Programma 4: Economie

4.5 Toerisme en recreatie

Begroting

Wat willen we bereiken?

In 2028 hebben Friese inwoners profijt van een slimme groei van het toerisme in onze provincie. Dat is de missie uit onze beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Dit betekent dat wij inzetten op een gebalanceerde groei van recreatie en toerisme met een goede spreiding over de hele provincie, een verlenging van het seizoen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals een versterking van de zakelijke markt en het inzetten op meer cultuurtoerisme. Recreatie en toerisme moeten zo, naast economische ontwikkeling bijdragen aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving, bijdragen aan het behoud van natuur- en cultuurerfgoed en leiden tot toekomstbestendige banen (people, planet, profit). Zo dragen recreatie en toerisme bij aan brede welvaart.

In 2020 was de vrijetijdssector één van de sectoren die hard werd geraakt door de Coronacrisis. Samen met de sector stelden we een Corona Actieplan Gastvrij Fryslân op. De maatregelen uit dit actieplan zijn gericht op de korte termijn (2020-2021) als herstelacties om bij te dragen aan slimme groei en toekomstbestendige banen.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

Slimme groei

 • We evalueren de werking van de korte termijnmaatregelen uit het Corona Actieplan Gastvrij Fryslân.
 • In de zakelijke markt zien wij groeipotentie. In 2021 is ons uitvoeringsplan in werking met daarin activiteiten als het vergroten van de bekendheid van Fryslân in de zakelijke markt.
 • Wij ondersteunen de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) in haar rol om het organiserend en innoverend vermogen en de professionalisering van de sector te stimuleren en evalueren de werking van de TAF.

Toekomstbestendige banen

 • De samenwerkingsagenda tussen onderwijs, ondernemers en overheid voor het programma een ‘leven lang leren’ binnen de toeristische sector wordt opgesteld en is in 2021 in uitvoering.
 • Met het Toerisme Collectief Fryslân (TCF) worden studenten van NHL/Stenden en ROC Friesland College ingezet om vraagstukken van ondernemers uit de toerismebranche te helpen oplossen. In 2021 is de implementatie van de TCF in het curriculum gereed.
 • We stimuleren een inclusieve arbeidsmarkt. We richten ons hierbij met name op senioren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opzet hiervoor is in 2021 gereed.

Destinatiemanagement

 • We verlenen een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme en de merken Friesland en De Wadden worden in deze marketing in de etalage gezet.

Vitale waterrecreatie

 • Fryslân is prominent zichtbaar als watersport en -recreatie provincie op vakbeurzen.
 • We continueren onze bijdrage aan het recreatieschap Marrekrite
 • We doen een nulmeting naar het recreatieve gebruik van het Fryske water.
 • We stellen een gebruiksvisie vast voor het (recreatieve) gebruik van het Fryske water.

Vitale logiesaccommodaties

 • Op basis van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de vitaliteit van Friese logiesaccommodaties voeren we in 2021 het Friese actieprogramma Logiesaccommodaties uit gericht op vernieuwing, nieuw ondernemerschap en verduurzaming.

Dagrecreatieve netwerken

 • We zetten ons in voor jaarrond toerisme en spreiding over de provincie door sterkere koppeling water en land en ontwikkelen hiervoor een uitvoeringsprogramma.

