Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

7.4 Financieringsrente

Jaarstukken

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2020-2024. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

Wat heeft het gekost en opgeleverd?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Inflatievergoeding RSP-gelden
 • Rente nazorgfonds
 • Kosten vermogensbeheer
 • Advieskosten vermogensbeheer
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente vermogensbeheer
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Rente verstrekte geldleningen
 • Mutatie obligatieportefeuille
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 61
 • -12
 • 942
 • 678
 • 47
 • 10
 • 1.728
 • 552
 • 3
 • 3.356
 • 2.558
 • 4.326
 • 10.796
 • -9.068
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 0
 • 0
 • 460
 • 656
 • 102
 • 11
 • 1.228
 • 295
 • 0
 • 3.100
 • 2.656
 • 615
 • 6.666
 • -5.438
 • Rekening 2021
 • 17
 • 1
 • 1.078
 • 709
 • 18
 • 41
 • 1.866
 • 295
 • 0
 • 3.165
 • 2.601
 • 619
 • 6.680
 • -4.814
 • Verschil begroting en rekening
 • -17
 • -1
 • -618
 • -53
 • 84
 • -31
 • -638
 • 0
 • 0
 • -65
 • 55
 • -4
 • -15
 • -623

Toelichting:

Lasten
Provincie Fryslân heeft geen bancaire rentelasten. Er wordt wel rente vergoed aan het Nazorgfonds over de bij de provincie ondergebrachte gelden. Daarnaast worden de vanuit het rijk vooruit ontvangen RSP-gelden ieder jaar geïndexeerd, totdat de gelden zijn uitgegeven/geïnvesteerd.

Baten
Er is in 2021 een hoger rendement behaald dan oorspronkelijk begroot. Dit komt door de koerswinsten die zijn behaald met de verkoop van twee leningen uit de beleggingsportefeuille van de provincie. Daarnaast zijn alle rentebaten conform planning gerealiseerd. Alle rendementen vanuit het belegde vermogen komen ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Financiering korte termijn
 • Financiering lange termijn
 • Financiering lange termijn Nazorgfonds
 • Achtergestelde lening NUON
 • Financiering korte termijn
 • Financiering lange termijn
 • Realisatie 2020
 • 61
 • 988
 • 678
 • 1.728
 • 1.728
 • 2.541
 • 3
 • 8.251
 • 10.796
 • 10.796
 • -9.068
 • Begroting 2021
 • 0
 • 572
 • 656
 • 1.228
 • 1.228
 • 2.541
 • 0
 • 4.125
 • 6.666
 • 6.666
 • -5.438
 • Besteding 2021
 • 17
 • 1.139
 • 709
 • 1.866
 • 1.866
 • 2.541
 • 0
 • 4.139
 • 6.680
 • 6.680
 • -4.814
 • Saldo 2021
 • -17
 • -567
 • -53
 • -638
 • -638
 • 0
 • 0
 • -14
 • -15
 • -15
 • -623
Print deze pagina