Programma 5: Mienskip

5.1 Leefomjouwing

Begroting

Leefbaarheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

Op dit moment waarderen Friezen de leefbaarheid in hun omgeving als hoog. Onze ambitie is dit zo te houden. We willen dat initiatiefnemers in wijken en dorpen gesteund worden om nieuwe ontwikkelingen met vertrouwen in de eigen kracht tegemoet te treden en zich in te zetten voor toekomstbestendige wijken en dorpen. We willen initiatiefnemers de ruimte geven om zelf invulling te geven aan leefbaarheid. Daar waar nodig treden we op als kennismakelaar en facilitator of , als het algemeen belang daar om vraagt, als regisseur. Dat is wat we willen bereiken met ons beleid zoals vastgelegd in de beleidsbrief Leefberens met daarin de verschillende actielijnen. De maatregelen als gevolg van Corona raken ook de leefbaarheid. We bieden waar mogelijk ondersteuning aan inwoners en organisaties die een onmisbare bijdrage leveren aan het behoud van leefbaarheid.

De provincie Fryslân heeft te maken met demografische ontwikkelingen. Er komen meer ouderen, minder jongeren en daarnaast krimpt de bevolking. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de leefbaarheid. Wij zien een rol voor onszelf om de effecten van deze ontwikkeling op de leefbaarheid in goede banen te leiden. Binnen de K6 (provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland) werken we samen om oplossingen te vinden voor de ongewenste neveneffecten van de demografische transitie.

Naast de hoge waardering voor de ervaren leefbaarheid, ambiëren wij een toekomstbestendig en bereikbaar voorzieningenniveau en een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad aansluitend bij de behoefte. Wij zien dit als een gedeelde opgave van maatschappelijke instanties, verenigingen, inwoners en overheden die in samenhang en in samenwerking moet worden opgepakt. Iedere afzonderlijke partij kan slechts deels een bijdrage leveren aan het voorzieningenniveau. Daarom zet de provincie in op samenwerken in een netwerk met medeoverheden, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven. Regionaal worden er samen met gemeenten en Wetterskip uitvoerings-/gebiedsprogramma’s ontwikkeld en parallel werken we aan de verdere implementatie van de omgevingsvisie. In de regio’s Noordoost Fryslân en Zuidoost Fryslân participeren wij in de regiodeals. In Noordoost wordt met de Versnellingsagenda ingezet op het versterken van de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, het versterken van innovatie en de doorontwikkeling van de publiek-private regionale samenwerking (overheid, onderwijs, ondernemers en bewoners) als bijdrage aan een economisch vitale regio. Met het plan Holwerd aan Zee wordt ingezet op het behouden en versterken van de leefbaarheid (draagvlak voor voorzieningen) en werkgelegenheid (recreatie en toerisme) in Holwerd en Noordoost Fryslân door te investeren in de ruimtelijke kwaliteit en door een open vaarverbinding te leggen met het Werelderfgoed Waddenzee. De regiodeal Zuidoost zet in op een leefbaar platteland,  vitale kernen en een veerkrachtig landschap door middel van een plus op de groen blauwe dooradering en biodiversiteit. Tevens wordt ingezet op circulaire economie, recreatie & toerisme en projecten vanuit de Mienskip.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

Actielijn: Delen, ophalen en leveren van kennis:

 • We delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
 • Wij faciliteren het Netwerk ondersteuning Mienskipsinitiatieven.

Actielijn: Ondersteunen initiatieven vanuit de Mienskip

 • We stimuleren initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns (inclusief ontmoetingsplekken). Ook de doelen landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid worden vanuit het IMF bediend.
 • Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER-aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
 • In 2021 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor het onderdeel particuliere woningvoorraad. De sporen voor subsidie aan retail en huisartsenpraktijken lopen in 2021 door.
 • We faciliteren gemeenten in de regio Noordoost Fryslân om de DorpsOntwikkelMaatschapijen (DOMs) verder te ontwikkelen. Op basis van deze kennis stimuleren we gemeenten in de hele provincie om via het DOM-principe (clusters van) dorpen hun eigen toekomstbestendigheid op te laten pakken.

Actielijn: aansluiten op en samenwerken aan uitvoeringsplannen in de regio’s

 • In het kader van de regionale samenwerking maken wij per regio afspraken met onze partners over hoe wij de komende jaren de samenwerking vorm geven en welke opgaven wij gezamenlijk ontwikkelen, uitwerken en realiseren. In de regio’s Noordoost en Zuidoost Fryslân participeren wij in de regiodeals.

Wonen

Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân en wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen. Op grond van onze wettelijk regierol vastgelegd in ruimtelijke regelgeving maken wij daartoe met gemeenten in regioverband meerjarige afspraken over de verdeling van de woningbouwruimte en houden we toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen.

Wij ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwantitatieve en kwalitatieve opgave in de woningvoorraad. We zien er daarnaast op toe dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses.

In Fryslân verwachten we een tijdelijke groei van huishoudens die overgaat in krimp. Ook is er een toenemende vraag naar huisvesting van seizoenswerkers en tijdelijk personeel. Tijdelijke huisvesting kan een oplossing zijn. We gaan in samenspraak met partners de mogelijkheden van flexibele (circulaire) bouw benutten (tijdelijke bouw in de krimpgebieden en tijdelijke bouw voor seizoenswerkers en arbeidsmigranten).

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • Wij maken een openbaar digitaal toegankelijk dashboard voor de bevolkings- en huishoudensprognose in Fryslân.
 • Wij herijken met gemeenten in regioverband (indien nodig) de regionale woningbouwafspraken op basis van de nieuwe bevolking-huishoudensprognose Fryslân.
 • Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op de 16 Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden.
 • Als nadere uitwerking van de Omgevingsvisie zullen wij ons provinciale woonbeleid nader definiëren in een Omgevingsprogramma Wonen
 • Op basis van het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar flexibele circulaire huisvesting bepalen we onze rol en inzet op dit terrein.

Sociaal beleid

Wat willen we bereiken?

De provincie zet er op in om de sterke sociale structuren, de sociale gelijkheid en de leefbaarheid verder te stimuleren, als bijdrage aan de brede welvaart die Fryslân kenmerkt.  De rol van de provincie in het sociale domein is met de decentralisatie naar gemeenten (WMO, Jeugdzorg) aanmerkelijk veranderd. De provincie speelt een faciliterende rol. We brengen partijen bij elkaar en faciliteren overleg, zoals bijvoorbeeld in het Friese zorglandschap. Daarnaast zorgen wij er voor dat binnen verschillende beleidsopgaven aandacht is voor zorg- en welzijnsaspecten. We stimuleren dat door middel van een ‘denktank’, bestaande uit provinciemedewerkers die zich met verschillende beleidsopgaven bezighouden en stakeholders afkomstig uit het onderwijsveld, de welzijns- en de zorgsector.

Daarbij spelen we ook in op maatschappelijke urgenties en de actualiteit, zoals de gevolgen van de Coronacrisis. We willen een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het tegengaan van discriminatie en het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben.

Samen met inwoners en ondernemers willen we daarnaast de mogelijkheden verkennen of elementen uit de zogenaamde ‘Blue zones’ passen bij Fryslân. Daarbij willen we onderzoeken of het creëren van deze elementen en omstandigheden kunnen helpen bij gesignaleerde knelpunten als ongezonde leefstijl, onvrede over sociale relaties, een toename aan chronische aandoeningen en een toename in het aantal huisartsenbezoeken.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie, of het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben via het Fonds ‘Lok op ien’.
 • We maken de uitvoering van het project Sûnens en Mienskip mogelijk dat zich richt op maatschappelijke thema’s als gezondheid, participatie, inclusie en het tegengaan van discriminatie.
 • Via het aanjaagplan ‘Bloeizone Fryslân’ willen we zoveel mogelijk bloeizones in Fryslân (laten) ontstaan en deze steeds breder laten floreren.
 • In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023). We subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie van inwoners in de Stellingwerven.

