Paragraaf Bedrijfsvoering

Tweede bestuursrapportage

1.  Ontwikkeling organisatie

Organisatieontwikkeling is een doorlopend proces om steeds mee te bewegen op de ontwikkelingen in Fryslân en daar als provincie van toegevoegde waarde te zijn. Hiervoor is een kwalitatief en kwantitatief goede personele bezetting nodig. Een bezetting waarmee we in staat zijn om nu en in de toekomst de provinciale opgave te realiseren, binnen de daarvoor beschikbare budgetten. We kijken naar deze bezetting vanuit het bestuursakkoord ‘Lok op 1’, de bestuurlijke ambities en onze wettelijke taken.

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De organisatie werkt opgavengestuurd

Toelichting:

Dit is een proces waar continu aandacht voor is. Eind 2020 is uit een medewerkers-onderzoek gebleken dat de waardering voor het opgavengestuurd werken is gegroeid, maar er is verbetering mogelijk. In 2021 wordt nog een evaluatie gedaan van het opgavengestuurd werken en op basis daarvan de vervolgstappen bepaald.

2. Mensen

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
Verhouding vast en flexibel personeel
1 Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers voor de uitvoering van structurele werkzaamheden en inhuur voor de flexibele inzet van personeel (voor pieken in werkzaamheden, specifieke inzet en vervanging bij ziekte). We sturen op deze doelen en maken inzichtelijk wat de verhouding is tussen de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur, met inachtneming van de criteria en het beschikbare capaciteitsbudget.
Samenwerking
2 Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord
Inclusief en kansen bieden
3 In 2021 kent onze organisatie 25 participatiebanen.
4 We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees.
5 We investeren in diversiteitsbeleid
Strategische personeelsplanning (SPP)
6 We bieden een gericht programma op het gebied van leren en ontwikkelen.
7 We vertalen de meerjarige capaciteitsraming naar de strategische personeelsplanning.
8 Het management development programma is onder andere gericht op de uitvoering van de strategische personeelsplanning.

Toelichting:

1. In 2020/2021 is, onder andere vanwege het vertrek van een aantal medewerkers vanwege pensionering, nieuwe opgaven etc, een aantal plekken weer ingevuld met vaste en tijdelijke medewerkers en inhuur. Dit is een continu proces waarbij we erop sturen dat de ‘vaste’ bezetting niet hoger wordt dan het structurele capaciteitsbudget (basiscapaciteit. Hieronder lichten we dit verder toe).

3. Het beleid is er op gericht te voldoen aan onze wettelijke verplichting een aantal participatiebanen te hebben. We hebben hierin gemerkt dat corona en de bijbehorende maatregelen het extra complex hebben gemaakt om te voldoen aan de wettelijke norm. Er is minder vraag en vanwege de beperkte aanwezigheid in het provinciehuis is het moeilijker deze mensen goed te begeleiden

Gezien de samenhang tussen het bedrijfsvoerings- en capaciteit budget is in het onderdeel Financiën van deze paragraaf een integrale analyse en toelichting opgenomen.

3. Informatie en huisvesting

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
Informatiemanagement
1 Voorbereiden implementatie omgevingswet. De omgevingswet wordt naar alle waarschijnlijkheid ingevoerd op 1-1-2022. De voorbereidingen die nodig zijn om aan de wet te voldoen (aansluiten op DSO) lopen volgens plan.
2 Innovatie. Er worden dit jaar minimaal 2 POC's (Proof of Concepts) met gebruik van moderne technologie uitgevoerd. Daarvoor wordt opnieuw een subsidie bij BZK aangevraagd.
Informatieveiligheid en privacy
3 Vorig jaar is extra capaciteit aangeworven op security gebied. Dit jaar wordt de CISO rol opnieuw en vast ingevuld. Daarmee is de bezetting op deze vakgebieden op orde en is de provincie in control op security en privacy.
Archivering
4 Het tweejaarlijks rapport van de provincie archivaris verschijnt binnenkort. De verwachting is dat door de vele werkzaamheden het oordeel verbeterd is t.o.v. 2020. Toen was het oordeel: matig tot onvoldoende.
Huisvesting in de toekomst
5 Dit programma gaat onder meer over de inrichting van het provinciehuis, waarbij extra aandacht is voor optimaal samenwerken met de mienskip, door ontmoetingen en het fysiek/hybride en online vergaderen beter te faciliteren.
Energieneutrale organisatie
6 In 2025 is de provinciale organisatie energieneutraal. Het project loopt op planning.

