Programma 3: Omgeving

3.6 Transitie Omgevingswet/-visie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Volgens de huidige planning treedt de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking.  In het beleid voor de Friese leefomgeving willen we aansluiten bij de doelen van deze wet: een samenhangende benadering van de leefomgeving gericht op het bereiken van doelen en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, meer ruimte voor maatwerk en initiatieven, en snellere en betere besluitvorming.

De provinciale Omgevingsvisie ‘De romte diele’ vormt daarvoor de basis. In de visie staat een ambitie voor de lange termijn. In de Omgevingsvisie hanteren we inhoudelijke-  en samenwerkingsprincipes om richting te geven aan ruimtelijke keuzes. Die principes komen deels in de plaats van vaste kaders ( regels) en maken meer maatwerk mogelijk. Uitgangspunt is: sturen op doelen en zo min mogelijk op regels.
De uitvoering van de Omgevingsvisie gebeurt via programma‘s en plannen naar thema of gebied. Waar nodig zal de juridische doorwerking vorm krijgen door het opnemen van regels in de Omgevingsverordening.

De Omgevingswet vraagt om  samenwerking tussen de overheden in Fryslân ( de burger ervaart één overheid) en  participatie van  de samenleving.  Om als één overheid te kunnen functioneren naar de burger toe is het van belang de interne werkprocessen van die overheden goed op elkaar af te stemmen  (o.a. via het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)). We gaan onze werkwijzen onder de nieuwe Omgevingswet samen met andere partners vormgeven en samen met andere overheden en partners in de keten aan een goede implementatie van de Omgevingswet werken.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • De Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
 • De provinciale organisatie kan werken met de instrumenten uit de Omgevingswet en de uitvoering van de Omgevingsvisie is in de organisatie geborgd.
 • Er is, in samenwerking met onze partners, een plan van aanpak voor het werken met inhoudelijke en samenwerkingsprincipes uit de Omgevingsvisie.
 • De provinciale organisatie kan vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit Omgevingsloket en is in staat om de beslistermijn van 8 weken te hanteren tenzij wettelijk anders bepaald.
 • De provincie kan digitale vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket via het DSO ontvangen.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
2 De provinciale organisatie kan werken met de instrumenten uit de Omgevingswet en de uitvoering van de Omgevingsvisie is in de organisatie geborgd.
3 Er is een plan van aanpak voor het werken met inhoudelijke en samenwerkingsprincipes uit de Omgevingsvisie.
4 De provinciale organisatie kan vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit het Omgevingsloket en is in staat om de beslistermijn van 8 weken te hanteren tenzij wettelijk anders bepaald.
5 De provincie kan digitale vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket via het DSO ontvangen.

Toelichting:

4. Bij de uitvoering is beperkte tijd beschikbaar om de implementatie in de provinciale organisatie daadwerkelijk te realiseren. Ook in de samenwerkingsketen zien we diverse uitdagingen die moeten worden opgepakt om te kunnen garanderen dat vergunningaanvragen binnen de (standaard)termijn van acht weken worden afgehandeld.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Omgevingsverordening De Omgevingsverordening is vastgesteld bij inwerkingtreding van de Omgevingswet Voor 1 januari 2022
Uitvoering Omgevingsvisie Het werken met principes is uitgewerkt. Eerste voorbeelden evalueren Q4 2021
Verplichte programma’s zijn vastgesteld Q4 2021
Omgevingsvergunning Voldoen aan uitgangspunt Omgevingswet (vereenvoudiging procedures: reguliere procedure is hoofdprocedure) De provincie behandelt vergunning aanvragen binnen 8 weken tenzij wettelijk een andere termijn is vastgelegd

Toelichting:

Uitvoering Omgevingsvisie – Verplichte programma’s zijn vastgesteld
Er zijn drie verplichte programma’s:
– Regionaal Water Programma
– Beheerplan Natura 2000
– Actieplan geluid
Het Beheerplan Natura 2000 is vastgesteld en zal in de komende jaren worden geactualiseerd. Het Regionaal Water Programma (RWP) en het Actieplan Geluid worden naar verwachting in 2022 vastgesteld.

