Bijlage 4: Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Begroting

De reserves en voorzieningen behoren, tezamen met de schulden (korte en lange termijn le­ningen), tot het vermogen van de provincie zoals dat in de jaarrekening in de balans tot uit­drukking wordt gebracht. Het vermogen geeft aan op welke wijze de activa van de provincie (bezittingen, etc.) zijn gefinancierd.

Reserves

De reserves vormen tezamen het eigen vermogen van de provincie. Daarbij wordt een onder­scheid gemaakt tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Het (positieve) jaar­rekeningresultaat en het begrotingssaldo 2021 wordt toegevoegd aan de algemene reserve onderdeel vrij aanwendbare reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd wegens:

 • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch re­de­lijkerwijs te schatten;
 • op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotings­ja­ren.

Overlopende passiva

Overlopende passiva maken deel uit van het vreemd vermogen. Overlopende passiva worden gevormd wegens:

 • van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en waar een terugbetalingsverplichting op rust.

Voorzieningen en overlopende passiva maken geen deel uit van het eigen vermogen; er ligt een verplichting op naar derden toe. Voorbeelden hiervan zijn de doeluitkeringen die wij van andere overheden hebben ontvangen.

Hieronder wordt het verloop van de afzonderlijke reserves, de voorzieningen en overlopende pas­siva weergegeven.

Reserves per einde jaar

 • Bedragen x € 1.000
 • Algemene reserve
 • Basis reserve
 • Variabele algemene reserve VAR *)
 • totaal
 • *) VAR inclusief rekeningsaldo 2020 en begrotingssaldo
 • Bestemmingsreserve
 • Reserve NUON weerstandsrisico
 • Reserve NUON risicobuffer
 • Reserve NUON inzet Wurkje foar Fryslân subsidie deel
 • Aankoop natuurterreinen (fase 1)
 • Natuurpact 2014
 • Jaarovergang structurele budgetten
 • Reserve vml. BDU Brede Doel Uitkering
 • Dekkingsreserve kapitaallasten
 • Reserve De Nieuwe Afsluitdijk
 • Reserve Gebiedsbudget
 • Generatiepact
 • Ticketrisico's culturele producties
 • Fractieondersteuning
 • Breed cofinancieringsbudget
 • Investering eigendom derden
 • Capaciteit 2019-2023
 • Windpark Fryslân Ambitieagenda
 • WPF Toekomstige afwaardering aandelenkapitaal
 • Groot onderhoud Gebouwen
 • Groot onderhoud Wegen
 • Groot onderhoud Water
 • Risicoreserve strategische grondvoorraad
 • Beklemde reserves verstrekte subsidies
 • Tijdelijke budgetten categorie A
 • Tijdelijke budgetten categorie B
 • totaal
 • Totaal Reserves
 • Realisatie 2020
 • 10.000
 • 289.794
 • 299.794
 • 100.000
 • 102.893
 • 12.724
 • 2.710
 • 42.515
 • 193
 • 25.424
 • 272.776
 • 21.085
 • 773
 • 1.544
 • 1.023
 • 276
 • 16.177
 • 25.534
 • 463
 • 5.407
 • 1.876
 • 10.073
 • 14.047
 • 1.200
 • 40.642
 • 60.104
 • 28.156
 • 787.614
 • 1.087.408
 • Begroting 2021
 • 10.000
 • 243.424
 • 253.424
 • 100.000
 • 103.823
 • 6.365
 • 1.011
 • 20.759
 • 0
 • 17.766
 • 258.229
 • 18.184
 • 95
 • 1.098
 • 1.023
 • 215
 • -1.998
 • 25.534
 • 463
 • 7.285
 • 0
 • 503
 • 11.196
 • 14.645
 • 1.200
 • 19.125
 • 20.893
 • 11.704
 • 639.116
 • 892.540
 • Begroting 2022
 • 10.000
 • 188.817
 • 198.817
 • 100.000
 • 103.901
 • 993
 • 511
 • 9.428
 • 0
 • 11.143
 • 252.334
 • 4.012
 • 95
 • 663
 • 1.023
 • 215
 • -649
 • 22.254
 • 463
 • 10.318
 • 1.000
 • 731
 • 13.613
 • 15.463
 • 1.200
 • 6.215
 • 14.555
 • 5.786
 • 575.265
 • 774.082
 • Begroting 2023
 • 10.000
 • 143.175
 • 153.175
 • 100.000
 • 103.966
 • 0
 • 511
 • 2.744
 • 0
 • 3.377
 • 245.222
 • 0
 • 95
 • 361
 • 1.023
 • 215
 • 4.642
 • 22.254
 • 463
 • 11.451
 • 2.000
 • 959
 • 12.333
 • 16.210
 • 1.200
 • 0
 • 11.269
 • 976
 • 541.270
 • 694.445
 • Begroting 2024
 • 10.000
 • 136.272
 • 146.272
 • 100.000
 • 104.030
 • 0
 • 511
 • 1.283
 • 0
 • 3.377
 • 237.122
 • 0
 • 95
 • 168
 • 1.023
 • 215
 • 3.066
 • 22.254
 • 463
 • 14.784
 • 3.000
 • 1.187
 • 14.945
 • 17.248
 • 1.200
 • 0
 • 0
 • 74
 • 526.044
 • 672.316
 • Begroting 2025
 • 10.000
 • 141.265
 • 151.265
 • 100.000
 • 104.097
 • 0
 • 511
 • 226
 • 0
 • 3.377
 • 228.898
 • 0
 • 95
 • 66
 • 1.023
 • 215
 • 1.635
 • 22.254
 • 463
 • 18.117
 • 4.000
 • 1.415
 • 13.217
 • 14.916
 • 1.200
 • 0
 • 0
 • 74
 • 515.798
 • 667.062

De vorming en beschikking van de reserves zijn meegenomen zoals opgenomen in de begroting.