Sportbeleid

Wat willen we bereiken?

Ons sportbeleid omvat Friese sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport. Onze inzet is dat elk kind dat in Fryslân de basisschool verlaat, kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. De breedtesport stimuleren we door middel van het kennis- en expertisecentrum Sport Fryslân en het subsidiëren van (grootschalige) sportevenementen. Een verbreding in deze zal plaatvinden door in te zetten op het binnenhalen van internationale sportevenementen. Daarnaast leveren we vanuit de investeringsagenda Drachten-Heerenveen een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport staan met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Deze inspanningen krijgen een duurzaam karakter doordat de in te zetten middelen omgezet worden naar een structurele subsidie. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we naar de paragraaf Grote Projecten.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeven van het welzijn van de Friese bevolking.
 • We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse.
 • Om de sportdeelname in Fryslân te verhogen subsidiëren wij grootschalige sportevenementen.
 • We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
 • We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten.
 • We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen.

Wat mag het kosten?

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
Leefbaarheidsbeleid
1 We delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
2 Wij faciliteren het Netwerk ondersteuning Mienskipsinitiatieven.
3 We stimuleren initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns (inclusief ontmoetingsplekken). Ook de doelen landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid worden vanuit het IMF bediend.
4 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER-aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
5 In 2021 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor het onderdeel particuliere woningvoorraad. De sporen voor subsidie aan retail en huisartsenpraktijken lopen in 2021 door.
6 We faciliteren gemeenten om de DorpsOntwikkelMaatschapijen (DOMs) verder te ontwikkelen. Op basis van deze kennis stimuleren we gemeenten in de hele provincie om via het DOM-principe (clusters van) dorpen hun eigen toekomstbestendigheid op te laten pakken.
7 In het kader van de regionale samenwerking maken wij per regio afspraken met onze partners over hoe wij de komende jaren de samenwerking vorm geven en welke opgaven wij gezamenlijk ontwikkelen, uitwerken en realiseren. In de regio’s Noordoost en Zuidoost Fryslân participeren wij in de regiodeals.

Toelichting:

1. September 2018 hebben PS de Beleidsbrief Leefberens vastgesteld met een looptijd t/m 2022. Daar zijn destijds geen nieuwe middelen voor gevraagd, maar zijn de bestaande middelen van de Nota Plattelandsbeleid ingezet. De verwachting was destijds dat de middelen t/m 2021 nodig zouden moeten zijn. Op dit moment is duidelijk dat ook in het laatste jaar van de beleidsbrief Leefberens middelen nodig zijn voor diverse zaken op het gebied van leefbaarheid. Daarom wordt met een bijgevoegde begrotingswijziging voorgesteld het resterende budget voor de helft door te schuiven naar 2022.
3. Op dit moment resteert er nog bijna € 10 miljoen voor de tenders van het IMF in de komende jaren. Er is een herziene planning gemaakt van de inzet van deze middelen over de jaren en de tenders. Met de bijgevoegde begrotingswijzing wordt de begroting aangepast aan deze nieuwe planning.
5. Voor het Transitiefonds onderdeel particuliere woningvoorraad is in 2020 een methode ontwikkeld in dezelfde lijn als de DOM’s. Samen met drie dorpen waar complexe woonproblemen spelen, zijn we de methode in de praktijk aan het brengen: Blija, Engwierum en Gerkesklooster-Stroobos. Door corona heeft het opstellen van de methode en de afstemming met de dorpen het afgelopen jaar enigszins vertraging opgelopen. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt voorgesteld om het bestedingsritme aan te passen.
6. De uitrol van de DOM’s loopt gestaag door. In Zuidoost is vanuit de Regiodeal het eerste DOM-dorp van start gegaan (Aldeboarn) en worden op korte termijn nog vijf dorpen geworven. Ook Waadhoeke is momenteel met de werving van dorpen bezig. DOM ANNO is in uitvoering. Daarnaast lopen de eerste inventariserende gesprekken met de eilanden en de gemeenten Súdwest en de Fryske Marren. Ook voor de DOM’s geldt dat we door corona bij hebben moeten sturen in de communicatie richting de gemeenten/dorpen en daardoor enigszins vertraging op hebben gelopen in de realisatie.
7. De projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost 1 (ANNO1) lopen ten einde. Recent is zijn de projecten Ontwikkeling Buitenpost en Kansen in Kernen fase 1 (voorbereidingskosten) afgerekend. Beide projecten zijn goedkoper gerealiseerd. Met de bijgevoegde begrotingswijziging vallen deze middelen vrij naar het begrotingssaldo.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Leefbaarheidsbeleid
Delen van kennis Masterclasses woningvoorraad 3
Ondersteunen initiatieven vanuit de mienskip Aantal tenders IMF 3
DOM’s Aantal nieuwe DOM’s 20

Toelichting:

DOM’s: Het opzetten van de DOM’s gaat in sommige gemeenten wat langzamer. We merken dat het een erg arbeidsintensief proces is, zeker in coronatijd. Gemeenten zitten op het moment ook erg krap in de capaciteit.

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
Wonen
1 Wij maken een openbaar digitaal toegankelijk dashboard voor de bevolkings- en huishoudensprognose in Fryslân.
2 Wij herijken met gemeenten in regioverband (indien nodig) de regionale woningbouwafspraken op basis van de nieuwe bevolking-huishoudensprognose Fryslân.
3 Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op de 16 Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden.
4 Als nadere uitwerking van de Omgevingsvisie zullen wij ons provinciale woonbeleid nader definiëren in een Omgevingsprogramma Wonen
5 Op basis van het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar flexibele circulaire huisvesting bepalen we onze rol en inzet op dit terrein.

Toelichting:

4. Het uitvoeringsprogramma Wonen is op 16 februari 2021 door GS vastgesteld en is ter instemming aan PS voorgelegd. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is een een tijdelijke regeling herbestemming/transformatie/sloop, in combinatie met Flexwonen. Zowel de rijksbijdrage voor Flexwonen als een deel van het budget demografische ontwikkelingen maakt onderdeel uit van de dekking van deze regeling. Omdat de regeling naar alle waarschijnlijkheid pas in 2022 tot subsidiebetalingen zal leiden, is het nodig een deel van het in 2021 en 2023 begrote bedrag te verschuiven naar 2022. Via de begrotingswijzigingen ‘Bestedingsritme Flexibele inzet woningbouw’ en ‘Bestedingsritme Demografische ontwikkelingen’ worden deze wijzingen in de begroting verwerkt. Daarnaast stelt het Rijk een regeling voor het het Volkshuisvestingsfonds open. Als provincie willen wij, via het opzetten van een provinciale regeling/fonds: 1. projecten in het kader van de Rijksregeling Volkshuisvestingsfonds cofinanciëren óf 2. projecten subsidiëren die niet in aanmerking komen voor steun uit het Volkshuisvestingsfonds, bijvoorbeeld omdat ze niet in prioritair gebied zijn gelegen of qua omvang of beschikbare financiële middelen, maar die wél gericht zijn op herstructurering of transformatie van de bestaande woningvoorraad. Een begrotingswijziging is bijgevoegd om in de benodigde provinciale cofinanciering te voorzien.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Wonen
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.
Woningbouwafspraken Informatievoorziening bevolking- en huishoudensprognoses. Actueel overzicht in digitaal dashboard.
Actualisering regionale woningbouwafspraken Indien nodig herijkte woningbouwafspraken

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
Sociaal beleid
1 We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie, of het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben via het Fonds ‘Lok op ien’.
2 We maken de uitvoering van het project Sûnens en Mienskip mogelijk dat zich richt op maatschappelijke thema's als gezondheid, participatie, inclusie en het tegengaan van discriminatie.
3 Via het aanjaagplan ‘Bloeizone Fryslân’ willen we zoveel mogelijk bloeizones in Fryslân (laten) ontstaan en deze steeds breder laten floreren.
4 In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023). We subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie van inwoners in de Stellingwerven.

