Bijlage 5: Tijdelijke budgetten

Begroting

De in dit overzicht opgenomen bedragen zijn de begrote budgetten in enig jaar voor zowel de lasten als de baten. Hierin is geen rekening gehouden met de al aangegane verplichtingen op deze budgetten.

Tijdelijke budgetten

 • Beleidsveld
 • Eindig 2021
 • B0201
 • B0201
 • B0201
 • B0201
 • B0203
 • B0204
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0305
 • B0401
 • B0401
 • B0403
 • B0405
 • B0501
 • B0502
 • B0502
 • B0602
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • Eindig 2022
 • B0105
 • B0201
 • B0203
 • B0203
 • B0303
 • B0304
 • B0304
 • B0305
 • B0401
 • B0402
 • B0402
 • B0403
 • B0403
 • B0405
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0502
 • B0503
 • B0706
 • Eindig 2023 en verder
 • B0101
 • B0104
 • B0105
 • B0201
 • B0201
 • B0201
 • B0202
 • B0202
 • B0203
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0303
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0305
 • B0305
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0404
 • B0404
 • B0404
 • B0404
 • B0405
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0503
 • B0503
 • B0503
 • B0503
 • B0602
 • B0602
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • Naam
 • Aquaduct Bolsward planstudie
 • Lelylijn onderzoek
 • N354 Sneek-Leeuwarden planstudie
 • Van Harinxmakanaal spooraquaduct planstudie
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Proef HVO biodiesel in treinconcessie
 • Bestuurlijke overeenkomst (BOK) visserij
 • Knelpunten geluidhinder provinciale wegen
 • Programma Stikstof
 • Stikteam IPO stikstof
 • Ontwikkelen gezondheidsmonitor windpark Nij Hiddum-Houw
 • Breed corona budget
 • Circulaire economie
 • Breed corona budget
 • Friese Meren Project afronding diverse FMP
 • Sociaal beleid
 • 75 jaar bevrijding
 • Breed corona budget
 • Aanpassing systemen voor omgevingswet
 • Breed corona budget
 • Gebiedsontwikkeling WTC fase II
 • Structuurversterking economie
 • Weerbaar bestuur
 • Subtotaal eindig 2021
 • Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW
 • Onbeveiligde overwegen
 • Bestuursovereenkomst vaarweg Boontjes
 • Pilot voorkomen wildongevallen op provinciale wegen
 • Klimaatenvelop 2019 veenweide
 • De Saiter
 • Hegewarren
 • Asbest eraf Zonnepanelen erop
 • MKB faciliteren/begeleiden
 • MKB faciliteren/begeleiden
 • Vestigingsregeling
 • Breed corona budget 2e pakket
 • Tallships Harlingen
 • Breed corona budget 2e pakket
 • Breed corona budget 2e pakket
 • Cofinanciering rijksregeling volkshuisvestingsfonds
 • Kansenfonds
 • Netwerk duurzame dorpen
 • Nota plattelandsbeleid
 • Breed corona budget 2e pakket
 • Ryksbydrage feroaring Kurrikulum
 • Breed corona budget 2e pakket
 • Subtotaal eindig 2022
 • It Steatekomitee Frysk
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Decentralisatie uitkering Waddenfonds
 • Bestrijding fietsonveiligheid
 • Verkeersveiligheid educatie
 • Preventie en voorlichting fiets
 • NUON Investeringsagenda Drachten - Heerenveen
 • RSP concrete infraprojecten
 • Project onrechtmatig gebruik
 • Biodiversiteit
 • Decentralisatie uitkering bodemsanering
 • Faunabeheereenheid
 • Procesmiddelen NP Drents Friese Wold
 • Projectgroep preventie wolvenschade Fryslan
 • Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds
 • Vergroenen schoolpleinen
 • Weidevogelbeleid
 • Weidevogels predatiebeheer
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen
 • Landbouwagenda met Dairy Valley
 • Potato valley
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Transitiefonds landbouw
 • Regiodeal Natuurinclusieve landbouw
 • Veenweidevisie
 • Decentralisatie uitkering bodemsanering
 • Een ton voor een regenton
 • Gewasbeschermingsmiddelen onderzoek
 • IJsselmeeragenda 2050
 • Opruiming drugsafval
 • Versterking omgevingveiligheidsdiensten
 • Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust
 • DU Deltaprogramma zoetwater
 • Kaderrichtlijn water
 • Energiecoaches
 • Samenwerking energie een loket
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Clusters economie
 • Governance