Toeristische data op orde 

 • De bewoners-, bezoekers-, en bedrijvenmonitor uit het actieplan Monitoring Gastvrij Fryslân is in uitvoering.
 • We delen de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes maken voor een vitaal, competitief en veerkrachtig bedrijf, (sub)sector of regio.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 We evalueren de werking van de korte termijnmaatregelen uit het Corona Actieplan Gastvrij Fryslân.
2 In de zakelijke markt zien wij groeipotentie. In 2021 is ons uitvoeringsplan in werking met daarin activiteiten als het vergroten van de bekendheid van Fryslân in de zakelijke markt.
3 Wij ondersteunen de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) in haar rol om het organiserend en innoverend vermogen en de professionalisering van de sector te stimuleren en evalueren de werking van de TAF.
4 De samenwerkingsagenda tussen onderwijs, ondernemers en overheid voor het programma een ‘leven lang leren’ binnen de toeristische sector wordt opgesteld en is in 2021 in uitvoering.
5 Met het Toerisme Collectief Fryslân (TCF) worden studenten van NHL/Stenden en ROC Friesland College ingezet om vraagstukken van ondernemers uit de toerismebranche te helpen oplossen. In 2021 is de implementatie van de TCF in het curriculum gereed.
6 We stimuleren een inclusieve arbeidsmarkt. We richten ons hierbij met name op senioren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opzet hiervoor is in 2021 gereed.
7 We verlenen een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme en de merken Friesland en De Wadden worden in deze marketing in de etalage gezet.
8 Fryslân is prominent zichtbaar als watersport en -recreatie provincie op vakbeurzen.
9 We continueren onze bijdrage aan het recreatieschap Marrekrite
10 We doen een nulmeting naar het recreatieve gebruik van het Fryske water.
11 We stellen een gebruiksvisie vast voor het (recreatieve) gebruik van het Fryske water.
12 Op basis van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de vitaliteit van Friese logiesaccommodaties voeren we in 2021 het Friese actieprogramma Logiesaccommodaties uit gericht op vernieuwing, nieuw ondernemerschap en verduurzaming.
13 We zetten ons in voor jaarrond toerisme en spreiding over de provincie door sterkere koppeling water en land en ontwikkelen hiervoor een uitvoeringsprogramma.
14 De bewoners-, bezoekers-, en bedrijvenmonitor uit het actieplan Monitoring Gastvrij Fryslân is in uitvoering.
15 We delen de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes maken voor een vitaal, competitief en veerkrachtig bedrijf, (sub)sector of regio.

Toelichting:

7. Er is een subsidie verleend aan Merk Fryslân voor 2021, met de intentie om ook de volgende jaren een subsidie te verlenen.
8. Vanwege corona zijn de vakbeurzen in 2021 afgelast. Een deel van de middelen is besteed aan standbouw, alternatieve besteding voor persreizen en online zichtbaarheid.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Slimme groei  Zakelijke congressen in Fryslân 2
Aantal uitgewerkte business cases Icoonprojecten 2
Toekomstbestendige banen  Living Labs vanuit Toerisme Collectief Fryslân 5
Destinatiemanagement  Landelijke themalijnen NBTC 2
Vitale waterrecreatie  Fryslân is prominent zichtbaar op watersportbeurzen 2

Toelichting:

Slimme groei: Er zijn nu nog geen zakelijke congressen mogelijk in Fryslân vanwege corona. Dit verandert mogelijk in het najaar.
Toekomstbestendige banen: Op dit moment zijn er drie Living Labs: in Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. Op deze locaties werken studenten van het mbo/ hbo samen met een ondernemer aan een vraagstuk van die ondernemer. Doel is dat er aan het eind van het jaar vijf Living Labs zijn gerealiseerd. Vanwege de coronamaatregelen is het echter nog onzeker of dit aantal uiteindelijk wordt gerealiseerd.
Vitale waterrecreatie: Zie toelichting bij resultaat 8.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 We evalueren de werking van de korte termijnmaatregelen uit het Corona Actieplan Gastvrij Fryslân.
2 In de zakelijke markt zien wij groeipotentie. In 2021 is ons uitvoeringsplan in werking met daarin activiteiten als het vergroten van de bekendheid van Fryslân in de zakelijke markt.
3 Wij ondersteunen de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) in haar rol om het organiserend en innoverend vermogen en de professionalisering van de sector te stimuleren en evalueren de werking van de TAF.
4 De samenwerkingsagenda tussen onderwijs, ondernemers en overheid voor het programma een ‘leven lang leren’ binnen de toeristische sector wordt opgesteld en is in 2021 in uitvoering.
5 Met het Toerisme Collectief Fryslân (TCF) worden studenten van NHL/Stenden en ROC Friesland College ingezet om vraagstukken van ondernemers uit de toerismebranche te helpen oplossen. In 2021 is de implementatie van de TCF in het curriculum gereed.
6 We stimuleren een inclusieve arbeidsmarkt. We richten ons hierbij met name op senioren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opzet hiervoor is in 2021 gereed.
7 We verlenen een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme en de merken Friesland en De Wadden worden in deze marketing in de etalage gezet.
8 Fryslân is prominent zichtbaar als watersport en -recreatie provincie op vakbeurzen.
9 We continueren onze bijdrage aan het recreatieschap Marrekrite
10 We doen een nulmeting naar het recreatieve gebruik van het Fryske water.
11 We stellen een gebruiksvisie vast voor het (recreatieve) gebruik van het Fryske water.
12 Op basis van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de vitaliteit van Friese logiesaccommodaties voeren we in 2021 het Friese actieprogramma Logiesaccommodaties uit gericht op vernieuwing, nieuw ondernemerschap en verduurzaming.
13 We zetten ons in voor jaarrond toerisme en spreiding over de provincie door sterkere koppeling water en land en ontwikkelen hiervoor een uitvoeringsprogramma.
14 De bewoners-, bezoekers-, en bedrijvenmonitor uit het actieplan Monitoring Gastvrij Fryslân is in uitvoering.
15 We delen de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes maken voor een vitaal, competitief en veerkrachtig bedrijf, (sub)sector of regio.