Toelichting:

1. Het nieuwe voor de lastneming subsidies leidt er toe dat het volledige bedrag waarvoor de provincie een project subsidieert in het jaar van aanvang van het project als last moeten worden genomen. Met de bijgevoegde begrotingswijzing wordt de begroting op deze ontwikkeling aangepast.
4. Voor het project Aandachtsgebieden Stellingwerven is een opdracht verleend voor de monitoring van het project voor de periode 2020 t/m 2023. Via de bijgevoegde begrotingswijziging wordt het beschikbare budget in het juiste lastnemingsritme gezet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Sociaal beleid
Sociale leefbaarheid Aantal gehonoreerde projecten Fonds Lok op ien Minimaal 4
Aantal trainingen sport, zorg en welzijnsprofessionals 5
Blue zone – Bloeizone Fryslân % gemeenten met lokaal initiatief voor een Bloeizone 60%
Aandachtsgebieden Stellingwerven Aantal projecten daling werkloosheid, stijging inkomens- en participatiegraad 10

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
Sportbeleid
1 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeven van het welzijn van de Friese bevolking.
2 We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse.
3 Om de sportdeelname in Fryslân te verhogen subsidiëren wij grootschalige sportevenementen.
4 We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
5 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten.
6 We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen.

Toelichting:

5. De aanvraag van de gemeente Smallingerland voor de subsidie voor De Welle is in behandeling. De subsidie zal naar verwachting in het 2e kwartaal 2021 worden verleend. De realisatie van de nieuwbouw van De Welle staat nu gepland op april 2024. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt binnen de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen het laatste deel van de provinciale financiering (€1 mln) gereserveerd voor Zwembad De Welle. Daarnaast wordt de budgetperiode voor Zwembad De Welle verlengd t/m 2024. Tot slot moet i.v.m. de stelselwijziging lastneming subsidies het totale budget beschikbaar zijn in het eerste jaar van de projectperiode, voor De Welle dus in 2021. Daarom wordt voorgesteld de in 2022 t/m 2024 begrote middelen te verschuiven naar 2021. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Doordat geld dat in latere jaren was geraamd, naar voren wordt gehaald, wordt rood gerapporteerd op het onderdeel ‘geld’.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Sportbeleid
Fryske Sport yn dyn Klasse Aantal clinics 200
Sportevenementen en sport clinics op het gebied van de Fryske sporten Aantal evenementen (met een bovengemeentelijk karakter) en/ of aantal sportclinics met een looptijd van maximaal 6 maanden Minimaal 10
Grootschalige sport- en beweegevenementen (bovenlokaal) Aantal evenementen Minimaal 10

Toelichting:

Ferhaal fan Fryslân

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten - Leefbaarheidsbeleid

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 We delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
2 Wij faciliteren het Netwerk ondersteuning Mienskipsinitiatieven.
3 We stimuleren initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns (inclusief ontmoetingsplekken). Ook de doelen landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid worden vanuit het IMF bediend.
4 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER-aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
5 In 2021 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor het onderdeel particuliere woningvoorraad. De sporen voor subsidie aan retail en huisartsenpraktijken lopen in 2021 door.
6 We faciliteren gemeenten om de DorpsOntwikkelMaatschapijen (DOMs) verder te ontwikkelen. Op basis van deze kennis stimuleren we gemeenten in de hele provincie om via het DOM-principe (clusters van) dorpen hun eigen toekomstbestendigheid op te laten pakken.
7 In het kader van de regionale samenwerking maken wij per regio afspraken met onze partners over hoe wij de komende jaren de samenwerking vorm geven en welke opgaven wij gezamenlijk ontwikkelen, uitwerken en realiseren. In de regio’s Noordoost en Zuidoost Fryslân participeren wij in de regiodeals.

Toelichting:

1. Door de coronacrisis konden veel geplande activiteiten helaas geen doorgang vinden. Cruciaal bij de bijeenkomsten die gepland zouden worden is de interactie met de Mienskip en de groepsgrootte. Dit was niet mogelijk als we de bijeenkomsten digitaal zouden organiseren. De verwachting is dat dat het komend najaar wel weer het geval zal zijn. Het is echter niet mogelijk om alle voor 2021 geplande activiteiten nog in het laatste kwartaal te plannen. Vandaar dat met bijgevoegde begrotingswijzigingen wordt voorgesteld budget door te schuiven naar 2022.

2. In 2021 is gestart met de 2e fase van de opzet van dit netwerk. In deze fase wordt de organisatie, financiering en daadwerkelijke uitrol van de ondersteuningsstructuur uitgewerkt. Hierin zal de afbouw van de subsidierelatie met Doarpswurk ook worden meegenomen. Er zijn interviews en werksessies georganiseerd om de huidige en de gewenste situatie in beeld te krijgen. De wens voor een breed inzicht en draagvlak voor een nieuw netwerk heeft iets meer tijd genomen dan bij de start werd ingeschat. In het vierde kwartaal van 2021 zal een eindadvies aan het GFOK (Groot Fries Overleg Krimp) en begin 2022 aan het FBOK (Fries Bestuurlijk Overleg krimp) voorgelegd worden. Bij instemming zal het Netwerk ondersteuning Mienskipsinitiatieven naar verwachting in 2023 kunnen gaan functioneren.

3. In 2021 worden zoals gebruikelijk weer drie tenders van het Iepen Mienskipsfûns opengesteld. De eerste en tweede tender 2021 zijn inmiddels beschikt en de derde tender zal eind 2021/begin 2022 beschikt worden. Op basis van deze beschikkingen en de verwachtingen hiervoor voor de derde tender, stellen we voor met bijgevoegde begrotingswijziging een deel van het budget door te schuiven naar 2022, omdat de afgegeven beschikkingen dan tot betaling zullen komen.

6. In 2021 zijn we van start gegaan met de uitwerking van de DOM-methodiek, het vormgeven van de verschillende communicatietools en met de werving van nieuwe DOM-dorpen. Om deze nieuwe DOM’s te kunnen faciliteren moeten de beschikbare procesgelden aan de gemeenten beschikt worden. Momenteel wordt er in samenwerking met de afdeling subsidiezaken gewerkt aan het opstellen van een subsidieregeling om de beschikbare procesgelden aan de DOM’s te kunnen beschikken. De planning was om de regeling in september open te stellen. Het opstellen van de subsidieregeling heeft iets meer tijd genomen dan bij de start werd ingeschat, waar de uitbetaling van subsidies ook later plaatsvindt. Om deze reden stellen we met bijgevoegde begrotingswijziging om het kasritme van het budget procesgelden DOM te wijzigen waarbij geld wordt doorgeschoven van 2021 naar 2022.