Voorzieningen per einde jaar

 • Prg. 
 • 1
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • Bedragen x € 1.000
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Grondwaterplan
 • LVP project Baarderadeel LGR
 • Buma-legaten
 • Jorritsma-Boschmafonds
 • Legaat van Harinxma thoe Sloten
 • Vrijwillige mobiliteit personeel
 • Totaal Voorzieningen
 • Realisatie 2020
 • 8.647
 • 1.260
 • 11
 • 160
 • 131
 • 23
 • 182
 • 10.414
 • Begroting 2021
 • 8.647
 • 1.260
 • 11
 • 160
 • 131
 • 23
 • 182
 • 10.414
 • Begroting 2022
 • 8.647
 • 1.260
 • 11
 • 160
 • 131
 • 23
 • 182
 • 10.414
 • Begroting 2023
 • 8.647
 • 1.260
 • 11
 • 160
 • 131
 • 23
 • 182
 • 10.414
 • Begroting 2024
 • 8.647
 • 1.260
 • 11
 • 160
 • 131
 • 23
 • 182
 • 10.414
 • Begroting 2025
 • 8.647
 • 1.260
 • 11
 • 160
 • 131
 • 23
 • 182
 • 10.414

Overlopende passiva per einde jaar

 • Prg. 
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • Bedragen x € 1.000
 • RCW diverse reserveringen
 • SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020
 • Snelfietsroutes 2020-2022
 • Fiets in de Keten 2018-2022
 • 4e trein Sneek Leeuwarden 2020-2022
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • RSP Concrete infra proj gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra proj gemeentelijke bijdr
 • Life Alde Feanen N2000 voorbereiding
 • Actieplan geluid
 • NP 21 POP3 Fluessen en Morra
 • Impulsgelden
 • Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed
 • Wadlopen
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2016-2020.
 • P3 ANLB Leefgebied water SP 2019
 • Deltaprogramma Waddengebied
 • Weidevogelcompensatie
 • Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF
 • MKB-deal Skillsbooster
 • IMF Pilot innovatiebudget Open Poen
 • Culturele voorzieningen provincies 2020
 • Flexibele inzet woningbouw
 • Innovatiebudget BZK stikstof
 • Totaal Overlopende passiva
 • Totaal reserves, voorzieningen en overlopende passiva
 • Realisatie 2020
 • 154
 • 43
 • 1.627
 • 955
 • 1.074
 • 338
 • 662
 • 8.773
 • 3.817
 • 874
 • 114
 • 93
 • 21
 • 17.563
 • 1.961
 • 57
 • 2.485
 • 171
 • 265
 • 116
 • 1.474
 • 333
 • 348
 • 203
 • 1.396
 • 274
 • 198
 • 45.392
 • 1.143.214
 • Begroting 2021
 • 154
 • 43
 • 1.627
 • 955
 • 1.074
 • 338
 • 662
 • 8.773
 • 3.817
 • 874
 • 114
 • 93
 • 21
 • 17.563
 • 1.961
 • 57
 • 2.485
 • 171
 • 265
 • 116
 • 1.474
 • 333
 • 348
 • 203
 • 1.396
 • 274
 • 198
 • 45.392
 • 948.346
 • Begroting 2022
 • 154
 • 43
 • 1.627
 • 955
 • 1.074
 • 338
 • 662
 • 8.773
 • 3.817
 • 874
 • 114
 • 93
 • 21
 • 17.563
 • 1.961
 • 57
 • 2.485
 • 171
 • 265
 • 116
 • 1.474
 • 333
 • 348
 • 203
 • 1.396
 • 274
 • 198
 • 45.392
 • 829.888
 • Begroting 2023
 • 154
 • 43
 • 1.627
 • 955
 • 1.074
 • 338
 • 662
 • 8.773
 • 3.817
 • 874
 • 114
 • 93
 • 21
 • 17.563
 • 1.961
 • 57
 • 2.485
 • 171
 • 265
 • 116
 • 1.474
 • 333
 • 348
 • 203
 • 1.396
 • 274
 • 198
 • 45.392
 • 750.251
 • Begroting 2024
 • 154
 • 43
 • 1.627
 • 955
 • 1.074
 • 338
 • 662
 • 8.773
 • 3.817
 • 874
 • 114
 • 93
 • 21
 • 17.563
 • 1.961
 • 57
 • 2.485
 • 171
 • 265
 • 116
 • 1.474
 • 333
 • 348
 • 203
 • 1.396
 • 274
 • 198
 • 45.392
 • 728.122
 • Begroting 2025
 • 154
 • 43
 • 1.627
 • 955
 • 1.074
 • 338
 • 662
 • 8.773
 • 3.817
 • 874
 • 114
 • 93
 • 21
 • 17.563
 • 1.961
 • 57
 • 2.485
 • 171
 • 265
 • 116
 • 1.474
 • 333
 • 348
 • 203
 • 1.396
 • 274
 • 198
 • 45.392
 • 722.868

De Voorzieningen en Overlopende passiva zijn opgenomen op basis van daadwerkelijke lasten en baten en dus (nog) niet op begrotingsbasis.

Print deze pagina