Provinciebestuur en organisatie

Jaarstukken

Samenstelling Provinciale Staten

Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen. Op 20 maart 2019 hebben Provinciale Statenverkiezingen plaats gevonden. Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Fryslân is het aantal zetels vastgesteld op 43. De huidige samenstelling van Provinciale Staten (april 2022) is als volgt:

 • Partij
 • Christen Democratisch Appèl (CDA)
 • Partij van de Arbeid (PvdA)
 • Forum voor Democratie (FvD)
 • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 • Fryske Nasjonale Partij (FNP)
 • GrienLinks
 • ChristenUnie
 • Partij voor de Vrijheid (PVV)
 • Socialistische Partij
 • D66
 • Partij voor de Dieren
 • 50PLUS
 • Statenlid Goudzwaard
 • Statenlid van Swol
 • Totaal
 • Aantal zetels
 • 8
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 43

Statengriffie
Contact met Provinciale Staten als geheel loopt via de Statengriffie. De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. De Statengriffie houdt zich bezig met secretariële, adviserende en procesmatige taken voor Provinciale Staten en de Statencommissies. De griffier van Provinciale Staten is A.G. Rosier.

 

Samenstelling Gedeputeerde Staten

drs. A.A.M. Brok, Commissaris van de Koning

Portefeuille

 • Coördinatie Interbestuurlijk toezicht
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Communicatie
 • Coördinatie lobby
 • Rijkstaken
 • Integriteit

Gedeputeerde F. Douwstra (CDA)

Portefeuille

 • Economie en onderwijs
 • Financiën (inclusief Windpark Fryslân)
 • Sport (inclusief Thialf)
 • Europese Fondsen
 • Campus Fryslân
 • Kwaliteit lokaal bestuur
 • Financieel toezicht gemeenten
 • IJsselmeer
 • Coördinatie F4 gemeenten
 • De Fryske Akademie
 • Wetsus
 • BRZO
 • Mijnbouw

Gedeputeerde K. Fokkinga (FNP)

Portefeuille

 • Landbouw en visserij
 • Dairy Valley
 • Aanpak Stikstof
 • Leefbaarheid en plattelandsbeleid (inclusief breedband)
 • Regionale samenwerking (inclusief Streekagenda’s)
 • Iepen Mienskipsfûns
 • Cultureel erfgoed en archeologie
 • Wonen
 • Jacht (inclusief ganzenaanpak)
 • Holwerd aan Zee
 • Uitvoering grondbeleid
 • Versnellingsagenda Noordoost Fryslân
 • Gebiedsontwikkeling DCA/Kansen in Kernen
 • EU Comité van de Regio’s
 • Luchtvaart

 Gedeputeerde D. Hoogland (PvdA)

Portefeuille

 • Veenweide
 • Natuur
 • Biodiversiteit
 • Water
 • Bodem
 • De grondbank/grondbeleid
 • Sociaal beleid en gezondheid

Gedeputeerde Mr. M.A. Fokkens – Kelder (VVD)

Portefeuille

 • Verkeer en vervoer
 • Openbaar vervoer
 • Infrastructuur en verkeersveiligheid
 • Recreatie en Toerisme
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet en Omgevingsvisie
 • Wadden
 • Afsluitdijk
 • Vismigratierivier
 • Organisatie en Bedrijfsvoering

Gedeputeerde mr. S.A.E. Poepjes (CDA)

Portefeuille

 • 1e loco
 • Klimaat (inclusief ruimtelijke inpassing)
 • Energie
 • Cultuur
 • Onderwijs en taal
 • Fryslân 2028
 • Coördinatie Chinabeleid
 • Waddenfonds
 • Vergunningen, toezicht en handhaving

Algemeen directeur en Provinciesecretaris
R.E. Bouius-Riemersma, MBA MCM

Ambtelijke organisatie

 

Print deze pagina