7. Er zijn enkele begrotingswijzigingen bijgevoegd betreffende Agenda Netwerk Noordoost (ANNO).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Leefbaarheidsbeleid
Delen van kennis Masterclasses woningvoorraad 3
Ondersteunen initiatieven vanuit de mienskip Aantal tenders IMF 3
DOM’s Aantal nieuwe DOM’s 20

Toelichting:

Als gevolg van Corona zijn in 2020 geplande masterclasses woningvoorraad doorgeschoven naar 2021. Masterclasses in fysieke vorm bleken ook in 2021 nog niet mogelijk, waarna over is gegaan tot het voorbereiden van digitale bijeenkomsten/webinars. Zo mogelijk zullen deze digitale masterclasses wonen in diverse regio’s worden aangeboden. Omdat in het najaar 2021 vele bijeenkomsten in digitale vorm alsnog worden aangeboden, én wonen een zeer actueel onderwerp is, wordt gekeken waar voorgenomen webinars/bijeenkomsten gecombineerd kunnen worden, om zo de masterclass van voldoende meerwaarde te laten zijn.

De doelwaarde van 20 nieuwe DOM’s is bedoeld voor de periode tot 2023 en niet voor 2021.

Gewenste resultaten - Wonen

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Wij maken een openbaar digitaal toegankelijk dashboard voor de bevolkings- en huishoudensprognose in Fryslân.
2 Wij herijken met gemeenten in regioverband (indien nodig) de regionale woningbouwafspraken op basis van de nieuwe bevolking-huishoudensprognose Fryslân.
3 Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op de 16 Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden.
4 Als nadere uitwerking van de Omgevingsvisie zullen wij ons provinciale woonbeleid nader definiëren in een Omgevingsprogramma Wonen
5 Op basis van het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar flexibele circulaire huisvesting bepalen we onze rol en inzet op dit terrein.

Toelichting:

3. In het resultaat is genoemd dat de provincie toezicht houdt op 16 Friese gemeenten. Dit moeten 14 Friese gemeenten zijn. De vier Friese Waddengemeenten hebben, in overleg met de gemeente Leeuwarden, de taakstelling overgedragen aan de gemeente Leeuwarden.

4. Voor de periode 2021-2023 is de Uitvoeringsagenda Wonen opgesteld. Deze Uitvoeringsagenda kan worden gezien als een nadere uitwerking van de principes en kaders van de Omgevingsvisie op het gebied van Wonen. Daarbij is deze Uitvoeringsagenda een voorloper op het programma Leefbaar, Vitaal en Bereikbaar uit de Omgevingsvisie; dit programma wordt nader uitgewerkt.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Wonen
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.
Woningbouwafspraken Informatievoorziening bevolking- en huishoudensprognoses. Actueel overzicht in digitaal dashboard.
Actualisering regionale woningbouwafspraken Indien nodig herijkte woningbouwafspraken

Toelichting:

Woningbouwafspraken – Dashboard: naast het eigen dashboard wordt samen met partijen uit het Wenjen Oerlis, waaronder gemeenten en corporaties, een monitor van de Friese woningmarkt ontwikkeld. Deze zal bestaan uit de informatie die wordt gegenereerd uit meerdere bronnen. De eerste resultaten worden eind dit jaar verwacht. De komende jaren zal deze monitor verder worden ontwikkeld.

Gewenste resultaten - Sociaal beleid

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie, of het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben via het Fonds ‘Lok op ien’.
2 We maken de uitvoering van het project Sûnens en Mienskip (inmiddels Fryslân gaat voor de 10) mogelijk dat zich richt op maatschappelijke thema's als gezondheid, participatie, inclusie en het tegengaan van discriminatie.
3 Via het aanjaagplan ‘Bloeizone Fryslân’ willen we zoveel mogelijk bloeizones in Fryslân (laten) ontstaan en deze steeds breder laten floreren.
4 In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023). We subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie van inwoners in de Stellingwerven.

Toelichting:

1. De uitvoering van het fonds ‘Lok op ien’ loopt mooi op schema. Naast dit fonds is er nog een budget van het voormalige Kansenfonds waarmee projecten worden gefinancierd. Met name door corona hebben diverse voorgenomen projecten en activiteiten in 2021 vertraging opgelopen. Deze vinden niet allemaal meer in 2021 plaats, ook door de afstemming met agenda’s van andere Friese organisaties. De behoefte aan projecten en activiteiten die bijdragen aan bijvoorbeeld het versterken van de mienskip, het bestrijden eenzaamheid of het stimuleren van een gezonde leefstijl en leefomgeving is echter niet afgenomen en vaak zelfs door corona groter geworden. Dus kunnen we deze kosten in 2022 verwachten. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt voorgesteld om middelen door te schuiven naar 2022.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Sociaal beleid
Sociale leefbaarheid Aantal gehonoreerde projecten Fonds Lok op ien Minimaal 4
Aantal trainingen sport, zorg en welzijnsprofessionals 5
Blue zone – Bloeizone Fryslân % gemeenten met lokaal initiatief voor een Bloeizone 60%
Aandachtsgebieden Stellingwerven Aantal projecten daling werkloosheid, stijging inkomens- en participatiegraad 10

Gewenste resultaten - Sportbeleid

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeven van het welzijn van de Friese bevolking.
2 We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse.
3 Om de sportdeelname in Fryslân te verhogen subsidiëren wij grootschalige sportevenementen.
4 We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
5 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten.
6 We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen.

Toelichting:

1. Door de coronacrisis hebben veel sportactiviteiten op het gebied van de breedtesport helaas geen doorgang kunnen vinden. De verwachting is dat dat het komende seizoen in versterkte mate wel weer het geval zal zijn. Daarnaast hebben PS bij de behandeling van de beleidsbrief “Altyd priis”, die per 2022 ingaat, GS verzocht de balans breedtesport/topsport goed in de gaten te blijven houden. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt daarom voorgesteld om het bestedingsritme van het budget breedtesport aan te passen zodat in het kader van het nieuwe sportbeleid een extra impuls aan de breedtesport gegeven kan worden.

3. Via de herstelpakketten No en Moarn is in 2021 extra ingezet op stimulering van sport en beweging.

4. Vanwege corona is de oeuvreprijs voor Sport in 2020 niet uitgereikt. We streven ernaar om deze prijs in 2021 weer uit te kunnen reiken (rond Oud en Nieuw).

6. Op maandag 30 augustus 2021 is de eerste etappe van de Beneluxtour verreden tussen Surhuisterveen en Dokkum. Deze internationale wielerronde wordt op het hetzelfde niveau verreden als de drie grote rondes; Tour de France, Vuelta en Giro D’Italia. De Beneluxtour is daarmee uitermate geschikt om te laten zien dat Fryslân een prachtig podium kan zijn als decor voor zo’n grote ronde. Vanwege de corona-beperkingen is een groot aantal flankerende evenementen niet doorgegaan, maar wel is voorafgaand aan de wedstrijd een prachtige recreatieve toertocht georganiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Sportbeleid
Fryske Sport yn dyn Klasse Aantal clinics 200
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske sporten Aantal evenementen (met een bovengemeentelijk karakter) en/ of aantal sportclinics met een looptijd van maximaal 6 maanden Minimaal 10
Grootschalige sport- en beweegevenementen (bovenlokaal) Aantal evenementen Minimaal 10

Toelichting:

Ook in 2021 waren vanwege corona sportclinics in eerste instantie niet mogelijk. Via Fryske Sport yn dyn klasse zijn in de tweede helft van het jaar 50 clinics gepland (10 gastlessen via Fryske Sporttopper, en mogelijk 40 lokale sportclinics georganiseerd door de buurtsportcoaches).