 • Jaarplan circulair
 • Leef- en woonklimaat
 • Ondernemerschap
 • Ondernemersportaal YNBusiness
 • Governance
 • Infrastructuur economie
 • Ondernemerschap
 • Investeringskader Waddengebied
 • Wetsus
 • Clusters economie
 • Human capital
 • Kennisinfrastructuur
 • Leef- en woonklimaat
 • Breedband
 • Innovatiecluster Drachten
 • REP Wetsus fase 1
 • RUG Campus Fryslân
 • Bijdrage Friese projectenmachine
 • Clusters economie
 • Governance
 • Procesgeld team Europa
 • Recreatie en toerisme
 • Demografische ontwikkelingen
 • Flexibele inzet woningbouw
 • Procesgelden DOM's
 • Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • Bluezone
 • Breedtesport
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Herbestemming gebouwen
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Proceskosten IMF-regionale samenwerking
 • Zwembad De Welle
 • Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie B
 • Projectsubsidie sociale leefbaarheid
 • Schoolschaatsen
 • Agenda netwerk Noord Oost fase 1
 • Bestuursovereenkomst Lauwersmeer
 • DU Regiodeal Holwerd aan zee
 • Regiodeal NOF Versnellingsagenda
 • Fryske Fieldlab
 • Museum Hindeloopen
 • Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • Cultuur continuering tijdelijke budgetten
 • Erfgoed continuering tijdelijke budgetten
 • Friese musea
 • We the North
 • Cofinanciering rijksbijdrage monumenten
 • LF2028
 • Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • Fryske Akademy transitie
 • Taal
 • Dingtiid Orgaan voor de Friese taal
 • Energieneutrale provinciale gebouwen
 • Grondbank instrument
 • Bijdrage aan provincie Zeeland
 • Wet Open Overheid (WOO)
 • Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029
 • DU Regiodeal Holwerd aan zee
 • Subtotaal eindig 2023 en verder
 • Totaal
 • Lasten 2021
 • 100.000
 • 47.700
 • 74.000
 • 28.300
 • 49.000
 • 94.300
 • 100.000
 • 150.000
 • 465.000
 • 348.900
 • 150.000
 • 115.000
 • -3.600
 • 1.060.300
 • 543.700
 • 70.000
 • 81.000
 • 150.000
 • 1.194.000
 • 210.000
 • 4.947.000
 • 1.000.000
 • 41.700
 • 11.016.300
 • 142.000
 • 750.000
 • 200.000
 • 100.000
 • 1.346.200
 • 1.230.000
 • 220.000
 • 20.000
 • 250.000
 • -600
 • 31.200
 • 1.010.000
 • 540.000
 • 625.000
 • 285.000
 • 250.000
 • 104.500
 • 0
 • 310.000
 • 200.000
 • 0
 • 2.755.000
 • 10.368.300
 • 10.000
 • 554.000
 • 9.626.000
 • 3.575.000
 • 250.000
 • 0
 • 1.100
 • 22.525.100
 • 50.600
 • 815.300
 • 8.800
 • 300.000
 • 50.000
 • 33.000
 • 1.305.000
 • 0
 • 1.351.100
 • 0
 • 1.000.000
 • 479.500
 • 500.000
 • 935.600
 • 0
 • 1.470.400
 • 5.211.600
 • 3.164.500
 • 0
 • 0
 • 150.000
 • 9.900
 • 26.000
 • 1.006.600
 • 89.400
 • 928.000
 • 820.000
 • 355.600
 • 285.400
 • 200.000
 • 110.000
 • 500.000
 • 300.000
 • 1.000.000
 • 487.200
 • 200.000
 • 666.700
 • 950.000
 • 47.000
 • 1.125.000
 • 220.000
 • 700.000
 • 5.600.000
 • 200.000
 • 6.258.000
 • 149.200
 • 99.900
 • 3.500
 • 260.000
 • 1.039.900
 • 50.000
 • 190.000
 • 3.360.000
 • 525.900
 • 0
 • 249.800
 • 1.092.200
 • 50.000
 • 60.000
 • 290.200
 • 0
 • 407.500
 • 141.700
 • 10.000.000
 • 3.249.200
 • 100.000
 • 0
 • 463.700
 • 463.800
 • 960.100
 • 1.646.800
 • 0
 • 400.000
 • 155.000
 • 3.109.200
 • 15.000
 • 200.000
 • 103.000
 • 217.000
 • 2.420.200
 • 95.800
 • 200.000
 • 2.159.900
 • 31.000
 • 89.000
 • 125.000
 • 501.000
 • 0
 • 0
 • 10.300.000
 • 120.425.900
 • 141.810.500
 • Lasten 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 142.000
 • 287.000
 • 200.000
 • 150.000
 • 1.795.000
 • 0
 • 100.000
 • 20.000
 • 0
 • 0
 • 32.800
 • 25.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 750.000
 • 0
 • 100.000
 • 140.000
 • 75.000
 • 333.000
 • 4.900.000
 • 9.049.800
 • 10.000
 • 50.000
 • 9.626.000
 • 1.850.000
 • 250.000
 • 62.500
 • 0
 • 1.115.700
 • 50.600
 • 1.400.000
 • 0
 • 0
 • 50.000
 • 23.000
 • 1.305.000
 • 125.000
 • 1.250.000
 • 300.000
 • 995.900
 • 250.000
 • 250.000
 • 322.700
 • 400.000
 • 1.150.000
 • 4.700.000
 • 850.000
 • 50.000
 • 75.000
 • 100.000
 • 19.800
 • 26.000
 • 300.000
 • 0
 • 1.000.000
 • 620.100
 • 597.100
 • 201.900
 • 200.000
