Programma 2: Infrastructuur

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

We streven naar een “voldoende onderhoudsniveau” (ook wel een ‘7’ genoemd). In het huidige bestuursakkoord is onder resultaat 38 verklaard dat dit niveau ook op het Van Harinxmakanaal van toepassing wordt, zodat ons gehele areaal zoveel mogelijk op het zelfde kwaliteitsniveau komt qua staat van onderhoud. De aanpak van het Van Harinxmakanaal pakken we meer programmatisch aan. Om synergievoordeel te bereiken en hinder te beperken leggen we verbindingen tussen geplande onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van de opwaardering van het kanaal (bijv. bochtverruiming Franeker, resultaat 37). In 2020 zijn de kaders voor het onderhoud geëvalueerd en geactualiseerd en vastgesteld door PS. Daarbij is de ruimte geboden om te komen tot een meer gedifferentieerd onderhoud. Dit houdt in dat de technische staat van belangrijke verbindingen op een hoger niveau kan liggen dan de staat van meer ondergeschikte verbindingen. Dit principe wordt eerst toegepast bij het onderhoud aan oevers en zo mogelijk later doorgevoerd naar andere onderdelen van ons areaal. Hiermee wordt beter invulling gegeven aan risico-gestuurd onderhoud.

Met Rijkswaterstaat zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van vaargeul de Boontjes tot en met 2022. De Provincie draagt financieel bij aan het op diepte houden. Daartoe heeft PS juni 2020 besloten bij de behandeling van de kadernota. In 2023  wordt er geëvalueerd met het Rijk.

In mei 2020 is het nieuwe grondbeleid vastgesteld. Binnen het nieuwe beleid hebben wij een aanzet gegeven tot het doen van strategische aankopen en de start van de Fryske Grûnbank. Wij zullen PS actief informeren over de voortgang van de aankopen en hun doel. Tevens zullen wij samen met onze partners werken aan een gemeenschappelijke grondbank. Daarnaast zal onder leiding van de opgave Natuur een strategische nota worden uitgewerkt waarin het instrument onteigening ten behoeve van de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland, nader wordt geduid.

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau
 • We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2021’
 • We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale (tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale gecombineerd met een steunpunt voor Provinciale waterstaat.
 • Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân.
 • We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
 • We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten
 • We gaan door met een verdere professionalisering van ons assetmanagementsysteem
 • We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen.

NB:

 1. bovengenoemde kpi’s betreffen alleen de technische staat van het areaal gebaseerd op de oude onderhoud beleidskaders. Gedifferentieerd onderhoud is hierin nog niet meegenomen.
 2. De staat van onderhoud draagt maar voor een deel bij aan de beleidsdoelen veiligheid, bereikbaarheid en beleving. Daarnaast zegt het niets over hoe het onderhoud is uitgevoerd en of door de wijze van uitvoering andere beleidsdoelstelling meegenomen zijn zoals ecologie en circulariteit. Daarom gaan wij onderzoeken hoe vanuit beleidsdoelen gerapporteerd kan worden en geven daarbij aan waaraan onderhoud heeft bijgedragen of gaat bijdragen.

Wat mag het kosten?

Onderstaand voorstel uit de kadernota is verwerkt in bovenstaande tabel.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau
2 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2021’
3 We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale (tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale gecombineerd met een steunpunt voor Provinciale waterstaat.
4 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân.
5 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
6 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten
7 We gaan door met een verdere professionalisering van ons assetmanagementsysteem
8 We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen.

Toelichting:

3. Het draagvlak in de nabij omgeving voor het op afstand bedienen van bruggen staat in sommige situaties onder druk. Participatie door gemeenten blijft achter bij de verwachtingen ten tijde van de besluitvorming PS eind 2015. Het betreft de gemeente Noardeast-Fryslân (5 bruggen) en gemeente Leeuwarden (1 brug in Warten). Op dit moment is zeker dat er 36 bruggen vanuit het Swettehûs bediend gaan worden. Er is fysieke ruimte om dat aantal uit te kunnen breiden. De mogelijkheden hiertoe worden verkend. Op doelbereik vindt overleg plaats met betreffende beheerders over knelpunten in het netwerk (tolgeld- en pauzevrij bedienen).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau:
Wegen (nulmeting 2018: 90%) 92%
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 91%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 75%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 90%
Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen In 5 jaar oplossen van de resterende 1.100 geïdentificeerde dossiers 220 opgeloste dossiers

Toelichting:

Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen
Door de corona-maatregelen kunnen wij beperkt persoonlijk contact leggen wat de afhandeling van de dossiers vertraagt. Wij verwachten dit jaar de helft van de dossiers, 110, te kunnen afhandelen. Door een verhoogde inzet de komende jaren verwachten wij de opgelopen achterstanden in 2020 en 2021 in te kunnen lopen, indien halverwege dit jaar de coronamaatregelen worden ingetrokken.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau
2 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2021’
3 We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale (tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale gecombineerd met een steunpunt voor Provinciale waterstaat.
4 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân.
5 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
6 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten
7 We gaan door met een verdere professionalisering van ons assetmanagementsysteem
8 We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen.

