Programma 1: Bestuur

1.3 Commissaris van de Koning

Begroting

Wat willen we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen ervoor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. Naast deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

Weerbaarheid en integriteit
Het tegengaan van intimidatie, geweld, ondermijning en integriteitsrisico’s vergt een weerbaar openbaar bestuur. Met groeiende (financiële) belangen, groeit ook de druk van buiten op de democratische besluitvorming binnen het openbaar bestuur. Ook in de provincie Fryslân is het van belang dat het openbaar bestuur zich bewust is van ondermijningsrisico’s. De integriteit van het overheidshandelen bepaalt mede de kwaliteit van het openbaar bestuur. Het bevorderen en borgen van bestuurlijke weerbaarheid loopt via twee sporen: intern organisatorisch en interbestuurlijk.

In 2020 deed onderzoeksbureau Pro Facto intern onderzoek naar de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit, naar aanleiding waarvan de conclusies en aanbevelingen in 2021 verder worden geïmplementeerd. Tevens worden het komende jaar de eerste resultaten verwacht van het pilotproject van het ministerie van BZK en de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op het gebied van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Tot slot wordt in 2021 een bestuurlijke conferentie over integriteit en weerbaarheid georganiseerd om de bewustwording bij de decentrale overheden verder te vergroten. Dit als vervolg op de conferentie van 6 december 2019, die de provincie Fryslân in samenwerking met de Vereniging van Friese Gemeenten organiseerde.

Daarnaast worden vanzelfsprekend de volgende belangrijke algemene taken uitgevoerd:

 • De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
 • De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
 • De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
 • De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
 • De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
 • De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
 • De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
 • De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
2 De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
3 De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
4 De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
5 De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
6 De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
7 De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
8 De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Toelichting:

2. Zie toelichting onder de tabel (Prestatie)indicatoren.
6. Vanwege corona is er momenteel nog steeds sprake van een grip 4 situatie (gemeente overschrijdende crisissituatie, waarbij de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding heeft en een regionaal beleidsteam (RBT) wordt gevormd) waardoor er wekelijks bestuurlijk afstemmingsoverleg is van de Veiligheidsregio Fryslân. Dit vraagt zolang deze situatie voortduurt structurele ambtelijke inspanning. De verwachting is dat dit jaar op dit onderwerp een aantal evaluaties gaan starten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Bestuurlijke conferentie bestuurlijke integriteit en weerbaarheid Aantal conferenties 1
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal gesprekken 9
Gemeentebezoeken Aantal bezoeken 5

Toelichting:

Bestuurlijke conferentie
Vanwege de geldende corona-maatregelen vindt de conferentie op een later moment in 2021 plaats dan oorspronkelijk gepland.

Gemeentebezoeken
Vanwege corona bestaat het risico dat gemeentebezoeken uitgesteld worden. Voor de gemeente Schiermonnikoog is dit reeds gebeurd. Het gemeentebezoek is verplaatst naar het vierde kwartaal van 2021. Het gemeentebezoek aan de gemeente Súdwest-Fryslân, oorspronkelijk gepland in 2020, is om dezelfde reden verplaatst naar het derde kwartaal van 2021. Ondanks de onzekerheid blijft het streven om minimaal de doelwaarde te behalen. Op basis van de huidige planning en het doorschuiven van het gemeentebezoek aan de gemeente Súdwest-Fryslân is de prognose bijgesteld.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
2 De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
3 De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
4 De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
5 De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
6 De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
7 De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
8 De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Toelichting:

2. Zie toelichting onder de tabel (Prestatie)indicatoren.
6. Vanwege corona is er momenteel nog steeds sprake van een grip 4 situatie (gemeente overschrijdende crisissituatie, waarbij de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding heeft en een regionaal beleidsteam (RBT) wordt gevormd) waardoor er wekelijks bestuurlijk afstemmingsoverleg is van de Veiligheidsregio Fryslân. Dit vraagt zolang deze situatie voortduurt structurele ambtelijke inspanning. De verwachting is dat dit jaar op dit onderwerp een aantal evaluaties gaan starten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Bestuurlijke conferentie bestuurlijke integriteit en weerbaarheid Aantal conferenties 1
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal gesprekken 9
Gemeentebezoeken Aantal bezoeken 5

Toelichting:

Bestuurlijke conferentie
Vanwege de geldende corona-maatregelen vindt de conferentie op een later moment in 2021 plaats dan oorspronkelijk gepland.

Gemeentebezoeken
Vanwege corona bestaat het risico dat gemeentebezoeken uitgesteld worden. Voor de gemeente Schiermonnikoog is dit reeds gebeurd. Het gemeentebezoek is verplaatst naar het vierde kwartaal van 2021. Het gemeentebezoek aan de gemeente Súdwest-Fryslân, oorspronkelijk gepland in 2020, is inmiddels in 2021 gerealiseerd. Ondanks de onzekerheid blijft het streven om minimaal de doelwaarde te behalen.

 

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen ervoor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. Naast deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.3 Commissaris van de Koning

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
2 De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
3 De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
4 De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
5 De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
6 De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
7 De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
8 De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Toelichting:

2, 3, 6 en 8. In algemene zin kan worden gesteld dat diverse activiteiten extra tijdsinspanning hebben gekost vanwege Covid-19, specifiek gaat het om de voorbereiding van de ambtsbezoeken, uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen en Predicaten, het bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân en representatie. De beoogde resultaten zijn evenwel behaald.

