Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

7.5 Interne financiering

Jaarstukken

De provincie werkt met zogenoemde totaalfinanciering. Dit betekent dat er geen directe relatie bestaat tussen specifieke investeringsprojecten en de daarvoor aan te trekken financieringsmiddelen. De provincie voorziet met eigen middelen in de totale behoefte aan financiering van de provinciale activiteiten.

Rentetoerekening aan voorzieningen en overlopende passiva vindt slechts plaats als dat door derden verplicht is gesteld. Voor het verstrekken van middelen voor de aankoop van gronden binnen het IKG (investeringskrediet grond) wordt een interne financieringsrente in rekening gebracht. Deze rente is gebaseerd op de verwachte 10 jaars kapitaalmarktrente voor het betreffende begrotingsjaar en wordt ieder begrotingsjaar bijgesteld.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Baten
 • Rentetoerekening vaste activa
 • Totaal baten
 • Realisatie 2020
 • 95
 • 95
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 113
 • 113
 • Rekening 2021
 • 62
 • 62
 • Verschil begroting en rekening
 • 50
 • 50

Toelichting:

Dit betreft de rentetoerekening aan Tresoar en aan de IKG gronden.

Print deze pagina