Toelichting:

1. Bij een paar bruggen staat het draagvlak in de nabij omgeving voor afstandsbediening onder druk. Er wordt gezocht naar oplossingen. Participatie door gemeenten blijft achter bij de verwachtingen ten tijde van de besluitvorming door Provinciale Staten eind 2015. Zeker is dat 35 bruggen vanuit het Swettehûs bediend gaan worden, voor 4 bruggen is dat zeer waarschijnlijk. Er is fysieke ruimte om dat aantal uit te kunnen breiden. De mogelijkheden hiertoe worden verkend. Vanuit Gastfrij Fryslân wordt met beheerders gezocht naar oplossingen voor bruggen in het hoofd recreatieve netwerk waar nog sprake is van tolgeld en / of pauzes.
8. Het project kenmerkt zich deels door het leggen van persoonlijk contact om het oneigenlijk gebruik met de gebruiker te kunnen bespreken. Door de coronamaatregelen heeft dit niet kunnen plaatsvinden waardoor de dienst minder dossiers heeft kunnen behandelen. In de komende jaren verwachten wij dit weer in te kunnen lopen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau:
Wegen (nulmeting 2018: 90%) 92%
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 91%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 75%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 90%
Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen In 5 jaar oplossen van de resterende 1.100 geïdentificeerde dossiers 220 opgeloste dossiers

Toelichting:

Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen
Het project oneigenlijk gebruik kenmerkt zich o.a. door persoonlijk contact met burgers over het oneigenlijk gebruik te zoeken. De afgelopen periode zijn alleen die dossiers opgepakt die ook schriftelijk en telefonisch afgehandeld kunnen worden. Voor dit jaar betekent dit dat ca. 110 dossiers i.p.v. 220 dossiers afgehandeld kunnen worden. Wij verwachten dit de komende jaren te kunnen inlopen indien de corona maatregelen worden afgebouwd.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

We streven naar een “voldoende onderhoudsniveau” (ook wel een ‘7’ genoemd). In het huidige bestuursakkoord is onder resultaat 38 verklaard dat dit niveau ook op het Van Harinxmakanaal van toepassing wordt, zodat ons gehele areaal zoveel mogelijk op het zelfde kwaliteitsniveau komt qua staat van onderhoud. De aanpak van het Van Harinxmakanaal pakken we meer programmatisch aan. Om synergievoordeel te bereiken en hinder te beperken leggen we verbindingen tussen geplande onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van de opwaardering van het kanaal (bijv. bochtverruiming Franeker, resultaat 37). In 2020 zijn de kaders voor het onderhoud geëvalueerd en geactualiseerd en vastgesteld door PS. Daarbij is de ruimte geboden om te komen tot een meer gedifferentieerd onderhoud. Dit houdt in dat de technische staat van belangrijke verbindingen op een hoger niveau kan liggen dan de staat van meer ondergeschikte verbindingen. Dit principe wordt eerst toegepast bij het onderhoud aan oevers en zo mogelijk later doorgevoerd naar andere onderdelen van ons areaal. Hiermee wordt beter invulling gegeven aan risico-gestuurd onderhoud.

Met Rijkswaterstaat zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van vaargeul de Boontjes tot en met 2022. De Provincie draagt financieel bij aan het op diepte houden. Daartoe heeft PS juni 2020 besloten bij de behandeling van de kadernota. In 2023  wordt er geëvalueerd met het Rijk.

In mei 2020 is het nieuwe grondbeleid vastgesteld. Binnen het nieuwe beleid hebben wij een aanzet gegeven tot het doen van strategische aankopen en de start van de Fryske Grûnbank. Wij zullen PS actief informeren over de voortgang van de aankopen en hun doel. Tevens zullen wij samen met onze partners werken aan een gemeenschappelijke grondbank. Daarnaast zal onder leiding van de opgave Natuur een strategische nota worden uitgewerkt waarin het instrument onteigening ten behoeve van de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland, nader wordt geduid.

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Toelichting:

In verband met de coronamaatregelen is er een achterstand voor wat betreft het afhandelen van de geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen.

Voor 2021 zijn de kosten binnen budget gebleven, ondanks de kostenstijging van bouwmaterialen. Dit blijft wel een risico voor de (nabije) toekomst.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau
2 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2021’
3 We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale (tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale gecombineerd met een steunpunt voor Provinciale waterstaat.
4 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân.
5 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
6 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten
7 We gaan door met een verdere professionalisering van ons assetmanagementsysteem
8 We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen.

Toelichting:

4. Door wetswijzigingen inzake verplicht toe te kennen verloning bedienend inhuur personeel is er een overschrijding ontstaan ten opzichte van het geprognotiseerde inhuurbudget in 2021.