 • 110.000
 • 500.000
 • 300.000
 • 1.000.000
 • 0
 • 175.000
 • 666.700
 • 1.250.000
 • 61.000
 • 1.125.000
 • 220.000
 • 500.000
 • 750.000
 • 200.000
 • 1.347.500
 • 0
 • 100.000
 • 0
 • 475.000
 • 1.000.000
 • 75.000
 • 50.000
 • 4.045.000
 • 1.064.800
 • 0
 • 400.000
 • 649.000
 • 34.000
 • 70.000
 • 354.200
 • 780.000
 • 6.500
 • 150.000
 • 0
 • 4.050.000
 • 200.000
 • 125.000
 • 0
 • 50.000
 • 0
 • 968.700
 • 100.000
 • 0
 • 0
 • 3.214.700
 • 15.000
 • 300.000
 • 103.000
 • 1.956.600
 • 2.000.000
 • 0
 • 200.000
 • 2.096.300
 • 29.000
 • 200.000
 • 125.000
 • 501.000
 • 51.800
 • 3.750.000
 • 4.740.400
 • 71.811.500
 • 80.861.300
 • Lasten 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.000
 • 50.000
 • 9.626.000
 • 1.350.000
 • 250.000
 • 62.500
 • 0
 • 1.000.000
 • 50.600
 • 500.000
 • 0
 • 0
 • 50.000
 • 23.000
 • 1.305.000
 • 75.000
 • 1.350.000
 • 300.000
 • 290.000
 • 250.000
 • 250.000
 • 579.500
 • 400.000
 • 392.000
 • 4.700.000
 • 500.000
 • 50.000
 • 75.000
 • 100.000
 • 19.800
 • 26.000
 • 560.000
 • 0
 • 335.000
 • 280.000
 • 610.000
 • 36.300
 • 640.000
 • 120.000
 • 400.000
 • 391.000
 • 900.000
 • 0
 • 175.000
 • 666.600
 • 1.300.000
 • 101.000
 • 0
 • 220.000
 • 800.000
 • 2.125.000
 • 395.000
 • 1.293.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 536.500
 • 1.091.800
 • 75.000
 • 50.000
 • 4.050.000
 • 535.000
 • 200.000
 • 300.000
 • 237.000
 • 0
 • 170.000
 • 0
 • 0
 • 15.700
 • 150.000
 • 0
 • 3.350.000
 • 100.000
 • 125.000
 • 0
 • 50.000
 • 0
 • 968.700
 • 100.000
 • 100.000
 • 0
 • 3.214.700
 • 15.000
 • 300.000
 • 103.000
 • 1.086.600
 • 2.000.000
 • 0
 • 200.000
 • 2.086.300
 • 29.000
 • 280.000
 • 125.000
 • 500.000
 • 58.800
 • 1.250.000
 • 6.914.300
 • 65.350.300
 • 65.350.300
 • Lasten 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50.000
 • 9.626.000
 • 0
 • 0
 • 62.500
 • 0
 • 10.000.000
 • 50.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19.800
 • 26.000
 • 430.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 525.000
 • 0
 • 1.239.700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 433.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200.000
 • 88.700
 • 0
 • 23.400
 • 150.000
 • 0
 • 580.600
 • 0
 • 125.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 968.800
 • 100.000
 • 0
 • 0
 • 3.214.700
 • 15.000
 • 300.000
 • 103.000
 • 1.386.600
 • 0
 • 0
 • 200.000
 • 2.086.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 58.800
 • 1.250.000
 • 1.324.200
 • 35.337.700
 • 35.337.700
 • Lasten 2025
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9.626.000
 • 0
 • 0
 • 62.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.155.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 125.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100.000
 • 0
 • 0
 • 14.700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 58.800
 • 1.250.000
 • 73.100
 • 12.965.100
 • 12.965.100
 • Baten 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 260.000
 • 0
 • 187.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.258.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.500.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 37.900
 • 150.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.000
 • 50.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.445.900
 • 8.645.900
 • Baten 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.347.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.740.400
 • 3.140.900
 • 3.140.900
 • Baten 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 260.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.293.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.914.300
 • 6.470.900
 • 6.470.900
 • Baten 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 130.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.239.700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.324.200
 • 2.696.900
 • 2.696.900
 • Baten 2025
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.155.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 73.100
 • 1.228.100
 • 1.228.100
Print deze pagina