Via de herstelpakketten No en Moarn is verder op andere wijze ingezet op stimuleren van sport en beweging.

Jaarstukken

Leefbaarheidsbeleid

Wat wilden we bereiken?

Op dit moment waarderen Friezen de leefbaarheid in hun omgeving als hoog. Onze ambitie is dit zo te houden. We willen dat initiatiefnemers in wijken en dorpen gesteund worden om nieuwe ontwikkelingen met vertrouwen in de eigen kracht tegemoet te treden en zich in te zetten voor toekomstbestendige wijken en dorpen. We willen initiatiefnemers de ruimte geven om zelf invulling te geven aan leefbaarheid. Daar waar nodig treden we op als kennismakelaar en facilitator of , als het algemeen belang daar om vraagt, als regisseur. Dat is wat we willen bereiken met ons beleid zoals vastgelegd in de beleidsbrief Leefberens met daarin de verschillende actielijnen. De maatregelen als gevolg van Corona raken ook de leefbaarheid. We bieden waar mogelijk ondersteuning aan inwoners en organisaties die een onmisbare bijdrage leveren aan het behoud van leefbaarheid.

De provincie Fryslân heeft te maken met demografische ontwikkelingen. Er komen meer ouderen, minder jongeren en daarnaast krimpt de bevolking. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de leefbaarheid. Wij zien een rol voor onszelf om de effecten van deze ontwikkeling op de leefbaarheid in goede banen te leiden. Binnen de K6 (provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland) werken we samen om oplossingen te vinden voor de ongewenste neveneffecten van de demografische transitie.

Naast de hoge waardering voor de ervaren leefbaarheid, ambiëren wij een toekomstbestendig en bereikbaar voorzieningenniveau en een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad aansluitend bij de behoefte. Wij zien dit als een gedeelde opgave van maatschappelijke instanties, verenigingen, inwoners en overheden die in samenhang en in samenwerking moet worden opgepakt. Iedere afzonderlijke partij kan slechts deels een bijdrage leveren aan het voorzieningenniveau. Daarom zet de provincie in op samenwerken in een netwerk met medeoverheden, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven. Regionaal worden er samen met gemeenten en Wetterskip uitvoerings-/gebiedsprogramma’s ontwikkeld en parallel werken we aan de verdere implementatie van de omgevingsvisie. In de regio’s Noordoost Fryslân en Zuidoost Fryslân participeren wij in de regiodeals. In Noordoost wordt met de Versnellingsagenda ingezet op het versterken van de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, het versterken van innovatie en de doorontwikkeling van de publiek-private regionale samenwerking (overheid, onderwijs, ondernemers en bewoners) als bijdrage aan een economisch vitale regio. Met het plan Holwerd aan Zee wordt ingezet op het behouden en versterken van de leefbaarheid (draagvlak voor voorzieningen) en werkgelegenheid (recreatie en toerisme) in Holwerd en Noordoost Fryslân door te investeren in de ruimtelijke kwaliteit en door een open vaarverbinding te leggen met het Werelderfgoed Waddenzee. De regiodeal Zuidoost zet in op een leefbaar platteland,  vitale kernen en een veerkrachtig landschap door middel van een plus op de groen blauwe dooradering en biodiversiteit. Tevens wordt ingezet op circulaire economie, recreatie & toerisme en projecten vanuit de Mienskip.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.1 Leefomjouwing

 Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Leefbaarheidsbeleid
1 We delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
2 Wij faciliteren het Netwerk ondersteuning Mienskipsinitiatieven.
3 We stimuleren initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns (inclusief ontmoetingsplekken). Ook de doelen landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid worden vanuit het IMF bediend.
4 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER-aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
5 In 2021 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor het onderdeel particuliere woningvoorraad. De sporen voor subsidie aan retail en huisartsenpraktijken lopen in 2021 door.
6 We faciliteren gemeenten om de DorpsOntwikkelMaatschapijen (DOMs) verder te ontwikkelen. Op basis van deze kennis stimuleren we gemeenten in de hele provincie om via het DOM-principe (clusters van) dorpen hun eigen toekomstbestendigheid op te laten pakken.
7 In het kader van de regionale samenwerking maken wij per regio afspraken met onze partners over hoe wij de komende jaren samenwerken en welke opgaven wij gezamenlijk ontwikkelen, uitwerken en realiseren. In de regio’s Noordoost en Zuidoost Fryslân participeren wij in de regiodeals. Voor de regio’s Noordwest en Wadden is er een aanvraag voor een regiodeal in voorbereiding. ANNO3 (noordoost) is operationeel en in de regio Zuidwest krijgt de nieuwe gebiedsagenda handen en voeten.

Toelichting:

1. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft negen monitors gepubliceerd, vijf panelonderzoeken gehouden en twee verdiepende onderzoeksprogramma’s met diverse projecten gerealiseerd zoals in de onderzoeksagenda vastgelegd. Er zijn voor de regio’s en de provincie Brede Welvaartsscans opgeleverd en de tweede publicatie ‘Leven In Fryslân’ is in het najaar opgeleverd waarin alle trends en ontwikkelingen rond leefbaarheid samenkomen en vier uitdagingen voor Fryslân zijn geformuleerd.

Daarnaast is de oratie voor de bijzondere leerstoel ‘Regionale vitaliteit en dynamiek’ in 2021 uitgesproken. Deze leerstoel formeel al in 2019 ingesteld; de oratie is door de coronamaatregelen later uitgesproken.

2. In 2021 is in opdracht van de provincie extern onderzoek verricht naar de ondersteuning van de mienskipsinitiatieven. De onderzoeksopdracht luidde als volgt: Ontwikkel, in afstemming met de verschillende stakeholders, scenario’s voor de financiële en organisatorische inrichting van de ondersteuning mienskipsinitiatieven en meer specifiek Doarpswurk. Uitkomst van dit onderzoek was dat de partijen unaniem kiezen voor het oprichten van een netwerkstructuur waarin de 1 loket gedachte een plek krijgt. Tot concrete scenario’s heeft het onderzoek evenwel niet geleid. Inmiddels is een denkrichting ontwikkeld, waarbij uitgegaan wordt van regionale spreiding, werken als 1 overheid en 1 loket. Deze wordt gedragen door het Fries Bestuurlijk Overleg Krimp (FBOK) en wordt het komende jaar verder geconcretiseerd. Planning is nog steeds om in 2023 uitvoering te geven aan de nieuwe ondersteuningsstructuur.

5. Het Transitiefonds fysieke leefomgeving voor het onderdeel particuliere woningvoorraad heeft in 2021 last gehad van de Coronamaatregelen. De activiteiten die gericht zijn op fysieke ontmoetingen waren moeilijk te organiseren. Hierdoor kon een deel van de informatieavonden in de pilotdorpen (Gerkesklooster-Stroobos, Engwierum, Blija) geen doorgang vinden.