Toelichting:

1. De invoering van de wet is uitgesteld. Het programma zal doorlopen in 2022.

4. Financiën

Hieronder wordt inzicht gegeven in:
– het totale bedrijfsvoeringsbudget en bijdrage vanuit projecten en derden
– het capaciteitsbudget
– meerjarig bezettingsoverzicht personeel
– flexibele schil
– toedeling bedrijfsvoeringskosten aan BBV taakvelden

Inzet beschikbare middelen – bedrijfsvoering

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Uitgaven
 • Capaciteitsbudget
 • - salarissen
 • - inhuur
 • Subtotaal capaciteitsbudget
 • Overige personeelskosten
 • Kosten automatisering
 • Kosten huisvesting
 • Overig
 • Totaal bedrijfsvoeringskosten (A)
 • Dekking
 • Dekking capaciteit
 • Bijdrage van derden
 • Totaal dekking (B)
 • Saldo van lasten en baten (A-B)
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 64.587
 • 7.116
 • 71.703
 • 3.100
 • 5.974
 • 7.317
 • 7.060
 • 95.154
 • 14.017
 • 1.250
 • 15.267
 • 79.887
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 4.329
 • 4.329
 • 0
 • 168
 • 0
 • -2.793
 • 1.704
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.704
 • Realisatie per 1-9
 • 42.771
 • 7.218
 • 49.989
 • 1.677
 • 3.823
 • 3.976
 • 2.539
 • 62.003
 • 6.836
 • 1.175
 • 8.011
 • 53.992
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 0
 • 5.120
 • 5.120
 • 645
 • 1.097
 • 973
 • 891
 • 8.725
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.725
 • Saldo
 • 21.816
 • -893
 • 20.923
 • 779
 • 1.222
 • 2.368
 • 837
 • 26.129
 • 7.181
 • 75
 • 7.256
 • 18.873

Capaciteitsbudget

Voor wat betreft het capaciteitsbudget blijkt uit analyse van tussentijdse cijfers dat er voor 2021 een overschrijding ontstaat bij het capaciteitsbudget – we gaan daar hieronder op in en noemen ook drie beheersmaatregelen. Deze overschrijding is deels veroorzaakt doordat we nu in het jaar van uitvoering van het bestuursakkoord zitten waardoor er extra inzet nodig is. Deze extra inzet kan gedekt worden door dit jaar te beschikken over het beschikbare budget in de reserve capaciteitsbudget ad. € 463.000.

Daarnaast zien we dat we capaciteit inzetten op verschillende onderwerpen waarvoor onvoldoende capaciteit is aangevraagd, bijvoorbeeld omdat projecten nog in de ontwikkel-/voorbereidingsfase zitten; of omdat projecten vertragen, waardoor capaciteit over een langere periode noodzakelijk is; of omdat het gezamenlijk uitvoeren van projecten in de voorfase tijd kost die nog niet met elkaar verrekend kan worden. Het gaat hier dan om onderwerpen/projecten zoals de (vertraagde invoering) Omgevingswet, Nationale omgevingsvisie, Blauwe omgevingsvisie, overbrugging OV concessie vanwege corona, schadeclaim corona voor OV en cultuur, waddenveren en Holwerd aan Zee. Het totale effect van deze overschrijding bedraagt € 1,2 miljoen.

Beheersmaatregel: Besloten is om voortaan capaciteit aan te vragen met een voorbereidingsbudget zodra een onderwerp buiten het bestuursakkoord in beeld is of een actualiteit aan de orde is, zodat bewuster gestuurd kan worden op de gewenste inzet en beleidsvoorbereiding. Bij het vaststellen van een beleidsbrief/startnotitie/of uitvoeringsprogramma zal, voor zover voorzienbaar, de totale vereiste capaciteit inzichtelijk gemaakt worden en verantwoording worden afgelegd over de voorbereidingskosten.

