2. Ontwikkeling begrotingssaldo

Begroting

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal niet beleidsmatige wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoorbeeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2021 tot aan de begroting 2022 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2021 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2020. Na verwerking van de effecten van de wijzigingen van de 2e berap hebben uw Staten in de vergadering van november nog een begrotingswijziging vastgesteld. Ten slotte zijn ook de effecten van de september- en decembercirculaire en de wijzigingen onder mandaat GS in onderstaande overzicht verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2020.
Bij de 1e berap 2021 is een aantal wijzigingen vastgesteld door zowel GS als PS die van invloed zijn op het begrotingssaldo.
In mei en juni is door PS een tweetal begrotingswijzigingen vastgesteld, terwijl in Statenvergadering van juni bij de jaarrekening 2020 nog een viertal begrotingswijzigingen is vastgesteld. Ook de vaststelling van de kadernota resulteert in een bijstelling van het begrotingssaldo.
Bij de behandeling van de 1e Berap 2021 en de kadernota 2022 is in de Statenvergadering nog een aantal moties en amendement aangenomen die hebben geleid tot addtionele begrotingswijzing.
Door GS zijn de aannames met betrekking tot het provinciefonds, nominaal en het dividend onder mandaat in de begroting verwerkt. Daarnaast is de meicirculaire provinciefonds 2021 verwerkt.
Hiermee is het begrotingssaldo voor de begroting 2022 bepaald.

Als er een negatief begrotingssaldo is wordt dat direct verwerkt met de vrij aanwendbare reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.

In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2021
 • Voorstellen PS 2e berap 2020
 • Voorstellen GS 2e berap 2020
 • Begrotingssaldo bij tweede berap 2020
 • GS Provinciefonds - effecten septembercirculaire 2020
 • PS 25-11-2020 Ymplementaasjeplan enerzjeneutrale provinsje
 • GS Provinciefonds - effecten decembercirculaire 2020
 • Begrotingsaldo bij jaarrekening 2020
 • GS 11-05-2021 Voorstellen GS 1e berap 2021
 • PS 30-06-2021 Voorstellen PS 1e berap 2021
 • Begrotingssaldo bij 1e berap 2021
 • PS 21-04-2021 2e Corona herstelpakket
 • PS 23-06-2021 Marrekrite jierstikken 2020 en begrutting 2022
 • PS 30-06-2021 Jaarstukken 2020- resultaatbestemmingen
 • PS 30-06-2021 Kadernota 2022 -financieel kader
 • PS 30-06-2021 Kadernota 2022 – voorstellen
 • PS 30-06-2021 Moties en Amendementen 1e Berap 2021
 • PS 30-06-2021 Moties en Amendementen Kadernota 2022
 • GS meicirculaire provinciefonds 2021
 • GS mandaatwijzging juni /juli
 • Begroting 2021: aanvulling saldo vanuit VAR
 • Begrotingssaldo bij begroting 2022
 • 2021
 • 1,7
 • -0,7
 • -0,3
 • 0,7
 • -0,2
 • 0,0
 • -0,5
 • -0,2
 • 0,9
 • 6,7
 • 7,5
 • -5,0
 • 0,2
 • -6,7
 • 2,8
 • -0,6
 • -0,3
 • 2,3
 • 0,0
 • 0,4
 • 2022
 • 3,3
 • -0,3
 • -0,4
 • 2,6
 • 0,5
 • 0,0
 • 0,0
 • 3,0
 • 1,0
 • -0,8
 • 3,2
 • -5,0
 • -0,9
 • 6,2
 • -3,0
 • -0,1
 • -2,2
 • 2,9
 • 0,0
 • 1,1
 • 2023
 • 1,9
 • -0,2
 • -0,4
 • 1,3
 • -1,4
 • -0,1
 • 0,0
 • -0,2
 • 0,9
 • 3,9
 • 4,6
 • 0,1
 • -0,5
 • 0,9
 • -1,0
 • -1,2
 • 1,6
 • 0,0
 • 4,4
 • 2024
 • 0,6
 • -0,1
 • -0,4
 • 0,1
 • 0,6
 • -0,1
 • 0,0
 • 0,6
 • 0,9
 • -2,7
 • -1,2
 • 0,1
 • 0,3
 • -1,0
 • -0,9
 • 1,4
 • -0,3
 • 1,5
 • 0,0
 • 2025
 • 7,7
 • -0,1
 • -0,4
 • 7,2
 • 0,7
 • -0,1
 • 0,0
 • 7,8
 • 0,8
 • -2,2
 • 6,3
 • 0,1
 • -1,6
 • -1,0
 • -0,3
 • 1,7
 • -0,3
 • 5,0
Print deze pagina