Programma 5: Mienskip

5.3 Taal, media, onderwijs en letteren

Begroting

Wat willen we bereiken?

Het doel van het Friese taalbeleid is dat het gebruik van de Friese taal, inclusief de steektalen, natuurlijk en vanzelfsprekend is en blijft, zowel in ons onderwijs, het openbare leven als in onze vrije tijd. 2021 is het eerste jaar van ons taalbeleid voor de periode 2021-2024, zoals vastgelegd in de drie programmalijnen uit de beleidsnota Nij Poadium. Voor het onderwijs werken wij toe naar een rijk taalaanbod op school waarin alle leerlingen (van peuter tot promovendus) optimaal Fries kunnen leren en waardoor de onderwijskwaliteit van het vak Fries toeneemt. We willen dat het Fries overal te zien en te horen is in het straatbeeld en het openbare leven, ook in formele zin.

Op grond van de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK 2019-2023) heeft de provincie Fryslân de rol van Taalskipper. Als Taalskipper zorgt de provincie in overleg met het Rijk voor heldere aansturing, ambitie en samenwerking in het Friese taaldossier in de provincie Fryslân. Daarnaast financieren wij diverse taal(onderwijs)instellingen om ons beleid uit te voeren. We vergen deze instellingen om meer en beter samen te werken om zo te komen tot een beter op elkaar en de beleidsdoelen aansluitende taal(onderwijs)infrastructuur.
Als provincie geven wij als Friestalig bestuursorgaan het goede voorbeeld door altijd in het eerste contact met Friezen in onze provincie het Fries te gebruiken.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

Programmalijn Frysk yn ús ûnderwiis

 • In samenwerking met de onderwijsinspectie versterken we het toezicht op het vak Frysk in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Met de 1-meting van het Taalplan Frysk 2030 toetsen we het taalprofiel en bevragen we scholen in het primair en voortgezet onderwijs op hun ambitie en de doorgaande leerlijn Frysk op school.
 • Ook scholen in de onderwijssectoren waar het aanbieden van het vak Frysk niet wettelijk verplicht is (voorschoolse opvang, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en speciaal onderwijs) worden aangemoedigd om het aanbod Frysk op passende wijze te verstevigen. Hiermee wordt ook gewerkt aan een doorgaande leerlijn Frysk.
 • Ter uitvoering van het Taalplan Frysk 2030 stellen we een ambitiebudget in voor scholen in alle onderwijssectoren om de kwaliteit van het vak Frysk te verbeteren en het professionaliseren van leerkrachten.
 • We starten met de realisatiefase van de vernieuwing van kerndoelen voor het vak Frysk.
 • Via deelname aan het ECCA-project stimuleren wij uitwisseling van Friese scholen met scholen in regio’s met een minderheidstaal.

Programmalijn Frysk yn ús iepenbiere libben

 • Als uitvoering van de rol van Taalskipper brengen wij bestuurders van gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân bij elkaar en stimuleren we dat ze actief met het uitvoeren van het Friese taalbeleid en (het komen tot) een langetermijnvisie op het Fries aan de slag gaan.
 • Wij ontwikkelen een visie op de zichtbaarheid van het Fries in afstemming met het Rijk en de Friese bestuursorganen als onderdeel van de langetermijnagenda Frysk.
 • Om het actief gebruik van het Fries in de nieuwe media/ het digitale domein te stimuleren en de kwaliteit van het geschreven Fries te verhogen, zorgen wij, met onze partners, voor de doorontwikkeling van de ‘Digitale Helpmiddels
 • De uitkomsten van het provinciaal onderzoek ‘Frysk yn de ekonomy’ zetten we om naar beleid. Met inzichtelijke do’s en don’ts kunnen bedrijven waar dat het beste past, eenvoudiger met het Fryk aan de slag gaan.
 • Via onze subsidieregelingen en ons prijzenbeleid stimuleren wij de zichtbaarheid en het gebruik van het Frysk.