5. Het budget gladheidsbestrijding is in 2021 overschreden door een strenge winterperiode in februari 2021.

8. Door de coronamaatregelen hebben wij minder burgers en bedrijven kunnen benaderen omtrent het oneigenlijk gebruik. In 2022 zullen wij opschalen om achterstanden te kunnen inlopen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau:
Wegen (nulmeting 2018: 90%) 92% 90%
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 91% 90%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95% 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 75% 75%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 90% 97%
Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen In 5 jaar oplossen van de resterende 1.100 geïdentificeerde dossiers 220 opgeloste dossiers 45%

Toelichting:

Onderhoudsniveau (technische staat)
De doelwaarde voor wegen en fietspaden is voor 2021 niet volledig gerealiseerd. Dit komt door vertraging in de uitvoering van enkele projecten, oa. ontstaan door vertraging in verlegging bij netwerkbeheerders. Om de veiligheid op deze wegen wel te garanderen is wel klein onderhoud uitgevoerd.

De gestelde doelwaarde voor de diepte van vaarwegen in 2021 is royaal gerealiseerd.

Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen
In 2021 zijn 100 dossiers rondom oneigenlijk gebruik afgehandeld. Door corona hebben wij het team moeten afschalen en hebben wij daardoor minder dossiers kunnen afhandelen.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 14.189
 • 33
 • 5.269
 • 726
 • 20.216
 • 1.504
 • 726
 • 2.230
 • 17.986
 • 27.682
 • 4
 • 45.673
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 16.394
 • 300
 • 4.939
 • 0
 • 21.633
 • 972
 • 0
 • 972
 • 20.661
 • 5.737
 • 96
 • 26.493
 • Rekening 2021
 • 14.218
 • 216
 • 4.526
 • 728
 • 19.688
 • 993
 • 728
 • 1.721
 • 17.967
 • 6.149
 • 96
 • 24.213
 • Saldo begroting en rekening
 • 2.177
 • 84
 • 413
 • -728
 • 1.945
 • -20
 • -728
 • -748
 • 2.694
 • -413
 • 0
 • 2.281

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 2,3 mln. op dit beleidsveld.

Structureel lasten
Per saldo is er een onderschrijding van € 2,2 mln. De lagere lasten bestaan voor € 2,1 mln. uit stelpost kapitaalslasten. Deze stelpost is ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen voor het meerjaren programma kunstwerken, steunpunten en de bedrijfsmiddelen, beschikbare afschrijvingslasten zijn voor een aantal onderdelen al volledig in de begroting opgenomen terwijl het programma nog niet volledig is gerealiseerd. Verder is op het onderhoud een lager last van € 0,5 mln. doordat een deel van het onderhoud later wordt uitgevoerd.

Op de gladheidsbestrijding zijn hogere lasten van € 0,4 mln. Bedrag in de begroting is richtinggevend er is geen invloed op de weersomstandigheden en de gladheidsbestrijding die daarmee annex is.

Tijdelijke budgetten
De lagere last van € 84.000,- heeft betrekking op de tijdelijke kredieten voor het project onrechtmatig gebruik, dieptepeilingen Friese meren en vaarweg de Boontjes.

Reserves/mutatie reserves
De lagere lasten € 0,4 mln. wordt veroorzaakt doordat de programmering voor groot onderhoud niet geheel in 2021 is uitgevoerd. De werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Bestuursovereenkomst vaarweg Boontjes
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Eigendommen
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud wegen
 • Schades
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Schades
 • Realisatie 2020
 • 0
 • 13
 • 180
 • 87
 • 166
 • 0
 • 291
 • 3.014
 • 8.704
 • 10
 • 1.314
 • 408
 • 14.189
 • 0
 • 27
 • 5
 • 33
 • 150
 • 1.673
 • 3.445
 • 5.269
 • 726
 • 726
 • 20.216
 • 20
 • 222
 • 789
 • 94
 • 379
 • 1.504
 • 726
 • 726
 • 2.230
 • 17.986
 • Begroting 2021
 • 194
 • 258
 • 1.600
 • 24
 • 217
 • 33
 • 235
 • 3.320
 • 8.575
 • 18
 • 1.551
 • 370
 • 16.394
 • 200
 • 49
 • 51
 • 300
 • 318
 • 1.190
 • 3.432
 • 4.939
 • 0
 • 0
 • 21.633
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 0
 • 972
 • 0
 • 0
 • 972
 • 20.661
 • Besteding 2021
 • 30
 • 13
 • 836
 • 51
 • 275
 • 0
 • 110
 • 2.724
 • 7.792
 • 11
 • 1.988
 • 388
 • 14.218
 • 178
 • 35
 • 3
 • 216
 • 309
 • 981
 • 3.236
 • 4.526
 • 728
 • 728
 • 19.688
 • 0
 • 277
 • 634
 • 81
 • 0
 • 993
 • 728
 • 728
 • 1.721
 • 17.967
 • Saldo 2021
 • 164
 • 244
 • 764
 • -27
 • -58
 • 33
 • 125
 • 596
 • 783
 • 7
 • -437
 • -17
 • 2.177
 • 22
 • 14
 • 47
 • 84
 • 9
 • 209
 • 195
 • 413
 • -728
 • -728
 • 1.945
 • 30
 • 41
 • -153
 • 61
 • 0
 • -20
 • -728
 • -728
 • -748
 • 2.694
Print deze pagina