6. In 2021 zijn we van start gegaan met de uitwerking van de DOM-methodiek, het vormgeven van de verschillende communicatietools en met de werving van nieuwe DOM-dorpen. In 2021 is gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling, waarbij gemeenten een bijdrage in de proceskosten voor de oprichting van de DOM’s kunnen aanvragen. De planning was om de regeling in september open te stellen. Het opstellen van de subsidieregeling heeft iets meer tijd genomen dan bij de start werd ingeschat. De regeling is opengesteld vanaf 1 januari 2022. Binnen de regeling is € 630.000.- opgenomen, hiermee kunnen 28 DOM’s worden gefaciliteerd. De gemeenten werken momenteel samen met de DOM’s aan de aanvragen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Leefbaarheidsbeleid
Delen van kennis Masterclasses woningvoorraad 3 0
Ondersteunen initiatieven vanuit de mienskip Aantal tenders IMF 3 3
DOM’s Aantal nieuwe DOM’s 20 15

Toelichting:

Delen van kennis
In 2021 zijn 3 masterclasses voorbereid waarin kennis gedeeld zou worden over demografische ontwikkelingen en de gevolgen voor o.m. wonen en mobiliteit. Omdat deze masterclasses in het 4e kwartaal 2021 helaas toch niet in fysieke vorm mogelijk bleken, worden ze doorgeschoven naar 2022. De masterclasses staan ‘in de steigers’: zodra het mogelijk is worden de fysieke masterclasses ingepland. Wel zijn in 2021 diverse digitale informerende bijeenkomsten over demografische ontwikkelingen en wonen georganiseerd, voor o.m. PS-leden, Friese raadsleden en maatschappelijke organisaties.

Ondersteunen initiatieven vanuit de mienskip
Het Iepen Mienskipfûns (IMF) had, zoals gebruikelijk, 3 tenderopenstellingen in 2021. Er zijn 201  projecten gehonoreerd. Daarmee zitten we over de afgelopen 2 jaar (deze IMF-periode loopt van 2020 tot en met 2023) op een totaal van 450 van de in het bestuursakkoord beoogde 750 aanvragen. Ondanks de periode van corona zien we geen terugval in het aantal aanvragen en is de verwachting dat we het aantal van 750 aanvragen ruimschoots gaan behalen.

DOM’s
Onze doelwaarde is om dit jaar 20 nieuwe DOM’s in heel Fryslân te realiseren. De uitrol van de DOM’s heeft in 2021 last gehad van de Coronamaatregelen. De activiteiten die gericht zijn op fysieke ontmoetingen waren moeilijk te organiseren. Zo ook de startgesprekken met initiatiefnemers om te komen tot een nieuwe DOM. Ondanks de beperkende maatregelen zijn er nu DOM’s opgestart in alle regio’s in Fryslân. In totaal zijn er nu 15. In Noordoost is er, naast de bestaande 16 DOM’s, een nieuwe DOM opgestart in Rinsumageest. In Noordwest zijn er afspraken gemaakt over de realisatie van 6 DOM’s in de Waadhoeke. In Zuidoost zijn er 6 DOM’s in de Regiodeal opgenomen. En met toevoeging van de pilot DOM in Woudsend en de DOM op Schiermonnikoog zijn er nu ook DOM’s opgestart in Zuidwest en op de Wadden.

Wonen

Wat wilden we bereiken?

De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân en wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen. Op grond van onze wettelijk regierol vastgelegd in ruimtelijke regelgeving maken wij daartoe met gemeenten in regioverband meerjarige afspraken over de verdeling van de woningbouwruimte en houden we toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen.

Wij ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwantitatieve en kwalitatieve opgave in de woningvoorraad. We zien er daarnaast op toe dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses.

In Fryslân verwachten we een tijdelijke groei van huishoudens die overgaat in krimp. Ook is er een toenemende vraag naar huisvesting van seizoenswerkers en tijdelijk personeel. Tijdelijke huisvesting kan een oplossing zijn. We gaan in samenspraak met partners de mogelijkheden van flexibele (circulaire) bouw benutten (tijdelijke bouw in de krimpgebieden en tijdelijke bouw voor seizoenswerkers en arbeidsmigranten).

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Wonen
1 Wij maken een openbaar digitaal toegankelijk dashboard voor de bevolkings- en huishoudensprognose in Fryslân.
2 Wij herijken met gemeenten in regioverband (indien nodig) de regionale woningbouwafspraken op basis van de nieuwe bevolking-huishoudensprognose Fryslân.
3 Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op de 16* Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden.
4 Als nadere uitwerking van de Omgevingsvisie zullen wij ons provinciale woonbeleid nader definiëren in een Omgevingsprogramma Wonen
5 Op basis van het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar flexibele circulaire huisvesting bepalen we onze rol en inzet op dit terrein.

Toelichting:

2. In 2020 zijn nieuwe prognoses vastgesteld. Het maken en herijken van woningprogrammeringsafspraken is een doorlopend proces. In 2022 maken we nieuwe prognoses. Als de nieuwe prognoses hier aanleiding toe geven, worden de programmeringsafspraken herijkt.

4. Op 28 april 2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met de Uitvoeringsagenda Wonen “Friese woningmarkt in beweging” 2021-2023. Deze Uitvoeringsagenda kan worden gezien als een nadere uitwerking van de principes en kaders van de Omgevingsvisie op het gebied van wonen. Daarbij is deze uitvoeringsagenda een voorloper op het programma Leefbaar en Vitaal dat in 2022/2023 wordt uitgewerkt.

5. De mogelijkheden voor flexibele huisvesting zijn vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Wonen. Met gemeenten die flexibele woonvormen willen inzetten, maken we maatwerkafspraken.

* In het resultaat is genoemd dat de provincie toezicht houdt op 16 Friese gemeenten. Dit moeten 14 Friese gemeenten zijn. De vier Friese Waddengemeenten hebben, in overleg met de gemeente Leeuwarden, de taakstelling overgedragen aan de gemeente Leeuwarden. Het toezichthouden is een doorlopend proces.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Wonen
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen. We blijven standaard binnen de termijnen. Aantal zienswijzen 29 op 267 ontwerpen (10,8%) Geen reactieve zienswijzen
Woningbouwafspraken Informatievoorziening bevolking- en huishoudensprognoses. Actueel overzicht in digitaal dashboard. gereed
Actualisering regionale woningbouwafspraken Indien nodig herijkte woningbouwafspraken Doorlopend proces

Toelichting:

Zienswijzen
Om zienswijzen te voorkomen worden plannen voorgelegd in het stadium van voorontwerp en daarop wordt advies gegeven. In 2021 is er op 223 plannen geadviseerd.

Sociaal beleid

Wat wilden we bereiken?

De provincie zet er op in om de sterke sociale structuren, de sociale gelijkheid en de leefbaarheid verder te stimuleren, als bijdrage aan de brede welvaart die Fryslân kenmerkt.  De rol van de provincie in het sociale domein is met de decentralisatie naar gemeenten (WMO, Jeugdzorg) aanmerkelijk veranderd. De provincie speelt een faciliterende rol. We brengen partijen bij elkaar en faciliteren overleg, zoals bijvoorbeeld in het Friese zorglandschap. Daarnaast zorgen wij er voor dat binnen verschillende beleidsopgaven aandacht is voor zorg- en welzijnsaspecten. We stimuleren dat door middel van een ‘denktank’, bestaande uit provinciemedewerkers die zich met verschillende beleidsopgaven bezighouden en stakeholders afkomstig uit het onderwijsveld, de welzijns- en de zorgsector.
Daarbij spelen we ook in op maatschappelijke urgenties en de actualiteit, zoals de gevolgen van de Coronacrisis. We willen een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het tegengaan van discriminatie en het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben.