Toelichting:

8. De geplande beurzen BOOT Holland, BOOT Düsseldorf en de Fiets&Wandelbeurs zijn in 2021 niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen.

11. De uitwerking van de gebruikersvisie is mede vanwege de coronacrisis op de langere baan geschoven. Hierdoor lag de focus meer op de korte termijn activiteiten, ook watersport gerelateerd. In de tweede helft van 2021 wordt de opdracht voor het opstellen van de gebruiksvisie aanbesteed. De visie zelf zal eind 2022 of begin 2023 worden opgeleverd.

12. In de zomer van 2021 is het Actieplan Vitale Logiesaccommodaties Fryslân gereed gekomen. Het budget gekoppeld aan de opgave ‘Vitale Logiesaccommodaties’ is in het Uitvoeringsprogramma 2028 in gelijke delen verdeeld over de jaren 2020-2023. Door het gereedkomen van het Actieplan is het voor deze opgave benodigde kasritme nu concreter en beter uitgewerkt en stellen we voor om het budget van 2021 naar 2022 en 2023 te verschuiven met bijgevoegde begrotingswijziging.

14. Het opstarten en de uitvoering van de opgave Toeristische data op orde heeft meer tijd gevraagd dan in eerste instantie gedacht. Dit had te maken met het zoeken naar de juiste vorm van werken en naar de juiste uitvoerende partij. Uiteindelijk is begin 2021 besloten dat de uitvoering opgepakt wordt door de afdeling IFZ van de provincie Fryslân. Sindsdien is er een begin gemaakt met de uitwerking van de monitors. In de monitoring ligt voor 2021 de focus op de bezoekersmonitor. De uitvoering daarvan zit in de beginfase. Voor de uitvoering van de bedrijven- en bewonersmonitor zijn wel de eerste stappen gezet, maar de prioriteit ligt bij de bezoekers. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt daarom een wijziging van het bestedingsritme voorgesteld.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Slimme groei  Zakelijke congressen in Fryslân 2
Aantal uitgewerkte business cases Icoonprojecten 2
Toekomstbestendige banen  Living Labs vanuit Toerisme Collectief Fryslân 5
Destinatiemanagement  Landelijke themalijnen NBTC 2
Vitale waterrecreatie  Fryslân is prominent zichtbaar op watersportbeurzen 2

Toelichting:

Vitale waterrecreatie
De geplande beurzen BOOT Holland, BOOT Düsseldorf en de Fiets&Wandelbeurs zijn in 2021 niet doorgegaan vanwege corona.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

In 2028 hebben Friese inwoners profijt van een slimme groei van het toerisme in onze provincie. Dat is de missie uit onze beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Dit betekent dat wij inzetten op een gebalanceerde groei van recreatie en toerisme met een goede spreiding over de hele provincie, een verlenging van het seizoen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals een versterking van de zakelijke markt en het inzetten op meer cultuurtoerisme. Recreatie en toerisme moeten zo, naast economische ontwikkeling bijdragen aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving, bijdragen aan het behoud van natuur- en cultuurerfgoed en leiden tot toekomstbestendige banen (people, planet, profit). Zo dragen recreatie en toerisme bij aan brede welvaart.

In 2020 was de vrijetijdssector één van de sectoren die hard werd geraakt door de Coronacrisis. Samen met de sector stelden we een Corona Actieplan Gastvrij Fryslân op. De maatregelen uit dit actieplan zijn gericht op de korte termijn (2020-2021) als herstelacties om bij te dragen aan slimme groei en toekomstbestendige banen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.5 Toerisme en recreatie

Toelichting:

Evenals in 2020 was de vrijetijdssector in 2021 één van de sectoren die hard werd geraakt door de Coronacrisis. Het Corona Actieplan Gastvrij Fryslân, dat we in 2020 samen met de sector hebben opgesteld, hebben wij verlengd tot en met 2021 en in het kader van het No & en Moarn pakket II hebben we een aantal extra maatregelen aan dit actieplan toegevoegd. De maatregelen uit dit actieplan zijn gericht op de korte termijn (2020-2022) en bedoeld als herstelacties om bij te dragen aan slimme groei en toekomstbestendige banen.
Binnen het in 2020 vastgestelde beleidsprogramma Gastvrij Fryslân hebben enkele opgaven als gevolg van de Coronacrisis enige vertraging opgelopen. Onze aandacht ging vooral uit naar het ondersteunen/ faciliteren van de geraakte ondernemingen. Uit onze contacten met de sector leiden wij af dat de zeven benoemde opgaven nog actueel zijn en vragen om een integrale aanpak.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Opgave Slimme groei
1 We evalueren de werking van de korte termijnmaatregelen uit het Corona Actieplan Gastvrij Fryslân.
2 In de zakelijke markt zien wij groeipotentie. In 2021 is ons uitvoeringsplan in werking met daarin activiteiten als het vergroten van de bekendheid van Fryslân in de zakelijke markt.
3 Wij ondersteunen de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) in haar rol om het organiserend en innoverend vermogen en de professionalisering van de sector te stimuleren en evalueren de werking van de TAF.
Opgave Toekomstbestendige banen
4 De samenwerkingsagenda tussen onderwijs, ondernemers en overheid voor het programma een ‘leven lang leren’ binnen de toeristische sector wordt op-gesteld en is in 2021 in uitvoering.
5 Met het Toerisme Collectief Fryslân (TCF) worden studenten van NHL/Stenden en ROC Friesland College ingezet om vraagstukken van ondernemers uit de toerismebranche te helpen oplossen. In 2021 is de implementatie van de TCF in het curriculum gereed.
6 We stimuleren een inclusieve arbeidsmarkt. We richten ons hierbij met name op senioren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opzet hiervoor is in 2021 gereed.
Opgave Destinatiemanagement
7 We verlenen een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme en de merken Friesland en De Wadden worden in deze marketing in de etalage gezet.
Opgave Vitale waterrecreatie
8 Fryslân is prominent zichtbaar als watersport en -recreatie provincie op vakbeurzen.
9 We continueren onze bijdrage aan het recreatieschap Marrekrite
10 We doen een nulmeting naar het recreatieve gebruik van het Fryske water.
11 We stellen een gebruiksvisie vast voor het (recreatieve) gebruik van het Fryske water.
Opgave Vitale logiesaccomodaties
12 Op basis van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de vitaliteit van Friese logiesaccommodaties voeren we in 2021 het Friese actieprogramma Logiesaccommodaties uit gericht op vernieuwing, nieuw ondernemerschap en verduurzaming.
Opgave Dagrecreatieve netweken
13 We zetten ons in voor jaarrond toerisme en spreiding over de provincie door sterkere koppeling water en land en ontwikkelen hiervoor een uitvoeringsprogramma.
Opgave Toeristische data op orde
14 De bewoners-, bezoekers-, en bedrijvenmonitor uit het actieplan Monitoring Gastvrij Fryslân is in uitvoering.
15 We delen de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes maken voor een vitaal, competitief en veerkrachtig bedrijf, (sub)sector of regio.

Toelichting:

8. Door de Coronacrisis zijn de meeste watersportbeurzen, waaronder BOOT Düsseldorf, niet doorgegaan. Vandaar dat dit resultaat, gezien de formulering, niet kon worden gehaald. Via Merk Fryslân is wel een uitgebreide campagne gevoerd om de zichtbaarheid van Fryslân als waterrecreatieve bestemming onder de aandacht te brengen.

10 De nulmeting wordt over het jaar 2021 uitgevoerd. De onderzoeken naar het recreatieve gebruik van het water in 2021 worden in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd en de resultaten zijn bekend in het tweede kwartaal van 2022.

11. De gebruiksvisie is een belangrijk onderwerp voor onze waterrijke provincie. Het afgelopen jaar zijn we gestart met de voorverkenningsfase. Eind 2021 is in dit kader een opdracht verleend voor de identificatie van het vraagstuk, de opgaven en dilemma’s in relatie tot het brede afwegingskader rondom water in de provincie Fryslân. In de beleidsnota was beoogd de gebruiksvisie reeds in 2021 gereed te hebben. Bestuurlijke besluitvorming en vervolgens de aanbesteding vinden nu plaats in de eerste helft van 2022. Naar verwachting wordt de gebruikersvisie nu eind 2022 opgeleverd.