Omgevingsvergunning
Samen met de ketenpartners werken we uit hoe we in gezamenlijkheid een vergunning binnen de gestelde termijn kunnen afhandelen. De bereidheid bij alle partijen is groot. Er is echter veel afstemming en tijd nodig om tot een goed gezamenlijk vergunningsproces te komen.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
2 De provinciale organisatie kan werken met de instrumenten uit de Omgevingswet en de uitvoering van de Omgevingsvisie is in de organisatie geborgd.
3 Er is een plan van aanpak voor het werken met inhoudelijke en samenwerkingsprincipes uit de Omgevingsvisie.
4 De provinciale organisatie kan vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit het Omgevingsloket en is in staat om de beslistermijn van 8 weken te hanteren tenzij wettelijk anders bepaald.
5 De provincie kan digitale vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket via het DSO ontvangen.

Toelichting:

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Hierdoor kunnen de resultaten 1, 2, 4 en 5 niet in 2021 worden behaald.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Omgevingsverordening De Omgevingsverordening is vastgesteld bij inwerkingtreding van de Omgevingswet Voor 1 januari 2022
Uitvoering Omgevingsvisie Het werken met principes is uitgewerkt. Eerste voorbeelden evalueren Q4 2021
Verplichte programma’s zijn vastgesteld Q4 2021
Omgevingsvergunning Voldoen aan uitgangspunt Omgevingswet (vereenvoudiging procedures: reguliere procedure is hoofdprocedure) De provincie behandelt vergunning aanvragen binnen 8 weken tenzij wettelijk een andere termijn is vastgelegd

Toelichting:

Omgevingsverordening en Omgevingsvergunning
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Hierdoor kan de Omgevingsverordening niet voor 1 januari 2022 worden vastgesteld en kunnen we in 2021 niet voldoen aan de behandeltermijn van acht weken voor een Omgevingsvergunning.
De doelwaarden zullen wel voor 1 juli 2022 worden bereikt.

Uitvoering Omgevingsvisie – Verplichte programma’s zijn vastgesteld
Er zijn drie verplichte programma’s:
– Regionaal Water Programma
– Beheerplan Natura 2000 (reeds vastgesteld, overgangsrecht van toepassing)
– Actieplan geluid (reeds vastgesteld, overgangsrecht van toepassing)

Het Regionaal Water Programma (RWP) wordt niet in 2021 vastgesteld maar, naar verwachting, in 2022.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Volgens de huidige planning treedt de nieuwe Omgevingswet uiterlijk op 1 januari 2023 in werking.  In het beleid voor de Friese leefomgeving willen we aansluiten bij de doelen van deze wet: een samenhangende benadering van de leefomgeving gericht op het bereiken van doelen en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, meer ruimte voor maatwerk en initiatieven, en snellere en betere besluitvorming.

De provinciale Omgevingsvisie ‘De romte diele’ vormt daarvoor de basis. In de visie staat een ambitie voor de lange termijn. In de Omgevingsvisie hanteren we inhoudelijke-  en samenwerkingsprincipes om richting te geven aan ruimtelijke keuzes. Die principes komen deels in de plaats van vaste kaders (regels) en maken meer maatwerk mogelijk. Uitgangspunt is: sturen op doelen en zo min mogelijk op regels.
De uitvoering van de Omgevingsvisie gebeurt via programma‘s en plannen naar thema of gebied. Waar nodig zal de juridische doorwerking vorm krijgen door het opnemen van regels in de Omgevingsverordening.

