Programma 1: Bestuur

1.2 Gedeputeerde Staten

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

In het jaar 2021 is het college op de helft van de zittingsperiode. Dan is het tijd voor een tussenbalans. Op basis daarvan stelt het college van Gedeputeerde Staten (GS) voor tot bijstellingen en/of extra middelen voor bepaalde resultaten uit het bestuursakkoord. Gedurende de vorige periode werd Provinciale Staten (PS) voor het eerst expliciet uitgenodigd daarnaast zelf op basis van de tussenbalans met voorstellen te komen. Dit is ook allemaal voorzien voor de kadernota 2022. Daar komen dit keer nog twee zaken bij:

 • In het bestuursakkoord is aangekondigd dat bij de tussenbalans een zero based budgetting (zbb) exercitie zal worden uitgevoerd.
 • Het uitbreken van de coronacrisis heeft de hele context van kadernota 2022, tussenbalans en zero based budgetting totaal veranderd. Alle drie zullen onvermijdelijk in het teken van de gevolgen op korte, middellange en langere termijn daarvan staan.

De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel. De gedeputeerden worden ondersteund door een bestuursadviseur en een secretaresse. De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur. De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering. Over de samenwerking tussen Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten zijn een aantal afspraken gemaakt die zijn opgenomen als prestatie indicatoren.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel:
1 elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse
2 de Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur.
3 de bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
4 het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel:
1 elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse
2 de Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur.
3 de bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
4 het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.2 Gedeputeerde Staten

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel:
1 elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse
2 de Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur.
3 de bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
4 het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95% 94%
Nakomen uitvoeren moties 95% 95%
Nakomen toezeggingen 95% 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95% 96%

Toelichting:

Beantwoorden Statenvragen binnen 30 dagen
Het doel van 95% van de schriftelijke statenvragen op tijd beantwoorden is net niet gehaald. Er zijn 144 keer schriftelijke vragen gesteld, acht keer duurde de beantwoording hiervan langer dan de afgesproken 30 dagen, zonder dat daar een uitstelbrief over was verzonden.
Voor 22 stukken werden maatwerk-afspraken gemaakt. Dit zijn onder andere stukken die vanwege urgentie en actualiteit nog in de maand van aanlevering door de agendacommissie geagendeerd zijn (12). Voor de financiële stukken (5) zijn maatwerk-afspraken voor de aanlevertermijn. Daarnaast waren een aantal van deze stukken conform oorspronkelijke planning te laat, maar uiteindelijk later geagendeerd, waardoor ze alsnog ruim op tijd voor de PS-behandeling beschikbaar waren (5).

Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten
Wanneer stukken niet binnen de gebruikelijke aanlevertermijn aangeleverd kunnen worden, worden hierover afspraken gemaakt met de griffie. In 2021 zijn 54 PS-stukken aangeleverd, waarvan er 52 op tijd waren, conform de gebruikelijke termijn of conform maatwerk afspraken.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 1.691
 • 141
 • 1.832
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1.831
 • 1.831
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 1.809
 • 0
 • 1.809
 • 5
 • 0
 • 5
 • 1.805
 • 1.805
 • Rekening 2021
 • 1.666
 • 0
 • 1.666
 • 1
 • 683
 • 684
 • 982
 • 982
 • Saldo begroting en rekening
 • 144
 • 0
 • 144
 • 4
 • -683
 • -679
 • 823
 • 823

Toelichting:

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 144.000 betreffen onder andere het budget van representatiekosten
(€ 23.000) en het budget voor de Veteranendag (€ 27.000) vanwege minder georganiseerde activiteiten door de coronamaatregelen. Daarnaast zijn er lagere lasten van € 60.000 voor uitkering oud leden GS doordat het aantal oud leden is afgenomen.

Voorzieningen
De hogere baten € 683.000 betreffen vrijval op de voorziening Waardeoverdracht pensioenen GS leden. Oorzaak is een rentewijziging waardoor de benodigde middelen in de voorziening naar beneden kan worden bijgesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks aan het eind van het jaar berekend op basis van informatie van de Algemene Pensioen Groep (APG).

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Uitkeringen oud leden GS
 • Veteranendag
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Gedeputeerde staten
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Realisatie 2020
 • 1.036
 • 130
 • 521
 • 3
 • 1.691
 • 141
 • 141
 • 1.832
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1.831
 • Begroting 2021
 • 1.082
 • 140
 • 554
 • 34
 • 1.809
 • 0
 • 0
 • 1.809
 • 5
 • 5
 • 0
 • 0
 • 5
 • 1.805
 • Besteding 2021
 • 1.058
 • 107
 • 494
 • 7
 • 1.666
 • 0
 • 0
 • 1.666
 • 1
 • 1
 • 683
 • 683
 • 684
 • 982
 • Saldo 2021
 • 23
 • 33
 • 60
 • 27
 • 144
 • 0
 • 0
 • 144
 • 4
 • 4
 • -683
 • -683
 • -679
 • 823
Print deze pagina