Programmalijn Frysk yn ús frije tiid

 • Door het subsidiëren van Omrop Fryslân zorgen we dat het Frysk op de radio, televisie en online een vanzelfsprekende stevige positie houdt.
 • Via een nieuwe subsidie stimuleren we regionale (online) media in het gebruik van het Frysk.
 • Wij positioneren het Frysk als Europese regionale taal door actief lid te zijn van het Network to promote linguistic diversity (NPLD) en Mercator.
 • We promoten en faciliteren via onze bijdrage aan het programma voor Leeuwarden City of Literature en onze bestaande subsidieregelingen de Friese literatuur.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
Programmalijn Frysk yn ús ûnderwiis
1 In samenwerking met de onderwijsinspectie versterken we het toezicht op het vak Frysk in het primair en voortgezet onderwijs.
2 Met de 1-meting van het Taalplan Frysk 2030 we het taalprofiel en bevragen we scholen in het primair en voortgezet onderwijs op hun ambitie en de doorgaande leerlijn Frysk op school.
3 Ook scholen in de onderwijssectoren waar het aanbieden van het vak Frysk niet wettelijk verplicht is (voorschoolse opvang, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en speciaal onderwijs) worden aangemoedigd om het aanbod Frysk op passende wijze te verstevigen. Hiermee wordt ook gewerkt aan een doorgaande leerlijn Frysk.
4 Ter uitvoering van het Taalplan Frysk 2030 stellen we een ambitiebudget in voor scholen in alle onderwijssectoren om de kwaliteit van het vak Frysk te verbeteren en het professionaliseren van leerkrachten.
5 We starten met de realisatiefase van de vernieuwing van kerndoelen voor het vak Frysk.
6 Via deelname aan het ECCA-project stimuleren wij uitwisseling van Friese scholen met scholen in regio’s met een minderheidstaal.
Programmalijn Frysk yn ús iepenbier libben
7 Als uitvoering van de rol van Taalskipper brengen wij bestuurders van gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân bij elkaar en stimuleren we dat ze actief met het uitvoeren van het Friese taalbeleid en (het komen tot) een langetermijnvisie op het Fries aan de slag gaan.
8 Wij ontwikkelen een visie op de zichtbaarheid van het Fries in afstemming met het Rijk en de Friese bestuursorganen als onderdeel van de langetermijnagenda Frysk.
9 Om het actief gebruik van het Fries in de nieuwe media/ het digitale domein te stimuleren en de kwaliteit van het geschreven Fries te verhogen, zorgen wij, met onze partners, voor de doorontwikkeling van de ‘Digitale Helpmiddels
10 De uitkomsten van het provinciaal onderzoek ‘Frysk yn de ekonomy’ zetten we om naar beleid. Met inzichtelijke do’s en don’ts kunnen bedrijven waar dat het beste past, eenvoudiger met het Fryk aan de slag gaan.
11 Via onze subsidieregelingen en ons prijzenbeleid stimuleren wij de zichtbaarheid en het gebruik van het Frysk.
Programmalijn Frysk yn ús frije tiid
12 Door het subsidiëren van Omrop Fryslân zorgen we dat het Frysk op de radio, televisie en online een vanzelfsprekende stevige positie houdt.
13 Via een nieuwe subsidie stimuleren we regionale (online) media in het gebruik van het Frysk.
14 Wij positioneren het Frysk als Europese regionale taal door actief lid te zijn van het Network to promote linguistic diversity (NPLD) en Mercator.
15 We promoten en faciliteren via onze bijdrage aan het programma voor Leeuwarden City of Literature en onze bestaande subsidieregelingen

Toelichting:

2. Door de coronamaatregelen en de schoolsluiting loopt het uitvoeren van de schoolbezoeken voor de 1-meting (eerste vierjaarlijkse meting na de 0-meting uit 2016/7) vertraging op. Mogelijk wordt dit nog ingehaald, maar dat hangt af van het verloop van de coronacrisis.
5. De aanbesteding voor het uitvoeren van de realisatiefase is afgerond. Vertraging in het landelijke traject Curriculum.nu (bij het demissionair worden van het kabinet is dit onderwerp controversieel verklaard) leidt ook tot vertraging bij Kurrikulum.frl. De verwachte vertraging is ongeveer één jaar. Met de toegevoegde begrotingswijziging stellen we daarom voor om een deel van het budget voor dit jaar door te schuiven naar 2022.
6. Het ECCA-project stond in de startblokken om uitgevoerd te worden, maar toen kwam de coronacrisis. De uitwisselingen die stonden gepland zijn een aantal keren verzet. In januari  is met de andere vier taalregio’s besloten om de uitwisseling definitief niet door te laten gaan. Als er weer mogelijkheden zijn om te reizen, wordt het uitwisselingsprogramma weer opgepakt.  Ondertussen wordt gewerkt aan het tweede deel van het programma: het opzetten van lessen over het Europees Handvest en taalrechten. Dit programma zal in de Friese context, in mei worden gepresenteerd als onderdeel van het Taalplan Frysk.
14. Door de coronamaatregelen zijn in het eerste kwartaal niet alle bijeenkomsten doorgegaan. Sommige bijeenkomsten hebben digitaal plaatsgevonden. Het daarom lastiger om het Fries actief te promoten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Frysk yn ús ûnderwiis Percentage van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs die een vernieuwd taalprofiel hebben. 75%
Frysk yn ús iepenbiere libben Aantal gemeente met een verordening Fries taalgebruik en vastgesteld nota taalbeleid 100%
Frysk yn ús frije tiid Aantal schrijversbeurzen 3
Aantal prijzen 4

