van de baten, de lasten en de mutaties van de reserves. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele baten en lasten. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt of de provinciale begroting structureel in evenwicht is en blijft.

De structurele baten en lasten betreffen alle budgetten met een looptijd tot en met 2030. Dus ook de onderdelen voorzieningen, overlopende passiva of reserves.

De mutaties in de bestemmingsreserves hebben vooral betrekking op de reserves van de tijdelijke budgetten. De verschuiving van de bestedingsritmes over de jaren heen verloopt via deze reserves. In het ene jaar wordt gevormd en in het volgende jaar en/of volgende jaren wordt onttrokken aan deze reserves.

Ontwikkeling financieel kader 2021 t/m 2025

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Baten
 • Totaal baten
 • Lasten
 • Totaal lasten
 • Saldo voor bestemming reserves
 • Totaal saldo voor bestemming reserves
 • Reserves
 • Totaal reserves
 • Saldo na bestemming reserves
 • Begrotingssaldo
 • Structureel
 • Overig
 • Structureel
 • Overig
 • Structureel
 • Overig
 • Beschikking
 • Vorming
 • Structureel
 • Overig
 • 2021
 • 292,8
 • 84,3
 • 377,1
 • 280,4
 • 291,6
 • 572,0
 • 12,4
 • -207,2
 • -194,9
 • 266,7
 • 71,4
 • 195,2
 • 11,4
 • -11,0
 • 0,4
 • 2022
 • 296,4
 • 21,4
 • 317,8
 • 280,9
 • 155,0
 • 435,9
 • 15,5
 • -133,6
 • -118,1
 • 145,5
 • 26,3
 • 119,2
 • 15,2
 • -14,1
 • 1,1
 • 2023
 • 290,9
 • 21,9
 • 312,8
 • 284,5
 • 106,8
 • 391,3
 • 6,4
 • -84,9
 • -78,5
 • 103,7
 • 20,8
 • 82,9
 • 10,4
 • -6,1
 • 4,4
 • 2024
 • 291,4
 • 13,5
 • 304,9
 • 281,1
 • 41,5
 • 322,6
 • 10,3
 • -28,0
 • -17,7
 • 28,2
 • 10,5
 • 17,7
 • 10,2
 • -10,2
 • 0,0
 • 2025
 • 294,8
 • 10,5
 • 305,3
 • 291,6
 • 14,9
 • 306,5
 • 3,1
 • -4,3
 • -1,2
 • 10,8
 • 4,6
 • 6,2
 • 6,8
 • -1,8
 • 5,0

Ontwikkeling financieel kader 2026 t/m 2030

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Baten
 • Totaal baten
 • Lasten
 • Totaal lasten
 • Saldo voor bestemming reserves
 • Totaal saldo voor bestemming
 • Reserves
 • Totaal reserves
 • Saldo na bestemming reserves
 • Begrotingssaldo
 • structureel
 • Overig
 • structureel
 • Overig
 • structureel
 • Overig
 • beschikking
 • vorming
 • structureel
 • Overig
 • 2026
 • 298,5
 • 9,7
 • 308,2
 • 295,1
 • 13,3
 • 308,4
 • 3,4
 • -3,6
 • -0,2
 • 9,1
 • 4,6
 • 4,5
 • 7,0
 • -2,7
 • 4,3
 • 2027
 • 302,4
 • 9,7
 • 312,1
 • 299,6
 • 13,1
 • 312,7
 • 2,8
 • -3,4
 • -0,6
 • 9,0
 • 4,6
 • 4,4
 • 6,5
 • -2,6
 • 3,8
 • 2028
 • 306,4
 • 0,1
 • 306,5
 • 304,1
 • 2,7
 • 306,8
 • 2,4
 • -2,6
 • -0,3
 • 8,2
 • 4,6
 • 3,7
 • 6,0
 • -2,6
 • 3,4
 • 2029
 • 310,5
 • 0,1
 • 310,6
 • 308,6
 • 2,7
 • 311,4
 • 1,9
 • -2,6
 • -0,7
 • 8,2
 • 4,6
 • 3,7
 • 5,6
 • -2,6
 • 2,9
 • 2029
 • 314,7
 • 0,1
 • 314,8
 • 313,1
 • 1,4
 • 314,6
 • 1,6
 • -1,3
 • 0,3
 • 8,2
 • 4,6
 • 3,7
 • 5,2
 • -1,3
 • 3,9

Baten

Provinciefonds algemene uitkering

Ontwikkeling accres
In de meicirculaire is een actualisatie van het accres opgenomen vanaf 2022. Ten opzichte van de decembercirculaire 2020 is sprake van een lagere raming van het accres. Dit kan grotendeels worden verklaard door de loon- en prijsontwikkeling. Het Centraal Planbureau verwacht dat de lonen en prijzen in de economie minder hard stijgen in de periode 2022-2025.

Raming accres
Het accres voor 2020 en 2021 wordt door het Rijk bevroren. Dit is één van de maatregelen uit het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden (van 28 mei jl.). Het Rijk wil medeoverheden hiermee zekerheid bieden met betrekking tot de middelen uit het provinciefonds. Doordat de accrestranches van 2020 en 2021 worden bevroren en daarmee zekerheid wordt geboden, is het voor die jaren niet nodig om een voorzichtigheidsmarge te ramen, zoals wij normaal gesproken wel doen.

