Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

7.8 Onvoorzien

Jaarstukken

Hieronder is een overzicht opgenomen van de onvoorziene posten.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Dubieuze debiteuren
 • Afwikkeling Europees Visserijfonds
 • Afwikkeling subsidies voorgaande jaren
 • Afwikkeling prestatie voorgaand jaar
 • Afwikkeling lening
 • Afwaardering Thialf
 • Deelneming NOM
 • Onderzoek dubbele betaling en btw
 • Vrijval sponsoropbrengsten
 • Nog te verwachten facturen 2021
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Afwikkeling Europees Visserijfonds
 • Afwikkeling debiteuren
 • Afwikkeling baggerdepot Trijehûs
 • Opheffing voorziening LVP project Baarderadeel GLR
 • Vrijval anticiperende grondaankopen
 • Vrijval vrijwillige mobiliteit personeel
 • Deelneming Thialf
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • -103
 • 0
 • -853
 • -230
 • 0
 • 1.218
 • 32
 • -5
 • -526
 • 0
 • -468
 • 273
 • 0
 • 0
 • 0
 • 775
 • 122
 • 0
 • 1.170
 • -1.637
 • Begroting 2021 na wijziging
 • -7
 • -17
 • -219
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -243
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -243
 • Rekening 2021
 • 383
 • 0
 • -342
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 401
 • 445
 • 17
 • -17
 • 1.100
 • 11
 • 0
 • 166
 • 7
 • 1.284
 • -838
 • Verschil begroting en rekening
 • -390
 • -17
 • 123
 • 0
 • -4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -401
 • -689
 • -17
 • 17
 • -1.100
 • -11
 • 0
 • -166
 • -7
 • -1.284
 • 595

Toelichting:

Dubieuze debiteuren
Het betreft hier de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren van bijdragen waarvan het onzeker is of die daadwerkelijk geïnd kunnen worden.

Afwikkeling subsidies voorgaande jaren
De post afwikkeling crediteuren betreft een aantal afwikkelingen van subsidies waar de definitieve beschikking lager is vastgesteld dan geraamd en waar het budget reeds is beëindigd. Daardoor kunnen deze middelen niet meer op het budget vrijvallen. De middelen vallen dan vrij ten gunste van onvoorzien.

Nog te verwachten facturen 2021
Na het afsluiten van het boekjaar bleken er toch nog een aantal facturen te zijn die betrekking hebben op prestatie geleverd 2021. In overleg met de accountant zijn die nu ten laste van de post onvoorzien geboekt. In 2022 zullen deze kosten ten laste van de juiste begrotingspost worden verwerkt waarmee dit weer ten gunste van de post onvoorzien wordt gebracht en daarmee het begrotingssaldo.

Afwikkeling baggerdepot Trijehûs
Het provinciale baggerdepot Trijehûs is in 2016 afgewerkt en heringericht en er is toen een nazorgplan opgesteld. Op basis van dat nazorgplan is in 2007 en 2016 € 3,2 miljoen gestort in het nazorgfonds. Het nazorgplan is in 2021 geactualiseerd en daaruit blijkt dat het benodigde doelvermogen € 2,3 miljoen bedraagt. Het meerdere is toegevoegd aan de post onvoorzien.

Vrijval vrijwillige mobiliteit personeel
Voor een toelichting op de post vrijval vrijwillige mobiliteit wordt verwezen naar programma 6.

Print deze pagina