Onderdeel 2: Ontwikkeling begrotingssaldo

Tweede bestuursrapportage

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoorbeeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2021 tot aan de 2e berap 2021 stapsgewijs weer.

Als er een negatief begrotingssaldo is wordt dat direct verwerkt met de vrij aanwendbare reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.
Noot: deze werkwijze wordt alleen bij de begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.

In de hieronder opgenomen tabel staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2021
 • Voorstellen PS 2e berap 2020
 • Voorstellen GS 2e berap 2020
 • Begrotingssaldo bij tweede berap 2020
 • GS Provinciefonds – effecten septembercirculaire 2020
 • PS 25-11-2020 Ymplementaasjeplan enerzjeneutrale provinsje
 • GS Provinciefonds – effecten decembercirculaire 2020
 • Begrotingsaldo bij jaarrekening 2020
 • GS rentevergoeding voorfinanciering
 • Voorstellen PS 1e berap 2021
 • Voorstellen GS 1e berap 2021
 • Begrotingssaldo bij 1e berap 2021
 • Correctie jaarschijf
 • GS actualisatie investeringen
 • GS provinciefonds - effecten meicirculaire
 • PS 21-4-2021 No & Moarn pakket II
 • PS 23-6-2021 Marrekrite jierstikken 2020 en begrutting 2022
 • PS 30-6-2021 1e berap 2021 Tallships en pragmatisch omgaan met handhavingsverzoeken MOB
 • PS 30-6-2021 Jaarstukken 2020
 • PS 30-6-2021 Kadernota 2022
 • Begrotingssaldo bij begroting 2022
 • Voorstellen PS 2e berap 2021
 • Voorstellen GS 2e berap 2021
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2021
 • 2021
 • 1,7
 • -0,7
 • -0,3
 • 0,7
 • -0,2
 • 0,0
 • -0,5
 • -0,2
 • 0,0
 • 6,7
 • 0,9
 • 7,5
 • 0,0
 • 0,0
 • 2,3
 • -5,0
 • 0,2
 • -0,6
 • -6,7
 • 2,6
 • 0,4
 • -9,8
 • 0,4
 • -9,1
 • 2022
 • 3,3
 • -0,3
 • -0,4
 • 2,6
 • 0,5
 • 0,0
 • 0,0
 • 3,0
 • 0,1
 • -0,8
 • 0,9
 • 3,2
 • 0,0
 • 0,0
 • 2,9
 • -5,0
 • 0,0
 • -0,1
 • -0,9
 • 1,0
 • 1,1
 • 3,1
 • 0,3
 • 4,5
 • 2023
 • 1,9
 • -0,2
 • -0,4
 • 1,3
 • -1,4
 • -0,1
 • 0,0
 • -0,2
 • 0,1
 • 3,9
 • 0,8
 • 4,6
 • 0,0
 • 0,0
 • 1,6
 • 0,0
 • 0,1
 • 0,0
 • -0,5
 • -1,3
 • 4,4
 • -0,9
 • 0,6
 • 4,1
 • 2024
 • 0,6
 • -0,1
 • -0,4
 • 0,1
 • 0,6
 • -0,1
 • 0,0
 • 0,6
 • 0,1
 • -2,7
 • 0,8
 • -1,2
 • 1,2
 • 0,0
 • 1,4
 • 0,0
 • 0,1
 • 0,0
 • 0,0
 • -1,6
 • 0,0
 • -1,0
 • 0,9
 • -0,1
 • 2025
 • 7,7
 • -0,1
 • -0,4
 • 7,2
 • 0,7
 • -0,1
 • 0,0
 • 7,8
 • 0,0
 • -2,2
 • 0,8
 • 6,4
 • -0,4
 • 0,0
 • 1,7
 • 0,0
 • 0,1
 • 0,0
 • 0,0
 • -2,8
 • 5,0
 • -0,4
 • 0,7
 • 5,3
Print deze pagina