Een andere oorzaak van de overschrijding zijn de hogere inhuur tarieven. Door krapte op de arbeidsmarkt zijn de inhuurtarieven dit jaar fors gestegen; het gaat om een stijging van ca. 10%. Dit speelt over de hele organisatie maar met name bij de infraprojecten. Het totale effect van deze overschrijding is geraamd op € 1,3 mln.

Beheersmaatregel: Bij onveranderd beleid voorzien wij ook in 2022, 2023 en de jaren daaropvolgend de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt en de impact daarvan op inhuurkosten. De opdrachten aan de dienst vanuit zowel de rijksoverheid als politieke wensen vanuit PS (bijvoorbeeld natuur, veenweide en stikstof) blijven onveranderd hoog. Hoger dan aanvankelijk bij het vaststellen van het SPP-kader is voorzien. Wij willen in Q1 het SPP-kader evalueren en zo nodig met een aangepast voorstel komen om tijdig te kunnen anticiperen op de behoefte van de politiek enerzijds en arbeidsmarktontwikkelingen anderzijds.

We werken in de organisatie met pools van waaruit mensen werken aan de opgaven. In deze pools zitten ca. 300 personen, waaronder ook personen die vanuit oude regelingen veel verlof hebben opgespaard om zo eerder met pensioen te kunnen. Hiermee is onvoldoende rekening gehouden bij de inzet van het capaciteitsbudget. De raming van deze overschrijding bedraagt € 0,5 mln.

Beheersmaatregel: Vanaf 2022 zullen wij bij de inzet van capaciteit rekening houden met deze kostenpost. Daarnaast zullen wij bij het kopen van verlof door medewerkers, om daarmee eerder met pensioen te kunnen gaan, het bijbehorende salarisbedrag toevoegen aan het capaciteitsbudget zodat een deel van deze kosten opgevangen kan worden.

Bij de 2e Berap wordt voorgesteld het capaciteitsbudget voor 2021 te verhogen met totaal € 3,5 mln. en dit enerzijds te dekken uit de reserve capaciteitsbudget (€ 463.000) en anderzijds € 3,0 mln. beschikbaar te stellen uit het begrotingssaldo.

In het vervolg wordt ingegaan op de ontwikkeling van het capaciteitsbudget in meerjarig perspectief.

Voldoende en kwalitatief goed personeel zijn voorwaarden voor het kunnen realiseren van de provinciale ambities en samen met onze partners bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven die er zijn in Fryslân. Daar past echter ook soberheid bij. In een tijd waar veel organisaties en bedrijven onder druk staan moeten wij ook kritisch zijn op de omvang van de provinciale organisatie. Het verloop vanwege pensionering zal de komende jaren hoog zijn. Deels biedt dit mogelijkheden om te kunnen anticiperen op de afname van met name tijdelijke taken. Een deel zal ook opnieuw ingevuld moeten worden met de werving van nieuw personeel om zodoende de continuïteit van benodigde kennis te borgen en ook nieuwe tijdelijke taken te kunnen oppakken. Dit is een continu proces dat we hieronder toelichten aan de hand van de ontwikkeling van het capaciteitsbudget (kwantitatief). In paragraaf 2 van dit hoofdstuk zijn de gewenst resultaten van de strategische personeelsplanning benoemd (kwalitatief).

Onderstaand is het verloop van het capaciteitsbudget in de begroting ten opzichte van de Begroting 2022 weergegeven. Dit totaal sluit aan op het subtotaal capaciteitsbudget waarbij géén rekening is gehouden met dekking vanuit tijdschrijven dan wel bijdragen van derden. In het overzicht is aangegeven of de uitbreiding van capaciteit wordt gedekt uit bijdragen derden of uit middelen van de provincie zelf. Tevens is aangegeven onder welk mandaat de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Capaciteitsbudget