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
Programmalijn Frysk yn ús ûnderwiis
1 In samenwerking met de onderwijsinspectie versterken we het toezicht op het vak Frysk in het primair en voortgezet onderwijs.
2 Met de 1-meting van het Taalplan Frysk 2030 meten we het taalprofiel en bevragen we scholen in het primair en voortgezet onderwijs op hun ambitie en de doorgaande leerlijn Frysk op school.
3 Ook scholen in de onderwijssectoren waar het aanbieden van het vak Frysk niet wettelijk verplicht is (voorschoolse opvang, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en speciaal onderwijs) worden aangemoedigd om het aanbod Frysk op passende wijze te verstevigen. Hiermee wordt ook gewerkt aan een doorgaande leerlijn Frysk.
4 Ter uitvoering van het Taalplan Frysk 2030 stellen we een ambitiebudget in voor scholen in alle onderwijssectoren om de kwaliteit van het vak Frysk te verbeteren en het professionaliseren van leerkrachten.
5 We starten met de realisatiefase van de vernieuwing van kerndoelen voor het vak Frysk.
6 Via deelname aan het ECCA-project stimuleren wij uitwisseling van Friese scholen met scholen in regio’s met een minderheidstaal.
Programmalijn Frysk yn ús iepenbier libben
7 Als uitvoering van de rol van Taalskipper brengen wij bestuurders van gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân bij elkaar en stimuleren we dat ze actief met het uitvoeren van het Friese taalbeleid en (het komen tot) een langetermijnvisie op het Fries aan de slag gaan.
8 Wij ontwikkelen een visie op de zichtbaarheid van het Fries in afstemming met het Rijk en de Friese bestuursorganen als onderdeel van de langetermijnagenda Frysk.
9 Om het actief gebruik van het Fries in de nieuwe media/ het digitale domein te stimuleren en de kwaliteit van het geschreven Fries te verhogen, zorgen wij, met onze partners, voor de doorontwikkeling van de ‘Digitale Helpmiddels
10 De uitkomsten van het provinciaal onderzoek ‘Frysk yn de ekonomy’ zetten we om naar beleid. Met inzichtelijke do’s en don’ts kunnen bedrijven waar dat het beste past, eenvoudiger met het Frysk aan de slag gaan.
11 Via onze subsidieregelingen en ons prijzenbeleid stimuleren wij de zichtbaarheid en het gebruik van het Frysk.
Programmalijn Frysk yn ús frije tiid
12 Door het subsidiëren van Omrop Fryslân zorgen we dat het Frysk op de radio, televisie en online een vanzelfsprekende stevige positie houdt.
13 Via een nieuwe subsidie stimuleren we regionale (online) media in het gebruik van het Frysk.
14 Wij positioneren het Frysk als Europese regionale taal door actief lid te zijn van het Network to promote linguistic diversity (NPLD) en Mercator.
15 We promoten en faciliteren via onze bijdrage aan het programma voor Leeuwarden City of Literature en onze bestaande subsidieregelingen

Toelichting:

2. Door de coronamaatregelen en de schoolsluiting is vertraging opgelopen in de schoolbezoeken en het opstellen van de Taalplan Fryskraporten.

4. De nieuwe subsidieregeling ‘Frysk foar no en letter’ (als uitwerking van het ambitiebudget) is begin dit jaar voor het eerst opengesteld. Met name door de tijdelijke schoolsluiting en andere beperkende coronamaatregelen heeft onderwijsveld minder aanvragen gedaan. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt daarom voorgesteld om een deel van het budget door te schuiven naar volgend jaar.

