Samenvatting

Tweede bestuursrapportage

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het eind van 2021 ten opzichte van de begroting 2021. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 april en de vastgelegde verplichtingen die in 2021 tot betaling leiden.

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Programma 1 - Bestuur
 • Programma 2 - Infrastructuur
 • Programma 3 – Omgeving
 • Programma 4 – Economie
 • Programma 5 - Mienskip
 • Programma 6 - Bedrijfsvoering
 • Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Programma 1 - Bestuur
 • Programma 2 - Infrastructuur
 • Programma 3 – Omgeving
 • Programma 4 – Economie
 • Programma 5 - Mienskip
 • Programma 6 - Bedrijfsvoering
 • Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal Baten
 • Lasten - Baten
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Begrotingssaldo negatief
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 18.675
 • 149.009
 • 168.527
 • 49.844
 • 71.131
 • 81.137
 • 32.867
 • 571.189
 • 1.037
 • 14.227
 • 52.310
 • 9.671
 • 2.647
 • 1.250
 • 300.656
 • 381.799
 • 189.390
 • 77.498
 • 267.677
 • -789
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -449
 • -8.144
 • -34.562
 • -1.152
 • 1.320
 • 1.704
 • -16.404
 • -57.687
 • 0
 • 0
 • -25.245
 • 40
 • 0
 • 0
 • 0
 • -25.205
 • -32.481
 • 25.303
 • -17.023
 • 9.845
 • Realisatie per 1-9
 • 11.166
 • 61.005
 • 45.256
 • 17.260
 • 33.209
 • 55.167
 • 2.439
 • 225.502
 • 391
 • 2.063
 • 16.533
 • 478
 • 1.615
 • 1.175
 • 201.062
 • 223.316
 • 2.186
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 3.086
 • 42.701
 • 38.436
 • 15.818
 • 22.828
 • 17.003
 • 631
 • 140.504
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 140.504
 • Saldo
 • 3.974
 • 37.159
 • 50.273
 • 15.614
 • 16.414
 • 10.670
 • 13.393
 • 147.497
 • 646
 • 12.165
 • 10.532
 • 9.233
 • 1.032
 • 75
 • 99.595
 • 133.278
 • 14.219

Begrotingssaldo na wijziging

 • (bedragen x € 1 miljoen)
 • Begrotingssaldo bij begroting
 • GS wijziging 2e berap 2021
 • Begrotingssaldo
 • PS wijziging 2e berap 2021
 • Begrotingssaldo na wijziging
 • 2021
 • 0,4
 • 0,4
 • 0,8
 • -9,8
 • -9,1
 • 2022
 • 1,1
 • 0,3
 • 1,4
 • 3,1
 • 4,5
 • 2023
 • 4,4
 • 0,6
 • 5,0
 • -0,9
 • 4,1
 • 2024
 • 0,0
 • 0,9
 • 0,9
 • -1,0
 • -0,1
 • 2025
 • 5,0
 • 0,7
 • 5,7
 • -0,4
 • 5,3

Inzicht in vrijval
In de Statencommissie van 2 november 2016 is bij de 2e bestuursrapportage 2016 gevraagd om een samenvattend overzicht van zowel de vrijval, als van de voorstellen ten laste van het begrotingssaldo en het totaal van wijzigingen van het bestedingsritme. Destijds is toegezegd dat dit overzicht in de samenvatting van de bestuursrapportage zal worden opgenomen. Onderstaand treft u dit overzicht aan.

 • (bedragen x € 1 miljoen)
 • Vrijval
 • Voorstellen tlv begrotingssaldo
 • Bestedingsritme tijdelijke budgetten
 • Mutaties reserves
 • 2021
 • 1,4
 • -11,2
 • -35,7
 • -6,2
 • 2022
 • 3,1
 • 20,8
 • 3,0
 • 2023
 • -0,9
 • 4,1
 • 5,1
 • 2024
 • -1,0
 • 0,4
 • 0,5
 • 2025
 • -0,4
 • 10,3
 • -0,6

Het totaaloverzicht van de begrotingswijzigingen is opgenomen bij het onderdeel financiën, “voorstel begrotingswijzigingen PS”. De wijzigingen zelf, inclusief een nadere toelichting op de nummering van de begrotingswijzigingen, is opgenomen in bijlage I “begrotingswijzigingen PS” (is in pdf onderdeel begrotingswijzigingen PS).

Bij de begrotingswijzigingen die onder het mandaat van Gedeputeerde Staten vallen kan ook sprake zijn van vrijval of kunnen kosten ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht.
Bij het onderdeel financiën “rapportage wijzigingen onder mandaat GS” (is in pdf onderdeel begrotingswijzigingen GS) zijn deze begrotingswijzingen, inclusief toelichting, opgenomen.

Print deze pagina