 • (bedragen x € 1.000)
 • Begroting 2022
 • Wijzigingen onder GS mandaat
 • 2e Berap
 • 2e Berap
 • 2e Berap
 • 2e Berap
 • 2e Berap
 • 2e Berap
 • 2e Berap
 • 2e Berap
 • 2e Berap
 • 2e Berap 2021
 • Onderdeel
 • Diversen
 • Aanvullende middelen i.r.t. stikstofproblematiek
 • Deel centraal opleidingsbudget omzetten naar capaciteit
 • Reis- en verblijfskosten inzetten voor flexibele vergoeding CAO 2021
 • Omzetten goederen en diensten budget naar capaciteit binnen afdeling Omgevingszaken
 • Extra rijksmiddelen bodemconvenant
 • Aanvullende middelen i.r.t. stikstofproblematiek
 • Aanvulling capaciteitsbudget, incl. inzet reserve
 • Ondersteuning Bestuurlijke vernieuwing
 • Verkenning project Dongeradielen
 • Aard
 • Tijdelijk
 • Basis
 • Tijdelijk
 • Tijdelijk
 • Tijdelijk
 • Tijdelijk
 • Tijdelijk
 • Tijdelijk
 • Tijdelijk
 • Project
 • Dekking
 • Derden
 • Provincie
 • Provincie
 • Provincie
 • Provincie
 • Provincie
 • Provincie
 • Provincie
 • Provincie
 • Derden
 • 2021
 • 71.418
 • 170
 • 0
 • 103
 • 555
 • 125
 • 83
 • 0
 • 3.463
 • 0
 • 115
 • 76.032
 • 2022
 • 65.381
 • 150
 • 79
 • 0
 • 0
 • 0
 • 83
 • 1.419
 • 0
 • 96
 • 0
 • 67.207
 • 2023
 • 63.024
 • 0
 • 79
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.441
 • 0
 • 96
 • 0
 • 64.640
 • 2024
 • 52.722
 • 0
 • 79
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.332
 • 0
 • 0
 • 0
 • 54.133
 • 2025
 • 50.071
 • 0
 • 77
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 344
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50.492

Het capaciteitsbudget is meerjarig opgebouwd in de ruimte voor salarissen (vast en tijdelijk personeel) en inhuur. Een deel van dit budget is structureel. Het tijdelijke deel bestaat deels uit middelen die wij ontvangen van derden voor bijvoorbeeld de uitvoering van taken en projecten en deels uit middelen die Provinciale Staten beschikbaar stellen. Dit maakt dat het capaciteitsbudget flexibel is en fluctueert.

Dit leidt tot het volgende overzicht van het capaciteitsbudget waarin op hoofdlijnen zichtbaar wordt hoe het capaciteitsbudget zich meerjarig ontwikkelt op begrotingsbasis. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de basiscapaciteit (voor onze basis/structurele taken), tijdelijke capaciteit (budget voor extra taken met een bepaalde looptijd) en projectcapaciteit (verantwoording via tijdschrijven). Daarnaast is een prognose opgenomen voor verwachte aanvullende tijdelijke of projectcapaciteit.

Het capaciteitsbudget is meerjarig opgebouwd in de ruimte voor salarissen (vast en tijdelijk personeel) en inhuur. Een deel van dit budget is structureel. Het tijdelijke deel bestaat deels uit middelen die wij ontvangen van derden voor bijvoorbeeld de uitvoering van taken en projecten en deels uit middelen die Provinciale Staten beschikbaar stellen. Dit maakt dat het capaciteitsbudget flexibel is en fluctueert.

Dit leidt tot het volgende overzicht van het capaciteitsbudget waarin op hoofdlijnen zichtbaar wordt hoe het capaciteitsbudget zich meerjarig ontwikkelt op begrotingsbasis. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de basiscapaciteit (voor onze basis/structurele taken), tijdelijke capaciteit (budget voor extra taken met een bepaalde looptijd) en projectcapaciteit (verantwoording via tijdschrijven).