5. Met een demissionaire raken van het kabinet is het project Curriculum.nu controversieel verklaard. Dat heeft tot gevolg dat het project Kurrikulum.frl ook vertraging oploopt, omdat er geen afstemming kan plaatsvinden. Die afstemming is nodig om dat samenhangende kerndoelen te komen. Bij de 1e berap is daarom met een begrotingswijziging het hele budget voor 2021 doorgeschoven naar 2022, met de verwachting dat er in 2021 geen kosten zouden worden gemaakt. De verwachting is dat begin 2022 kan worden gestart met de realisatiefase van zowel Curriculum.nu as Kurrikulum.frl. Intussen heeft de provincie Fryslân wel een uitvoerende partij gevonden. Een deel van de voorbereidende werkzaamheden kan al in 2021 worden gedaan, die ook in 2021 moeten worden betaald. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt daarom voorgesteld om een deel van het budget weer terug te halen naar 2021.

6. De uitwisselingen van scholen/ leerlingen in het kader van de ECCA-projecten konden vanwege de coronamaatregelen niet fysiek doorgaan. Er is wel online uitwisseling geweest.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Frysk yn ús ûnderwiis Percentage van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs die een vernieuwd taalprofiel hebben. 75%
Frysk yn ús iepenbiere libben Aantal gemeente met een verordening Fries taalgebruik en vastgesteld nota taalbeleid 100%
Frysk yn ús frije tiid Aantal schrijversbeurzen 3
Aantal prijzen 4

Toelichting:

Frysk yn ús frije tiid – Prijzen: vanwege de coronamaatregelen worden dit jaar waarschijnlijk minder prijzen uitgereikt.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Het doel van het Friese taalbeleid is dat het gebruik van de Friese taal, inclusief de steektalen, natuurlijk en vanzelfsprekend is en blijft, zowel in ons onderwijs, het openbare leven als in onze vrije tijd. 2021 is het eerste jaar van ons taalbeleid voor de periode 2021-2024, zoals vastgelegd in de drie programmalijnen uit de beleidsnota Nij Poadium. Voor het onderwijs werken wij toe naar een rijk taalaanbod op school waarin alle leerlingen (van peuter tot promovendus) optimaal Fries kunnen leren en waardoor de onderwijskwaliteit van het vak Fries toeneemt. We willen dat het Fries overal te zien en te horen is in het straatbeeld en het openbare leven, ook in formele zin.

Op grond van de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK 2019-2023) heeft de provincie Fryslân de rol van Taalskipper. Als Taalskipper zorgt de provincie in overleg met het Rijk voor heldere aansturing, ambitie en samenwerking in het Friese taaldossier in de provincie Fryslân. Daarnaast financieren wij diverse taal(onderwijs)instellingen om ons beleid uit te voeren. We vergen deze instellingen om meer en beter samen te werken om zo te komen tot een beter op elkaar en de beleidsdoelen aansluitende taal(onderwijs)infrastructuur.
Als provincie geven wij als Friestalig bestuursorgaan het goede voorbeeld door altijd in het eerste contact met Friezen in onze provincie het Fries te gebruiken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.3 Taal, media, onderwijs en letteren