De accrestranches na 2021 worden niet bevroren door het Rijk. Het is aan een nieuw kabinet om in overleg met de medeoverheden te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan. Hiermee blijft onzekerheid bestaan gezien de schommelingen die binnen de ontwikkeling van het accres kunnen plaatsvinden. Vanwege de onzekerheid die er vanaf 2022 weer in het accres zit, houden wij rekening met een voorzichtigheidsmarge van 1% in de ontwikkeling van het accres. Voor 2022 hielden wij zelfs rekening met een voorzichtigheidsmarge van 2%. Omdat het accres  echter al neerwaarst is bijgesteld hebben wij deze marge bij de meicirculaire conform het reguliere beleid weer op 1% gezet.

De accresreeks ziet er dan als volgt uit:

accresreeks

 • (in procenten)
 • Accres meicirculaire 2021
 • Voorzichtigheidsmarge
 • Accresberekening Algemene Uitkering Fryslân
 • 2021
 • 3,7
 • 3,7
 • 2022
 • 3,1
 • -1,0
 • 2,1
 • 2023
 • 2,3
 • -1,0
 • 1,3
 • 2024
 • 2,4
 • -1,0
 • 1,4
 • 2025
 • 3,1
 • -1,0
 • 3,0

Dit resulteert in onderstaande raming van de algemene uitkering.

Raming algemene uitkering

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Accres cf. meicirculaire 2021
 • Begroting 2021
 • Kadernota 2022
 • Begroting 2022
 • Mutatie
 • 2021
 • 3,71
 • 182,20
 • 187,00
 • 188,50
 • 1,50
 • 2022
 • 3,10
 • 187,30
 • 187,90
 • 190,90
 • 3,00
 • 2023
 • 2,30
 • 187,40
 • 189,60
 • 191,30
 • 1,70
 • 2024
 • 2,40
 • 189,10
 • 191,30
 • 192,90
 • 1,60
 • 2025
 • 3,10
 • 190,70
 • 193,80
 • 195,70
 • 1,90

Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)

De gegevens over het wagenpark van onze provincie zijn geactualiseerd aan de hand van de opgaaf van de belastingdienst per 1 januari 2021. Hieronder zijn de verwachte inkomsten opcenten motorrijtuigenbelasting aangegeven. Hierbij is een groei van het wagenpark van 0% meegenomen, zodat eventuele groei van het wagenpark de groei van de voertuigen zonder heffing kan compenseren.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begroting 2021
 • Kadernota 2022
 • Begroting 2022
 • Mutatie
 • 2021
 • 71,1
 • 71,0
 • 71,0
 • 0,0
 • 2022
 • 71,1
 • 71,0
 • 71,0
 • 0,0
 • 2023
 • 71,1
 • 71,0
 • 71,0
 • 0,0
 • 2024
 • 71,1
 • 71,9
 • 71,9
 • 0,0
 • 2025
 • 72,4
 • 73,0
 • 73,0
 • 0,0

Rendement vermogen

Door het verkopen van alle obligaties in 2019 en 2020 met hoge koerswinsten zijn de rendementen voor de jaren 2021 – 2029 al bij de verkoop gerealiseerd. De opbrengsten van de verkochte obligaties zijn algemene dekkingsmiddelen en staan in de VAR.

Op de leningen aan decentrale overheden wordt een bescheiden rendement behaald, die als gevolg van aflossingen gedurende de looptijd daalt.

rendement vermogen

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begroting 2021
 • Kadernota 2022
 • Begroting 2022
 • Mutatie
 • 2021
 • 0,4
 • 0,4
 • 0,4
 • 0,0
 • 2022
 • 0,4
 • 0,4
 • 0,4
 • 0,0
 • 2023
 • 0,3
 • 0,3
 • 0,3
 • 0,0
 • 2024
 • 0,3
 • 0,3
 • 0,3
 • 0,0
 • 2025
 • 0,1
 • 0,1
 • 0,1
 • 0,0

Dividend

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. Wij ontvangen daarvoor dividend. Er is voor de komende jaren geen dividend in de begroting opgenomen voor Vitens, vanwege de grote investeringen die Vitens moet doen. De dividenduitkering van Alliander daarentegen is inmiddels hoger geraamd dan eerder werd verwacht. Hieronder zijn de verwachte dividendinkomsten weergegeven.

Dividend

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begroting 2021
 • Kadernota 2022
 • Begroting 2022
 • Mutatie
 • 2021
 • 9,0
 • 14,5
 • 14,5
 • 0,0
 • 2022
 • 9,4
 • 10,1
 • 10,1
 • 0,0
 • 2023
 • 8,7
 • 7,6
 • 7,6
 • 0,0
 • 2024
 • 8,7
 • 7,6
 • 7,6
 • 0,0
 • 2025
 • 8,7
 • 7,6
 • 7,6
 • 0,0

Lasten

Nominale ontwikkeling

De raming voor nominaal is gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Conform de uitgangspunten begroting (bijlage 8) worden aan bepaalde onderdelen in de begroting afwijkende inflatiepercentages toegekend.

Nominale ontwikkeling

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Nominaal lonen
 • Nominaal goederen en diensten
 • Begroting 2021
 • Kadernota 2022
 • Begroting 2022*
 • 2021
 • 2,9%
 • 1,7%
 • 2,1
 • 0,2
 • 0,1
 • 2022
 • 1,5%
 • 1,4%
 • 7,1
 • 5,1
 • 0,7
 • 2023
 • 1,9%
 • 2%
 • 12,1
 • 10,3
 • 6,1
 • 2024
 • 1,9%
 • 2%
 • 17,3
 • 15,7
 • 11,7
 • 2025
 • 2,2%
 • 2%
 • 22,3
 • 20,8
 • 17,6
* De prijs- en looninflatie 2022 zijn reeds aan de budgetten in de begroting toegekend.
Print deze pagina