Toelichting
De afname van tijdelijke capaciteit (rode balk in bovenstaand overzicht) komt met name door de afloop van het aanvullende capaciteitsbudget voor uitvoering van het vigerende bestuursakkoord (tijdelijke capaciteit, beschikbaar gesteld door Provinciale Staten). De afname projectcapaciteit komt met name door de afloop van de grote infraprojecten. In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met te verwachten additionele capaciteit die samenhangt met nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld het Programma Natuur, de Sluis Kornwerderzand en mogelijk de Lelylijn. De tijdelijke en projectcapaciteit fluctueren. Bijvoorbeeld ten opzichte van het beeld in het PS voorstel personeelsbeleid (GS maart 2020), waar werd uitgegaan van een capaciteitsbudget van € 57 mln. in 2023. Het capaciteitsbudget neemt toe als er nieuwe middelen beschikbaar worden gesteld voor tijdelijke en projectcapaciteit door derden of door Provinciale Staten zelf.

Bezetting
In onderstaand overzicht staat de ontwikkeling van het aantal fte met een provinciaal dienstverband (vast en tijdelijk). In de berap’s presenteren we op peildatum ook een overzicht van de inhuur (aantallen). Vanaf 2022 vindt de inhuur plaats via een ‘master vendor’ constructie, waarbij de inhuur centraal wordt georganiseerd met één partij (inclusief het inzichtelijk maken van de inzet van de inhuur).

Bezettingsoverzicht met meerjarige prognose uitgaande van de aangegane arbeidsovereenkomsten stand 1 juli 2021, inclusief pensionering en afloop van tijdelijke contracten

 • Inzicht in bezetting provincie Fryslân
 • Huidige bezetting arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (fte)
 • Huidige bezetting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (fte)
 • totaal
 • jan-21
 • 695
 • 61
 • 756
 • april-2021 1e berap
 • 687
 • 70
 • 757
 • jul-21
 • 685
 • 78
 • 763
 • jan-22
 • 680
 • 47
 • 727
 • jan-23
 • 662
 • 15
 • 677
 • jan-24
 • 647
 • 15
 • 662
 • jan-25
 • 622
 • 15
 • 637

Toelichting:

We gaan uit van een prognose van 636 fte per 1 januari 2024 aan medewerkers met een provinciaal vast dienstverband, voor de uitvoering van structurele taken per 1 januari 2024. De verwachte vaste bezetting bedraagt op januari 2024 peildatum volgens de huidige inzichten 647 fte. Dit komt omdat wij een aantal fte in dienst hebben, die geen onderdeel uitmaken van het genoemde kader van 636 fte. We hebben bijvoorbeeld 11 fte in vaste dienst voor de uitvoering van het Waddenfonds. Op het moment dat een andere partij de uitvoering zou overnemen, is de afspraak dar het personeel mee over gaat naar die partij. Voor de uitvoering van het programma Stikstof en het programma Natuur hebben wij op dit moment ongeveer 20 fte in dienst genomen, omdat we moesten starten met deze programma’s. Voor het programma stikstof hebben PS incidenteel middelen beschikbaar gesteld, maar meerjarig zijn deze kosten nog niet gedekt. Voor het programma Natuur hebben we inmiddels de beschikking van het Rijk ontvangen waarmee deze kosten voor de komende jaren zijn gedekt.

We gaan er ook vanuit dat ongeveer 8 fte via detachering aan het werk is bij andere overheden. Verder hebben we op basis van de bestuurlijke afspraken rond de Fryske Academy 2 fte in dienst genomen die (nog) niet zijn gekoppeld aan de uitvoering van structurele taken en het kader van de 636 fte.

Overall geeft dit het beeld dat we met het aantal fte met een vast provinciaal dienstverband voor de uitvoering van de structurele taken, binnen het gestelde kader van de genoemde 636 fte blijven.

We zien daarbij dat we te maken hebben met stijgende inhuurtarieven en een krappe arbeidsmarkt, waardoor ook de afweging in beeld komt om juist medewerkers vast aan te nemen, met als gevolg een daling van de inhuur. In de wetenschap dat de arbeidsmarkt ook de mogelijkheid biedt dat medewerkers ook weer makkelijk kunnen uitstromen als dat nodig is. Dit betekent dat we het kader van 636 fte ook moeten gaan bezien in de totale ruimte die het capaciteitsbudget biedt.