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Programmalijn Frysk yn ús ûnderwiis
1 In samenwerking met de onderwijsinspectie versterken we het toezicht op het vak Frysk in het primair en voortgezet onderwijs.
2 Met de 1-meting van het Taalplan Frysk 2030 meten we het taalprofiel en bevragen we scholen in het primair en voortgezet onderwijs op hun ambitie en de doorgaande leerlijn Frysk op school.
3 Ook scholen in de onderwijssectoren waar het aanbieden van het vak Frysk niet wettelijk verplicht is (voorschoolse opvang, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en speciaal onderwijs) worden aangemoedigd om het aanbod Frysk op passende wijze te verstevigen. Hiermee wordt ook gewerkt aan een doorgaande leerlijn Frysk.
4 Ter uitvoering van het Taalplan Frysk 2030 stellen we een ambitiebudget in voor scholen in alle onderwijssectoren om de kwaliteit van het vak Frysk te verbeteren en het professionaliseren van leerkrachten.
5 We starten met de realisatiefase van de vernieuwing van kerndoelen voor het vak Frysk.
6 Via deelname aan het ECCA-project stimuleren wij uitwisseling van Friese scholen met scholen in regio’s met een minderheidstaal.
Programmalijn Frysk yn ús iepenbier libben
7 Als uitvoering van de rol van Taalskipper brengen wij bestuurders van gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân bij elkaar en stimuleren we dat ze actief met het uitvoeren van het Friese taalbeleid en (het komen tot) een langetermijnvisie op het Fries aan de slag gaan.
8 Wij ontwikkelen een visie op de zichtbaarheid van het Fries in afstemming met het Rijk en de Friese bestuursorganen als onderdeel van de langetermijnagenda Frysk.
9 Om het actief gebruik van het Fries in de nieuwe media/ het digitale domein te stimuleren en de kwaliteit van het geschreven Fries te verhogen, zorgen wij, met onze partners, voor de doorontwikkeling van de ‘Digitale Helpmiddels
10 De uitkomsten van het provinciaal onderzoek ‘Frysk yn de ekonomy’ zetten we om naar beleid. Met inzichtelijke do’s en don’ts kunnen bedrijven waar dat het beste past, eenvoudiger met het Frysk aan de slag gaan.
11 Via onze subsidieregelingen en ons prijzenbeleid stimuleren wij de zichtbaarheid en het gebruik van het Frysk.
Programmalijn Frysk yn ús frije tiid
12 Door het subsidiëren van Omrop Fryslân zorgen we dat het Frysk op de radio, televisie en online een vanzelfsprekende stevige positie houdt.
13 Via een nieuwe subsidie stimuleren we regionale (online) media in het gebruik van het Frysk.
14 Wij positioneren het Frysk als Europese regionale taal door actief lid te zijn van het Network to promote linguistic diversity (NPLD) en Mercator.
15 We promoten en faciliteren via onze bijdrage aan het programma voor Leeuwarden City of Literature en onze bestaande subsidieregelingen

Toelichting:

2. Vanwege de coronamaatregelen in het onderwijs is het aantal schoolbezoeken dit jaar lager uitgevallen dan vooraf was ingeschat. De schoolbezoeken worden in 2022 afgerond. In het najaar van 2022 wordt een eindrapportage opgeleverd.

4. Het ambitiebudget is ingezet via de regeling ‘Frysk foar no en letter’ op basis waarvan scholen uit alle onderwijssectoren en ook kinderopvanglocaties subsidie kunnen vragen voor het versterken van de positie van de Friese taal en cultuur.

5. Door het demissionair raken van het kabinet Rutte 3 heeft het landelijke traject Curriculum.nu vertraging opgelopen. De realisatiefase is daarom nog niet gestart. Intussen is duidelijk geworden dat in het voorjaar van 2022 gestart kan worden met het opstellen van de herziene eindtermen (de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van het Rijk) en meteen daarna met de kerndoelen. Hierover is PS per brief (nummer 01954431) geïnformeerd.

8. 11 van de 13 gemeenten waarop dit onderwerp van toepassing is hebben in 2021 een Lange Termijn Agenda Frysk 2030 ingediend.

10. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat input en afstemming met bedrijven en belangrijke sectoren (zoals de Horeca) niet gerealiseerd kon worden. Er wordt wel gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling.

11. De nieuwe subsidieregeling ‘Sichtberens en Frysk Taalgebrûk’ is in november vastgesteld. In 2022 wordt de regeling opengesteld.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Frysk yn ús ûnderwiis Percentage van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs die een vernieuwd taalprofiel hebben. 75% 32%
Frysk yn ús iepenbiere libben Aantal gemeenten met een verordening Fries taalgebruik en vastgesteld nota taalbeleid 100% 100%
Frysk yn ús frije tiid Aantal schrijversbeurzen 3 7
Aantal prijzen 4 5

Toelichting:

Frysk yn ús ûnderwiis
Fries in het basisonderwijs: 141 (van  de 395 scholen) hebben een nieuwe profieltoekenning gekregen.
Fries in het voortgezet onderwijs: 7 (van de 69 onderbouwlocaties) hebben een nieuwe profieltoekenning ontvangen in 2021.
Zie ook de toelichting op resultaat 2.

Frysk yn ús iepenbiere libben
Zie toelichting onder resultaat 8.

