Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen

Jaarstukken

De voorwaardelijke budgetten Provinciale of Gedeputeerde Staten zullen op basis van een inhoudelijk bestedingsvoorstel worden vrijgegeven voor uitvoering. De budgetten worden dan ook overgeheveld naar het inhoudelijke beleidsprogramma.
De aanwending van het breed cofinancieringsbudget wordt nader toegelicht in de paragraaf grote projecten.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Bijdrage aan provincie Zeeland
 • Lening herstelplan Thialf
 • Risicobuffer
 • Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget
 • Voorwaardelijk budget GS: Breed corona budget
 • Voorwaardelijk budget GS: Weerbaar bestuur
 • Totaal lasten
 • Baten
 • BTW compensatiefonds
 • Deelname in Windpark
 • Rente kapitaalversterking Alliander
 • Rente revolverende middelen
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • Risicobuffer
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Mutatie structurele budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 496
 • 431
 • 2.418
 • -2
 • 0
 • 0
 • 3.343
 • 16
 • 4.352
 • 0
 • 572
 • 15
 • 1.791
 • 6.746
 • -3.403
 • -50.611
 • -3.045
 • -991
 • -58.051
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 501
 • 1.227
 • 0
 • 3.223
 • 2.340
 • 42
 • 7.332
 • 49
 • 2.203
 • 74
 • 83
 • 15
 • 844
 • 3.267
 • 4.065
 • -45.517
 • -10.952
 • 0
 • -52.403
 • Rekening 2021
 • 501
 • 967
 • 504
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.972
 • 12
 • 4.554
 • 74
 • 612
 • 13
 • 1.806
 • 7.071
 • -5.099
 • -38.695
 • -10.952
 • 0
 • -54.746
 • Verschil begroting en rekening
 • 0
 • 260
 • -504
 • 3.223
 • 2.340
 • 42
 • 5.361
 • 37
 • -2.351
 • 0
 • -530
 • 2
 • -963
 • -3.804
 • 9.165
 • -6.822
 • 0
 • 0
 • 2.343

Toelichting:

Lening herstelplan Thialf
PS hebben op 17 juni 2020 besloten om een overbruggingskrediet van € 2 miljoen beschikbaar te stellen aan Thialf om aan de liquiditeitsbehoefte te voorzien die nodig is voor het herstelplan, om te komen tot een slank en slimme organisatie na september 2022. Gezien de onzekere situatie waarin Thialf zich bevindt is er tegenover de kredietfaciliteit een reserve gevormd. Na een trekkingsverzoek wordt de lening verstrekt en tegelijkertijd de voorziening gevormd. Het restbedrag van € 260.000 is toegevoegd aan de reserve herstelplan Thialf.

Risicobuffer
Lasten:
Het eigen vermogen van de NOM en de berekende marktwaarde van de participaties van de NOM zijn ultimo 2021 lager dan de boekwaarde van ons aandelenbelang in de NOM. We hebben dientengevolge een bedrag van € 88.000 ten laste van de risicobuffer gebracht. Daarnaast is de afwaardering van de deelneming FOM ad. € 415.900 ten laste gebracht van de risico reserve.

Baten:
De eerder getroffen voorziening geldleningen voor 2 projecten uit het eerdere Wurkje foar Fryslân programma, is voor een bedrag van € 531.000 vrijgevallen terug in de risicoreserve. Bij de afwikkeling van faillissementen hebben wij alsnog een bedrag ontvangen. Daarnaast is de toegerekende rente voor de lening breedband hoger uitgevallen dan begroot gezien de hoogte van het verstrekte bedrag aan lening.

Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget
Dit is een voorwaardelijk budget. Dit budget is beschikbaar voor de cofinanciering van Europese programma’s. Op basis van concrete projecten wordt het budget gedurende het jaar overgeheveld naar het desbetreffende beleidsprogramma. Het restant saldo gaat via de   bestemmingsreserve mee naar het volgende jaar. Zie verder de paragraaf grote projecten.

Voorwaardelijk budget GS: Breed corona budget
Voor 2021 en 2022 is in totaal € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor het coronabudget No en Moarn II. Dit budget is in 2021 niet geheel tot besteding gekomen. Belangrijkste oorzaak is dat door de grilligheid van het coronavirus het heel moeilijk was om hier met stakeholders tot projecten te komen die leiden tot structurele versterking. Daarnaast is ook wel gebleken dat ondernemers, instellingen in 2021 in de kramp zijn geschoten door het ontbreken van perspectief.

Bij de jaarrekening wordt voorgesteld een bedrag van € 2.225.000,- via de resultaatbestemming terug te vragen voor de uitvoering van de coronamaatregelen via het coronabudget No & Moarn II.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bijdrage aan provincie Zeeland
 • Breed corona budget
 • Breed corona budget 2e pakket
 • Weerbaar bestuur
 • Cofinancieringsbudget Efro-Ez/Interreg/Waddenfonds
 • Investeringskader Waddengebied
 • Lening herstelplan Thialf
 • POP 4 cofinanciering
 • Risicobuffer
 • Lening herstelplan Thialf
 • BTW compensatiefonds BCF diversen
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • Deelname Windpark
 • Rente kapitaalverstrekking Alliander
 • Risicobuffer
 • Risicobuffer revolverende middelen
 • Realisatie 2020
 • 496
 • 0
 • 0
 • 0
 • 496
 • -2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.418
 • 2.416
 • 431
 • 431
 • 3.343
 • 16
 • 15
 • 31
 • 4.352
 • 0
 • 1.791
 • 572
 • 6.715
 • 6.746
 • -3.403
 • Begroting 2021
 • 501
 • 115
 • 2.225
 • 42
 • 2.883
 • 2.505
 • 1.401
 • 1.227
 • -684
 • 0
 • 4.450
 • 0
 • 0
 • 7.332
 • 49
 • 15
 • 64
 • 2.203
 • 74
 • 844
 • 83
 • 3.203
 • 3.267
 • 4.065
 • Besteding 2021
 • 501
 • 0
 • 0
 • 0
 • 501
 • 0
 • 0
 • 967
 • 0
 • 504
 • 1.471
 • 0
 • 0
 • 1.972
 • 12
 • 13
 • 25
 • 4.554
 • 74
 • 1.806
 • 612
 • 7.046
 • 7.071
 • -5.099
 • Saldo 2021
 • 0
 • 115
 • 2.225
 • 42
 • 2.382
 • 2.505
 • 1.401
 • 260
 • -684
 • -504
 • 2.979
 • 0
 • 0
 • 5.361
 • 37
 • 2
 • 39
 • -2.351
 • 0
 • -963
 • -530
 • -3.843
 • -3.804
 • 9.165
Print deze pagina