Flexibele schil
Bij de behandeling van het voorstel strategisch personeelsbeleid in PS op 23 september 2020 is gevraagd om een overzicht op te nemen van ‘niet eigen personeel’. Dat overzicht staat hieronder.

 • Uitsplitsing flexibele schil/inhuur*
 • Stages
 • subtotaal stages (gemiddelde duur stage 5 maanden)
 • Diensten & inleen netwerk
 • Diensten/mantelcontract
 • Externe Dienstverlening
 • Inleen via netwerk
 • subtotaal diensten en inleen netwerk
 • Inhuur peildatum
 • Pay-roll kracht
 • Uitzendkracht
 • Zelfstandige zonder personeel (ZZP)
 • subtotaal inhuur
 • 31-12-2020
 • aantal
 • 48
 • 105
 • 17
 • 13
 • 135
 • 18
 • 108
 • 40
 • 166
 • 1-7-2021
 • aantal
 • 39
 • aantal
 • 110
 • 17
 • 13
 • 140
 • 25
 • 86
 • 37
 • 148
*) bron: Workforce/personeelsadministratie

Toedeling bedrijfsvoeringskosten aan de BBV taakvelden
Voor Provinciale Staten is het van belang om te weten wat de inzet van personeel is op de verschillende beleidsthema’s. Daarvoor is onderstaand overzicht opgenomen waar naast de beleidsprogramma’s ook de overhead apart is opgenomen. Deze laatste mag vanaf 2017 niet meer toegerekend worden aan de programma’s. Overhead wordt hierbij als volgt gedefinieerd: ‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces’. Enige uitzondering hierop is de toerekening van overhead aan te activeren investeringen, deze mag nog wel rechtstreeks plaatsvinden.

Het nieuwe BBV heeft als één van de uitgangspunten dat de baten en lasten van overheden onderling beter vergelijkbaar moeten zijn waarmee benchmarks worden vergemakkelijkt. Onderdeel van deze transparantie is het opnemen van de toedeling van de bedrijfsvoeringskosten aan de zogeheten ‘taakvelden’ binnen de Informatie voor derden (IV3) die elke overheid moet aanleveren bij het CBS. Hierbij blijft het voor de Staten inzichtelijk, omdat deze taakvelden aansluiten bij de diverse beleidsthema’s.

Begroting en realisatie per taakveld BBV

 • Exploitatie - bedragen x € 1.000,-
 • Bestuur
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Milieu
 • Natuur
 • Regionale economie
 • Cultuur en maatschappij
 • Ruimte
 • Investeringen
 • Onderhanden werk inrichtingsgebieden
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Saldo bedrijfsvoeringskosten
 • lasten begroting 2021
 • 4.341
 • 12.784
 • 3.131
 • 2.464
 • 7.347
 • 6.531
 • 3.692
 • 7.552
 • 6.003
 • 462
 • 573
 • 40.273
 • 95.154
 • lasten realisatie 2021
 • 1.934
 • 9.680
 • 3.073
 • 4.511
 • 2.286
 • 3.314
 • 2.545
 • 4.229
 • 2.384
 • 316
 • 235
 • 27.496
 • 62.003

5. Opvolging aanbevelingen

Over de opvolging van de aanbevelingen van de noordelijke rekenkamer, de accountant en de afdeling Concerncontrol wordt bij de bestuursrapportages gerapporteerd.
In onderstaande tabel is het aantal aanbevelingen weergegeven per 1 september 2021. Het overzicht waar u verantwoordelijk voor bent is toegevoegd in bijlage V. Wanneer u daarmee instemt dan worden deze als daadwerkelijk afgehandeld beschouwd.

 • Bron
 • Noordelijke Rekenkamer
 • Accountant
 • Totaal
 • PS
 • PS
 • Openstaand 2-4-2021
 • 8
 • 7
 • 15
 • Nieuw
 • 2
 • 5
 • 7
 • Voorstel Afgehandeld 2de berap 2021
 • 0
 • 4
 • 4
 • Openstaand 1-9-2021
 • 10
 • 8
 • 18
Print deze pagina