Samen met inwoners en ondernemers willen we daarnaast de mogelijkheden verkennen of elementen uit de zogenaamde ‘Blue zones’ passen bij Fryslân. Daarbij willen we onderzoeken of het creëren van deze elementen en omstandigheden kunnen helpen bij gesignaleerde knelpunten als ongezonde leefstijl, onvrede over sociale relaties, een toename aan chronische aandoeningen en een toename in het aantal huisartsenbezoeken.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sociaal beleid
1 We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie, of het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben via het Fonds ‘Lok op ien’.
2 We maken de uitvoering van het project Sûnens en Mienskip (inmiddels Fryslân gaat voor de 10) mogelijk dat zich richt op maatschappelijke thema's als gezondheid, participatie, inclusie en het tegengaan van discriminatie.
3 Via het aanjaagplan ‘Bloeizone Fryslân’ willen we zoveel mogelijk bloeizones in Fryslân (laten) ontstaan en deze steeds breder laten floreren.
4 In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023). We subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie van inwoners in de Stellingwerven.

Toelichting:

2. Het project Fryslân gaat voor de 10 heeft in 2021 last gehad van de Coronamaatregelen. Hierdoor zijn de activiteiten die gericht zijn op fysieke ontmoetingen met een breed publiek, zoals de voorlichtingskaravaan en trainingen in het onderwijs en bij sportverenigingen, moeilijk te organiseren geweest. Op het onderdeel coalitievorming is juist meer bereikt dan gepland. In de plannen voor 2022 en 2023 wordt gestuurd op het inhalen van de achterstand, zodat op het einde van het project in 2023 de afgesproken resultaten zijn behaald.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Sociaal beleid
Sociale leefbaarheid Aantal gehonoreerde projecten Fonds Lok op ien Minimaal 4 9
Aantal trainingen sport, zorg en welzijnsprofessionals 5 2
Blue zone – Bloeizone Fryslân % gemeenten met lokaal initiatief voor een Bloeizone 60% 56%
Aandachtsgebieden Stellingwerven Aantal projecten daling werkloosheid, stijging inkomens- en participatiegraad 10 11

Toelichting:

Sociale leefbaarheid
Het trainingsaanbod vanuit ‘Fryslân gaat voor de 10’ is als prestatie-indicator opgenomen. In de lockdown eind 2021 konden 6 reeds geplande trainingen niet doorgaan. Deze worden ingehaald in 2022 en tevens wordt er een digitale training ontwikkeld om in geval van een nieuwe lockdown geen trainingen te hoeven afzeggen.

Blue zone/bloeizone
De doelstelling binnen dit project is dat er eind 2022 15 dorpen, wijken of buurten in Fryslân zijn met een bloeizone initiatief. Eind 2021 zijn er 14 bloeizone initiatieven, verdeeld over 10 gemeenten. In drie gemeenten zijn er twee of drie bloeizone initiatieven.

Sportbeleid

Wat wilden we bereiken?

Ons sportbeleid omvat Friese sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport. Onze inzet is dat elk kind dat in Fryslân de basisschool verlaat, kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. De breedtesport stimuleren we door middel van het kennis- en expertisecentrum Sport Fryslân en het subsidiëren van (grootschalige) sportevenementen. Een verbreding in deze zal plaatvinden door in te zetten op het binnenhalen van internationale sportevenementen. Daarnaast leveren we vanuit de investeringsagenda Drachten-Heerenveen een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport staan met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Deze inspanningen krijgen een duurzaam karakter doordat de in te zetten middelen omgezet worden naar een structurele subsidie. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we naar de paragraaf Grote Projecten.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sportbeleid
1 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeven van het welzijn van de Friese bevolking.
2 We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse.
3 Om de sportdeelname in Fryslân te verhogen subsidiëren wij grootschalige sportevenementen.
4 We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
5 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten.
6 We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen.

Toelichting:

3. Door de coronamaatregelen was het een groot deel van het jaar niet mogelijk om grootschalige sportevenementen te houden. Er zijn daardoor minder aanvragen voor subsidies gedaan.

4. De oeuvreprijs voor Sport is in 2021 uitgereikt aan turner Epke Zonderland.

6. Op maandag 30 augustus 2021 is de eerste etappe van de Beneluxtour verreden tussen Surhuisterveen en Dokkum. Deze internationale wielerronde wordt op het hetzelfde niveau verreden als de drie grote rondes; Tour de France, Vuelta en Giro D’Italia. De Beneluxtour is daarmee uitermate geschikt om te laten zien dat Fryslân een prachtig podium kan zijn als decor voor zo’n grote ronde. Vanwege de corona-beperkingen is een groot aantal flankerende evenementen niet doorgegaan, maar wel is voorafgaand aan de wedstrijd een prachtige recreatieve toertocht georganiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Sportbeleid
Fryske Sport yn dyn Klasse Aantal clinics 200 200
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske sporten Aantal evenementen (met een bovengemeentelijk karakter) en/ of aantal sportclinics met een looptijd van maximaal 6 maanden Minimaal 10 11
Grootschalige sport- en beweegevenementen (bovenlokaal) Aantal evenementen Minimaal 10 10

Toelichting:

Fryske Sport yn dyn Klasse
Door de coronamaatregelen hebben in de periode tot de zomervakantie geen activiteiten plaatsgevonden bij sportverenigingen en op basisscholen. De buurtsportcoaches hebben na de zomervakantie de kinderen kennis laten maken met de Fryske sporten in spelvormen in de gymles. Het lespakket Fryske Sporten is verwerkt in de standaardlesmethode Frysk welke aangeboden wordt in het klaslokaal zelf.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Mutatie structurele budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 3.139
 • 18.385
 • -735
 • 93
 • 20.882
 • 12
 • 294
 • 0
 • 93
 • 399
 • 20.483
 • 1.169
 • -5.018
 • 98
 • 16.731
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 3.801
 • 19.980
 • -2.038
 • 296
 • 22.038
 • 0
 • 1.848
 • 150
 • 296
 • 2.294
 • 19.744
 • 2.188
 • -9.529
 • -98
 • 12.305
 • Rekening 2021
 • 3.600
 • 17.608
 • -5.698
 • 92
 • 15.602
 • 0
 • 1.368
 • 150
 • 92
 • 1.610
 • 13.991
 • 5.848
 • -7.688
 • -73
 • 12.078
 • Saldo begroting en rekening
 • 201
 • 2.372
 • 3.659
 • 204
 • 6.436
 • 0
 • 480
 • 0
 • 204
 • 684
 • 5.753
 • -3.659
 • -1.841
 • -25
 • 228

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 228.000,- op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 201.000,- bestaan voor € 25.000,- uit budget voor de subsidieregeling Friese sporten en Grote sportevenementen dat via de mutatie structurele budgetten beschikbaar blijft voor besteding in 2022. De resterende € 176.000,- betreft vrijval woonbudgetten ad. € 95.000,-. Een deel van dit budget is geoormerkt voor WRO-zaken. Dat is een zogenaamd vraaggestuurd budget; er is vrijval omdat minder adviesaanvragen zijn gedaan en rechtszaken zijn gevoerd dan begroot. Daarnaast is een deel van dit budget geoormerkt voor de monitoring wonen. Dat is goedkoper uitgevallen, waardoor vrijval ontstaat. Tevens is er vrijval op het sportbudget ad. € 81.000,-, omdat er minder subsidieaanvragen zijn gedaan voor grootschalige sportevenementen. Deze evenementen konden vanwege de coronamaatregelen veelal niet worden georganiseerd.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 2.372.000,- samen met de hogere baten van € 480.000,- bestaan voor € 1.841.000,- uit budget voor de subsidieregelingen Iepen Mienskipsfûns, Friese Retailaanpak en Versnelling voorfase woningbouw, waarvoor ook in 2022 nog aanvragen ingediend en/of beschikkingen afgegeven kunnen worden. De resterende plafondbedragen schuiven daarom mee naar 2022. Daarnaast gaat het om de budgetten voor Zwembad De Welle, Holwerd aan Zee, Rondje Lauwersmeer en ANNO. Omdat het hier gaat om projecten waaraan een samenwerkingsovereenkomst met externe partijen ten grondslag ligt, wordt er vooral gefocust op het eindresultaat en totaalbudget binnen de afgesproken projectperiode en minder op de budgettaire verdeling in jaarschijven. In ons financieel beleid is geregeld dat via de mutatie tijdelijke budgetten deze budgetten beschikbaar blijven voor besteding in 2022.