14 en 15. Bewoners, bezoekers- en bedrijvenmonitoringsrapportage
Deze twee resultaten houden direct verband met de opgave 7, Data op Orde. Deze opgave kent een moeizame start en dat had vooral te maken met het zoeken naar de juiste vorm van werken en naar de juiste uitvoerende partij. In 2021 heeft de wijze van organiseren om die reden primaire aandacht gekregen. Eind 2021 is een kwartiermaker en is een ‘Schipper’ (voorzitter van de overlegtafel met de sector) aangesteld. In het eerste kwartaal van 2022 moet dit leiden tot concrete afspraken tussen betrokken partijen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Slimme groei  Zakelijke congressen in Fryslân 2 3
Aantal uitgewerkte business cases Icoonprojecten 2 2
Toekomstbestendige banen  Living Labs vanuit Toerisme Collectief Fryslân 5 3
Destinatiemanagement  Landelijke themalijnen NBTC 2 2
Vitale waterrecreatie  Fryslân is prominent zichtbaar op watersportbeurzen 2 0

Toelichting:

Slimme groei
Meer informatie over de zakelijke congressen in Fryslân is te vinden op: https://www.conventionsinfriesland.nl/nl

Toekomstbestendige banen
Het doel was om fysieke Living Labs te realiseren. Door de Coronamaatregelen (o.a. thuiswerken en schoolsluiting) moest worden gezocht naar alternatieven. Er is veel digitaal uitgevoerd en daardoor zijn er wel digitale hubs ontstaan. De realisatie van de fysieke labs/hubs wordt in 2022 verder opgepakt.

Vitale waterrecreatie
Zie toelichting onder resultaat 8.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 2.399
 • 3.591
 • 2.741
 • 8.731
 • 268
 • 100
 • 96
 • 464
 • 8.267
 • -2.499
 • 806
 • 6.574
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 2.476
 • 5.611
 • 6.945
 • 15.032
 • 353
 • 0
 • 2.088
 • 2.441
 • 12.591
 • -3.960
 • -375
 • 8.255
 • Rekening 2021
 • 2.391
 • 5.213
 • 3.512
 • 11.115
 • 378
 • 36
 • 242
 • 655
 • 10.460
 • -2.373
 • -25
 • 8.061
 • Saldo begroting en rekening
 • 85
 • 398
 • 3.433
 • 3.917
 • -24
 • -36
 • 1.846
 • 1.786
 • 2.131
 • -1.587
 • -350
 • 194

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 194.000,- op dit beleidsveld. Dit is al volgt te verklaren:


Hierna volgt een nadere verklaring per post.

Structurele budgetten
Op de structurele budgetten is er een lagere last (vrijval) van in totaal € 85.000,-. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de uit vrijval bij ‘Slimme groei korte termijn’ (€101.000), omdat het project Business Boost na de experimentele fase is stopgezet. Daarnaast is er juist € 24.000,- meer uitgegeven aan doorgeschoven BTW voor de Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.
Daarnaast zijn er op de structurele budgetten hogere baten van €24.000 dan verwacht. Dit komt doordat de provincie de doorgeschoven BTW voor de Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite heeft gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 398.000,- op de tijdelijke budgetten bestaan voor € 350.000,- uit budget voor de subsidieregeling Verblijf en groepsexcursie dat via de mutatie tijdelijke budgetten beschikbaar blijft voor besteding in 2022.
Dan resteert een vrijval van €48.000 (€398.000 minus €350.000). Deze is als volgt te verklaren:
– Vrijval op de budgetten Gastvrij Fryslân van per saldo €84.000. Deze vrijval bestaat grotendeels uit de volgende onderdelen:

 • € 107.000,- vrijval bij Dagrecreatieve netwerken, omdat de subsidiebeschikking van de Liberation route pas in 2022 kon plaatsvinden in plaats van, zoals gepland, in 2021.
 • € 52.000,- vrijval bij Data op orde, vanwege de vertraging in de uitvoering van het project. Zie ook de toelichting onder de resultaten 14 en 15. Tevens is vrijval in middelen bij de afdeling IFZ omdat er vertraging is in de uitvoering van het project. Zie daarvoor programma 6 Bedrijfsvoering.
 • € 43.000,- vrijval bij Toekomstbestendige banen, omdat er vooral is ingezet op de voorbereiding van de RIF-aanvraag die begin 2022 wordt gedaan. De provinciale cofinanciering zal ten laste worden gebracht van de jaren 2022 en 2023.
 • € 109.000,- overbesteding bij Vitale waterrecreatie, omdat de provincie een bijdrage heeft geleverd aan de lang gekoesterde wens van de regio om het Rondje Sneekermeer te realiseren.