Frysk yn ús frije tiid
Er zijn 7 schrijversbeurzen uitgereikt: drie voor kinderboeken, drie voor eerste publicaties of voor een nieuw literair genre van een schrijver en één voor de Friese secundaire literatuur.

Frysk yn ús frije tiid
Er zijn 4 prijzen uitgereikt en de Dichter fan Fryslân is benoemd. Vanwege corona en de ‘dichtplicht’ zijn drie prijzen doorgeschoven naar 2022.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Mutatie structurele budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 6.266
 • 4.578
 • -160
 • 1
 • 10.684
 • 36
 • 36
 • 10.648
 • 160
 • -617
 • 35
 • 10.226
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 10.088
 • 2.000
 • -2.508
 • 0
 • 9.580
 • 0
 • 0
 • 9.580
 • 2.508
 • 431
 • -35
 • 12.485
 • Rekening 2021
 • 10.307
 • 1.463
 • -2.686
 • 0
 • 9.084
 • 3
 • 3
 • 9.081
 • 2.686
 • 954
 • -35
 • 12.687
 • Saldo begroting en rekening
 • -219
 • 537
 • 178
 • 0
 • 496
 • -3
 • -3
 • 499
 • -178
 • -523
 • 0
 • -202

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van -/- € 202.000,- op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De hogere lasten van € 219.000,- worden voor € 249.000,- veroorzaakt door de subsidielastneming voor het netwerk van meertalig voortgezet onderwijs. Cf. de regelgeving is de volledige last in 2021 genomen (projectsubsidie), terwijl er in de begroting rekening was gehouden met verspreiding van de last over 2021 t/m 2024 (boekjaarsubsidie). Bij de 1e berap 2022 laten we de begrote bedragen in de jaren 2022 t/m 2024 vrijvallen naar het begrotingssaldo. Zonder deze lastneming zou er vrijval van € 30.000,- op de structurele lasten zijn, grotendeels bij Fryske Taal yn it Underwiis, omdat in het subsidieverleningsproces de uiteindelijke toekenning aan 2 onderwijsinstellingen lager was toegekend dan aangevraagd. Hierop heeft 1 onderwijsinstelling bezwaar gemaakt en hiervoor werden, in afwachting van de uitkomst van het bezwaar, de middelen vastgehouden. Het bezwaar werd gehonoreerd maar de reservering hiervoor kon gezien het einde van het jaar niet meer tot besteding komen.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 537.000,- op de tijdelijke budgetten bestaan voor € 523.000,- uit budget voor de subsidieregelingen Frysk foar no en letter en Sichtberens fan it Frysk en voor het rijksdeel van Dingtiid via de mutatie tijdelijke budgetten beschikbaar blijft voor besteding in 2022. De resterende € 14.000,- betreft vrijval Taalbeleid, omdat in het einde van het jaar het terug gevorderde bedrag bij de vaststelling van een boekjaarsubsidie niet meer tot besteding kon komen.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • AFUK
 • AU Friese taal voortgezet onderwijs
 • Basisvoorzieningen Frysk plus
 • Boeken fan Fryslan
 • Cedin Frysk bernetydskrift Tsjek
 • Cedin Frysk jongereintydskrift LinKk
 • Cedin Frysk yn it underwiis
 • Cedin Fryske skoalleradio en TV
 • CSG Liudger MFU/MVO
 • Dichter fan Fryslan
 • Digitale hulpmiddelen Fries
 • Dingtiid Orgaan voor de Friese taal
 • Europees buro foar lytse talen (EBLT)
 • FERS PLF LesNo lesbefoardering
 • FERS PLF Tomke lesbefoardering
 • Friese taal materiele instandhouding in onderwijs
 • Friese taal Rijk
 • Frysk yn de skreaune media
 • Fryske Akademy
 • Fryske literer tydskrift De Moanne
 • Fryske Rie
 • Fryske taal yn it underwiis
 • Implementatie taalwetgeving