De resterende € 51.000,- betreft vrijval demografische ontwikkelingen ad. € 25.000,-, omdat veel activiteiten online plaatsvonden in plaats van fysiek, waardoor de kosten lager uitvallen. Er is vrijval op het budget proceskosten regionale samenwerking ad. € 12.000,-, vanwege minder externe fysieke bijeenkomsten door Corona, vrijval huisartsenregeling ad. € 8.000,- en vrijval sportbudget ad. € 8.000,-. In beide gevallen betreft het middelen die bij de afrekening van subsidie terugbetaald zijn aan de provincie.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Centrum topsport en onderwijs Heerenveen
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Fries sportgala & sportprijzen
 • Friese sporten
 • Friese sporten Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
 • Friese sporten Watersportvereniging Sneek Sneek-week
 • Friesland College CIOS
 • Grootschalige sportevenementen
 • Monitoring wonen en woningbouwontwikkeling
 • Steunfunctie instelling St Sport Friesland
 • Stjoergroep St Doarpswurk
 • Topsport Noord
 • WRO zaken inclusief windenergie
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Bluezone
 • Breed corona budget
 • Breed corona budget 2e pakket
 • Centrum topsport en onderwijs Heerenveen
 • Demografische veranderingen in Fryslan KRIMP
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Friese Meren Project projecten
 • Friese retailaanpak
 • Herbestemmingsregeling
 • Holwerd aan Zee
 • Huisartsenregeling
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019
 • Iepen Mienskipsfuns Eenzaamheidsinitiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan Kleine maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan Middel maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan Prijzengeld
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan proceskosten
 • Kansen in Kernen
 • Kansenfonds
 • Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland KKNN
 • Leerstoel bevolkingsdaling en leefbaarheid
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Nota Plattelandsbeleid
 • Procesgelden DOM's
 • Proceskosten IMF-regionale samenwerking
 • Regiodeal
 • Sociaal Beleid
 • Sociale leefbaarheid
 • Sport algemeen
 • Stimuleren flexwonen
 • Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • Versnelling voorfase woningbouw
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Zwembad De Welle
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk fase 3
 • Deelproject Bildtdijken
 • European sport for all games
 • Kansen in Kernen
 • Leader/POP 3
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Revitalisering monumentale binnenstad
 • Transformatie bedrijventerrein IJlsterkade
 • Zwembad De Welle
 • Flexibele inzet woningbouw
 • Leader/POP 3
 • Pilot innovatiebudget Open Poen
 • Grootschalige sportevenementen
 • Stjoergroep St Doarpswurk
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Demografische veranderingen in Fryslan KRIMP
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Zwembad De Welle
 • Leader/POP 3
 • Flexibele inzet woningbouw
 • Leader/POP 3
 • Pilot innovatiebudget Open Poen
 • Realisatie 2020
 • 0
 • 1.552
 • 16
 • 81
 • 47
 • 5
 • 25
 • 54
 • 3
 • 620
 • 632
 • 27
 • 78
 • 3.139
 • 2.407
 • 16
 • 456
 • 0
 • 250
 • 151
 • 270
 • 462
 • 167
 • 621
 • 169
 • 303
 • 11
 • 50
 • 2.646
 • 1.034
 • 1.606
 • 41
 • 47
 • 3.036
 • 538
 • 0
 • 64
 • 434
 • 1.398
 • 50
 • 8
 • 962
 • 347
 • 400
 • 153
 • 30
 • 54
 • 18
 • 0
 • 188
 • 0
 • 18.385
 • -530
 • 102
 • 108
 • 0
 • -1.216
 • 568
 • 93
 • 90
 • 50
 • 0
 • -735
 • 0
 • 93
 • 0
 • 93
 • 20.882
 • 9
 • 3
 • 12
 • 144
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 294
 • 0
 • 0
 • 0
 • 93
 • 0
 • 93
 • 399
 • 20.483
 • Begroting 2021
 • 305
 • 1.588
 • 17
 • 164
 • 48
 • 5
 • 27
 • 172
 • 56
 • 634
 • 646
 • 27
 • 112
 • 3.801
 • 338
 • 50
 • 0
 • 485
 • 0
 • 281
 • 290
 • 0
 • 709
 • 0
 • 960
 • 338
 • -263
 • 0
 • 854
 • 770
 • 1.556
 • 41
 • 150
 • 0
 • -39
 • 70
 • 0
 • 408
 • 85
 • 70
 • 142
 • 1.647
 • 70
 • 200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 45
 • 250
 • 474
 • 10.000
 • 19.980
 • 2.642
 • -2
 • 93
 • 8
 • 1.216
 • 3.326
 • 47
 • 0
 • 0
 • -9.367
 • -2.038
 • 42
 • 0
 • 254
 • 296
 • 22.038
 • 0
 • 0
 • 0
 • 188
 • 0
 • 0
 • 160
 • 1.500
 • 1.848
 • 150
 • 150
 • 42
 • 0
 • 254
 • 296
 • 2.294
 • 19.744
 • Besteding 2021
 • 305
 • 1.587
 • 17
 • 139
 • 48
 • 0
 • 26
 • 97
 • 38
 • 634
 • 646
 • 27
 • 35
 • 3.600
 • 178
 • 50
 • 0
 • 484
 • 0
 • 256
 • 290
 • 0
 • 270
 • 0
 • 260
 • 330
 • -247
 • 0
 • 505
 • 843
 • 1.430
 • 43
 • 71
 • 0
 • -18
 • 70
 • 0
 • 410
 • 102
 • 71
 • 130
 • 1.646
 • 80
 • 200
 • -8
 • 0
 • 0
 • 45
 • 0
 • 117
 • 10.000
 • 17.608
 • 797
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.216
 • 290
 • 0
 • 0
 • 0
 • -8.000
 • -5.698
 • 0
 • 83
 • 9
 • 92
 • 15.602
 • 0
 • 0
 • 0
 • 188
 • 8
 • 13
 • 160
 • 1.000
 • 1.368
 • 150
 • 150
 • 0
 • 83
 • 9
 • 92
 • 1.610
 • 13.991
 • Saldo 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 25
 • 0
 • 5
 • 0
 • 75
 • 18
 • 0
 • 0
 • 0
 • 77
 • 201
 • 160
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 25
 • 0
 • 0
 • 439
 • 0
 • 700
 • 8
 • -16
 • 0
 • 348
 • -73
 • 126
 • -2
 • 79
 • 0
 • -21
 • 0
 • 0
 • -3
 • -17
 • -1
 • 12
 • 1
 • -10
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 357
 • 0
 • 2.372
 • 1.845
 • -2
 • 93
 • 8
 • 0
 • 3.036
 • 47
 • 0
 • 0
 • -1.367
 • 3.659
 • 42
 • -83
 • 245
 • 204
 • 6.436
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -8
 • -13
 • 0
 • 500
 • 480
 • 0
 • 0
 • 42
 • -83
 • 245
 • 204
 • 684
 • 5.753
Print deze pagina