De Omgevingswet vraagt om samenwerking tussen de overheden in Fryslân (de burger ervaart één overheid) en participatie van de samenleving. Om als één overheid te kunnen functioneren naar de burger toe is het van belang de interne werkprocessen van die overheden goed op elkaar af te stemmen  (o.a. via het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)). We hebben inmiddels afspraken gemaakt over een gezamenlijke werkwijze en gaan deze, zodra het DSO voldoende stabiel is, inregelen en testen. Het is zaak om de dienstverlening bij de inwerkingtreding van de Wet op het beoogde niveau te brengen. Tevens wordt er gewerkt aan de verdere uitbouw van het DSO.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
3.6 Transitie omgevingswet/visie

Toelichting:

De Minister heeft op 21 mei 2021 besloten om de inwerkingsdatum van de Omgevingswet een half jaar te verplaatsen naar 1 juli 2022. Op 1 februari 2022 heeft de Minister bekend gemaakt niet vast te houden aan de datum van 1 juli 2022. De invoeringsdatum wordt vooralsnog 1 januari 2023 om zo een verantwoorde invoering van de wet mogelijk te maken met een stabiel Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierdoor hebben we als provincie Fryslân de transitie naar de Omgevingswet/ -visie niet kunnen afronden. Tot de inwerkingtredingsdatum zijn we bezig met het inregelen van de diverse instrumenten die de wet kent.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
2 De provinciale organisatie kan werken met de instrumenten uit de Omgevingswet en de uitvoering van de Omgevingsvisie is in de organisatie geborgd.
3 Er is een plan van aanpak voor het werken met inhoudelijke en samenwerkingsprincipes uit de Omgevingsvisie.
4 De provinciale organisatie kan vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit het Omgevingsloket en is in staat om de beslistermijn van 8 weken te hanteren tenzij wettelijk anders bepaald.
5 De provincie kan digitale vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket via het DSO ontvangen.

Toelichting:

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar vooralsnog 1 januari 2023. Hierdoor hoefden we nog niet te voldoen aan de resultaten 1, 2, 4 & 5. Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet waren deze doelwaarden achteraf gezien niet van toepassing in 2021. Voor de mate waarin aan de huidige wettelijke beslistermijnen wordt voldaan wordt verwezen naar beleidsveld 3.4.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Omgevingsverordening De Omgevingsverordening is vastgesteld bij inwerkingtreding van de Omgevingswet Voor 1 januari 2022 n.v.t.
Uitvoering Omgevingsvisie Samen met partners is werken met principes uitgewerkt. Eerste voorbeelden evalueren Q4 2021 n.v.t.
Verplichte programma’s zijn vastgesteld Q4 2021 2 van de 3 programma’s zijn vastgesteld. 1 ligt ter inzage.
Omgevingsvergunning Voldoen aan uitgangspunt Omgevingswet (vereenvoudiging procedures: reguliere procedure is hoofdprocedure) De provincie behandelt vergunning aanvragen binnen 8 weken tenzij wettelijk een andere termijn is vastgelegd n.v.t.

Toelichting:

Omgevingsverordening
De invoering van de Omgevingswet was oorspronkelijk uitgesteld naar 1 juli 2022. Vanwege dat uitstel is door PS besloten om het vaststellen van de Omgevingsverordening na 1 januari 2022 te realiseren.

Uitvoering Omgevingsvisie – Verplichte programma’s zijn vastgesteld
Er zijn drie verplichte programma’s:
– Regionaal Water Programma
– Beheerplan Natura 2000 (reeds vastgesteld, overgangsrecht van toepassing)
– Actieplan geluid (reeds vastgesteld, overgangsrecht van toepassing)

Het Concept-Regionaal Water Programma (RWP) is op 15 december 2021 door PS behandeld en heeft tot 17 februari 2022 ter inzage gelegen. Naar verwachting wordt het op 5 juli 2022 door GS vastgesteld.

Omgevingsvergunning

Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet was de doelwaarde niet van toepassing in 2021.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 73
 • 73
 • 0
 • 73
 • -150
 • -77
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rekening 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Saldo begroting en rekening
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

Het budget voor de implementatie van de Omgevingswet is vanwege de aard van het budget opgenomen in programma 6 Bedrijfsvoering.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Realisatie 2020
 • 73
 • 73
 • 73
 • 0
 • 73
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Besteding 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Saldo 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Print deze pagina