 • It Frysk Amateur Toaniel (IFAT)
 • Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens
 • Network to Promote Linguistic Diversity NPLD
 • NHL Kennis en Bedrijfsnetwerk taalcoordinatoren
 • NHL Learare-opliedings Frysk
 • Omrop Fryslan
 • Prizen literatuer wittenskip
 • Ried fan Fryske beweging
 • RuG Leerstoel Friese taal- en letterkunde
 • Sintrum Frysktalige Berne-opfang SFBO
 • St Gysbert Japicx-hus
 • St Hispel Frysk literer tydskrift Hjir
 • St It Skriuwerboun
 • St Ons Bildt
 • St Stellingwarver Schrieversronte
 • St Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT)
 • Stellingwerfs
 • Stenden learare-oplieding Frysk
 • Taalbelied
 • Taalkado
 • Taalplan Frysk 2030
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Deltaplan Frysk basisvoorzieningen
 • Deltaplan Frysk en implementatie taalwet
 • Deltaplan Frysk plus
 • Digitale hulpmiddelen Fries
 • Dingtiid Orgaan voor de Friese taal
 • Frysk Film Platform
 • Frysk yn de skreaune media
 • Fryske Akademy transitie
 • Leeuwarden Fryslan City of Literature
 • RuG Leerstoel Friese taal- en letterkunde
 • Ryksbydrage feroaring Kurrikulum
 • Taalbelied
 • Taalplan Frysk 2030
 • Deltaplan Frysk basisvoorzieningen
 • Kultueredukaasje
 • Nij Poadium
 • Jorritsma-Boschmafonds
 • Stellingwerfs
 • Taalbelied
 • Realisatie 2020
 • 575
 • 59
 • 0
 • 191
 • 17
 • 17
 • 787
 • 104
 • 110
 • 3
 • 0
 • 111
 • 11
 • 0
 • 29
 • 331
 • 33
 • 0
 • 1.163
 • 75
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 208
 • 12
 • 36
 • 181
 • 747
 • 27
 • 20
 • 330
 • 586
 • 9
 • 35
 • 4
 • 2
 • 0
 • 17
 • 26
 • 65
 • 0
 • 151
 • 0
 • 182
 • 6.266
 • 1.709
 • 610
 • 190
 • 533
 • 23
 • 150
 • 80
 • 550
 • 100
 • 110
 • 0
 • 523
 • 0
 • 4.578
 • -160
 • 0
 • 0
 • -160
 • 1
 • 1
 • 10.684
 • 36
 • 0
 • 36
 • 36
 • 10.648
 • Begroting 2021
 • 588
 • 69
 • 6
 • 198
 • 17
 • 17
 • 765
 • 106
 • 83
 • 3
 • 57
 • 114
 • 11
 • 24
 • 30
 • 409
 • 25
 • 84
 • 2.831
 • 77
 • 5
 • 28
 • 211
 • 11
 • 213
 • 12
 • 39
 • 185
 • 764
 • 121
 • 20
 • 2
 • 587
 • 9
 • 36
 • 4
 • 3
 • 26
 • 18
 • 44
 • 67
 • 438
 • 145
 • 1.404
 • 185
 • 10.088
 • 290
 • 96
 • 0
 • 0
 • 31
 • 0
 • 0
 • 200
 • 315
 • 0
 • 48
 • 709
 • 311
 • 2.000
 • 160
 • -825
 • -1.843
 • -2.508
 • 0
 • 0
 • 9.580
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9.580
 • Besteding 2021
 • 588
 • 69
 • 6
 • 236
 • 17
 • 17
 • 765
 • 106
 • 332
 • 3
 • 57
 • 106
 • 11
 • 24
 • 29
 • 410
 • 18
 • 83
 • 2.831
 • 77
 • 10
 • 1
 • 211
 • 9
 • 213
 • 12
 • 39
 • 185
 • 764
 • 107
 • 20
 • 2
 • 587
 • 9
 • 36
 • 4
 • 3
 • 25
 • 0
 • 38
 • 67
 • 449
 • 141
 • 1.404
 • 185
 • 10.307
 • 290
 • 96
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 315
 • 0
 • 48
 • 204
 • 311
 • 1.463
 • 160
 • -880
 • -1.966
 • -2.686
 • 0
 • 0
 • 9.084
 • 0
 • 3
 • 3
 • 3
 • 9.081
 • Saldo 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • -38
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -249
 • 0
 • 0
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
 • 1
 • 0
 • 0
 • -5
 • 26
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18
 • 6
 • 0
 • -11
 • 4
 • 1
 • 0
 • -219
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 31
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 506
 • 0
 • 537
 • 0
 • 55
 • 123
 • 178
 • 0
 • 0
 • 496
 • 0
 • -3
 • -3
 • -3
 • 499
Print deze pagina