– Overbesteding op de afronding van het Fries Meren Project € 36.000,- (meer uitgegeven dan begroot). Tegenover deze overbesteding staat een inkomst van € 36.000 (in de tabel te vinden als bate tijdelijke budgetten).

Reserve/mutatie reserves
Voor het beleefcentrum is circa € 2 mln. minder besteed dan begroot, zo ook bij de inkomsten. Onderdelen van het beleefcentrum zoals rondje Kornwerderzand, voetpad en voetgangersbrug worden herijkt in verband met de aanpak van sluis. Daarnaast kent het sluiscomplex (onderdeel rijksproject versterking Afsluitdijk) vertraging wat invloed heeft op de onderdelen beleefcentrum. In de begroting stond het oorspronkelijke kasritme. In de paragraaf grote projecten wordt het project DNA verder toegelicht.
Verder heeft bij de investeringsagenda Drachten-Heerenveen een uitruil plaatsgevonden met de RSP concrete infraprojecten

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • NHL Stenden - Toerisme collectief Fryslan
 • Slimme groei
 • St Merk Fryslan
 • Toeristische data op orde
 • Voorlichting watersport
 • Breed corona budget
 • Breed corona budget 2e pakket
 • Dagrecreatieve netwerken
 • Fietsplatform
 • Friese Meren Project afronding diverse FMP
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • Merk Fryslan - Destinationmarketing
 • SEFF Stifting Elektrysk en Fossylfrij Farren Fryslan
 • Slimme groei
 • Toekomstbestendige banen
 • Toeristische data op orde
 • Vitale logiesaccommodaties
 • Vitale waterrecreatie
 • Wandelnet
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en cultuurtoerisme
 • Interreg projecten
 • Investeringskader Waddengebied projecten
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Inzet NUON Stagnerende projecten vuilwater
 • Inzet NUON Toerisme Natuurlijk Fryslan STINAF
 • Inzet NUON Versterking samenwerking toeristische sector
 • Vitale logiesaccommodaties
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • Friese Meren Project afronding diverse FMP
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Realisatie 2020
 • 811
 • 300
 • 591
 • 676
 • 21
 • 0
 • 2.399
 • 1.180
 • 0
 • 171
 • 0
 • 12
 • 579
 • 29
 • 1.250
 • 0
 • 0
 • 77
 • 0
 • 98
 • 195
 • 0
 • 3.591
 • 221
 • 50
 • 640
 • 13
 • 822
 • 995
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.741
 • 8.731
 • 268
 • 268
 • 100
 • 100
 • 76
 • 13
 • 7
 • 96
 • 464
 • 8.267
 • Begroting 2021
 • 718
 • 0
 • 1.034
 • 691
 • 21
 • 11
 • 2.476
 • 0
 • 625
 • 500
 • 18
 • 544
 • 0
 • 0
 • 1.250
 • 20
 • 260
 • 100
 • 90
 • 1.752
 • 407
 • 45
 • 5.611
 • 2.237
 • 50
 • -3
 • 44
 • 753
 • 5.112
 • 32
 • 0
 • 6
 • -1.287
 • 6.945
 • 15.032
 • 353
 • 353
 • 0
 • 0
 • 2.068
 • 19
 • 0
 • 2.088
 • 2.441
 • 12.591
 • Besteding 2021
 • 742
 • 0
 • 934
 • 691
 • 21
 • 2
 • 2.391
 • 0
 • 275
 • 353
 • 18
 • 580
 • 0
 • 0
 • 1.279
 • 60
 • 260
 • 57
 • 38
 • 1.733
 • 516
 • 44
 • 5.213
 • 53
 • 50
 • -33
 • 5
 • 753
 • 3.965
 • 0
 • 0
 • 6
 • -1.287
 • 3.512
 • 11.115
 • 378
 • 378
 • 36
 • 36
 • 222
 • 19
 • 0
 • 242
 • 655
 • 10.460
 • Saldo 2021
 • -24
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 9
 • 85
 • 0
 • 350
 • 147
 • 0
 • -36
 • 0
 • 0
 • -29
 • -40
 • 0
 • 43
 • 52
 • 20
 • -109
 • 1
 • 398
 • 2.184
 • 0
 • 30
 • 39
 • 0
 • 1.147
 • 32
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.433
 • 3.917
 • -24
 • -24
 • -36
 • -36
 • 1.846
 • 0
 • 0
 • 1.846
 • 1.786
 • 2.131
Print deze pagina