5. Bestuurlijke samenwerking: Gedurende 2021 organiseerde de CdK een viertal bestuurlijke bijeenkomsten tussen de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten en de gemeente Leeuwarden ter bevordering van de onderlinge samenwerking.

7. Rapportage aan ministerie van BZK: Naast de jaarlijkse rapportage over zijn Rijkstaken heeft de CdK in 2021 de (demissionair) minister van BZK tweemaal ontvangen: op 6 januari 2021 voor een (hybride) bestuurlijk overleg op het provinciehuis en op 19 mei 2021 voor een werkbezoek aan Ameland in het kader van het samenwerkingsverband Waddeneilanden.

Bestuurlijke samenwerking Waddengebied
Sinds 2020 is er een nieuwe governance voor de bestuurlijke samenwerking rondom het Waddengebied ingericht. Deze governance kent drie onderdelen: het Bestuurlijk Overleg Waddengebied, het Omgevingsberaad Waddengebied en de Beheerautoriteit Waddenzee.

Het Bestuurlijk Overleg Waddengebied richt zich op strategische besluitvorming en bestuurlijke afstemming voor het Waddengebied ten aanzien van beleid, investeringen en implementatie/uitvoering. De Agenda voor het Waddengebied 2050 vormt de beleidsmatige onderlegger. Het Omgevingsberaad Waddengebied is een platform waar gestructureerd discussies worden geïnitieerd en gevoerd over het Waddengebied. Het beraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Bestuurlijk Overleg Waddengebied. Gebruikers, maatschappelijke organisaties en de Waddenacademie zijn lid van het Omgevingsberaad. Rijksoverheid en regionale overheden nemen deel aan het Omgevingsberaad maar zijn geen lid. CdK Brok is in zijn rol als rijksheer voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied. Hij neemt vanuit deze rol ook deel aan het Bestuurlijk overleg Waddengebied en is daarvan vice-voorzitter. De Beheerautoriteit Waddenzee heeft als taak het bevorderen en versterken van de samenhang van het natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee en daarmee het verbeteren van de natuurkwaliteit. Dit gebeurt via een Integraal Beheerplan Waddenzee, waaraan opdrachtgeversoverleg en beheerders zich committeren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Bestuurlijke conferentie bestuurlijke integriteit en weerbaarheid Aantal conferenties 1 1
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal gesprekken 9 8
Gemeentebezoeken Aantal bezoeken 5 6

Toelichting:

Weerbaarheid en integriteit
Op 20 mei 2021 heeft, in samenwerking met de Vereniging van Friese Gemeenten, de tweede Friese ondermijningsconferentie plaatsgevonden. Vanwege Covid-19 is het niet als netwerkbijeenkomst, maar als live-streamevenement georganiseerd. Aanvullend heeft er op 13 oktober 2021 een Statenbijeenkomst over integriteit en weerbaarheid tegen ondermijning plaatsgevonden. In samenwerking met de gemeenten wordt gewerkt aan een interbestuurlijke ketenaanpak van ondermijning met als insteek een tweesporenbeleid: de weerbaarheid van de eigen organisaties versterken (‘binnenspiegel’) en samenwerken om een sterke keten te vormen (‘buitenspiegel’). Dit wordt gedaan op basis van de conclusies en aanbevelingen van de weerbaarheidsonderzoeken die de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Als eerste resultaat is gewerkt aan de Intentieverklaring Friese Norm om de barrières tegen ondermijning op gelijke hoogte te brengen in Fryslân. Deze zal in 2022 worden vastgesteld.

Klankbordgesprekken burgemeesters
Het doel is niet gerealiseerd omdat vanwege Covid-19 de gemeenteraden de eigen gesprekken met de burgemeesters niet op tijd konden voeren, waardoor de CdK ook genoodzaakt was om qua tijd op te schuiven. De verslagen van de gesprekken tussen de gemeenteraden en burgemeesters zijn voor de CdK een leidraad voor de klankbordgesprekken.

Ambtsbezoeken
In 2021 heeft de CdK ambtsbezoeken afgelegd aan de gemeenten Ameland, Tytsjerksteradiel, Súdwest-Fryslân, Schiermonnikoog, Dantumadiel en Harlingen. Het in 2020 uitgestelde bezoek aan Súdwest-Fryslân is dit jaar ingehaald.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 319
 • 319
 • 0
 • 0
 • 319
 • 319
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 299
 • 299
 • 0
 • 0
 • 299
 • 299
 • Rekening 2021
 • 328
 • 328
 • 4
 • 4
 • 323
 • 323
 • Saldo begroting en rekening
 • -28
 • -28
 • -4
 • -4
 • -24
 • -24

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Commissaris van de Koning
 • Jaarrapportage CdK
 • Commissaris van de Koning
 • Realisatie 2020
 • 319
 • 0
 • 319
 • 319
 • 0
 • 0
 • 0
 • 319
 • Begroting 2021
 • 298
 • 1
 • 299
 • 299
 • 0
 • 0
 • 0
 • 299
 • Besteding 2021
 • 328
 • 0
 • 328
 • 328
 • 4
 • 4
 • 4
 • 323
 • Saldo 2021
 • -29
 • 1
 • -28
 • -28
 • -4
 • -4
 • -4
 • -24
Print deze pagina